Anotācija (ex-ante)

23-TA-2220: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””  izstrādāts, pamatojoties uz:
Ministru kabineta 2023. gada 5.septembra sēdes protokollēmumu Nr. 43 56§ "Informatīvais ziņojums "Par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā" (TA-2203).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu segšanu par 2023. gada 1.pusgadā faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, kas pārsniedza līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu papildus ir nepieciešami 8 017 532 euro.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Laboratoriskie izmeklējumi nodrošina ātru dažādu slimību diagnostiku un uzraudzību, kā arī laboratoriskie izmeklējumi būtiski uzlabo slimību ārstēšanas procesu, līdz ar ko tie bieži un plaši tiek izmantoti, kas ļauj panākt labākus ārstēšanas rezultātus.
Lai arī katru gadu laboratorijas izmeklējumiem atvēlēts noteikts finansējums, kā arī pastāv nosacījumi tā izlietošanai (noteikts plānotais finansējuma apjoms ārstiem nosūtītājiem un laboratorijām, izveidots valsts apmaksāto manipulāciju saraksts), pēdējos gados laboratoriju sniegto pakalpojumu apjoms ik gadu pieaug un tādējādi pārsniedz līgumos noteikto finansējumu. Veidojas tā saucamās pārstrādes, kad valsts apmaksāto izmeklējumu apjoms pārsniedz iepriekš plānoto un laboratorijas laikus nesaņem samaksu, kā arī pastāv risks, ka apmaksa netiek saņemta vispār, vai tiek saņemta samazinātā apjomā par pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem, kuru nepieciešamību noteikuši ģimenes ārsti un ārsti speciālisti. Būtiskākās pārstrādes rada kvotētie ambulatorie laboratoriskie izmeklējumi.
Manipulāciju skaita pieaugumu uz vienu pacientu ietekmē iedzīvotāju sastāva novecošana, kas palielina hronisku slimību pacientu īpatsvaru.
Nacionālais veselības dienests (turpmāk- Dienests) līdz katra kārtējā mēneša 30. datumam aktualizē Dienesta tīmekļvietnē informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētā finanšu līdzekļu apjoma izlietojumu iepriekšējā mēnesī, tādējādi nodrošinot iespēju visām ārstniecības iestādēm regulāri sekot līdzi plānotā finansējuma izlietojumam. Dienests pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā informē ārstniecības iestādes par nepieciešamību ievērot noteiktās kvotas, aicinot ārstniecības iestādes veikt rūpīgu pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, noteikt izmeklējumu nepieciešamību, balstoties uz medicīniskajām indikācijām un klīniskajām vadlīnijām, kā arī  izmantot izmaksu efektīvākos veidus slimību diagnostikai, lai netiktu pārsniegta noteiktā kvota laboratorisko pakalpojumu apmaksai. Arī 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (prot. Nr. 40 26. §) nosaka ģimenes ārsta un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālista pienākumu, nosūtot personu ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai, uzraudzīt ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētā līdzekļu apmēra izlietojumu.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar Finanšu ministrijā sākotnēji iesniegto pieprasījumu[1], kurā ņemti vērā dati par laboratorisko izmeklējumu skaita pieaugumu, kā arī nepieciešamību paplašināt laboratorisko izmeklējumu pieejamību iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot laboratoriskos izmeklējumus atbilstoši pacientu vajadzībām un uzlabojot veselības aprūpes kvalitāti, 2023. gadā visām pacientu grupām kopumā papildus būtu nepieciešami 10 241 230 euro.

[1] Veselības ministrijas 23.09.2022. vēstule Nr. 01-13FM-1/4472
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pārstrāžu galvenie iemesli:
1. Unikālo pacientu, kas saņem ambulatoros laboratoriskos izmeklējumus, skaita pieaugums;
2. Izmeklējumu skaita pieaugums uz vienu pacientu, kas saistīts ar sabiedrības novecošanu, diagnostikas uzlabošanos, dzīvildzes pieaugumu, jaunu medicīnas tehnoloģiju ieviešanu; hroniski slimu pacientu īpatsvara pieaugumu, kā arī sekām pēc pārslimota Covid-19;
3. Atsevišķās laboratorijās daļai valsts apmaksāto pakalpojumu tarifs pārsniedz pakalpojuma pašizmaksu. Tarifi auguši dēļ ārstniecības personu darba samaksas pieauguma, bet, tā kā darba samaksai piešķirts papildu finansējums, šim pieaugumam nav tiešas ietekmes uz pārstrāžu veidošanos;
4. Valsts budžeta finansējums neatbilst reālajai situācijai, nesekojot pacientu vajadzībām;
5. Atkārtoti izmeklējumi, kas nav bijuši nepieciešami, vai algoritmiem neatbilstoši izmeklējumi – šādu izmeklējumu apjomu nav iespējams precīzi noteikt bez liela datu apjoma analīzes (nosūtījumi u.c. medicīniskā dokumentācija).

Laboratoriju darba apjoma 2018.-2023. gadā salīdzinājums (programmā AP53 - Laboratorijas pakalpojumi) pieejams tabulā.
Periods (viens gads) Talonu skaits Manipulāciju skaits Unikālo pacientu skaits Manipulāciju skaits uz pacientu Valsts izmaksas atbilstoši VIS ievadītai informācijai un manipulāciju tarifiem pirms koeficienta 0,9 piemērošanas, EUR Izmaksas uz pacientu, EUR
2018 2 853 634 13 062 491 977 315 13.4 30 261 239.79 30.96
2019 2 928 782 14 508 198 1 010 310 14.4 36 811 978.37 36.44
2020 2 552 123 13 642 840 908 479 15.0 36 294 203.24 39.95
2021 2 604 327 15 372 944 928 676 16.6 46 459 995.90 50.03
2022 2 706 073 16 787 768 974 232 17.2 53 006 798.21 54.41
2023.gada 6 mēneši 1 347 758 8 668 429 634 787   27 830 146.77 43.84

Tabulā ir atspoguļota informācija par Vadības informācijas sistēmā (turpmāk – VIS) uzrādītiem valsts apmaksātiem laboratoriskiem izmeklējumiem pacientiem un to vērtību atbilstoši manipulāciju tarifiem, pirms noteikumu 200. punkta noteiktā koeficienta 0,9 piemērošana, kurš tiek pielietots, ja ambulatoro laboratorisko pakalpojumu sniedzējs mēnesī izmeklējumus ir veicis apjomā, kura apmaksai paredzētais līdzekļu apmērs ir lielāks par 7114,36 euro. Plašāks situācijas izklāsts pieejams informatīvajā ziņojumā “Par sniegto laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu pārstrādātā darba apjomu ambulatorajā veselības aprūpē 2022.gadā un priekšlikumiem pārstrādes apjoma segšanai” (22-TA-3308)[1] un citos saistītajos dokumentos.

Savukārt, analizējot 2023. gada 1. pusgada faktisko izpildi budžeta apakšprogrammā 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”, tiek secināts, ka 1. pusgadā ir izveidojusies laboratorisko izmeklējumu pārstrāde 8 017 532 euro apmērā, nodrošinot laboratoriskos izmeklējumus papildus 163 157 unikālajiem pacientiem.

Programmas A53 “Laboratorijas pakalpojumi” 2023.gadā pieejamā finansējuma 32 870 596 euro ietvaros valsts apmaksātos laboratoriskos pakalpojumus ir iespējams nodrošināt 668 922 pacientam. Ņemot vērā 2023.gada 1.pusgada faktiski veikto pakalpojuma apjomu, tiek prognozēts, ka laboratorisko pakalpojumu nodrošināšanai 2023.gada budžetā finansējuma nav 298 702 pacientiem ar dažādām diagnozēm.

Neraugoties uz to, ka sniegto laboratorisko izmeklējumu apjoms pārsniedz laboratoriskajiem izmeklējumiem plānoto finansējumu, laboratorijas līdz šim ir turpinājušas pakalpojumu nodrošināt. Tomēr pašreizējā situācija laboratorisko pakalpojumu sniedzējos raisa neapmierinātību un iebildumus, un ir saņemta vēstule no SIA “Centrālā laboratorija (19.07.2023 Nr. 19.07 -1/2023) par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu no 2023. gada 1. augusta. Nesaņemot atbildi uz minēto vēstuli, kā arī 31.07.2023. vēstuli Nr.31.07 -1/2023, kas adresēta Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Finanšu ministrijai, SIA “Centrālā laboratorija” atkārtoti vērsusies minētajās iestādēs (24.08.2023. vēstule Nr.24.08-1/2023) informējot, ka no 2023.gada 1.septembra līdz jaunas kvotas piešķiršanai SIA “Centrālā laboratorija” sniegs  laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus tikai pacientiem, kuru analīzes tiek apmaksātas ārpus kvotas. Pamatojums – no valsts puses nav nodrošināts risinājums, un SIA “Centrālā laboratorija” ir turpinājusi arī augusta mēnesī sniegt iedzīvotājiem valsts apmaksātos pakalpojumus, nesaņemot par to samaksu no valsts. Ņemot vērā Centrālās laboratorijas plašo filiāļu loku un sniegto pakalpojumu apjomu, citu laboratoriju kapacitāte ir nepietiekama, lai apkalpotu visus līdzšinējos Centrālās laboratorijas klientus.

[1] Skatīts MK 13.12.2022. sēdē (prot. Nr.64 76.§)
Risinājuma apraksts
Iespēja par papildu finansējuma piešķiršanu laboratorisko izmeklējumu deficīta segšanai tiks vērtēta 2023. gada budžeta izpildes gaitā, pamatojoties uz 2023. gada 28. februāra Ministru kabineta sēdes Nr.12 60. § protokola 3. punktu - noteikt, ka 2023. gada valsts budžeta izpildes procesā izveidojušos izdevumu ekonomiju prioritāri novirza valdības deklarācijā minēto prioritāšu finansēšanai atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam.
Lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu segšanu par 2023. gada 1.pusgadā faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, kas pārsniedza līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu, papildus nepieciešams finansējums 8 017 532 euro apmērā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • studenti
  • pirmsskolas vecuma bērni
  • pensionāri
  • personas ar invaliditāti
  • skolēni
  • Visi Latvijas iedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Kopumā, ja netiks rasts risinājums papildus finansējuma piešķiršanai, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu segšanu par 2023. gada 1.pusgadā faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, kas pārsniedza līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu, tad līdz gada beigām iedzīvotājiem būs jāmaksā par laboratoriskajiem izmeklējumiem no saviem privātiem naudas līdzekļiem, jo gada kvota, kas tika piešķirta ir beigusies.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Darba devēji var saskarties ar situāciju, ka darbā nevar ierasties darbinieks, jo nav pieejami laboratoriskie izmeklējumi (no savas naudas nevar apmaksāt). Tas savukārt pagarina iespēju savlaicīgi diagnosticēt saslimšanu vai novērtēt to dinamikā.
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
8 017 532
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
8 017 532
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-8 017 532
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-8 017 532
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
8 017 532
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu deficīta segšanu, papildus nepieciešams finansējums 8 017 532 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu segšanu par 2023. gada 1.pusgadā faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, kas pārsniedza līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu.

Laboratorisko izmeklējumu faktiskā pārstrāde 2023. gada 1.pusgdā
Programma
 
Līgums uz periodu janvāris-jūnijs, EUR Veiktais darbs 2023.gada 1.pusgadā, EUR Izpilde / Neizpilde 2023.gada 1.pusgadā, EUR Izpilde / Neizpilde 2023.gada 1.pusgadā, %
AP129 - HLA noteikšana transplantācijas pakalpojumiem 46 923  69 504  22 581  148.12%
AP133 - Reto slimību laboratorā diagnostika 354 039  225 416  -128 623 
63.67%
AP134 - Laboratoriskie izmeklējumi pacientiem ar ļaundabīgo audzēju 950 859  811 212  -139 647  85.31%
AP52 - Histoloģiskie izmeklējumi 1 405 562  1 815 739  410 177  129.18%
AP53 - Laboratorijas pakalpojumi 16 900 465  25 042 207  8 141 742  148.17%
AP68 - Mutāciju noteikšana audzēju šūnās 251 622 
160 892 

-90 730 
63.94%
AP71 - References laboratorijas pakalpojumi 2 226 146  2 028 178  -197 968  91.11%
Kopā 22 135 616  30 153 148  8 017 532  136.22%

MK rīkojums 1.punkts paredz piešķirt finansējumu 8 017 532 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu segšanu par 2023. gada 1.pusgadā faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, kas pārsniedza līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu.

Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 8 017 532 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu izdevumu segšanu par 2023. gada 1.pusgadā faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, kas pārsniedza līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Nacionālajam veselības dienestam finansējuma piešķiršanā ievērot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) atbilstoši ar finansējuma saņēmējiem noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros (EKK 3000), līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Finansējuma nepiešķiršanas gadījumā laboratoriskie pakalpojumi tiks sniegti par maksu, jo kopējā ieplānotā gada kvota ir izsmelta.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi