Anotācija (ex-ante)

21-TA-479: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa un 43. pants un likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmā daļa. Salacgrīvas novada domes sēdes 2021.gada 17.februāra Lēmums Nr.53 (protokols Nr.3; 23.§) “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij” un Limbažu novada domes sēdes Lēmums Nr.83 (protokols Nr.4; 45.§) “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.53 “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”".

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Limbažu  novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Matīšu ceļš” Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā” (turpmāk – rīkojuma projekts) mērķis ir nodrošināt valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši racionālu izmantošanu, apsaimniekošanu un nodrošinātu valsts pārvaldes funkcijas veikšanu.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
        Nekustamais īpašums “Matīšu ceļš” Ainažu pagastā, Limbažu novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6605 005 0029)  - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6605 005 0029) 0,77 ha platībā un inženierbūve – “Matīšu ceļš” (būves kadastra apzīmējums 6605 005 0029 001) - Ainažu pagastā, Limbažu novadā (turpmāk – nekustamais īpašums) pieder Limbažu  novada pašvaldībai.
        Minētais nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ainažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000614999 uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda (No 2021. gada 1.jūlija stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas paredz pāriet uz 43 pašvaldībām, tādejādi iekļaujot Limbažu novadā Salacgrīvas novadu).
        Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) teksta datiem nekustamajam īpašumam reģistrēti apgrūtinājumi – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu kabeļu līniju (7312050201) 0,0500 ha platībā,  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100) 0,0400 ha platībā, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidos (7312030301) 0,2300 ha platībā, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem  autoceļiem lauku apvidos (7312030302) 0,1700 ha platībā, biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija (7313030500) 0,7700 ha platībā.

       Saskaņā ar NĪVKIS teksta datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 005 0029 lietošanas mērķis ir “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā”, kods 1101.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
      Nekustamo īpašumu “Matīšu ceļš” Ainažu pagastā, Limbažu novadā nododot valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, tiks nodrošināts valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši  racionāla izmantošana, apsaimniekošana un nodrošināta valsts pārvaldes funkcijas veikšana.
       Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, ar Limbažu novada domes 2021. gada 29.jūlija Lēmumu Nr. 83 (protokols Nr.4; 45.§) “Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.53 “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij” un  Salacgrīvas novada domes sēdes 2021.gada 17.februāra Lēmumu Nr.53 (protokols Nr.3; 23.§) “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”, nolemts nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju īstenošanai, vienlaikus nosakot pienākumu Satiksmes ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu Limbažu novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai, par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.
       
Risinājuma apraksts
       Rīkojuma projekta būtība ir pārņemt pašvaldības nekustamo īpašumu valsts īpašumā valsts funkcijas nodrošināšanai.  Valstij, pārņemot rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu no pašvaldības, NĪVKIS reģistrētie apgrūtinājumi nerada papildu ietekmi uz tā iespējamo izmantošanu. Satiksmes ministrijai, izmantojot valsts nekustamo īpašumu, ir saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.
       Nekustamais īpašums atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (turpmāk - rezervāts) ainavu aizsardzības zonas teritorijā. Tādējādi uz nekustamo īpašumu attiecināmi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.303 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Nekustamo īpašumu nododot valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, tiks nodrošināts valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši maršruta racionāla izmantošana, apsaimniekošana un nodrošināta valsts pārvaldes funkcijas veikšana. Pārņemtā nekustamā īpašuma apsaimniekošana/uzturēšana neietekmēs Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritoriju.
 
       Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma pārņemšana valsts funkciju īstenošanai no pašvaldības ir lietderīga, un pēc attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemesgrāmatā ir nostiprināmas īpašumtiesības uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā uz laiku, kamēr tiks nodrošināta rīkojuma projekta 2.punktā minētās funkcijas īstenošana.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamo īpašumu pārņemot valsts īpašumā, tiek nodrošināta valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši racionāla izmantošana, apsaimniekošana, tādējādi nodrošinot transporta infrastruktūras attīstību, un nekustamā īpašuma nodošana bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju īstenošanai ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nekustamais īpašums tiek nodots bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju īstenošanai.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • autoceļu lietotāji
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums tiešā veidā neietekmē un nemaina sabiedrības mērķgrupas tiesības un pienākumus. Rīkojuma projektā risinātie jautājumi saistībā ar transporta infrastruktūras uzlabošanu var netiešā veidā skart autoceļu lietotājus. 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Uzlabojot transporta infrastruktūru, pastarpināti tiek veicināta arī uzņēmējdarbība autopārvadājumu jomā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Nekustamā īpašuma tiesību maiņu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” segs no ”Valsts autoceļu fonds” programmai piešķirtajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija, VSIA "Latvijas Valsts ceļi", Limbažu novada pašvaldība
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Limbažu novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ietekmē transporta infrastruktūras attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ietekmē transporta infrastruktūras attīstību

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Transporta infrastruktūra tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi