Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
23-TA-1950: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 97 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešams pārskatīt tiesību normas formulējumu, lai tā korekti atbilstu 2021.gada 22.marta Padomes Direktīvas (ES) 2021/514, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (turpmāk – DAC7 direktīva), prasībām.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Mērķis ir precizēt tiesību normu, kura nosaka, kāds pārdevējs ir uzskatāms par "izslēgto pārdevēju" atbilstoši DAC7 direktīvas prasībām.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Ministru kabineta 2023.gada 7.marta noteikumiem Nr.97 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas" (turpmāk – MK noteikumi Nr.97) ir pārņemtas DAC7 direktīvas prasības, kuru mērķis ir veicināt nodokļu nomaksu nodokļu maksātājiem, kas gūst ienākumus, pārdodot preces vai sniedzot noteikta veida pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas. 
Ar šīs direktīvas pārņemšanu ziņojošiem platformu operatoriem ir jāsniedz to rīcībā esošā informācija Valsts ieņēmumu dienestam par tiem pārdevējiem, kuri, izmantojot digitālās platformas, sniedz noteikta veida pakalpojumus vai pārdot preces.
Pirmais pārskata periods, par kuru ir veicama ziņošana, ir 2023.gads.
Tā kā ziņojošais platformas operators paziņo informāciju par pārskata periodu ne vēlāk kā tā gada 31.janvārī, kas seko kalendāra gadam, kurā pārdevējs ir identificēts kā pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojumu, tad attiecīgi pirmo reizi pienākums ziņot ziņojošajam platformas operatoram iestāsies tikai 2024.gadā, informāciju sniedzot līdz 2024.gada 31.janvārim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd MK noteikumu Nr.97 2.16.4.apakšpunktā ir noteikts, ka par izslēgto pārdevēju ir uzskatāms tāds pārdevējs, "kuram platformas operators, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot ne vairāk kā 30 pārdevēja darbību un par kuru pārskata periodā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 2 000 euro".
Tomēr DAC7 direktīvas attiecīgā norma nosaka, ka izslēgtais pārdevējs ir tāds pārdevējs, kuram platformas operators, pārdodot preces, ir palīdzējis veikt mazāk nekā 30 pārdevēja darbības un par kuru pārskata periodā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedza 2 000 euro.
Tādējādi šobrīd ir izveidojusies situācija, ka no MK noteikumu Nr.97 2.16.4.apakšpunkta tā gramatiskā formulējuma (proti, vārdu "ne vairāk kā") dēļ izriet, ka platformas operatoram nav jāziņo par tādu pārdevēju, kuram tas, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot 30 pārdevēja darbību (un par kuru pārskata periodā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 2 000 euro), kaut arī saskaņā ar DAC7 direktīvas prasībām par šādu pārdevēju platformas operatoram būtu jāziņo.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams veikt grozījumu MK noteikumu Nr.97 2.16.4.apakšpunktā, aizstājot vārdus "ne vairāk kā" ar vārdiem "mazāk nekā", tādējādi nodrošinot, ka līdz 2024.gada 31.janvārim platformu operatori ziņos arī par tiem pārdevējiem, kuriem tas, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot tikai 30 pārdevēja darbību (un par kuru pārskata periodā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 2 000 euro).
Padarot skaidrāku tiesību normas redakciju atbilstoši DAC7 direktīvas prasībām, tiks novērsta situācija, ka platformas operators varētu kļūdaini izprast uz to attiecināmo paziņošanas pienākumu un uzskatīt, ka pārdevējs, kuram platformas operators, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot tikai 30 pārdevēja darbības, tiktu uzskatīts par izslēgto pārdevēju, par kuru nav nepieciešams paziņot Valsts ieņēmumu dienestam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, pārdodot preces, izmantojot digitālās platformas.
Ietekmes apraksts
Grozījums skars tās fiziskās personas, kuras pārdod nelielu skaitu preču, jo tiek precizēts pārdevēja darbību skaits (par vienu darbību), no kura brīža platformas operatoram ir jāsniedz ziņas Valsts ieņēmumu dienestam.
Juridiskās personas
  • Digitālo platformu operatori (juridiskas personas vai juridiski veidojumi, kas slēdz ar pārdevējiem līgumus par digitālās platformas pilnīgu vai daļēju pieejamību šiem pārdevējiem) un juridiskās personas vai juridiskie veidojumi (piemēram, kapitālsabiedrība, personālsabiedrība vai fonds), kas pārdod preces digitālajās platformās.
Ietekmes apraksts
Grozījums skars tās juridiskās personas un juridiskos veidojumus, kuri pārdod nelielu skaitu preču, jo tiek precizēts pārdevēja darbību skaits (par vienu darbību), no kura brīža platformas operatoram ir jāsniedz ziņas Valsts ieņēmumu dienestam.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021L0514
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Padomes Direktīva (ES) 2021/514 (2021.gada 22.marts), ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā
Apraksts
Ar noteikumu projektu tiek korekti pārņemts Direktīvas 2011/16/ES 5.Pielikuma I iedaļas B. punkta 4.apakšpunkta "d" punkts.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Tiek precizēta norma, ievērojot DAC7 direktīvas prasības.

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Padomes Direktīva (ES) 2021/514 (2021.gada 22.marts), ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Direktīvas 2011/16/ES 5.Pielikuma I iedaļa B. punkta 4.apakšpunkta "d" punkts
Noteikumu projekta 1.punkts (MK noteikumu Nr.97 2.16.4.apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
-
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Direktīvas 2011/16/ES 5.Pielikuma I iedaļa B. punkta 4.apakšpunkta "d" punkts neparedz normas, kur valstij būtu rīcības brīvība attiecībā uz to pārņemšanu.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Skaidrojums
Ņemot vērā, ka ir nepieciešams steidzami pieņemt grozījums MK noteikumu Nr.97 2.16.4.apakšpunktā, lai līdz 2024.gada 31.janvārim platformu operatori Valsts ieņēmumu dienestam ziņotu arī par tiem pārdevējiem, kuriem tas, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot 30 pārdevēja darbību (un par kuru 2023.gadā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 2 000 ​​​euro), šim noteikumu projektam sabiedrības līdzdalība netiks veikta.
Sabiedrības līdzdalība ir bijusi nodrošināta:
-  likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (Nr.22-TA-390) saskaņošanas procesā;
Ar minēto likumprojektu tika pārņemtas DAC7 direktīvas prasības, ieviešot starptautisko automātisko informācijas apmaiņu par digitālo platformu rīcībā esošu informāciju. Tādējādi platformu operatoriem bija nodrošināta iespēja izprast un apzināties, ka, iestājoties nodokļu normatīvajos aktos minētajiem nosacījumiem, tam būs pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, darbojoties konkrētajā digitālajā platformā.
-  MK noteikumu Nr.97 saskaņošanas procesā.
Abu tiesību aktu saskaņošanas procesā sabiedrības pārstāvjiem bija pieeja DAC7 direktīvai, lai izprastu tajā ietvertās prasības attiecībā uz ziņošanas pienākumu.
Bez tam, ņemot vērā, ka pirmo reizi pienākums ziņot platformas operatoram iestāsies tikai 2024.gadā, informāciju par 2023.gadu sniedzot līdz 2024.gada 31.janvārim, secināms, ka pastāv maza varbūtība, ka MK noteikumu Nr.97 2.16.4.apakšpunkta grozījumam varētu būt būtiska ietekme uz ziņojošajiem platformas operatoriem vai pārdevējiem, kuriem tas, pārdodot preces ir palīdzējis īstenot pārdevēja darbības (proti, platformas operatoram informāciju par 2023.gadu būs iespēja apkopot tikai noslēdzoties minētajam pārskata periodam, tātad tikai 2024.gadā).

Sabiedrības pārstāvjiem ir tiesības paust savu viedokli par tiesību aktu projektiem arī saskaņošanas procesa ietvaros. Tā kā noteikumu projekts TAP portālā nosūtīts saskaņošanai 2023.gada 18.augustā ar atzinumu sniegšanas termiņu – 1.septembris, un, ievērojot to, ka tiesību akts ir publiski pieejams, sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja savu viedokli sniegt par veikto grozījumu līdz atzinumu sniegšanas termiņa beigām.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi