Anotācija (ex-ante)

22-TA-1435: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai." sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Apsardzes darbības likuma 7. panta ceturtā daļa un 14. panta trešās daļas 7. punkts.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt medicīniskās pretindikācijas un kārtību, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
      2022. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Apsardzes darbības likuma (turpmāk – Likums) 15. panta 8. punktā, ar kuru iepriekš spēkā esošā tiesību norma, kas paredzēja aizliegumu izsniegt apsardzes sertifikātu personai, kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi, tika aizstāta ar jaunu tiesību normu, kas aizliedz izsniegt apsardzes sertifikātu personai, kurai diagnosticētas medicīniskās pretindikācijas, kas dod pamatu apšaubīt tās spēju veikt apsardzes darbību.
      Augstāk minētā tiesību norma pieņemta, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2021. gada 28. janvāra spriedumu lietā Nr. 2020-29-01”Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam” (turpmāk – Satversmes tiesas spriedums), kurā tika konstatēts, ka Likuma 15. panta 8. punktā iepriekš ietvertais aizliegums ir absolūts. Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesas spriedumā Likuma 15. panta 8. punkts, ciktāl tas nosaka absolūtu aizliegumu izsniegt apsardzes sertifikātu personai, kurai diagnosticēta alkohola atkarība, tika atzīts par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam, kurā ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.
      Līdz ar jauno Likuma 15. panta 8. punkta redakciju, Likuma 7. pants tika papildināts ar ceturto daļu, kā arī 14. panta trešā daļa – ar 7. punktu, paredzot Ministru kabinetam  noteikt medicīniskās pretindikācijas un kārtību, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
       Šobrīd Likums aizliedz izsniegt apsardzes sertifikātu, kā arī speciālo atļauju (licenci) personai, kurai diagnosticētas medicīniskās pretindikācijas, kas dod pamatu apšaubīt tās spēju veikt apsardzes darbību. Vienlaikus Likuma 7. un 14. pantā ir iekļauts deleģējums Ministru kabinetam noteikt augstāk minētās medicīniskās pretindikācijas un kārtību, kādā izvērtē medicīniskās pretindikācijas apsardzes sertifikāta, kā arī speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai, lai nodrošinātu personas veselības stāvokļa individuālu izvērtējumu, tādējādi, paredzot izņēmumu no absolūtā aizlieguma, ja persona, kurai diagnosticēta attiecīgā atkarība, ir stabilā remisijas fāzē, un tai nav medicīnisku pretindikāciju attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un pienākumu veikšanai, kā tas tika norādīts Satversmes tiesas spriedumā.
       Patlaban vēl nav spēkā regulējums, kas paredz narkologam un psihiatram veikt attiecīgu individuālu personas veselības stāvokļa izvērtējumu, nosakot, vai personām, kuras vēlas saņemt apsardzes darbības sertifikātu vai speciālo atļauju (licenci) apsardzes pakalpojumu sniegšanai, ir Likumā noteiktās medicīniskās pretindikācijas, kuras liedz saņemt augstāk minētos dokumentus.           Lai nodrošinātu individuālā veselības stāvokļa izvērtējuma veikšanas iespējas attiecīgajai personai, ar Ministru kabineta noteikumiem ir jānosaka kārtība, kādā narkologs un psihiatrs, izvērtējot personas veselības stāvokli un nosacījumus medicīnisko pretindikāciju konstatēšanai, izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību personai, kura vēlas saņemt apsardzes sertifikātu un speciālo atļauju (licenci).
 
Risinājuma apraksts
          Ņemot vērā, ka šobrīd normatīvie akti neparedz medicīniskās pretindikācijas un kārtību, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai, ir izstrādāts jauns Projekts, ar kuru tiek paredzētas minētās tiesību normas.
          Likuma izpratnē medicīniskās pretindikācijas, uz kuru pamata tiek apšaubīta personas spēja sniegt apsardzes darbības pakalpojumus, ir psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi (Likuma 7. panta pirmās daļas 3. punkts).
          Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”  paredzētajām speciālistu kompetencēm, augstāk minētās pretindikācijas var noteikts psihiatrs un narkologs.
          Tāpat, arī Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 380 “Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr. 380) paredz, ka personai apsardzes sertifikāta saņemšanai Valsts policijai adresētajam iesniegumam ir jāpievieno psihiatra un narkologa atzinums. Vienlaikus, Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” ir iekļauta prasība komersantam, kurš vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) apsardzes pakalpojumu sniegšanai, iesniegt psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli.
          Augstāk minētā prasība iesniegt Valsts policijā psihiatra un narkologa atzinumu apsardzes darbības sertifikāta vai speciālās atļauja (licences) saņemšanai, neattiecas uz personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā (Noteikumu Nr. 380 24.2., 33.2. un 38.2. apakšpunkts).
          Projekta pielikumā ir iekļautas medicīniskās pretindikācijas apsardzes darbiniekam sertifikāta iegūšanai un komersantam, kurš sniegs apsardzes pakalpojumu. Projekts paredz, ka augstāk minētās medicīniskās pretindikācijas pretendentam, kurš vēlas saņemt apsardzes darbības sertifikātu vai speciālo atļauju (licenci) apsardzes pakalpojuma sniegšanai, izvērtē psihiatrs un narkologs, atbilstoši savai kompetencei, nepieciešamības gadījumā nosūtot personu papildu izmeklējumu vai psiholoģisko īpašību pārbaudes veikšanai pie klīniskā psihologa.
          Izvērtējot personas veselības stāvokli, psihiatrs un narkologs izsniedz personai atzinumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību par pretendenta veselības stāvokli („Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes ” (veidlapa Nr. 027/u)).
          Projekts paredz, ka izdevumus par veikto veselības pārbaudi persona sedz no saviem līdzekļiem, atbilstoši konkrētās ārstniecības iestādes publiski pieejamajam maksas pakalpojumu cenrādim.
 
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Apsardzes darbinieki, kuri vēlēsies atjaunot savu apsardzes darbības sertifikātu un pretendenti apsardzes darbības sertifikāta saņemšanai.
Ietekmes apraksts
      Tiesiskais regulējums ietekmēs esošos apsardzes darbiniekus (~ 8000 apsardzes darbinieki), kuriem reizi 5 gados atjaunojot apsardzes darbības sertifikātu, ir jāiesniedz Valsts policijā arī psihiatra un narkologa atzinums par medicīnisko pretindikāciju neesību. Tāpat tiesiskais regulējums papildus ietekmēs jaunos pretendentus (gadā ~ ~1500-2000 pretendenti), kuri vēlēsies saņemt apsardzes darbības sertifikātu.
 
Juridiskās personas
  • Individuālie komersanti un komercsabiedrības, kuri pretendēs uz beztermiņa speciālās atļaujas (licences) saņemšanu apsardzes pakalpojuma sniegšanai.
Ietekmes apraksts
Tiesiskais regulējums ietekmēs tos individuālos komersantus un komercsabiedrības, kuri pretendēs uz beztermiņa speciālās atļaujas (licences) saņemšanu apsardzes pakalpojuma sniegšanai būs nepieciešams psihiatra un narkologa atzinums par medicīnisko pretindikāciju neesību.
Saskaņā ar Valsts polcijas sniegto informāciju ir prognozējams, ka kopējais minēto individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits nepārsniegs 1000.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Tiesiskais regulējums ietekmēs nodarbinātību, jo apsardzes darbiniekiem, kā arī individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām apsardzes darbības veikšanai tiek noteikta prasība pēc psihiatra un narkologa atzinuma par medicīnisko pretindikāciju neesību.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Nav.
     Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas pausto informāciju, 2022. gada 1. jūlijā ir plānots uzsākt apsardzes darbības reģistra darbību. Līdz ar to nākotnē būtu uzsākama diskusija par iespējas nodrošināšanu narkologam un psihiatram izvērtējumu par personas veselības stāvokli (atbilst vai neatbilst) ietvert šajā reģistrā, tādējādi atsakoties no atzinuma par personas veselības stāvokli papīra formāta iesniegšanas Valsts policijā.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Nav.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Iekšlietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Veselības ministrijas galvenais speciālists narkoloģijā

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Nav
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Nav
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts paredz regulāru veselības pārbaužu veikšanu personām, kuras vēlas atjaunot apsardzes darbības sertifikātu.
 

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Nav
Pielikumi