Anotācija (ex-ante)

21-TA-575: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts paredz precizēt 7.2.1.2. pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – 7.2.1.2. pasākums) jauniešiem pieejamo atbalstu, kā arī mainīt finansējuma saņēmēju no Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (turpmāk – JSPA).
MK noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” indikatīvi 2021. gada IV. ceturksnī.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – 7.2.1. SAM) 7.2.1.2. pasākumā VIAA īsteno projektu  Nr. 7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – 7.2.1.2. pasākuma projekts).
Kopš 7.2.1.2. pasākuma projekta uzsākšanas (no 2014. gada 1. jūnija) organizētas 18 uzņemšanas un sadarbībā ar vidēji 30 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām īstenotas profesionālās izglītības programmas, kurās jaunieši gada vai pusotra gada laikā var iegūt profesionālo izglītību kādā no 154 profesijām, kā, piemēram, grāmatvedis, vizuālā tēla stilists, automehāniķis, pavārs, lietvedis, loģistikas darbinieks, dārzkopis, frizieris u.c.
Pavisam kopā līdz 2020. gada 31. decembrim kā unikālie izglītojamie iznākuma rādītājā ieskaitīti 11602 izglītojamie, tai skaitā:
- 9048 nenodarbinātās personas, kas sastāda 94,47% no 7.2.1.2. pasākuma projektā plānotā 9578 iznākuma rādītāja;
- 2554 nodarbinātās personas, kas sastāda 115,78% no plānotā 2206 iznākuma rādītāja.
Kā unikālie izglītojamie rezultatīvajā radītājā ieskaitīti 8163 izglītojamie, tai skaitā:
- 6474 nenodarbinātās personas, kas sastāda 95,83% no 7.2.1.2. pasākuma projekts plānotā 6756 rādītāja,
- 1689 nodarbinātās personas, kas sastāda 112,9% no plānotā 1496 rādītāja.
Tāpat nodrošināta arī izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vispārējo pamatprasmju apguvei, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, profesionālajai tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei, sniedzot atbalstu 505 ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem. Attiecīgi kopējais atbalstu saņēmušo nenodarbināto personu skaits veido 9 553, kas sastāda 94,79% no 7.2.1.2. pasākuma projektā plānotā iznākuma rādītāja: izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) – 10 078.
2020. gadā pabeigta 1,5-gadīgo profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs, nodrošinot kvalifikācijas ieguvi 304 izglītojamiem no profesionālās izglītības iestādēs 2019. gada 30. septembrī uzņemtajiem jauniešiem.
Papildus tam, lai palīdzētu Covid-19 seku mazināšanai un situācijas uzlabošanai, ar Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 508 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”” tika paredzēta jauna atbalstāmā darbība, paredzot iespēju jauniešiem, kuri nemācās, nav nodarbināti, apgūt darba tirgum nepieciešamas un aktuālas prasmes (digitālās kompetences, uzņēmējdarbības kompetences un valodu kompetences) profesionālās pilnveides izglītības programmu veidā. 2020. gada augustā organizēta jauniešu uzņemšana profesionālās pilnveides izglītības programmās kādā no 13 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, kurā pieteikumus mācībām iesniedza tikai 63 jaunieši, no kuriem mācības uzsāka 32 jaunietis, savukārt 31 jaunieši mācības neuzsāka, jo netika nokomplektētas grupas. Mācības pabeidza 29 jaunieši un ieguva apliecības par profesionālās pilnveides apguvi. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
7.2.1.2. pasākuma projekta darbībām noslēdzoties, identificēts finansējuma atlikums  1 265 365,96 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējums – 649 325,39 EUR, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas (turpmāk – JNI) finansēšanai –  580 997,50 EUR un valsts budžeta (turpmāk – VB) līdzfinansējums – 35 043,07 EUR.
Jauniešu garantijas iniciatīva un tās īstenošanai apstiprinātais finansējums ir ieplānots 7.2.1. SAM un pieejams tādu pasākumu īstenošanai, kas sekmē jaunatnes nodarbinātību un iesaisti izglītībā. Attiecīgi finanšu līdzekļu atlikumu plānots izlietot, lai nodrošinātu atbalstu jauniešiem, kuri nemācās, nav nodarbināti pēc dalības uzsākšanas 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” (turpmāk –  8.3.3. SAM) projektā “PROTI un DARI” vai 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākumā “Atbalsts NEET jauniešiem” (turpmāk – 14.1.1. SAM).
Risinājuma apraksts
MK noteikumu projekts paredz:
1) precizēt 7.2.1.2. pasākuma mērķi, papildinot, ka pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē (MK noteikumu projekta 1. punkts).
2) precizēt 7.2.1.2. pasākumā atbalstāmo mērķa grupu, nosakot, ka turpmāk īstenojamo atbalstāmo darbību ietvaros mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās un nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros.” (turpmāk – NEET mērķa grupa) (MK noteikumu projekta 2. punkts);
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumu Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi" 3.punktu 8.3.3. SAM un perspektīvā 14.1.1.2. SAM  atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. JSPA gan pirms jaunieša iesaistes, gan visu mērķa grupas jaunieša dalības laiku projektā veic atbilstības pārbaudi mērķa grupai, verifikācijai izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmu, Lursoft, Valsts ieņēmumu dienesta un NVA datu bāzes vai informācijas apmaiņu, balstoties uz starpresoru vienošanos. Arī līdz šim 8.3.3. SAM ietvaros ir bijušas situācijas, kad jaunieša iesaiste izglītībā vai nodarbinātībā ir notikusi pirms plānotās individuālās pasākumu programmas īstenošanas beigām. Šādos gadījumos ir konstatējams, ka plānotais rezultāts tiek sasniegts ātrāk un jaunieša dalība 8.3.3.SAM ietvaros tiek attiecināta tikai līdz attiecīgajam iesaistes izglītībā vai nodarbinātībā datumam. Tādējādi iesaistes pārklāšanās faktiski nav iespējama un skaidri nošķirama, jo jaunietim ir jāatbilst visiem definētajiem NEET kritērijiem. Jauniešu NEET situācijā iekļaušanās veicināšanai un, lai sekmētu šo jauniešu ātrāku iesaisti izglītībā un nodarbinātībā, kā arī, lai plānotu un savlaicīgi uzsāktu atbalsta nodrošināšanu 7.2.1.2. pasākuma ietvaros, un, lai neradītu administratīvos šķēršļus, tiek paredzēts, ka jaunietis iesniegumu par dalību 7.2.1.2. pasākumā, var iesniegt 8.3.3. SAM dalības laikā, bet tikai pēc jaunieša uzņemšanas izglītības iestādē un mācību uzsākšanas vai nodarbinātības uzsākšanas, jaunietim faktiski tiks nodrošināts atbalsts, tādējādi, pilnībā izslēdzot dubultā finansējuma iespējamību.   
8.3.3.SAM un 14.1.1.SAM mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā ietver trīs posmus: mērķa grupas jaunieša uzrunāšanu, profilēšanu un konsultēšanu, kā arī individuālās pasākumu programmas izstrādi vai mērķa grupas jaunieša virzību uz VIAA īstenoto Jauniešu garantijas projekta pasākumu vai NVA īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem.  Papildus tam nepieciešamības gadījumā jauniešiem tiek sniegts atbalsts individuālās pasākumu programmas (pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā,) īstenošanā un kas tiek sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, VIAA īstenotajā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Minētie atbalsta pasākumi ir vērtsi uz jauniešu atrašanu un motivēšanu atgriezties izglītības sistēmā vai darba tirgū, tie nepārklājas ar 7.2.1.2.pāsākumā plānoto atbalstu NEET mērķa grupai un nerada dubultā finansējuma risku minēto atbalsta pasākumu ietvaros.
3) mainīt finansējuma saņēmēju, nosakot, ka  no 2022. gada 1. janvāra finansējuma saņēmējs 7.2.1.2. pasākumā ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar nolikumu veicina jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicina jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību, – JSPA.
MK noteikumu projekts paredz arī noteikt, ka  no 2022. gada 1. janvāra Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 207) noteiktās prasības finansējuma saņēmējiem 7.2.1.2. pasākuma projekta īstenošanā nodrošina JSPA.
Vienlaikus MK noteikumu projekts paredz, ka VIAA ir pienākums uzņemties atbildību par 7.2.1.2. pasākuma projekta īstenošanu par laika posmu no 2014. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim, kā arī  nodrošināt pieeju ES fondu vadībā iesaistītām institūcijām visu ar 7.2.1.2. pasākuma projekta īstenošanu par attiecīgo laika posmu saistīto dokumentu orģināliem un grāmatvedības sistēmai, tostarp saistībā ar maksājuma pieprasījuma un to pamatojošo dokumentu pārbaudi, kā arī rādītāju sasniegšanas uzraudzību (MK noteikumu projekta 3., 6., 20. un 21. punkts).
JSPA atbilst visiem kritērijiem un nosacījumiem, kuri tika vērtēti, iesniedzot 7.2.1.2. pasākuma projekta  iesniegumu un pieņemot lēmumu par tā apstiprināšanu;
4) paplašināt 7.2.1.2. pasākumā pieejamos atbalsta pasākumus jauniešiem, kuri nemācās, nav nodarbināti, paredzot jaunas atbalstāmās darbībās, t.i., mentora vai kouča nodrošināšana, lai veicinātu NEET mērķa grupas jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, apgūstot vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu,  modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, akadēmiskā bakalaura programmu, profesionālā maģistra studiju programmu vai akadēmiskā maģistra studiju programmu. Plānots, ka NEET mērķa grupas jauniešiem pēc dalības 8.3.3. SAM individuālajā pasākumu programmā, tiks nodrošināts  individuālā mentora, t.i., pilngadīgas personas, kura projekta 8.3.3. SAM ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim, vai kouča – speciālista, kurš palīdz cilvēkam atrast viņa personiskos mērķu sasniegšanas ceļus un paņēmienus, attīstīt nepieciešamās iemaņas un prasmes, atbalsts, ar mērķi palīdzēt uzsākt darba attiecības vai mācības izglītības iestādē.
Menotra/ kouča atbalsts ietver  situatīvo, attīstības vai profesionālo mentoringu vai koučinga sesijas un konsultēšanu, ar mērķi palīdzēt jaunietim NEET situācijā pārejas posmā, līdz ar jauna statusa un sociālo lomu iegūšanu, atrast viņam optimālākos mērķu sasniegšanas paņēmienus, un attīstīt nepieciešamās iemaņas un prasmes viņu profesionālajā socializācijā, tādējādi nodrošinot mērķtiecīgāku mācību vai nodarbinātības procesa uzsākšanu un realizējot priekšnosacījumus tā turpināšanai patstāvīgi, spējot pārvarēt grūtības un pielāgoties mainīgām situācijām un apstākļiem.
Mentoringa un koučinga organizēšanas kārtība iekļaujas kopējā atbalsta sniegšanas integrālajā modelī un ir savstarpējā demarkācijā un pēctecībā ar 8.3.3.SAM un 14.1.1.2.SAM projektu. Pašvaldība kā projekta sadarbības partneris deleģēs mentorus un koučus atbalsta nodrošināšanai, paredzot, ka atbalsta sniegšana ietvers gan tiešu, gan netiešu (pastarpinātu) atbalstu, tostarp izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas. Mentori un kouči iesniegs saturiskās atskaites par paveikto darbu, ko pārraudzīs JSPA.
Vienlaikus MK noteikumu projekts paredz arī papildu atbalstu profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei  un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās, kā arī modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā apguvei, paredzot mācību izdevumu kompensēšanu, atbalstu jauniešu ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam, kā arī stipendijas piešķiršanu NEET mērķa grupas jauniešiem, kas mācās profesionālās pilnveides programmās vai profesionālās tālākizglītības programmās, kā arī apgūst modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā. Piešķiramās stipendijas apmērs vienam mērķa grupas jaunietim veidotu 5 euro par vienu mācību dienu.
Papildus tam 7.2.1.2. pasākumā tiek paredzēts arī atbalsts speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u.c.) nodrošināšanai mērķa grupai un pilsētas vai novada pašvaldību speciālistiem nepieciešamo konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu sniegšanai, lai sekmētu jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos.
Mobilā atbalsta speciālistu komanda  jeb mobilā konsultantu grupa nepieciešama, lai nodrošinātu dažādu speciālistu pieejamību un sasniedzamību NEET mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām un padziļinātās profilēšanas rezultātiem un  mērķtiecīgi veicinātu  NEET mērķa grupas jauniešu turpmāku iesaisti izglītībā, nodarbinātībā vai NVA aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba mazināšanas atbalsta pasākumos. Tiek paredzēts, ka šo speciālistu komandas atbalstu NEET mērķa grupas jaunieši varēs saņemt vienlaikus ar 8.3.3. SAM un 14.1.1.2. SAM pieejamo atbalstu. Minētais NEET Mobilās konsultantu grupas atbalsta veids ir ļoti specifisks un viegli izsekojams, jo tiek sniegts pamatojoties uz  JSPA organizētā un administrētā iepirkuma pamata, primāri, nodrošinot iespējas kvalitatīvam jauniešu NEET situācijā atbalstam attālākos reģionos saņemt augsta līmeņa speciālistu profesionālās intervences atbalstu. Šim atbalstam ir augsts savstarpējas papildināmības (komplimentaritātes) efekts, jo sevišķi saistībā ar šķēršļu novēršanu un priekšnosacījumu veidošanu iesaistei nodarbinātībā un izglītībā. Šī atbalsta nozīme ir sevišķi būtiska saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisīto seku un ietekmes novēršanu un mazināšanu NEET mērķa grupas jauniešu sociālās iekļaušanās veicināšanai. Šobrīd nav iespējams identificēt konkrēti kāda veida speciālistu atbalstu un indikatīvi cik NEET mērķa grupas jauniešiem tas būs nepieciešams, taču projekta līmenī par kartu atbalstāmajā darbībā iesaistīto NEET mērķa grupas jauniešu tiks veikta uzskaite, konkretizējot saņemto atbalsta veidu un ilgumu (MK noteikumu projekta 7., 9. 10., 11. un 12. punkts).
Plānotās atbalstāmas darbības atbilst darbības programmā noteiktajiem indikatīvajiem atbalsta pasākumiem:
- ievērojot jaunieša intereses un vajadzības, atbalstāma dalība pasākumos ar mērķi izdarīt pamatotu tālākās izglītības un profesionālās darbības jomas izvēli, kā arī atbalsts reģionālajai mobilitātei un motivācijas programmu īstenošanai;
- karjeras konsultācijas (t.sk. mazinot aizspriedumus par kādu no dzimumiem noteiktā profesijā vai jomā);
- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (individuālās konsultācijas un grupu nodarbības);
- aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana, tai skaitā darba tirgū pieprasītas profesionālās un neformālās izglītības programmas;
- atbalsts reģionālajai mobilitātei, līdz ar to nav nepieciešams veikt grozījumus darbības programmā.
7.2.1.2. pasākumā atbalsts plānots mērķa grupa jauniešiem, kuri būs uzrunāti un profilēti 8.3.3. SAM vai 14.1.1.2. pasākumā. Indikatīvi plānots, ka līdz 2023. gada 31.decembrim  8.3.3.SAM  tiks iesaistīti 5 035 jaunieši, t.sk. 2022.gadā ~600 jaunieši un 2023.gadā ~400-450 jaunieši.
Pēc indikatīviem aprēķiniem individuālā mentora un/vai kouča atbalsts jaunieša adaptācijai darba vietā vai izglītības iestādē, kā arī papildinošās atbalsta darbības (mācību izmaksu segšana, stipendiju izmaksa un atbalsts  ceļa izdevumu segšanai) varētu tikt nodrošinātas aptuveni 550 NEET mērķa grupas jauniešu.
Individuālā mentora vai kouča atbalsts, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, apgūstot vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, akadēmiskā bakalaura programmu, profesionālā maģistra studiju programmu vai akadēmiskā maģistra studiju programmu plānots vidēji trīs mēnešus un tiek pieņemts, ka minētais atbalsts būs nepieciešamas indikatīvi 250  jauniešiem. Indikatīvi nepieciešamais finansējums atbalsta nodrošināšani veidotu 113 100 euro.
Mentorings vai koučings profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguvē būs nepieciešams indikatīvi 50 jauniešiem, paredzot individuālā mentora vai kouča atbalstu jaunietim vidēji astoņus mēnešus, attiecīgi indikatīvās izmaksas veido 60 320 euro.
Profesionālās pilnveides izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, kā arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā mentora un kouča atbalsts tiktu nodrošināts vidēji vienu mēnesi, papildus nosedzot  izmaksas profesionālās pilnveides programmas apguvei, kā arī nodrošinot atbalstu reģionālajai mobilitātei un piešķirot stipendiju indikatīvi 150 jauniešiem. Indikatīvi nepieciešamās izmaksas atbalsta nodrošināšanai veidotu 112 420 euro.
Savukārt individuālā mentora vai kouča atbalsts kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās plānots vidēji četrus mēnešus un tiek pieņemts, ka minētais atbalsts būs nepieciešamas indikatīvi 100 jauniešiem. Papildus plānots nosegt izmaksas par tālākizglītības programmas apguvi, nodrošināt atbalstu reģionālajai mobilitātei, kā arī piešķirt stipendiju jauniešiem, un indikatīvi nepieciešamais finansējums atbalsta nodrošināšanai veido 258 120 euro.
7.2.1.2. pasākumā plānotie atbalsta pasākumi un papildu NEET mērķa grupas jauniešu iesaite veicinās 7.2.1.2.pasākuma sasiedzamo uzraudzības rādītāju izpildi.
Mentora vai kouča izmaksām tiek plānots piemērot vienas vienības izmaksu metodi atbilstoši 8.3.3. SAM ietvaros noteiktajam vienas vienības izmaksu standarta aprēķinam par mentora atbalstu. Profesionālās pilnveides programmas apguves izmaksām un profesionālās tālākizglītības programmas izmaksām plānots piemērot vienas vienības izmaksu metodi, standarta likmes aprēķinam un piemērošanai izmantojot 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanas metodiku.
Attiecīgi kopējās indikatīvās nepieciešamās izmaksas mentora vai kouča nodrošināšanai, tai skaitā mācību programmu apguves nodrošināšanai –veidotu 543 960 euro. Papildu tam tiek paredzēts atbalsts profesionālās intervences atbalsta pasākumiem, indikatīvi paredzot jauniešiem nepieciešamās atbalsta speciālistu komandas nodrošināšanai 180 000 euro, kā arī 7.2.1.2. pasākuma projekta administrēšanas un īstenošanas personāla nodrošinājumam, plānojot indikatīvi trīs slodzes (vecākais projektu vadītājs, projektu vadītājs un grāmatvedis), tai skaitā atbalsta personāla piesaistei pašvaldībās. Pašvaldībās 7.2.1.2.pasākuma projekta realizēšanā pārsvarā tiks iesaistīti tie paši pašvaldību speciālisti, kas jau tagad ir iesaistīti 8.3.3.SAM īstenošanā (galvenokārt, mentori un programmu vadītāji). 8.3.3. SAM projekta “PROTI un DARI!” ietvaros ir apmācīti 719 mentori un 309 programmu vadītāji
Ar noteikumu projektu tiek paredzētas jaunas atbalstāmās darbības (mentora vai kouča atbalstu, lai veicinātu jaunieša adaptāciju izglītības iestādē vai daba vietā, kā arī atbalstu profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, kā arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei), kas sniegs tiešu atbalstu NEET jauniešiem. Plānotās atbalstāmās darbības JSPA īstenos sadarbībā ar sadarbības partneriem – pilsētas vai novada pašvaldībām, kas nodrošinās mentora un kouča atbalstu. Turklāt plānotās aktivitātes neparedz atbalstu un finansiālus ieguldījumus ekonomiskās aktivitātes veicējos, līdz ar to pasākumi nav kvalificējami kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar de minimis atbalsta regulējumu un arī pasākuma īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri nav kvalificējami kā komercdarbības atbalsta saņēmēji, jo neizpildās Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā minētās komercdarbības atbalstu raksturojošās pazīmes. 
5) papildināt Noteikumu Nr. 207 28. un 28.punktu, lai novērstu NEET mērķa grupas jauniešiem pieejamo atbalsta pasākumu nepārklāšanos ar citiem līdzvērtīgiem atbalsta paškumiem. Plānotie pasākumi jauniešu atbalstam būs kā sinerģisks profesionālās intervences atbalsta pasākums, lai nodrošinātu dažādu nepieciešamo speciālistu pieejamību un sasniedzamību NEET mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām un padziļinātās profilēšanas rezultātiem un  mērķtiecīgi veicinātu to turpmāku iesaisti izglītībā, nodarbinātībā vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba mazināšanas atbalsta pasākumos. Vienlaikus tiks nodrošināts, ka NEET mērķa grupas jaunieši netiek iesaistīti un nesaņem atbalstu 7.2.1.2. pasākuma projektā, ja tie vienlaikus saņem līdzīga satura atbalstu NVA 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" projektā vai 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projektā. Atbalsta pasākumi sekmētu arī darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) 7.2.1. SAM noteikto ieguldījumu savstarpējo sasaisti,  kas paredz, ka 8.3.3. SAM ietvaros aktivizētie jaunieši saņem tālāku atbalstu dalībai nodarbinātības vai apmācību pasākumos 7.2.1. SAM ietvaros (MK noteikumu projekta 14. un 15. punkts).
6) noteikt kritērijus, kurus jāievēro JSPA 7.2.1.2. pasākuma projekta īstenošanā, tostarp sadarbības partneru atlasē, kā arī mērķa grupas atbilstības pārbaudē (MK noteikumu projekta 4., 5., 8., 13. un 17. punkts).
JSPA 7.2.1.2. pasākumā plānoto atbalstāmo darbību īstenošanu (mentora vai kouča atbalsts jaunietim, ceļa izdevumu kompensēšana un izmaksas profesionālās vidējās izglītības ieguvei vai profesionālās tālākizglītības programmas  apguvei) nodrošinās sadarbībā ar pilsētas vai novada pašvaldībām, tādēļ pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās jaunajam finansējuma saņēmējam, proti, JSPA būs jāslēdz sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem – pilsētas vai novada pašvaldībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” noteikto kārtību.
Vienlaikus pēc MK noteikumu projekta spēkā stāšanās Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos un virzīs saskaņošanai vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanas metodiku par mentora vai kouča atbalsta nodrošināšanu vienam mērķa grupas jaunietim, kā arī vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu viena jaunieša iesaistei profesionālās vidējās izglītības ieguvē, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim) profesionālo kvalifikāciju, kā arī profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās;
7) tehnisku precizējumu Noteikumu Nr. 207 38.8. apakšpunktā, precizējot norādītās atsauces uz Noteikumu Nr. 207 apakšpunktiem, kas nosaka sasniedzamos uzraudzības rādītājus (MK noteikumu projekta 16. punkts).
8) precizēt Noteikumu Nr. 207 50. un 51. punktu, percizējot dokumentu glabāšanas nosacījumus atbalsta saņēmējam un atbalsta sniedzējam, kā arī svītrojot neprecīzi norādīto Komisijas regulas Nr.1407/2013 darbības beigu termiņu ( MK noteikumu projketa 18. un 19. punkts).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


MK noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs 7.2.1.2. pasākuma īstenošanu, sekmēs noteikto mērķu sasniegšanu un sasniedzamo uzraudzības rādītāju izpildi.
Pēc MK noteikumu spēkā stāšanās tiesiskā regulējuma izmaiņu rezultātā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un VIAA būs jānodrošina grozījumu veikšana 2015. gada 16. novembra Nr. 7.2.1.2./15/I/001 noslēgtajā vienošanās par 7.2.1.2. pasākuma projekta īstenošanu, paredzot finansējuma saņēmēju ar 2022. gada 1. janvāri – JSPA, savukārt pārējos nepieciešamos grozījumus atbilstoši MK noteikumu projektam veiks JSPA kā jaunais finansējuma saņēmējs.
Vienlaikus JSPA būs jānoslēdz sadarbības līgumi par sadarbību 7.2.1.2. pasākuma projekta atbalstāmo darbību īstenošanā ar pilsētas vai novada pašvaldībām.
MK noteikumu projekts neradīs ietekmi uz īstenošanā esošo 7.2.1.2. pasākuma projektu.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • jaunieši vecumā no 15-29 gadiem (ieskaitot)
Ietekmes apraksts

Atbilstoši NVA statistikas datiem uz 2021. septembri 365 jeb 0,7% no bezdarbnieku kopskaita bija jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 19 gadiem, 3 063 jeb 5,6% no bezdarbnieku kopskaita bija jaunieši bezdarbnieki vecumā no 20 – 24 gadiem, savukārt 4 481 jeb 8,2% no bezdarbnieku kopskaita bija bezdarbnieki vecumā no 25 līdz 29 gadiem.
MK noteikumu projekta tiesiskais regulējums paplašina NEET jauniešiem pieejamo atbalsta veidu, nodrošinot dažādu nepieciešamo speciālistu pieejamību un sasniedzamību NEET jauniešiem saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām, kā arī paredzot mentora vai kouča atbalstu, lai mērķtiecīgi veicinātu  NEET jauniešu turpmāku iesaisti un adaptāciju izglītībā vai nodarbinātībā.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
7.2.1.2. pasākums atstāj pozitīvu ietekmi uz valsts ekonomiku kopumā – NEET jaunieši apgūs darba tirgū pieprasītas profesijas, nodrošinot, ka darba devējiem ir pieejams kompetentāks darbaspēks un mazinot bezdarba līmeni jauniešu vidū. 
 

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Daļai NEET jauniešu tiks sniegts mentora vai kouča atbalsts, lai jaunietis veiksmīgāk adaptētos darba vietā. Papildus tam jaunieši apgūs darba tirgū nepieciešamās prasmes un zināšanas, tādejādi kopumā mazinot neaktīvo jauniešu skaitu, kā arī sekmējot to iespēju iekļauties darba tirgū.
 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija


Ikviens sabiedrības loceklis ir aicināts sekot līdzi tiesību aktu projekta virzībai  un paust savu viedokli par to.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija


Tiesību akta projekta izpildē iesaistīta Labklājības ministrija kā ES fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde, Izglītības un zinātnes ministrija kā līdzatbildīgā iestāde 7.2.1. SAM ieviešanā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, VIAA kā esošais 7.2.1.2. pasākuma projekta finansējuma saņēmējs un JSPA kā finansējuma saņēmējs no 2022. gada 1. janvāra.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
NEET jauniešu zināšanu un prasmju uzlabošanās dos arī sociālos ieguvumus – kultūras līmeņa attīstību, sociālo saliedētību, drošāku sabiedrisko vidi, augstāku politisko līdzdalību u.tml.
 

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
7.2.1.2 pasākumā atbalsts tiks nodrošināts arī NEET mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti, ja tādi pieteiksies atbalsts saņemšanai.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
7.1.2.1. pasākumam ir netieša ietekme uz dzimumu līdztiesību. NEET mērķa grupas  jauniešiem, neatkadzīgi no to dzimuma tiks nodrošināta vienlīdzīga pieeja atbaltsa pasākumiem, t.i. izglītības ieguvē, mentora un kouža atbalstā u.c.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija


7.2.1.2. pasākumam ir netieša ietekme uz horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas". Nodrošinot profesionālo pilnveidi un tālākizglītību sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem, t.sk. personām ar invaliditāti un jauniešiem ieslodzījuma vietās, veiktie grozījumi noteikumos veicinās vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu sociālās atstumtības grupām.
Pielikumi