Anotācija (ex-ante)

21-TA-1390: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta trešā prim daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt efektīvu un pilnvērtīgu Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Savienības institūcijās izglītības un zinātnes jomā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada 7. oktobra vēstuli Nr. 4-4.1e/21/3459 par specializētā atašeja rotāciju, Izglītības un zinātnes ministrija plāno iecelt Aleksandru Mārtiņu Blūmu Izglītības un zinātnes ministrijas specializētā atašeja – nozares padomnieka amatā no 2021. gada 19. decembra. Amata mērķis ir nodrošināt Latvijas interešu nepārtrauktu un efektīvu pārstāvēšanu Eiropas Savienības līmenī Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi Aleksandra Mārtiņa Blūma profesionālo pieredzi un lūdz viņam piešķirt diplomātisko rangu “atašejs” saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 11.panta 4.daļu. Aleksandrs Mārtiņš Blūms atbilst Valsts civildienesta likuma 7.pantā un Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām. Aleksandrs Mārtiņš Blūms strādā valsts pārvaldē kopš 2018. gada, un viņam ir amatam atbilstoša izglītība, labas profesionālās zināšanas un darba pieredze starptautiskās sadarbības jomā un Eiropas Savienības jautājumos, t.sk. izglītības un zinātnes jomā, kā arī ļoti labas komunikācijas prasmes un analītiskās spējas.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta trešo prim daļu, par diplomātu var būt Latvijas pilsonis, kuram nav citas valsts pilsonības. Savukārt Aleksandram Mārtiņam Blūmam ir gan Latvijas Republikas, gan arī Amerikas Savienoto Valstu pilsonība. Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta trešā prim daļa paredz arī, ka izņēmuma gadījumos, ja tas nepieciešams Latvijas valsts interesēs, Ministru kabinets pēc ārlietu ministra priekšlikuma var atļaut piešķirt diplomātisko rangu Latvijas pilsonim, kuram ir citas valsts pilsonība.
 
Risinājuma apraksts
Izvērtējot visus pretendentus specializētā atašeja – nozares padomnieka amatam, Izglītības un zinātnes ministrijas ir atzinusi Aleksandru Mārtiņu Blūmu kā piemērotāko kandidātu. Lai nodrošinātu amata pienākumu izpildes pēctecību, kā arī efektīvi un pilnvērtīgi pārstāvētu Latvijas intereses Eiropas Savienībā, Izglītības un zinātnes ministrijas skatījumā Aleksandra Mārtiņa Blūma iecelšana amatā ir nepieciešama Latvijas valsts interesēs.
Izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, 2021.gada 12.novembrī Ārlietu ministrijas Atestācijas komisija nolēma atzīt Aleksandru Mārtiņu Blūmu par atbilstošu diplomātiskajam un konsulārajam dienestam un rekomendē ārlietu ministram piešķirt Aleksandram Mārtiņam Blūmam diplomātisko rangu “atašejs”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nav attiecināms.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi