Anotācija (ex-ante)

24-TA-246: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 494 "Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi “Ministru kabineta 2014. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 494 “Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai”, nepieciešami pamatojoties uz likuma “Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām” (turpmāk – Likums “Par Centra dibināšanas Saprašanās memorandiem”) 2.pantu un ar šo likumu apstiprinātā Saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas aizsardzības ministriju, Polijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas Izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību (turpmāk – Saprašanās memorands par NATO StratCom izveidošanu) 7. un 8.pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 494 “Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai” sagatavots pamatojoties uz likuma “Par Centra dibināšanas Saprašanās memorandiem” 2. pantu un ar šo likumu apstiprinātā Saprašanās memoranda par NATO StratCom COE izveidošanu 7. un 8.pantu, lai palielinātu ikgadējo iemaksu un nodrošinātu uzņemošās valsts saistību izpildi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
NATO StratCom COE aktualizē stratēģiskās komunikācijas jautājumus un veicina stratēģiskās komunikācijas spēju uzlabošanu NATO un sabiedroto valstīs, kas ir svarīgi NATO kopumā. NATO StratCom COE misija ir sniegt ieguldījumu NATO, sabiedroto un partneru stratēģiskās komunikācijas spēju attīstībā. Tā darbību nodrošina daudznacionāli un starpnozaru dalībnieki no civilā un militārā, privātā un akadēmiskā sektora, kā arī moderno tehnoloģiju, virtuālo rīku izmantošanas analīzes un pētniecības nozares. NATO StratCom COE pamatā ir daudzveidīga starptautisku ekspertu grupa ar militāru, valsts un akadēmisku pieredzi - instruktori, pasniedzēji, analītiķi un pētnieki. NATO StratCom COE organizētie ikgadējie augsta līmeņa pasākumi piesaista starptautiskos nozares profesionāļus un ekspertus, kā arī pulcē viedokļu līderus no dažādām pasaules valstīm, kas veicina efektīvu komunikāciju un viedokļu apmaiņu. Tāpat NATO StratCom COE sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot NATO dalībvalstu personāla izglītošanu stratēģiskajā komunikācijā, organizējot dažādas apmācības.  
Salīdzinot ar sākotnējo bāzes budžetu, ir novērojams būtisks sadārdzinājums NATO StratCom COE uzturēšanas izmaksās, lielāko sadārdzinājumu veido tieši komunālo, telpu uzturēšanas izdevumi un izdevumi par zemessargu nodrošināto apsardzi. Tas pamatā saistīts gan ar kopējo inflācijas kāpumu, gan būtisku NATO StratCom COE dalībvalstu skaita (no 7 līdz 15, un 3 – pievienošanās procesā) un proporcionāli arī personāla skaita pieaugumu, kas tajā skaitā saistīts ar papildu telpu nepieciešamību.
Latvija, pateicoties ieguldījumam centra darbībā, var sniegt lielāku pienesumu NATO ne tikai ar dalību militārajās operācijās, bet arī ar atbalstu stratēģiskās komunikācijas spējas attīstībā.
Ņemot vērā būtisko NATO StratCom COE dalībvalstu skaita pieaugumu (no 7 līdz 15, un 3 – pievienošanās procesā), kā arī NATO StratCom COE izvirzītos mērķus un darbības paplašināšanu, sniedzot nozīmīgu atbalstu NATO stratēģiskās komunikācijas spēju attīstībai, ir jāpalielina ikgadējās iemaksas NATO StratCom COE un jānodrošina uzņemošās valsts saistību izpilde.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pamatojoties uz pašreizējo ģeopolitiskās situācijas attīstību, kā arī izmaiņām NATO StratCom COE ir jāpalielina ikgadējās iemaksas NATO StratCom COE un jānodrošina uzņemošās valsts saistību izpilde, lai atbalstītu NATO StratCom COE izvirzītos mērķus un sniegtu atbalstu NATO stratēģiskajai komunikācijai.
Papildus finansējuma pieprasījums ir saistīts ar sadārdzinājumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos (turpmāk – StratCom COE) uzturēšanas izmaksām, no kurām lielāko daļu sastāda komunālo, telpu uzturēšanas izdevumi un izdevumi par zemessargu nodrošināto apsardzi, kā arī, lai nodrošinātu iestādes kapacitāti. Tas pamatā saistīts gan ar kopējo inflācijas kāpumu, gan būtisku NATO StratCom COE dalībvalstu skaita (no 7 līdz 15, un 3 – pievienošanās procesā) un proporcionāli arī personāla skaita pieaugumu, kas tajā skaitā saistīts ar papildu telpu nepieciešamību.
 
Risinājuma apraksts
Palielināt ikgadējās iemaksas NATO StratCom COE, 2026. gadā par 1 841 686 euro, sasniedzot 4 461 488 euro, 2027. gadā un turpmākajos gados par 2 141 464 euro, sasniedzot 4 761 266 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 619 802
0
2 619 802
0
2 619 802
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 619 802
0
2 619 802
0
2 619 802
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
2 619 802
0
2 619 802
0
2 619 802
1 841 686
2 141 464
2.1. valsts pamatbudžets
2 619 802
0
2 619 802
0
2 619 802
1 841 686
2 141 464
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
-1 841 686
-2 141 464
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
-1 841 686
-2 141 464
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
1 841 686
2 141 464
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Palielināt ikgadējās iemaksas NATO StratCom COE, 2026. gadā par 1 841 686 euro, sasniedzot 4 461 488 euro, 2027. gadā un turpmākajos gados par 2 141 464 euro, sasniedzot 4 761 266 euro.
Lai nodrošinātu ikgadējo iemaksu un palielinātu ikgadējo iemaksu NATO StratCom COE un nodrošinātu uzņemošās valsts saistību izpildi, tiks veiktas iekšējās finansējuma pārdales no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", pārskatot resora ietvaros iepriekš plānotos pasākumus, kas šobrīd zaudē aktualitāti vai tiks realizēti mazākā apjomā, un tiem plānoto finansējumu. Tādējādi tiek rasts risinājums finansējuma pārdalei NATO StratCom COE, nepalielinot kopējo Aizsardzības ministrijas piešķirto valsts budžeta līdzekļu apjomu.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Lai nodrošinātu ikgadējo iemaksu un palielinātu ikgadējo iemaksu NATO StratCom COE un nodrošinātu uzņemošās valsts saistību izpildi, tiks veiktas iekšējās finansējuma pārdales no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", pārskatot resora ietvaros iepriekš plānotos pasākumus, kas šobrīd zaudē aktualitāti vai tiks realizēti mazākā apjomā, un tiem plānoto finansējumu. Tādējādi tiek rasts risinājums finansējuma pārdalei NATO StratCom COE, nepalielinot kopējo Aizsardzības ministrijas piešķirto valsts budžeta līdzekļu apjomu. 
Attiecīgi, Aizsardzības ministrija iesniegs priekšlikumus izmaiņām Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumos 2025. - 2028. gadam.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas aizsardzības ministriju, Polijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas Izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību.
Apraksts
Saprašanās memorands par NATO StratCom COE izveidošanu izstrādā tā darbības, finansēšanas, personāla, aprīkojuma un infrastruktūras, kā arī administratīvā un loģistikas atbalsta noteikumus.

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas aizsardzības ministriju, Polijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas Izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību.
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
Saprašanās memoranda par NATO StratCom izveidošanu 7.pants.
Ministru kabineta rīkojuma grozījuma projekts paredz palielināt iemaksas NATO StratCom COE, lai nodrošinātu uzņēmējvalsts saistību izpildi.
Pārņemtas pilnībā
Saprašanās memoranda par NATO StratCom izveidošanu 8.pants.
Ministru kabineta rīkojuma grozījuma projekts paredz palielināt iemaksas NATO StratCom COE, lai nodrošinātu minēto saistību izpildi.
Pārņemtas pilnībā
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
-
Cita informācija
-
Skaidrojums
Tiesību akts attiecas uz Latvijas starptautisko saistību izpildi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi