Anotācija (ex-ante)

22-TA-3081: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” (turpmāk – institūts “BIOR”)  galvenā darbība saistīta ar pētniecisko darbību, infekcijas slimību riska izvērtējumu, dalību zinātniskajos projektos, laboratorisko diagnostiku, tādēļ ir lietderīgi cūku liemeņu klasifikācijas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulas izstrādi, kā arī dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācības nodot citai institūcijai, tādējādi institūtu "BIOR" atbrīvojot no tam neatbilstošu uzdevumu pildīšanas. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr. 416) jāizdara grozījumi, nosakot, ka turpmāk SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk - LLKC) veiks:
1) cūku liemeņu klasifikācijas metodes un tai atbilstošo liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izstrādi;
2) dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācību;
3) sertifikātu izsniegšanu klasificētājiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd noteikumos Nr. 416 ir noteikts, ka institūts “BIOR” ir atbildīgs par:
1) cūku liemeņu klasifikācijas metodes un tai atbilstošo liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izstrādi;
2) dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācību;
3) sertifikātu izsniegšanu klasificētājiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
No 2011. gada līdz 2014. gadam cūku liemeņu klasifikācijas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulu izstrādāja, kā arī dzīvnieku liemeņu klasificētājus apmācīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”” (turpmāk – zinātniskais institūts “Sigra”).
Atsaucoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Padomes 30.08.2022. lēmumu Nr. 6 un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa 31.08.2022. lēmumu Nr. 11-5 un saskaņā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Satversmi, Latvijas Lauksaimniecības universitātei kopš 2022. gada 1. septembra ir mainīts nosaukums uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts 2013. gada 30. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.8-33 „Par LLU aģentūras Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta “Sigra” likvidāciju”.  Cūku liemeņu klasifikācijas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulas izstrādi, dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācību un sertifikātu izsniegšanu pārņēma  institūts “BIOR".
Institūta “BIOR” galvenie darbības virzieni ir saistīti ar zinātnisko darbību pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības un citās bioloģijas nozarēs, pārtikas un vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Institūts “BIOR” ir oficiālās kontroles laboratorija un veic laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības un aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā. Tāpat institūts "BIOR" nodrošina starptautiskiem standartiem atbilstošu pētniecisko darbību un veic kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus arī starptautiskā mērogā.
Pamatojoties uz to, ka institūta "BIOR" galvenā darbība saistīta ar pētniecisko darbību, infekcijas slimību riska izvērtējumu, dalību zinātniskajos projektos, laboratorisko diagnostiku, tādēļ ir lietderīgi cūku liemeņu klasifikācijas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulas izstrādi, kā arī dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācības deleģēt citai institūcijai, tādējādi institūtu "BIOR" atbrīvojot no tam neatbilstošu uzdevumu pildīšanas. 
Risinājuma apraksts
Zemkopības ministrija izvērtēja visus faktorus un nolēma, ka ir lietderīgi liemeņu klasifikācijas metožu izstrādi un klasificētāju apmācību nodot LLKC pārziņā.
Zemkopības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 187 “Zemkopības ministrijas nolikums” 11.5. apakšpunktu ir valsts kapitāla daļu turētāja LLKC.
LLKC ir vadošais lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju dienests Latvijā, kas sniedz konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā un finansējuma piesaistē. LLKC galvenais mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstināt lauku uzņēmēju profesionālo un ekonomisko zināšanu līmeni, kā arī paaugstināt uzņēmēju konkurētspēju Eiropas Savienības līmenī. LLKC nodrošina konsultācijas un organizē mācības visos Latvijas novados.
LLKC nodrošina profesionālo tālākizglītību lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, īstenojot pilna apjoma pieaugušo izglītības programmas, tai skaitā profesionālās pilnveides kursus. LLKC kopš dibināšanas nodrošina Zemkopības ministrijas padotības iestāžu Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta, Lauku atbalsta dienesta darbinieku profesionālo kvalifikācijas paaugstināšanu. LLKC jau patlaban ar normatīvajiem aktiem ir uzdots veikt apmācību gaļas ražošanai turētu cāļu labturības jautājumos un kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku labturībā.
Ņemot vērā LLKC iepriekšējo pieredzi specifisku mācību procesu vadīšanā, ir izvērtētas iespējas organizēt un apmācīt liemeņu klasifikatorus. Apzinot iestādes iekšējos resursus sekmīgai un kvalitatīvai lauksaimniecības dzīvnieku liemeņu klasifikatoru apmācībai, ir nepieciešams izstrādāt metodiskos norādījumus, sastādīt mācību programmu, apzināt apmācāmo skaitu. Lai izpildītu doto uzdevumu, ir nepieciešams sadarboties ar  Pārtikas un veterināro dienestu (turpmāk - PVD) un institūtu "BIOR", piesaistot šo iestāžu ekspertus un speciālistus mācību metodisko materiālu izstrādē un mācību programmas izveidē. Atkarībā no sastādītās mācību programmas, lektoru piesaistē tiks ņemti vērā institūta "BIOR" un PVD ieteikumi, kā arī izvēlēti pieredzējuši speciālisti.  Ņemot vērā dzīvnieku liemeņu kvalitātes vērtētājiem nepieciešanās specifiskās prasmes, apmācības plānots veikt ārpakalpojuma veidā, ne lielākās grupās par 3 cilvēkiem. Mācību process tiks sadalīts divās daļās: teorētiskajās apmācībās, kuras tiks organizētas klātienē vai attālināti un praktiskajās apmācībās, kuras tiks organizētas tikai klātienē. Plānots, ka mācību process būs maksas pakalpojums, kuras apmēru, pēc detalizētas tāmes izstrādes noteiks LLKC valde.

Noteikumos Nr. 416 jānosaka, ka turpmāk LLKC veiks:
1) cūku liemeņu klasifikācijas metodes un tai atbilstošo liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izstrādi;
2) dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācību;
3) sertifikātu izsniegšanu klasificētājiem.
Ņemot vērā to, ka LLKC ir publisko tiesību subjekts, cūku liemeņu klasifikācijas metodes izstrādi un tai atbilstošo liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izstrādi var nodrošināt ārpakalpojuma veidā, uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata piesaistot projektu vadītāju, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ārpakalpojuma līgumā nepieciešams norādīt sasniedzamo rezultātu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Liemeņu klasificētāji
Ietekmes apraksts
Atbilstoši Pārtikas un Veterinārā dienesta Dzīvnieku liemeņu klasificētāju reģistram, pavisam kopā ir izsniegti 36 liemeņu klasificētāju sertifikāti. Līdz šim sertifikātu iegūšanai nepieciešamās apmācības organizēja institūts "BIOR", pēc grozījumu stāšanās spēkā apmācības organizēs LLKC.
Juridiskās personas
  • Kautuves
Ietekmes apraksts
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām atbilstošu kautuvju darbību attiecībā uz liemeņu klasifikāciju, ir jānodrošina klasificētāju regulāra apmācība. Latvijā šobrīd ir 36 klasificētāji un 12 kautuves, kurās veic liemeņu klasifikāciju (https://registri.pvd.gov.lv/cr/eaf9a4d0).

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
0,00
Liemeņu klasificētāji
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
0,00
Kautuves
Vērtības nozīme:
Precīzu izmaksu aprēķinu 1 klasificētāja apmācībām nevar noteikt. Tas ir atkarīgs no apmācāmo klasificētāju skaita, jo izmaksas veido mācību bāze (kautuves telpu izmaksas, liemeņu izmaksas, aprīkojums, komunālie maksājumi, transporta izmaksas, u.c.)
Kopā
0,00
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32017R1182
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (turpmāk – deleģētā regula 2017/1182).
Apraksts
Cūku liemeņu klasifikācijas metožu apstiprināšana tiek organizēta atbilstoši deleģētās regulas 2017/1182 7. panta 2. punkta un 11. panta 3. punkta prasībām.
ES tiesību akta CELEX numurs
32015D2100
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2100, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Latvijā un atceļ Lēmumu 2005/307/EK (turpmāk - īstenošanas lēmums 2015/2100).
Apraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 20. panta t) punkta i) apakšpunktu, dalībvalstīm drīkst atļaut izmantot cūku liemeņu noformējumu, kas atšķiras no IV pielikuma B daļas III iedaļā noteiktā standarta noformējuma, ja noformējums, kuru to teritorijā lieto parastajā komercdarbības praksē, atšķiras no standarta noformējuma. Savā pieprasījumā Latvija norādīja, ka tās teritorijā komercdarbības prakse var būt tāda, ka no cūkas liemeņa jāatdala galva, aste, priekškājas un pakaļkājas. Tāpēc Latvijā būtu jāatļauj šāds noformējums, kas atšķiras no standarta noformējuma.
Latvija lūdza, lai Komisija atļauj tai aizstāt formulu, ko izmanto šādās metodēs: Intrascope (Optical Probe), manuālā metode (ZP) un Pork Grader (PG200), kā arī atļauj vienu jaunu metodi – OptiGrade-MCP – cūku liemeņu klasifikācijai tās teritorijā. Latvija, iesniedzot protokolu, ir sīki aprakstījusi sadalīšanas izmēģinājumu, norādot principus, kuri ir jauno formulu pamatā, sadalīšanas izmēģinājuma rezultātu un vienādojumus, ko izmanto muskuļaudu procentuālā daudzuma novērtēšanai.
Pēc Latvijas iesniegto metožu pārbaudes, Komisija ir secinājusi, ka jauno formulu un klasifikācijas metožu apstiprināšanas nosacījumi ir izpildīti, līdz ar to šīs formulas un klasifikācijas metodes būtu jāapstiprina lietošanai Latvijā. Īstenošanas lēmums 2015/2100 apstiprina Latvijā izmantojamās formulas un klasifikācijas metodes.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (turpmāk – deleģētā regula 2017/1182).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Deleģētās regulas 2017/1182 11. panta 3. punkts
1. punkts (noteikumu Nr. 416 19. punkts) un 2. punkts (noteikumu Nr. 416 19.1 punkts)
Pārņemtas pilnībā
Tiesību norma neparedz stingrākas prasības
Deleģētās regulas 2017/1182 7. panta 2. punkts
1. punkts (noteikumu Nr. 416 19. punkts) un 2. punkts (noteikumu Nr. 416 19.1 punkts)
Pārņemtas pilnībā
Tiesību norma neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2100, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Latvijā un atceļ Lēmumu 2005/307/EK (turpmāk - īstenošanas lēmums 2015/2100).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Īstenošanas lēmums 2015/2100
1. punkts (noteikumu Nr. 416 19. punkts) un 2. punkts (noteikumu Nr. 416 19.1 punkts)
Pārņemtas pilnībā
Tiesību norma neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior", Pārtikas un veterinārais dienests, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Par TAP portāla sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” ievietoto noteikumu projektu ne iebildumi, ne priekšlikumi nav saņemti.

https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/03b1ff19-1118-4a8e-9a3c-b6e7f5ff8b87

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
LLKC turpmāk veiks šādus uzdevumus:
1) cūku liemeņu klasifikācijas metodes un tai atbilstošo liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izstrādi;
2) dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācību;
3) sertifikātu izsniegšanu klasificētājiem.
Institūta "BIOR" funkcijas tiks sašaurinātas, jo LLKC turpmāk veiks iepriekš minētos pienākumus.
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi