Anotācija (ex-ante)

23-TA-2017: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdē (protokols Nr. 38 99. §) tika pieņemts Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojums Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" (turpmāk - rīkojums Nr. 514)  un dots uzdevums (protokols Nr. 38 99. § 5.2. apakšpunkts) Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram ne vēlāk kā līdz 2023. gada 21. septembrim steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" (turpmāk - noteikumi Nr. 806), paredzot noteikt speciālo piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 procentu apmēram no noteiktās stundas algas likmes attiecīgi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem uz laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikt, ka Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, saņem piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 % no tām noteiktās stundas algas likmes par laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdē (protokols Nr. 38 99. § 5.2. apakšpunkts) tika pieņemts lēmums uzdot Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram ne vēlāk kā līdz 2023. gada 21. septembrim steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos Nr. 806, kas paredz noteikt speciālo piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 procentu apmēram no noteiktās stundas algas likmes attiecīgi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem uz laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus.
Ar  rīkojumu Nr. 514, lai nodrošinātu valsts robežas neaizskaramību un valsts apdraudējuma novēršanu, no 2023. gada 11. augusta līdz 2024. gada 10. februārim tika izsludināts pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms Ludzas novadā, Krāslavas novadā, Augšdaugavas novadā un Daugavpils valstspilsētā, kā arī uzdots Valsts robežsardzei veikt pastiprinātu Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzību, savukārt Valsts policijai uzdots sniegt nepieciešamo atbalstu Valsts robežsardzei, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu. Vienlaikus rīkojuma Nr. 514 11. punktā tika paredzēts, ka Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk - amatpersonas) un darbiniekiem, kā arī Valsts drošības dienesta amatpersonām un darbiniekiem, kuri īsteno šā rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus, nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 procentu apmēram no tiem noteiktās stundas algas likmes, kā arī paredzēts, ka piemaksas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka iekšlietu ministrs. Ievērojot situācijas nenoteiktību, pastāv iespēja, ka arī pēc 2024. gada 10. februāra Ministru kabinets lems par nepieciešamību izsludināt pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīmu, un Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonām būs nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus.
Ievērojot minēto, ir nepieciešams izstrādāt grozījumus noteikumos Nr. 806, paredzot  amatpersonām tiesības saņemt speciālo piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 procentu apmēram no tām noteiktās stundas algas likmes par laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. Piemaksas iekļaušanas noteikumos Nr. 806 pamatojums ir  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) 15. panta pirmajā daļā noteiktais, ka amatpersona (darbinieks) saņem speciālās piemaksas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku, un ka speciālās piemaksas, to apmērus un piešķiršanas un izmaksas kārtību reglamentē Ministru kabinets. Atlīdzības likuma 15. panta otrā daļa nosaka, ka par īpašu risku šā likuma izpratnē uzskatāms amats (dienests, darbs), kas saskaņā ar darba vides risku novērtējumu ir saistīts ar tik lielā mērā paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai risku darbinieka drošībai un veselībai, ka to nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar darba aizsardzības pasākumiem. Tādējādi Atlīdzības likumā ir iekļauts deleģējums Ministru kabinetam noteikt speciālās piemaksas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd noteikumi Nr. 806 neparedz Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonām piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, ja tās īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, par laiku, kamēr šos pasākumus ir nepieciešams īstenot.
Ievērojot Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdē (protokols Nr. 38 99. § 5.2. apakšpunkts ) pieņemtos lēmumus, nepieciešams veikt grozījumus noteikumos Nr. 806, papildinot noteikumus ar jaunu speciālo piemaksu -  piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonām, kuras īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, nosakot piemaksas maksimālo apmēru un paredzot, ka piemaksas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka iekšlietu ministrs. Minēto grozījumu noteikumos Nr. 806 pieņemšanas rezultātā turpmāk vairs nebūs nepieciešamības ik reizi, ja atbilstoši aktuālajai situācijai tiks pieņemts jauns Ministru kabineta rīkojums par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu un nepieciešamību attiecīgajām iestādēm veikt pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, lemt arī par piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos iekļaušanu attiecīgajā Ministru kabineta rīkojumā, kā arī tiks noteikts piemaksas maksimālais apmērs.
Risinājuma apraksts
Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas  paredz papildināt noteikumus Nr.806 ar jaunu speciālo piemaksu amatpersonām - piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, nosakot tās apmēru līdz 50% no attiecīgajai amatpersonai noteiktās stundas algas likmes. Piemaksu paredzēts noteikt tām amatpersonām, kuras īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, ievērojot nosacījumu, ka piemaksu amatpersona varēs saņemt par laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. Būtiski norādīt, ka šai piemaksai nav pastāvīgs raksturs, un tā izmaksājama tikai saistībā ar situāciju uz Latvijas robežas un nepieciešamību veikt pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. Minētās piemaksas noteikšana nozīmē to, ka ir izmainījušies apstākļi, kādos tiek veikti amatpersonu konkrētie amata pienākumi, ka ir paaugstinājies riska līmenis, ko ietekmē ārējie faktori.
Tā kā projektā noteikti piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos apmēra griesti, paredzēts, ka piemaksas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka iekšlietu ministrs. Attiecīgi ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu tiks noteikta piemaksas apmēra gradācija, ņemot vērā amatpersonu veicamos pienākumus un faktiskā riska un slodzes līmeni attiecīgajā laika periodā. Faktisko riska un slodzes līmeni attiecīgajā laika periodā noteiks Valsts robežsardze.
Normatīvā akta īstenošana 2023. gadā tiks nodrošināta, Iekšlietu ministrijai primāri izvērtējot iespēju izdevumus  segt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet, ja tas nebūs iespējams, tiks sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 2024. gadā - tiks sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotā finansējuma šim mērķim.
Detalizētus indikatīvos aprēķinus par papildu nepieciešamo finansējumu piemaksas nodrošināšanai skatīt rīkojuma Nr. 514 sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonas, kuras īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus,
Ietekmes apraksts
Tiks noteikta motivējoša piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos laikā, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
Normatīvā akta īstenošana 2023. gadā tiks nodrošināta, Iekšlietu ministrijai primāri izvērtējot iespēju izdevumus  segt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet, ja tas nebūs iespējams, tiks sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 2024. gadā - tiks sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotā finansējuma šim mērķim.
Detalizētus indikatīvos aprēķinus par papildu nepieciešamo finansējumu piemaksas nodrošināšanai skatīt Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā).
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projektā iekļautais risinājums ir izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdē (protokols Nr. 38 99. §), pieņemot Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu". 

6.4. Cita informācija

Anotācijas 2.1. apakšpunktā minētā sabiedrības mērķgrupa tiks informēta katras iestādes ietvaros. 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts robežsardze
  • Valsts policija
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi