Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
23-TA-1974: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts pētījumu programmu "Sabiedrības veselība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Veselības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmu “Sabiedrības veselība”” (turpmāk – rīkojuma projekts) saskaņā ar:
1) Zinātniskās darbības likuma (turpmāk – Likums) 13. panta otrās daļas 3. punktu, kas paredz, ka Ministru kabinets apstiprina valsts pētījumu programmas;
2) Likuma 35. panta otro daļu, atbilstoši kurai valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi.
3) Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 560) 4. punktu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir apstiprināt valsts pētījumu programmu “Sabiedrības veselība” (turpmāk – Programma), nosakot tās mērķi, uzdevumus, īstenošanas termiņu un piešķirto finansējumu. Apstiprinot rīkojuma projektu, tiks īstenots pasūtījums zinātniski pētnieciskajam darbam, atbilstoši definētajām pētniecības prioritātēm.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojuma projekts ir nepieciešams, lai  varētu īstenot un finansēt pētniecību jaunu zināšanu un risinājumu radīšanai sabiedrības veselībā MK noteikumu Nr.560 noteiktajā kārtībā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Latvijas iedzīvotāju veselība, salīdzinot ar Eiropas Savienības (turpmāk - ES) vidējiem rādītājiem joprojām ir daudz sliktāka, neskatoties uz to, ka pakāpeniski gadu no gada situācija lēnām uzlabojas, piemēram, pēdējo divdesmit gadu laikā paredzamais mūža ilgums Latvijā ir palielinājies par 5,5 gadiem — no 70,2 gadiem 2000. gadā līdz 75,7 gadiem 2020. gadā. Taču tas vēl arvien ir viens no zemākajiem ES, turklāt pastāv būtiskas atšķirības starp dzimumiem un sociālekonomiskā nevienlīdzība. (Valsts veselības profils 2021[1]). Latvijā daudzus nāves gadījumus varētu novērst, nodrošinot labāku veselības aprūpi. 2018. gadā Latvijā bija otrais augstākais mirstības rādītājs ES no medicīniski novēršamiem cēloņiem. Lai gan tādās jomās kā primārā aprūpe un vēža skrīnings ir panākti uzlabojumi, vēl arvien ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmas kvalitāti[1]. Tāpat Latvijā ir plaši izplatīti būtiski dzīvesveida riska faktori, kas ietekmē sabiedrības veselību. Lai veiksmīgāk īstenotu reformas veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomā, ir nepieciešams rast risinājumus, kas veidoti pamatojoties uz esošās situācijas izvērtējumu. Veselības nozarē ilgstoši nav bijis pieejams pastāvīgs finansējums plānveidīgai un mērķtiecīgai pētniecībai, kas vērsta uz jaunu zināšanu, metožu un pieeju radīšanu veselības nozares stiprināšanai, slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai.
No 2023.gada ir piešķirts finansējums valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" īstenošanai un atbilstoši MK noteikumos Nr.560 noteiktajam valsts pētījumu programma tiek ieviesta atbilstoši programmai, kuru apstiprina Ministru kabinets. Lai uzsāktu Programmas ieviešanu un tiktu nodrošināta iespēja īstenot pētniecību sabiedrības veselības uzlabošanai, Ministru kabinetam jāapstiprina Programma.  


[1] State of Health in the EU Latvia Country Health Profile 2021. Pieejams: https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2021_chp_lv_english.pdf
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz izveidot Veselības ministrijas (turpmāk - Ministrija) ilgtermiņa valsts pasūtījumu, kas īstenojams pētniecībā, stiprinot zinātnisko kapacitāti  sabiedrības veselībā, lai radītu jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai tādās sabiedrības veselības jomās, kā infekcijas slimības, neinfekcijas slimības, bērnu veselības aprūpe, cilvēka biomonitoringa programma, veselības aprūpes cilvēkkapitāls, iedzīvotāju veselībpratība. Tādējādi šī Programma, kas ir daļa no nacionālās pētniecības un inovāciju sistēmas un ir izstrādāta, lai radītu jaunas zināšanas, pieejas un metodes sabiedrības veselības zinātnē nozares problēmu risināšanai un stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai, palīdzēs gan attīstīt Latvijas zinātnisko kapacitāti sabiedrības veselībā, gan veicinās veselības politikas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un ekonomisko izaugsmi.
Rīkojuma projekts ir sagatavots saskaņā ar MK noteikumiem Nr.560, nosakot Programmas virsmērķi, mērķus, uzdevumus, īstenošanas termiņu un finansējumu. Pēc rīkojuma projekta apstiprināšanas tiks uzsākta Programmas īstenošana. Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Ministriju izstrādās projektu konkursa nolikumu, secīgi, saskaņā ar MK noteikumos Nr.560 noteikto, tiks izsludināts Programmas projekta pieteikumu atklātais konkurss, veikta projekta pieteikumu atlase, vērtēšana un noslēgti projektu īstenošanas līgumi.
Ievērojot minēto, saskaņā ar Likuma 35.panta pirmo un otro daļu un, ievērojot MK noteikumu Nr.560 3., 4. un 6.punktu, programmu izstrādāja Ministrija, sadarbojoties ar Ministrijas izveidotu programmas stratēģiskās vadības padomi (turpmāk – stratēģiskā padome), kuras kompetencē ir sniegt viedokli un konsultatīvu atbalstu Ministrijai programmas izstrādes un īstenošanas gaitā, sniegt priekšlikumus Ministrijai programmas stratēģisko virzienu un pētniecības jautājumos, sniegt priekšlikumus programmas pilnveidei un sniegt viedokli par programmas rezultātiem pēc programmas pabeigšanas. Programmas stratēģiskās padomes locekļu sastāvā ir pārstāvji no Ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Nacionālā veselības dienesta, Ekonomikas ministrija, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts kancelejas, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas. 2023.gada 3.augusta padomes  sēdē tika pieņemts lēmums saskaņot Programmas tālāku virzību, saskaņojot Veselības ministrijas sagatavotās programmas virsmērķi, mērķi un uzdevumus, vienlaikus lemjot par apakšuzdevumu dzēšanu. Stratēģiskajai padomei līdz 2023.gada 9.augustam lūgts saskaņot Ministrijas sagatavotā Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas sagatavots, pamatojoties uz padomes sēdē nolemto. Stratēģiskā padome programmu ir saskaņojusi. Vienlaikus stratēģiskās padomes sēdes laikā izteikts priekšlikums paredzēt uzsākt darbu pie programmas pagarinājuma nākamajam periodam, tādējādi nodrošinot tās nepārtrauktību. Izstrādājot programmu, ministrija konsultējās ar Latvijas Zinātnes padomes  pārstāvjiem, ievērojot likuma 35. panta otrajā daļā noteikto.
Rīkojuma projekts nosaka, ka Ministrija ir atbildīgā institūcija par programmas īstenošanu. Programma tiks īstenota ciešā sadarbībā ar Ministrijas apstiprinātu programmas īstenošanas un uzraudzības komisiju un Latvijas Zinātnes padomi, kura ir par projektu pieteikumu konkursa nolikuma izstrādi, atklātā pētniecības projektu konkursa, tostarp zinātniskās ekspertīzes organizēšanu atbildīgā institūcija, kā arī jau šobrīd programmas izveides posmā iesaistīto stratēģisko padomi, kā arī citām saistītām institūcijām un organizācijām atbilstoši programmas tematiskajiem uzdevumiem.
Programmu īsteno projektu veidā, nosakot to  programmas projektu pieteikumu atklāta konkursa nolikumā (MK noteikumu Nr.560 4., 5.punkts).
Programmas virsmērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomās, kā arī uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Programmas īstenošanas mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai.
Programma paredz sešus tematiskos uzdevumus, kuri noteikti rīkojuma projekta 6. punktā. Programmas īstenošanas laikā jānodrošina noteikti sasniedzamie rezultāti, t.i., to slimību un veselības stāvokļu, kas rada lielāko slogu veselības aprūpes sistēmai, izpēte; pierādījumos balstītas sabiedrības veselības un veselības aprūpes rīcībpolitikas rekomendāciju  un to potenciālās ietekmes uz sabiedrības veselību, veselības aprūpi novērtējuma, kā arī izmaksu efektivitātes aprēķinu izveide; veselības aprūpes vadlīniju, algoritmu un pacientu ceļu aktualizēšana; rekomendāciju vērtībās balstītas veselības aprūpes pieejas ieviešanai sniegšana; citu specifisku rezultātu atbilstoši katra programmas uzdevuma mērķim sasniegšana.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
Skaidrojums
Programmas īstenošanas laikā tiks sagatavots un publicēts vidusposma ziņojums par Programmas īstenošanu, kā arī tiks sagatavots un publicēts gala ziņojums par Programmas īstenošanu.
 
Kas veiks ex-post novērtējumu?
Latvijas Zinātnes padome
Ietekmes pēcpārbaudes veikšanas termiņš
31.12.2026.
Rezultāti/rādītāji, pēc kā tiek vērtēta tiesību akta (vai kādas tā daļas) mērķa sasniegšana
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Studenti, Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju, tai skaitā augstskolu darbinieki,, doktora grāda pretendenti, zinātnieki, stratēģiskās vadības padomes locekļi un zinātniskie eksperti izglītības jomā. Valsts institūciju, kurām zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos, darbinieki.
Ietekmes apraksts
Latvijas zinātnisko institūciju darbinieki, studējošie, zinātniskā doktora grāda pretendenti, zinātnieki tiks iesaistīti projekta pieteikumu sagatavošanā Programmas projektu pieteikumu atklātajam konkursam un projekta īstenošanā atbilstoši MK noteikumiem. Tas veicinās gan topošo, gan esošo zinātnieku kapacitātes stiprināšanu sabiedrības veselības pētniecībā.

Zinātniskie eksperti tiks iesaistīti projekta pieteikumu izvērtēšanā un vērtējumu ziņojumu izstrādē. 

 
Juridiskās personas
  • Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas tai skaitā augstskolas. Valsts institūcijas, kurām zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Veselības ministrija
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts paredz, ka pētniecības projektus programmas ietvaros varēs īstenot zinātniskās institūcijas, tādējādi zinātniskās institūcijas nodrošinās  projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu īstenošanu atbilstoši MK noteikumiem. Pētniecības projektu īstenošana veicinās zinātnisko institūciju kapacitātes stiprināšanu sabiedrības veselības pētniecībā.
Veselības ministrija, lai nodrošinātu programmas īstenošanu, būs atbildīga par Programmas komisijas darbību atbilstoši MK noteikumiem Nr. 560.
Veselības ministrija izmantos Programmas rezultātus veselības politikas mērķu sasniegšanai.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Programmas ietvaros tiks nodarbināti zinātnieki, doktoranti un studējošie.
 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
750 000
0
1 500 000
0
1 500 000
0
-1 500 000
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
750 000
0
1 500 000
0
1 500 000
0
-1 500 000
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
750 000
0
1 500 000
0
1 500 000
0
-1 500 000
2.1. valsts pamatbudžets
750 000
0
1 500 000
0
1 500 000
0
-1 500 000
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumā “Par vidēja termiņa ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” ir paredzēts finansējums Programmas īstenošanai 2023. gadā 750 000 euro, 2024. gadā  1 500 000 euro un 2025.gadā  1 500 000 euro apmērā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.560 37.punktā noteikto, Izglītības un zinātnes ministrija plāno ne vairāk kā septiņus procentus no programmai paredzētā finansējuma novirzīt konkursa organizēšanas, tostarp ārvalstu zinātniskās ekspertīzes, programmas īstenošanas un administrēšanas izdevumu segšanai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Ministrija izstrādāja Programmu, sadarbojoties ar Ministrijas izveidotu programmas stratēģiskās vadības padomi, kuras sastāvā ir pārstāvji no Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Nacionālā veselības dienesta, Ekonomikas ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts kancelejas. Izstrādājot programmu, ministrija konsultējās ar Latvijas Zinātnes padomes pārstāvjiem, ievērojot likuma 35. panta otrajā daļā noteikto.
Nevalstiskās organizācijas
Ministrija izstrādāja Programmu, sadarbojoties ar Ministrijas izveidotu programmas stratēģiskās vadības padomi, kuras sastāvā ir pārstāvji no Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas.
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Rakstiski
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Lai izveidotu Programmas tematisko ietvaru, 2022.gadā izstrādājot Programmas prioritārā pasākuma pieteikumu, tika lūgts sniegt viedokli Ministrijas galvenajiem speciālistiem (Ministrijas konsultantiem veselības aprūpes attiecīgās specialitātes attīstības plānošanai un sadarbības veicināšanai ar veselības nozari profesionālo jautājumu risināšanā).
Ministrija 2023.gada martā rakstiski informēja nozares organizācijas par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Programmai un aicināja sniegt ieteikumus par programmā pētāmajām tēmām, sniedzot priekšlikumu pamatojošu informāciju. Ieteikumi lūgti Ministrijas padotības iestādēm, kas īsteno veselības politikas ieviešanu (Veselības inspekcijai, Nacionālajam veselības dienestam,  Slimību profilakses un  kontroles centram, Rīgas Stradiņa universitātei, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Zāļu valsts aģentūrai, Veselības inspekcijai, Valsts asinsdonoru centram, Nacionālajam veselības dienestam), kā arī, lai nodrošinātu dažādu veselības jomu pārstāvošu institūciju redzējumu, tika lūgts sniegt viedokli tādām ārstniecības iestādēm, kā Bērnu klīniskajai universitātes slimnīca, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca. Tāpat viedoklis lūgts arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram, kas ir zinātniskā institūcijai, kas veicina jaunu zināšanu ieguvi veselības nozarē. 
Izstrādājot Programmas tematisko ietvaru, Ministrija apkopoja Ministrijas galveno speciālistu un institūciju, kas sniegušas priekšlikumus (Slimību profilakses un kontroles centra,  Nacionālā veselības dienesta, Valsts asinsdonoru centra, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, Valsts asinsdonoru centra, Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari,  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas), ieteikumus. Tāpat īstenotas konsultācijas ar Latvijas Zinātnes padomi (regulāras konsultācijas rakstiskā formā un sanāksmēs) atbilstoši Zinātniskās darbības likuma un MK noteikumu Nr.560  prasībām.
Par Valsts pētījumu programmu Ministrija konsultējās ar Ministrijas izveidotu stratēģiskās vadības padomi, kuras sastāvā ir pārstāvji no Slimību profilakses un kontroles centra, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Nacionālā veselības dienesta, Ekonomikas ministrijas, Valsts kancelejas, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas.  Stratēģiskās vadības padomes sēdē 2023.gada 3.augustā tālākas virzības apstiprināšanai tika iesniegts Ministrijas izstrādātais programmas projekts, kas ietvēra četrus  uzdevumus un desmit apakšuzdevumus. Stratēģiskās vadības padome lēma, ka, lai novērstu programmas neizpildes riskus finansējuma nepietiekamības vai laika trūkuma dēļ, no Ministrijas sagatavotā programmas projekta ir jāsvītro apakšuzdevumi, tādējādi priekšlikumus par konkrētiem pētāmajiem jautājumiem atstājot projekta iesniedzēju ziņā atbilstoši programmas uzdevumiem.  Stratēģiskajai padomei līdz 2023.gada 9.augustam tika lūgts, pamatojoties uz padomes sēdē nolemto, saskaņot Ministrijas precizēto Ministru kabineta rīkojuma projektu. Stratēģiskā padome Programmu ir saskaņojusi. Vienlaikus stratēģiskās padomes sēdes laikā izteikts priekšlikums paredzēt uzsākt darbu pie programmas pagarinājuma nākamajam periodam, tādējādi nodrošinot tās nepārtrauktību.
 

6.4. Cita informācija


Uzsākot Programmas projektu īstenošanu, ir paredzēts informēt sabiedrību par Programmas norisi un rezultātiem, izveidojot ministrijas tīmekļa vietnē atsevišķu sadaļu, kā arī paredzot Programmas projektu īstenošanas līgumos sabiedrības informēšanas uzdevumus.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības ministrija
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Latvijas Zinātnes padome

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija


Projekta izpildē iesaistītās institūcijas rīkojuma projektā paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošinās tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Programma ir izstrādāta, ievērojot Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 rīcības virziena „Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai” 140.uzdevumu, kā arī ir saistīta ar tā rādītājiem – finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai (procentos no IKP) un starptautiskās citējamības datubāzē SCOPUS iekļauto Latvijas autoru zinātnisko publikāciju skaits gadā.
 

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Programmasmērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts

Pētniecības rezultātā var tikt ievākti dati, uz kuriem attiecas datu aizsardzība

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi