Anotācija (ex-ante)

21-TA-1008: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr.719 “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz:
- Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojuma Nr.719 “Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu” (turpmāk – rīkojums Nr.719) 5. punktu;
- Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija sēdē (prot. Nr.51, 96.§) izskatīto informatīvo ziņojumu “Par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem” (TA-1438) (turpmāk – informatīvais ziņojums).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz:
1. precizēt ilgtermiņa saistības pasākumam “Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai” 2022.gadā; 
2. noteikt, ka turpmāk - no 2023. gada 1. janvāra - rīkojumā Nr.719 iekļautie izdevumi, kā ikgadējie izdevumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, netiek izdalīti atsevišķā Ministru kabineta rīkojumā (izdevumi arī turpmāk tiek plānoti izdevumu bāzē attiecīgajās budžeta apakšprogrammās, un tie ir saistīti ar regulāriem izdevumiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar rīkojumu Nr.719;
  - Iekšlietu ministrijai ir atļauts uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu satiksmes uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamo 40 netrafarēto un 10 trafarēto operatīvo transportlīdzekļu ar atbilstošu aprīkojumu nomas izdevumu segšanai no 2017. gada, nenosakot ilgtermiņa saistību beigu datu (ilgtermiņa saistības pasākumam "Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai" (budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija") (rīkojuma Nr.719 1. punkts un 2.1.2. apakšpunkts); 
-  paredzēti izdevumi (budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija", 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" un 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" citiem Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu  (rīkojuma Nr.719 2.1.3., 2.1.4. un 2.1.5. apakšpunkts).
- paredzēts ieņēmumu palielinājums no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē.
Rīkojuma Nr.715 5. punkts nosaka, ka, ja nepieciešams, Iekšlietu ministrija var iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pamatotus priekšlikumus šajā rīkojumā minēto plānoto ieņēmumu, kā arī izdevumu, tai skaitā ilgtermiņa saistību, precizēšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
[1] Informatīvajā ziņojumā, kurā aprakstīta informācija par  Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem, norādīts, ka, lai nodrošinātu transportlīdzekļu nomai no 2022. gada līdz 2027. gadam un turpmāk katru gadu papildu nepieciešamo finansējumu, kā daļējs finansējuma avots tiek paredzēts valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums no  papildu plānotajiem ieņēmumiem no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī rīkojumā Nr.719 Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības pasākumam “Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai” plānotais finansējums 2022. gadā  481 533 euro (599 753 euro – 118 220 euro) apmērā, 2023. gadā un turpmāk katru gadu 666 000 euro apmērā.

[2] Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 24. septembra sēdē nolemto (prot. Nr.63 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.–2024. gadam"" (21-TA-364)  12.punkts), atbalstīts Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumu prognozes no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, 2022. gadā un turpmāk ik gadu 1 550 000 euro apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2022. gadā un turpmākajiem gadiem 1 550 000 euro apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Valsts policiju ar tās funkciju īstenošanai nepieciešamajiem transportlīdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija sēdē (prot. Nr. 51 96. §) izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022. gadam un turpmākajiem gadiem".

[3] Ministru kabineta 2022. gada 12. oktobra sēdē (prot. Nr.69, 47. §) atbalstītajā likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” (21-TA-524) un Ministru kabineta 2022. gada 12. oktobra sēdē (prot. Nr.69, 48. §) atbalstītajā likumprojektā 
 “Par valsts budžetu 2022.gadam” (21-TA-589)  (turpmāk – budžeta likumprojekti) (likumprojekti pieņemti  Saeimā 2021. gada 25. oktobrī 1. lasījumā) plānoti izdevumi Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomai 2022.gadam un turpmākajiem gadiem, kā arī citiem izdevumiem, kas paredzēti rīkojumā Nr.719.
 
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams:
1. precizēt ilgtermiņa saistības pasākumam “Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai” 2022.gadā, norēķinoties par noslēgtajiem līgumiem 118 220 euro apmērā, savukārt no 2023. gada neplānot ilgtermiņa saistības šim pasākumam, proti, saskaņā ar budžeta  likumprojektiem paredzēt finansējumu ik gadu, nepiesaistot to atsevišķam ilgtermiņa saistību periodam;
2. noteikt, ka rīkojums Nr.719 ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim, tas ir no 2023. gada 1. janvāra:
-  netiek paredzētas rīkojumā Nr. 719 plānotās ilgtermiņa saistības, kurām saskaņā ar budžetu regulējošiem tiesību aktiem nepieciešams atsevišķs Ministru kabineta lēmums;
- valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas ir attiecīgo rīkojumā Nr.719 paredzēto izdevumu finansēšanas avots, palielinājums ir jau ieplānots valsts pamatbudžetā kopš 2020.gada (rīkojuma Nr.719 2.1.1.5. apakšpunkts) un faktiskie ieņēmumi ir lielāki par prognozētajiem, tādējādi nosedzot plānotos izdevumus;
- valsts pamatbudžeta izdevumi ir plānoti izdevumu bāzē attiecīgajās budžeta apakšprogrammās un tie saistīti ar regulāriem izdevumiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.

Rīkojumā Nr.719 iekļautie izdevumi tiek plānoti Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta izdevumos, savukārt  ieņēmumi no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, iekļauti kopējās valsts  pamatbudžeta ieņēmumu prognozēs,  tādējādi rīkojuma projektam nav ietekmes uz kopējiem Iekšlietu ministrijas budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts attiecas uz Iekšlietu ministrijas  padotības iestādēm - Valsts policiju, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Nodrošinājuma valsts aģentūru.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts policija
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi