Anotācija (ex-ante)

23-TA-2016: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdes protokollēmuma "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" 5.1. apakšpunkts (Nr. 38, 99. §).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts paredz:
1. Ministru kabinetam tiesības lemt papildus par valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgā apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā;
2. darba (dienesta pienākumu izpildes) laika organizācijas aspektus saistībā ar pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma nodrošināšanu.

 
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdes protokollēmuma "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" 5.1. apakšpunkts (Nr. 38, 99. §).

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" 9. punktā ir noteikts, ka Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī Valsts drošības dienesta amatpersonām, kuras īsteno šā rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus, var noteikt tādu dienesta pienākumu izpildes laiku, kas pārsniedz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā vai Valsts drošības iestāžu likumā noteikto maksimālo dienesta pienākumu izpildes laiku, ja attiecīgi Valsts robežsardzes, Valsts policijas vai Valsts drošības dienesta priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona konstatējusi, ka tas nepieciešams operatīvai šā rīkojuma izpildei paredzēto pasākumu īstenošanai. Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts drošības dienesta darbiniekiem, kuri īsteno šā rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus, var noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja attiecīgi Valsts robežsardzes, Valsts policijas vai Valsts drošības dienesta priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona konstatējusi, ka tas nepieciešams operatīvai šā rīkojuma izpildei paredzēto pasākumu īstenošanai, un uz šādiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi.
Ņemot vērā šīs tiesību normas saskaņošanas gaitā izteiktos viedokļus par nepieciešamību atkāpi no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, Valsts drošības iestāžu likumā un Darba likumā noteiktā maksimālā virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laika noteikt likuma līmenī, ir izdarāms attiecīgs grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā.
Vienlaikus, lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni par Ministru kabineta kompetenci attiecībā par valsts un pašvaldību institūciju iesaisti atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma nodrošināšanai, ir attiecīgi precizējama Latvijas Republikas valsts robežas likuma 35.1 panta otrā daļa.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Darba likums, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums (turpmāk – Dienesta gaitas likums) un Valsts drošības iestāžu likums tiem nodarbinātajiem, kuri ir nodarbināti atbilstoši minēto likumu regulējumam, nosaka darba (dienesta pienākumu izpildes) laika organizācijas aspektus. Cita starpā minētie likumi nosaka arī maksimāli pieļaujamo darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, ieskaitot virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku. Darba likuma 136. panta piektā daļa nosaka, ka virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus. Dienesta gaitas likuma 29. panta pirmā daļa nosaka, ka amatpersonu var iesaistīt dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika, nepārsniedzot 144 stundas četru mēnešu periodā. Līdzīgi arī Valsts drošības iestāžu likuma 35. panta ceturtā daļa nosaka, ka valsts drošības iestādes amatpersonu var iesaistīt dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika, nepārsniedzot 144 stundas četru mēnešu periodā.
Tomēr minētajos likumos noteiktais darba (dienesta pienākumu izpildes) laika limits, ievērojot samērīguma principu, nebūtu piemērojams, ja attiecīgo nodarbināto nodarbināšana būtu nepieciešama tādu uzdevumu izpildei, kas vitāli nepieciešami, lai nodrošinātu sabiedrības intereses, piemēram, nodrošinātu būtisku sabiedrības apdraudējumu novēršanu vai būtisku attiecīgo seku likvidēšanu.
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (turpmāk –direktīva) 6. pantā ir noteikts maksimālais nedēļas darba laiks, ieskaitot virsstundas, proti, ka vidējais darba laiks katram septiņu darba dienu laikposmam, ietverot virsstundu darba laiku, nepārsniedz 48 stundas. Tomēr saskaņā ar direktīvas 17.–22. pantu dalībvalstis ir tiesīgas, ievērojot šo normu nosacījumus, attiecībā uz direktīvas tvērumā esošām nodarbinātības jomām noteikt atkāpes no vairākiem direktīvas noteikumiem, tai skaitā no maksimālā nedēļas darba laika.
Nesamērīgi liels nelikumīgu valsts robežas šķērsošanas vai tās mēģinājuma gadījumu skaits, kas ir par pamatu pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanai, būtu uzskatāms par būtisku sabiedrības interešu apdraudējumu. Attiecīgi, lai nodrošinātu attiecīgā apdraudējuma novēršanai vai pārvarēšanai nepieciešamo resursu pieejamību, attiecīgā apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā iesaistītajiem nodarbinātajiem būtu pieļaujams noteikt arī ilgāku darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku nekā tas ir noteikts minētajos likumos.
Ilgāka darba (dienesta pienākumu izpildes) laika noteikšanā būtu ņemama vērā attiecīgās situācijas attīstības prognozēšanas (ne) iespējamība un attiecīgi resursu pieejamības prognozēšanas (ne) iespējamība. Savukārt, pastāvot iespējai saprātīgi prognozēt iespējamo situācijas attīstību un attiecīgi plānot resursu pieejamību jeb nodarbināto pienākumu pildīšanu, piemēram, organizējot maiņu darbu, tai skaitā minētajos likumos paredzēto virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laika ietvaros, ilgāka darba (dienesta pienākumu izpildes) laika noteikšana nebūtu piemērojama.​​​ Attiecīgi Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdes protokollēmuma "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" 5.1. apakšpunkts (Nr. 38, 99. §) paredz uzdevumu Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram ne vēlāk kā līdz 2023. gada 21. septembrim steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, kas paredz noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā, Dienesta gaitas likumā, Valsts drošības iestāžu likumā noteikto maksimālo virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, identiski kā tas tika noteikts Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.1 pantā, vienlaikus nosakot šādu virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laika pārtraukšanu, beidzoties nepieciešamībai īstenot attiecīgos pasākumus.
Darba likuma 136. panta ceturtā daļa nosaka pienākumu pēc Valsts darba inspekcijas atļaujas nepieciešamības, ja virsstundu darbs turpinās ilgāk par sešām dienām pēc kārtas, izņemot gadījumus, kad līdzīgu darbu atkārtošanās nav paredzama vai Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli. Ievērojot, ka pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšana ir vērsta uz būtisku sabiedrības interešu aizsardzību, kas pieļauj konkrēto vitāli nepieciešamo uzdevumu izpildei atkāpties no Darba likumā, Dienesta gaitas likumā un Valsts drošības iestāžu likumā noteiktā maksimālā virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laika, nebūtu vajadzības šādā gadījumā arī prasīt Darba likuma 136. panta ceturtajā daļā paredzēto atļauju.
Līdz ar to ir izdarāms attiecīgs grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā.
 
Risinājuma apraksts
Likumprojekts paredz, ka attiecīgā apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā iesaistītajam nodarbinātajam,  ievērojot darba (dienesta pienākumu) raksturu un intensitāti, var noteikt tādu virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, kas pārsniedz attiecīgi Darba likumā, Dienesta gaitas likumā vai Valsts drošības iestāžu likumā noteikto maksimālo virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Savukārt, ja nepieciešamība pēc šāda virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) zūd, tad šāds darba (dienesta pienākumu izpildes) laiks ir atceļams. Uz šo gadījumu nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi.
Tādējādi likumprojekts nosaka maksimāli pieļaujamo darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, ieskaitot virsstundu darba (dienesta pienākumu izpildes) laiku, proti, 60 stundas nedēļā.
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 7. panta nosacījumiem valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā un Ministru kabinets īsteno padotību pār valsts pārvaldes organizāciju (institucionālā padotība) un pār valsts pārvaldes funkciju pildīšanu (funkcionālā padotība), bet saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 9. pantu Ministru prezidents vada valsts apdraudējuma situāciju novēršanas un pārvarēšanas pasākumus, tādējādi Ministru kabinetam ir pilnvaras pieņemt lēmumus par padotības iestāžu darba organizācijas jautājumiem, ievērojot to kompetenci, attiecīgā apdraudējuma novēršanai vai pārvarēšanai, tomēr šādas Ministru kabineta pilnvaras normatīvajos aktos nav noteiktas tieši (ekspresis verbis).
Vienlaikus ir konstatējams, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta 2. punkta nosacījumiem pašvaldības ir uzskatāmas par atvasinātām publiskām personām, kurām ir piešķirta zināma autonomija. Līdz ar to Ministru kabinets ir ierobežots lemt par pašvaldību institūciju darba organizācijas jautājumiem, ja rastos nepieciešamība, ievērojot pašvaldību institūciju kompetenci, nodrošināt kādas attiecīgās funkcijas koordinētu vai pastiprinātu veikšanu. Piemēram, pašvaldībās ir izveidota pašvaldību policija, kas saskaņā ar likuma “Par policiju” prasībām cita starpā sniedz atbalstu Valsts policijai un Valsts drošības dienestam sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā (19. panta otrās daļas 5. punkts). Attiecīgi sabiedriskās kārtības būtiska apdraudējuma pieauguma gadījumā var rasties nepieciešamība arī nodrošināt koordinētu vai pastiprinātu sabiedriskās kārtības apdraudējuma novēršanu, tai skaitā iesaistot pašvaldību policiju.
Ievērojot minēto, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 35.1 panta otrā daļa būtu papildināma ar pilnvarojumu Ministru kabinetam uzdot atsevišķu uzdevumu izpildi valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām to kompetences ietvaros.
Risinājuma apraksts
Likumprojekts paredz, izsludinot pastiprinātu robežapsardzības sistēmas darbības režīmu, Ministru kabinetam, ciktāl tas nepieciešams un ir samērīgi attiecīgā apdraudējuma novēršanai vai pārvarēšanai, tiesības visā pierobežā vai tās daļā atkarībā no apdraudējuma intensitātes lemt par atsevišķu uzdevumu izpildes uzdošanu valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām to kompetences ietvaros.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Nodarbinātie, kas iesaistīti attiecīgā apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā, ja Ministru kabinets ir izsludinājis pastiprinātu robežapsardzības sistēmas darbības režīmu.
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
[1] Ievērojot to, ka pastiprinātā robežapsardzības režīma izsludināšana nav prognozējama, kā arī nav prognozējams, vai šā režīma ietvaros būs nepieciešams noteikt projektā paredzētās virsstundas, līdz ar to nav arī prognozējams virsstundu darba apmaksai nepieciešamā papildu finansējuma apjoms.
[2] Saistībā ar pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu no 2023. gada 11. augusta līdz 2024. gada 10. februārim atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumam Nr. 514 “Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu” papildu indikatīvi nepieciešamā finansējuma apmērs Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai, Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) samaksai par virsstundu darbu  un ar to saistītajai vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai 2023. gadā 628 125 euro un 2024. gadā 2 024 976 euro (detalizēts aprēķins ir iekļauts Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 514 “Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā)).
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdē (prot. Nr. 38 99.§ “Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu” 3. un 4. punkts) nolemtajam:
- nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2023. gadā atbilstoši faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram;
-  lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu 2024. gadā ar pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu saistīto izdevumu segšanai, likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas procesā tiks paredzēts, ka finansējums šim mērķim plānojams budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā un attiecīgi likumprojektā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” paredzot normu, ka finanšu ministrs var pārdalīt finansējumu Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā plānotā finansējuma šim mērķim, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdes protokollēmuma "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" 5.1. apakšpunktu (Nr. 38, 99. §) grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā ir iesniedzams izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā, tādējādi sabiedrības līdzdalības nodrošināšana nav iespējama.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts robežsardze, Valsts un pašvaldības stacionārās ārstniecības iestādes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi