Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-951: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 „Aptieku darbības noteikumi” (turpmāk - noteikumu projekts) ir saskaņots Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā 01.11.2021. un ir saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir paredzēt normas, kas ļauj farmaceitiem un farmaceitu asistentiem veikt SARS-CoV-2 vīrusa ātrā antigēna (turpmāk – Ag) testu aptiekās.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Noteikumu projekta mērķis paredz, ka tiks palielināta Ag testēšanas pakalpojuma pieejamība aptiekās, iesaistot farmaceitus un farmaceitu asistentus pakalpjuma veikšanā, kā rezultātā mazināsies Covid-19 izplatība sabiedrībā. Noteikumu projekta nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti ir Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, uz kuru pamata noteikumu projektam jāstājas spēkā.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 11. oktobrī Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības un tai sekojošās veselības aprūpes iestāžu pārslodzes dēļ. Iedzīvotāji, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un kuriem šāda sertifikāta vēl nav, savus darba pienākumus var veikt ar testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Darba pienākumu veikšanai nepieciešamo testēšanu var veikt arī ar Ag testu, kura rezultāts pieejams jau 15-20 minūšu laikā. Antigēna testi pieejami vairāk nekā 120 testēšanas punktos, bet to skaits ir nepietiekams, veidojas rindas uz pakalpojumu saņemšanu un laboratoriju noslodze.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid-19 slimības izraisošā vīrusa (SARS-CoV-2) infekcijas izplatīšanās turpinās, pieaug arī pieprasījums pēc Covid-19 testēšanas. Ņemot vērā, ka vairums pakalpojumu ir pieejami ar digitālo Covid-19 sertifikātu, tiek prognozēts augsts pieprasījums pēc Covid-19 testiem, kas ir nepieciešmi sertifikāta par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem iegūšanai. Pastāv infekcijas izplatīšanās risks sabiedrībā, ka iedzīvotāji, kam nepieciešams veikt Ag testu, to savlaicīgi nedarot, apdraud citus.
Risinājuma apraksts
Lai uzlabotu Ag testu pakalpojuma pieejamību, paredzēta farmaceitu piesaiste minētā pakalpojuma veikšanai aptiekās. Ag testi ir ērti izmantojami iedzīvotāju testēšanā, kā arī skrīningā, ļaujot identificēt infekciozas personas, kas potenciāli varētu izplatīt vīrusu lielam skaitam citu cilvēku. Līdz ar to tiek noteikts, ka Ag testus aptiekās tiesīgs veikt Latvijas Farmaceitu biedrībā reģistrēts farmaceits un farmaceita asistents, kurš strādā licencētā vispārējā tipa aptiekā.
Lai nodrošinātu farmaceitu vai farmaceita asistentu piekļuvi vienotajai veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai (e-veselībai) aptiekas vadītājam jāsniedz dati Veselības inspekcijai. Ag testu var veikt farmaceiti un farmaceita asistenti, par kuru antigēna testa veikšanai Veselības inspekcija ir iekļāvusi informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, pamatojoties uz aptiekas vadītāja Veselības inspekcijai sniegto informāciju par farmaceita vai farmaceita asistenta nodarbinātību antigēna testa veikšanā, norādot farmaceita vai farmaceita asistenta vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, farmaceita  vai farmaceita asistenta reģistra numuru, kā arī norādot datumu, kad farmaceits vai farmaceita asistents ir uzsācis vai beidzis antigēna testu veikšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē”.
Lai noteiktu Ag klātbūtni, atbilstoši Eiropas Padomes ieteikumiem par vienotu sistēmu Ag testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (2021/C 24/01) un Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – centrs) tīmekļvietnē publicētajām rekomendācijām” farmaceitiem un farmaceita asistentiem ir jābūt apmācītiem attiecībā uz Ag testa veikšanu, RNS testa veikšanai nepieciešamā parauga noņemšanu, uzglabāšanu un transportēšanu, medicīnisko atkritumu utilizēšanu, personas datu aizsardzības jautājumiem un testēšanas sertifikātu izsniegšanu. Farmaceitu un farmaceitu asistentu iepriekšminēto apmācību veic aptiekas vadītājs.
Ag testu veikšanu aptiekās paredzēts veikt atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumu Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 288) 8.1 punktā noteiktajām prasībām. Aptiekā   izlietotiem  Ag testiem ierīko slēgto tvertni ar maisu, izmantotus testus pirms utilizācijas dezinficē ar hloru saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem, utilizē ar sadzīves atkritumiem sasietā maisā. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 288 21.9. punktu, atbilstoši aptiekā un aptiekas filiālē veicamajām darbībām aptiekas vadītājs nodrošina priekšrakstu izstrādāšanu par 28.1 punktā minēto veselības paškontroli  attiecībā uz Ag testu veikšanu aptiekās, tai skaitā norādot, ka aptiekā izmanto Ag testus, kas ir atdzīti Eiropā un iekļauti Eiropas Komisijas Ag testu sarakstā: https://saite.lv/qalIL.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi