Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-1344: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”” (turpmāk - projekts) pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un Vispārējās izglītības likuma 4. panta 11. un 11.1 punktu un Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma 3. panta pirmo daļu, 4. panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 2. punktu. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikt, ka valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības pakāpē ir obligāta ar 2024.gada 1.septembri un ir apgūstama veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursā.
Spēkā stāšanās termiņš
01.09.2024.
Pamatojums
Spēkā stāšanās datums noteikts atbilstoši Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma pārejas noteikumu 2. punktam.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (turpmāk - Noteikumi Nr. 416) noteikts, ka valsts aizsardzības mācība ir apgūstama veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas specializētajā kursā, paredzot 140 stundas mācību priekšmetā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma (turpmāk – likums) mērķis ir radīt iespēju bērnam un jaunietim gūt viņa vecumam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas valsts aizsardzībā, apgūstot valsts aizsardzības mācību vai darbojoties Jaunsardzē. Likuma 3. pantā ir noteikts, ka valsts aizsardzības mācība ir mācību priekšmets vidējās izglītības programmās. Valsts aizsardzības mācības saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Likuma 4. pantā ir noteikts, ka valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās ir obligāta. Valsts aizsardzības mācības priekšmetu vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības iestādēs apgūst divu secīgu mācību gadu laikā. Neklātienes un tālmācības izglītības ieguves formā tiek īstenota daļēja valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve. Likuma pārejas noteikumu 2. punkts nosaka, šā likuma 4. panta pirmā daļa stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī. Līdz 2024. gada 31. augustam valsts aizsardzības mācību vidējās izglītības programmā īsteno kā specializēto kursu veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Līdz ar to ir nepieciešams noteikt, ka valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības pakāpē ir obligāta ar 2024.gada 1.septembri un ir apgūstama veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursā.
Risinājuma apraksts
Lai izpildītu likumā noteikto, sagatavoti grozījumi Noteikumos Nr. 416, kas paredz, ka valsts aizsardzības mācība ir apgūstama veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursā, paredzot mācību priekšmetam 128 stundas, kā arī precizējot valsts aizsardzības mācības kursa mērķus un sasniedzamos rezultātus. No līdzšinējā valsts aizsardzības mācību kursa, kas ir noteikts spēkā esošajos Noteikumos Nr. 416, ir izņemts pirmais mērķis: attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kas aktīvi līdzdarbojas un iesaistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, kas turpmāk netiks apgūts valsts aizsardzības mācības ietveros, tādējādi ir arī samazināts valsts aizsardzības mācības stundu skaits no 140 stundām uz 128 stundām. Šo sasniedzamo rezultātu apguve tiks organizēta pilsoniskās un sociālās mācību jomas ietvaros tādos mācību kursos kā - sociālās zinības un vēsture vai vēsture un sociālās zinātnes I. Lai būtu iespējams īstenot grozījumus vispārējās vidējās izglītības programmas paraugā veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā pamatkursam sports un veselība ir samazināts stundu skaits un tiek noteiktas 187 stundas.
Lai ievērotu likumā noteikto prasību, ka neklātienes un tālmācības izglītības ieguves formā tiek īstenota daļēja valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve, vispārējās vidējās izglītības programmas paraugā izglītības ieguvei neklātienes vai tālmācības formā arī tiek veikti atbilstoši grozījumi – valsts aizsardzības mācība tiek iekļauta programmas pamatkursā un tai noteikts samazināts stundu skaits. Neklātienes vai tālmācības formā valsts aizsardzības mācības kurss ir īstenojams 35 stundu apmērā un kursa saturu skolēni apgūst teorētisko kursa saturu
Ņemot vērā valsts aizsardzības mācības plānoto ieviešanu, piemēram, 10. un 11.klasē, prognozējams, ka izglītības iestādēm arī paplašināsies iespējas piedāvāt elastīgus risinājumus, kas vērsti uz bērnu veselīgu dzīvesveidu, t.sk., izmantojot esošo pedagogu atalgojuma mērķdotāciju daudzveidīgu aktivitāšu īstenošanai. Plānots sniegt metodisku atbalstu izglītības iestādēm šī brīža sporta nodarbību papildināšanai ar aktīvām nodarbībām no mācību stundām brīvajā laikā, īpaši uzmanību pievēršot alternatīvu, uz visiem skolēniem iespēju praktizēt tādas aktivitātes kā ārstniecisko vingrošanu, jogu u.c. Tāpat šāda risinājuma ieviešana palielina izglītības iestādes iespēju piesaistīt arī veselības nozares speciālistus, stiprinot jauniešu iespēju iegūt informāciju par veselības jautājumiem.
Projekts paredz tehnisku grozījumu 10. pielikumā "Skolēna mācību sasnieguma vērtēšana 10 ballu skalā", nosakot, ka vērtējums 1-2 iegūstams no 0-20%. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni, skolēnu vecāki, pedagogi
Ietekmes apraksts
Jāapgūst valsts aizsardzības mācība veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursā.
Juridiskās personas
  • Izglītības iestādes
Ietekmes apraksts
Izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās vidējās, profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, būs nepieciešams veikt atbilstošas izmaiņas izglītības programmās un to ieviešanā izglītības procesā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 332 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"

Pamatojums un apraksts
Nepieciešams veikt grozījumu noteikumu 1. pielikuma 4. tabulā "Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības (priekšmetu vai modulārās) izglītības programmas pamatdaļas struktūra", sadaļā "Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu pamatkursi, ja mācības tiek uzsāktas pēc pamatizglītības ieguves
(30 %)", papildinot tabulu ar ierakstu: "valsts aizsardzības mācība (128 stundas)".
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Jaunsardzes centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Pēc publiskās apspriešanas tiks publicēts viedokļu pārskats.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests
  • Jaunsardzes centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiks nodrošināta iespēja skolēniem gūt viņa vecumam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas valsts aizsardzībā, apgūstot valsts aizsardzības mācību.

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi