Anotācija (ex-ante)

22-TA-2952: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta projekts izstrādāts, pamatojoties uz:
1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu;
2) Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51. 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem"" (turpmāk – protokollēmums) 3. un 5.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta projekta mērķis ir palielināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" (turpmāk – 5.6.1.SAM) ietvaros pieejamo finansēju.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Lai izpildītu Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 77.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 3.punktā doto uzdevumu "Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2022.gada 16.augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem, informējot par to izpildes gaitu un finansējuma apguvi", Ministru kabinetā 2022.gada 4.oktobrī tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem" (turpmāk – informatīvais ziņojums).

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajai informācijai Covid-19 pandēmijas radītās sekas un esošā ģeopolitiskā situācija saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pēc 2022.gada 24.februāra, ir būtiski mainījusi tirgus situāciju arī būvniecības nozarē, radot būvmateriālu un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kā rezultātā tika veikts, tai skaitā 5.6.1.SAM īstenošanā esošo infrastruktūras projektu izvērtējums, lai gūtu pārliecību, ka nepastāv finanšu resursu pieejamības un darbu veikšanas izpildes termiņa riski.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajai informācijai izmaksu pieaugums ir konstatēts šādos 5.6.1.SAM īstenošanā esošos projektos, kuru īstenošanu iespējams nodrošināt līdz 2023.gada 31. decembrim:

1) ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā.
Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide  nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā" īstenošanai 2018.gada 27.jūlijā noslēgts līgums starp valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo 5.6.1.SAM finansējumu 5 907 824,84 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.
No būvuzņēmēja ir saņemta informācija un pamatojošie dokumenti par ģeopolitiskās situācijas ciešo korelāciju un faktisko ietekmi uz būvdarbu līguma izpildi, proti, lai nodrošinātu sekmīgu projektā ietverto risinājumi īstenošanu un 5.6.1.SAM mērķa sasniegšanu, būvdarbu sadārdzinājuma segšanai, nepieciešams papildu finansējums 513 851,66 euro bez PVN (621 760,51 euro ar PVN); Atbalsts projektam Nr.5.6.1.0/17/I/004 "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā" nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, kā arī nav jāpiemēro Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr.L187) (turpmāk – Komisijas regula Nr.651/2014) 53.panta nosacījumi, jo attiecīgajos objektos ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 50% no visiem objekta izdevumiem. Līdz ar to komercdarbības atbalsta regulējums nav jāpiemēro.

2) skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (adrese šobrīd Meirānu iela 2, Rīga).
Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/003 "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" īstenošanai 2018.gada 27.jūlijā noslēgts līgums starp valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu 4 999 970,59 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.
Valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" no būvuzņēmēja ir saņemta informācija un pamatojošie dokumenti par ģeopolitiskās situācijas ciešo korelāciju un faktisko ietekmi uz līguma izpildi, proti, lai nodrošinātu sekmīgu būvprojektā ietverto risinājumu īstenošanu un 5.6.1.SAM izvirzīto mērķu sasniegšanu, būvdarbu sadārdzinājumam nepieciešamais papildu finansējums ir 2 084 523 euro bez PVN (2 522 272 euro ar PVN). Atbalsts projektam Nr.5.6.1.0/17/I/003 "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, kā arī nav jāpiemēro Komisijas regulas Nr.651/2014 53.panta nosacījumi, jo attiecīgajos objektos ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 50% no visiem objekta izdevumiem. Līdz ar to komercdarbības atbalsta regulējums nav jāpiemēro.

3) starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveidei Miera ielā 58a, Rīgā.
Projekta Nr.5.6.1.0/17/I/005 "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" īstenošanai 2018. gada 27.jūlijā starp valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts līgums par kopējo summu 4 980 815,00 euro. Būvdarbu izmaksām paredzēti 4 477 795,97 euro un 42 364,20 euro, kas var tikt novirzīti būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai no finansējuma neparedzētiem izdevumiem. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris. Atbalsts projektam Nr.5.6.1.0/17/I/005 "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, kā arī nav jāpiemēro Komisijas regulas Nr.651/2014 53.panta nosacījumi, jo attiecīgajos objektos ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 50% no visiem objekta izdevumiem. Līdz ar to komercdarbības atbalsta regulējums nav jāpiemēro.
Ņemot vērā būvizstrādājumu un būvprocesu sadārdzinājumu, kas radies Covid-19 pandēmijas un ģeopolitisko notikumu ietekmē, veiktas vairākas būvdarbu iepirkuma procedūras, nepieciešamais papildu finansējums ir 103 844 euro bez PVN (125 651 euro ar PVN).
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā to, ka informatīvā ziņojuma izvērtējumā tika identificēti riski Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (turpmāk – 5.5.1.SAM) ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" projekta Nr.5.5.1.0/20/I/003 "Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā" (turpmāk – Lielās ģildes pārbūves projekts) īstenošanā un tika nolemts, ka 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas Lielās ģildes pārbūves projektā ir augsts risks nepabeigt projekta īstenošanu plānotajā laikā, kā arī šobrīd nav pieejams finansējums būvdarbu papildus darbu izmaksu segšanai un būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu segšanai, tika pieņemts lēmums Lielās Ģildes pārbūves projektu īstenot pakāpeniski – divos plānošanas periodos, Lielās ģildes pārbūves projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu samazinot līdz 368 084 euro un atbilstoši protokollēmuma 3. un 5.punktā noteiktajiem uzdevumiem, Lielās ģildes pārbūves projekta neapgūto jeb "atbrīvoto" finansējumu pārdalīt augstas gatavības projektiem, kuros nav tik augstu projekta īstenošanas risku, t.i., objekta pārbūves pabeigšana iespējama līdz 2023.gada 31.decembrim.

Atbilstoši informatīvā ziņojumā norādītajam, izvērtējot darbībā esošo infrastruktūras projektu īstenošanas gaitu, jau piešķirtā finansējuma izlietojumu, iespējamo izmaksu sadārdzinājumu un projekta mērķu sasniegšanu noteiktajā laikā un kvalitātē, kā arī apzinot informāciju par kultūras infrastruktūras projektos nepieciešamo papildu finansējumu, lai sasniegtu projektu pilnīgu pabeigtību un nodrošinātu kultūras iestāžu funkciju ēkās pēc būvdarbu pabeigšanas, tika pieņemts lēmums:

1. atbrīvoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 4 060 206 euro apmērā novirzīt 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros atjaunojamiem objektiem:
1.1. Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 2 816 417 euro;
1.2. Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā īstenošanai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 1 243 789 euro;

2. atbrīvoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 1 151 566 euro apmērā pārdalīt uz 5.6.1.SAM šādu projektu īstenošanai:
2.1. projekta Nr.5.6.1.0/17/I/004 "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā" pabeigšanai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 298 092 euro;
2.2. projekta Nr.5.6.1.0/17/I/003 "Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Lubānas ielā 80, Rīgā" pabeigšanai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 765 207 euro;
2.3. projekta Nr.5.6.1.0/17/I/005 "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" pabeigšanai, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 88 267 euro.

Protokollēmuma 5.1.apakšpunkts nosaka, ka papildus atbrīvotajam finansējumam, 5.6.1.SAM ietvaros projektam Nr.5.6.1.0/17/I/004 "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā" tiek palielināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa: "SAM 5.6.1.finansējuma atlikumu, kurš izveidojies līdz 2020.gada 22.oktobrim, 138 682 euro apmērā novirzīt projektam Nr.5.6.1.0/17/I/004 "Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā", nepalielinot projekta vadības un administrēšanas izmaksas;".

Ņemot vērā minēto, ar Tiesību akta projektu tiek palielināts 5.6.1.SAM kopējais finansējums 1 354 783 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 151 566 euro apmērā, kā arī nacionālais publiskais finansējums 203 217 euro apmērā.

Ņemot vērā to, ka komercdarbības atbalsta sniegšana preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju līmenī ir izslēdzama tikai tad, ja attiecībā uz šiem subjektiem tiek organizēts iepirkums, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru (skat. Eiropas Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ((2016/C 262/01) 89.-96.punkts), ar Tiesību akta projektu noteikts, ka finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projekta ietvaros iepirkumus veic atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

Vienlaikus Projekts papildināts ar valsts atbalsta piemērošanas nosacījumiem:
1. nosakot, ka finansējuma saņēmējs ar valsts atbalstu komercdarbībai saistīta projekta dokumentāciju glabā visu projekta pārskata periodu (projekta dzīves ciklu), sākot no dienas, kad tam ir piešķirts individuālais valsts atbalsts komercdarbībai saskaņā ar šiem noteikumiem. Projekta pārskata periods (dzīves cikls) tiek noteikts atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta regulas Nr.480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regulas Nr. 480/2014) 1.pielikumam, un 5.6.1.SAM projektos ir līdz 15 gadus ilgs. Projekta pārskata periods jeb projekta dzīves cikls ir projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras amortizācijas periods jeb lietderīgās lietošanas laiks;

2. papildinot Noteikumus Nr.188 ar nosacījumiem, kuriem izpildoties projektam netiek piemēroti Komisijas regulas Nr.651/2014 53.panta nosacījumi:
2.1. projekts nav saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu jeb izveidotās infrastruktūras amortizācijas periodā (projekta dzīves cikla laika) ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalstītajā objektā ir mazāki par 50% no kultūras jomas pakalpojumu sniedzēja gada budžeta atbalstītajā objektā;
2.2. ja projekts ir saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu un nav kvalificējams kā atbalsts komercdarbībai jeb izveidotās infrastruktūras amortizācijas periodā (projekta dzīves cikla laikā) no visiem kultūras jomā sniegto pakalpojumu saņēmējiem atbalstītajā objektā gadā vairāk nekā 85% ir Latvijas iedzīvotāji;

3. papildinot Noteikumus Nr.188 ar nosacījumu, ka projekta pārskata periodā sadarbības iestāde nodrošinās projektu uzraudzību;

4. papildinot Noteikumus Nr.188 ar nosacījumu, ka projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) finansējuma saņēmējs atbilstoši komercdarbības atbalsta piemērošanas metodikai kultūras nozares projektiem specifiskā atbalsta ietvaros reizi gadā līdz kārtējā gada 1. jūnijam iesniedz sadarbības iestādē informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu, vai projekts atbilst nosacījumiem, kuriem izpildoties projektam netiek piemēroti Komisijas regulas Nr.651/2014 53.panta nosacījumiem;

Kultūras ministrija sešu mēnešu laikā no Projekta stāšanās spēkā brīža papildus izstrādās 5.6.1.SAM komercdarbības atbalsta piemērošanas metodiku, atbilstoši kurai finansējuma saņēmējs sadarbības iestādei iesniegs informāciju, kas nepieciešama, lai attiecīgajā objektā izvērtētu, vai sniegtais atbalsts ir kvalificējams kā atbalsts komercdarbībai.

5. Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajam, papildinot Noteikumus Nr.188 ar punktiem, kas nosaka pienākumu atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu:
5.1. ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) pārkāpums, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem;
5.2. ja sadarbības iestāde konstatē, ka ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts tā ieviešanas gaitā vai uzraudzības periodā pēc tā pabeigšanas kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību un atbalsts tā ietvaros kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un tam nav iespējams piemērot Komisijas regulas Nr.651/2014 53.panta nosacījumus vai Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumus, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu un jāpiemēro tā atgūšana.

Ievērojot to, ka Noteikumi Nr.188 tiek papildināti ar 54.punktu, kas ietver visus nepieciešamos nosacījumus nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanai, Noteikumos Nr.188 svītrots 32.punkts.

Tiesību akta projektam nav ietekmes uz 5.6.1.SAM projektu iesniegumu atlasi, vienlaikus pēc Tiesību akta projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā nepieciešami grozījumi līgumos par projektu īstenošanu, lai palielinātu projekta ietvaros pieejamo finansējumu.
5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros īstenotā Lielās Ģildes pārbūves projektā tiks nodrošināti nepieciešamie līguma grozījumi līdz 2022.gada 30.novembrim.

5.6.1.SAM Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 58 552 956 euro apmērā atbilst intervences kodam: 089 "Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija".

Plānotie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013.gada 17.decembra regulas Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 71.panta izpratnē, tādējādi neietekmējot īstenošanā esošos projektus (grozījumus līgumā par projekta īstenošanu).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • 5.6.1.SAM finansējuma saņēmēji
Ietekmes apraksts
Vērtējot Tiesību akta projekta īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificējams administratīvā sloga palielinājums.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumi Nr.130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi"

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumos Nr.130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi".
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0480
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas regula Nr.480/2014
Apraksts
Ar Projektu tiks ieviestas Komisijas regulas Nr.480/2014 prasības.
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1407
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas regula Nr.1407/2013
Apraksts
Ar Pojektu tiks ieviestas Komisijas regulas Nr.1407/2013 prasības.
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas regula Nr.651/2014
Apraksts
Ar Pojektu tiks ieviestas Komisijas regulas Nr.651/2014 prasības.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas regula Nr.480/2014
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas
Nr.480/2014 1.pielikums
Projekta 6.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas regula Nr.1407/2013
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārēja atsauce uz Komisijas regulu Nr. 1407/2013
Projekta 8.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas regula Nr.651/2014
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārēja atsauce uz Komisijas regulu Nr. 651/2014
Projekta 7.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 53.pants
Projekta 5. un 9.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi" izstrādes laikā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi