Anotācija (ex-ante)

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
22-TA-2741: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Finanšu ministrija informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā" (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdē (prot. Nr. 49, 46. §) norāda, ka iestādēm nepieciešams aktualizēt maksas pakalpojumu cenrāžus, ja tie nav mainīti vairāk kā divus gadus, lai nodrošinātu, ka maksas pakalpojumu izcenojumi ir atbilstoši dabiskajam izmaksu pieaugumam. Projekts izstrādāts atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devītajai daļai, Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" 18. punktam.
2022. gada 6. oktobra grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā paredz izteikt likuma 12. pantu, tai skaitā tā trešo daļu, jaunā redakcijā. Attiecīgi, pamatojoties uz uzdevumu Nr. 22-TA-UZ-360, nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu šā uzdevuma izpildei.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 787) nepieciešami, jo mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu, būtiski palielinājušās tiešās un netiešās izmaksas. Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) sagatavojis grozījumus noteikumos Nr. 787, aktualizējot maksas pakalpojumu cenas atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī atbilstoši grozījumiem Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā.
Spēkā stāšanās termiņš
01.09.2023.
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Nepieciešami grozījumi noteikumos Nr. 787 par visiem pakalpojumiem, jo pēdējās izmaiņas maksas pakalpojumu izcenojumos 2022. gadā bija saistībā tikai ar datu reģistrācijas un aktualizācijas pakalpojumiem. Šobrīd grozījumi noteikumos saistīti ar visu būvju kadastrālās uzmērīšanas, informācijas izsniegšanas, atzinumu, lēmumu un citiem pakalpojumiem, kuros tiešie izpildītāji ir kadastra inženieri, klientu apkalpošanas speciālisti u.c. darbinieki. Pēdējie grozījumi šiem pakalpojumiem bija 2015. gadā, kad tika izdoti noteikumi Nr. 787.
Līdzšinējie grozījumi datu izplatīšanas pakalpojumos bija saistīti ar ģeotelpisko datu izplatīšanas tīmekļa pakalpju izmantošanas pakalpojumu cenu, lai nodrošinātu vienlīdzīgāku attieksmi pret datu saņēmējiem, ievērojot principu, ka tie, kas intensīvāk izmanto pakalpojumu, vairāk arī maksā par pakalpojuma uzturēšanu. Grozījumi datu reģistrācijas un aktualizācijas pakalpojumos bija saistīti ar izmaksu pieaugumu un apstākļiem, kas ietekmēja Dienesta sniedzamos datu reģistrācijas un aktualizācijas pakalpojumus, mainoties (palielinoties) tiešajām un netiešajām izmaksām, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izstrādājot noteikumus Nr. 787, pakalpojumu izmaksas tika noteiktas saskaņā ar 2014. gada faktiskajiem izdevumiem par precēm un pakalpojumiem, t.sk. nodarbināto atlīdzību. Šobrīd Dienests ir pārskatījis visu maksas pakalpojumu izcenojumus, tajā skaitā datu reģistrācijas un aktualizācijas pakalpojumus, aktualizējot maksas pakalpojumu izcenojumus atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" prasībām. Tika izvērtēti katra maksas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie tiešie izdevumi un ņemtas vērā uz katra pakalpojuma sniegšanu attiecināmās netiešās izmaksas, pamatojoties uz 2023. gadā plānotajām izmaksām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Esošās maksas pakalpojumu cenas nepieciešams palielināt, lai Dienests varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. Pēdējās izmaiņas noteikumos Nr. 787 bija 2015. gadā attiecībā uz būvju kadastrālās uzmērīšanas, informācijas izsniegšanas, atzinumu, lēmumu un citiem pakalpojumiem, kad izmaksas tika kalkulētas, pamatojoties uz 2014. gada tiešajām un netiešajām izmaksām. Šobrīd cenrādī noteiktā maksa par Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ņemot vērā kopš 2014. gada pieaugušās izmaksas, neatbilst Dienesta pakalpojumu izveides, sniegšanas, kvalitātes un attīstības nodrošināšanai, kā arī neveicina pilnvērtīgu Dienesta darbības un attīstības mērķu sasniegšanu. Kopš 2014. gada pakalpojumu tiešās un netiešās izmaksas ir būtiski pieaugušas un tiek prognozēts būtisks energoresursu cenu pieaugums tuvāko divu gadu periodā. Savukārt tiešo izpildītāju atlīdzība ir kritiski zema un to nepieciešams palielināt līdz ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto. Dienesta maksas pakalpojumi ir cilvēkresursu ietilpīgi, līdz ar to darba spēka izmaksu pieaugums tiešā veidā būtiski palielina pakalpojumu pašizmaksu. Pakalpojumu nodrošināšanai būtiskākais ir cilvēkresursu patēriņš, kura izmaksas kopš pakalpojumu cenas aprēķina ir būtiski paaugstinājušās. Papildus ir palielinājušās arī izmaksas, kuras ir saistītas ar infrastruktūras uzturēšanu un informācijas sniegšanu.
Pēdējo gadu kadastra inženieru (23. saime, II un III līmenis, 8. un 9. mēnešalgu grupa), būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu (23. saime, II;III;IV līmenis, 8., 9., un 10. mēnešalgu grupa) un klientu apkalpošanas speciālistu (25. saime, IV un V līmenis, 8. un 9. mēnešalgu grupa) atlīdzības Dienestā ir vidēji no 877 euro līdz 1011 euro. Atbilstoši 2022. gadā veiktajai amatu pārklasifikācijai un 2023. gada mēnešalgu skalai klientu apkalpošanas speciālista un kadastra inženiera algai jābūt no 1157 euro līdz 2067 euro, arhīva speciālista (20.1. saime, IIB un IIIA līmenis, 7. mēnešalgu grupa), algai jābūt no 967 euro līdz 1796 euro, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista algai jābūt no 1399 euro līdz 2499 euro. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto, Dienests plāno noteikt darbiniekiem mēnešalgu intervālā līdz viduspunktam (atkarībā no amata klasifikācijas, piemēram, jaunākais vai vecākais speciālists un atbilstoši maksas pakalpojumu ieņēmumu plānam) saskaņā ar 2023.gada mēnešalgu intervāla tabulu - kadastra inženierim no 1388 euro līdz 1653 euro, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistam no 1388 euro līdz 1999 euro, klientu apkalpošanas speciālistam no 1388 euro līdz 1999 euro, arhīva speciālistam līdz 1293 euro, vērtējot arī katra darbinieka individuālo darba sniegumu un darbinieka veicamo darba apjomu, kas ietekmēs atlīdzības lielumu.
Atsevišķās amata grupās vakanču skaits ir tik liels, ka esošajiem nodarbinātajiem vairs nav iespējams izpildīt tiešos darba pienākumus, un šī brīža darba atlīdzība, ko Dienests var piedāvāt, nemotivē jaunus speciālistus izskatīt šos darba piedāvājumus. Kopumā esošā finansējuma ietvaros saglabājas augsti riski attiecībā uz Dienesta funkciju pilnīgu izpildi un augstas kvalitātes līmeņa pakalpojuma nodrošināšanu, it īpaši ņemot vērā ierobežotās kvalificēta darbaspēka un speciālistu piesaistes, noturēšanas un motivēšanas iespējas, un to, ka Dienesta funkciju izpildē būtiskākais resurss ir profesionāli, ilggadēju pieredzi ieguvuši un motivēti nodarbinātie.
Šobrīd Dienesta brīvās amatu vakances ir 15% no kopējā nodarbināto skaita. Būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu brīvās amata vakances ir 30% no kopējā šo speciālistu skaita, kadastra inženieru brīvās amata vakances ir 17% no kopējā šo speciālistu skaita.
Projektā piedāvāto Dienesta cenrādi ar palielinātu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem ir nepieciešams ieviest pēc iespējas tuvākā laikā, 2023. gada sākumā, lai mazinātu Dienesta ilgtspējīgas darbības un attīstības riskus, kā arī spētu nodrošināt pakalpojuma izpildi noteiktā termiņā, apjomā un kvalitātē, kā arī, lai varētu realizēt nepieciešamās izmaiņas un uzsākt darbu pie nepieciešamajiem uzlabojumiem un procesu un sistēmu pilnveides. 
Projekts paredz palielināt maksas pakalpojuma cenas, piemēram, būvju un telpu grupu kadastrālai uzmērīšanai, kadastra objektu datu reģistrācijai, kadastru datu aktualizācijai. Standarta dzīvoklim, kurš ir 70m2 liels, kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums kopā ar reģistrāciju, kadastrālās uzmērīšanas lietu un speciālista izbraukumu līdz 45km, kopēja maksa pēc spēkā esošā cenrāža ir 195,66 euro. Projekta ietekmē maksa būs 378,40 euro jeb par 93% dārgāka. Privātmājai (200m2), kadastrālās uzmērīšanas pakalpojums, kopā ar reģistrāciju, kadastrālās uzmērīšanas lietu un speciālista izbraukumu līdz 45km, kopēja maksa, pēc spēkā esošā cenrāža, ir 413,16 euro. Projekta grozījumu ietekmē maksa būs 730,44 euro jeb par 77% dārgāka.
Ierosinot Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 7.1 1., 7.1 2., 7.1 4., 7.2 1., 7.2 3., 7.2 4., 7.2 6. un 7.2 8. apakšpunktā minēto būvniecību, saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra noteikumiem Nr. 35 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"", kas saistīti ar šiem vienkāršotajiem būvniecības procesiem un plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", maksa par kadastrālās uzmērīšanas un reģistrācijas pakalpojumiem būs lētāka, nekā spēkā esošā un projektā plānotā kopējā maksa par pakalpojumiem. Tādā gadījumā standarta dzīvoklim maksa par reģistrācijas pakalpojumu būs 106,78 euro jeb par 45% lētāka, nekā spēkā esošā kopējā maksa par visu pakalpojumu, privātmājai (200m2), maksa par reģistrācijas pakalpojumu būs 106,78 euro jeb par 74% lētāka nekā spēkā esošā kopējā maksa par visu pakalpojumu.
Būvtilpumu ēkām nosaka, tikai ēku kadastrāli apsekojot, izcenojuma izmaiņas ir norādītas projekta anotācijas 2. pielikumā. Spēkā esošā cena ēkām līdz 1 000m3 ir 34,35 euro, projekts paredz 66,79 euro. Spēkā esošā cena ēkām no 1001-5000m3 ir 80,50 euro, projekts paredz 131,42 euro. 
Dienesta cenrādis ir sagatavots, ievērojot atlīdzības sistēmas reformu, kuras mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un citos likumos noteikto Ministru kabinets izdod noteikumus par Dienesta maksas pakalpojumiem, likumos noteiktajā deleģējumā arī nav paredzēta maksas diferenciācija dažādām pakalpojumu saņēmēju grupām. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98. pants nosaka, kādus uzdevumus Dienests finansē atbilstoši kārtējam gadam piešķirtā valsts finansējuma apjomam. Līdz ar to Dienests var finansēt uzdevumus tikai šajos ietvaros. 2022. gadā Dienestam 54% no kopējā budžeta veido maksas pakalpojumu ieņēmumi, no 2015. gada līdz 2022. gadam maksas pakalpojumi veidoja līdz pat 60% no kopējā budžeta.
Esošās maksas pakalpojumu cenas nepieciešams palielināt, lai Dienests varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un noteiktajos termiņos.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā izmaksu pieaugumu pēdējos gados un prognozējamo tiešo un netiešo izmaksu pieaugumu 2023. gadā un turpmākos gados, Dienestam ir nepieciešama visu maksas pakalpojumu izcenojumu pārskatīšana.
Dienesta funkcijas noteiktas Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums" un noteikumu Nr. 787 pielikumā iekļautie pakalpojumi atbilst valsts pārvaldes funkcijām. Līdz ar to saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu visiem noteikumu Nr. 787 pielikumā minētajiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav jāpiemēro.
Problēmas apraksts
Ņemot vērā straujo elektronisko pakalpojumu attīstību, šobrīd visus Dienesta pakalpojumus iespējams pieprasīt un saņemt elektroniskā veidā, tāpēc nepieciešams pārskatīt arī noteikumu Nr. 787 regulējumu par samaksas kārtību, veicinot tiešsaistes formās pieejamu pakalpojumu izmantošanu. 
Risinājuma apraksts
Noteikt, ka Dienests piemēro papildu maksu par tiešsaistes formā pieejama pakalpojuma pasūtīšanu citā veidā vai pakalpojuma materiālu saņemšanu klātienē vai pa pastu.
Lai veicinātu elektroniskās vides izmantošanu un sabiedrības digitālo prasmju attīstīšanu, kā arī Dienesta pakalpojumu pieejamību elektroniskajā vidē, Dienests mērķtiecīgi attīsta pakalpojumus, tai skaitā ieviešot jaunu tiešsaistes pakalpojumu "Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam", kas nodrošinās iespēju pieteikt Dienesta pakalpojumus un iesniegt ar pakalpojumu vai tā izpildi saistītus iesniegumus. Tādējādi, ja Dienesta pakalpojumu var pieprasīt tiešsaistes formā, bet persona to neizmanto pakalpojuma pieprasīšanai, vai elektroniski sagatavotus pakalpojuma materiālus vēlas saņemt papīra dokumenta veidā klātienē vai pa pastu, Dienests papildus piemēros maksu par tiešsaistes formā pieejama pakalpojuma pieprasīšanu citā veidā vai pakalpojuma materiālu saņemšanu klātienē vai pa pastu. Ja klients viena pasūtījuma ietvaros pieprasa vairākus pakalpojumus, tad maksu par tiešsaistes formā pieejama pakalpojuma pieprasīšanu citā veidā vai pakalpojuma materiālu saņemšanu klātienē vai pa pastu šī pasūtījuma ietvaros piemēro tikai vienu reizi.
Problēmas apraksts
Nepieciešams pārskatīt nosacījumu par iesnieguma iesniegšanas naudas atmaksai nepieciešamību, lai samazinātu papildus darbības pakalpojuma izpildē.
Risinājuma apraksts
Noteikt, ka gadījumā, ja Dienesta pakalpojuma izpildes vai tā pārtraukšanas vai atsaukšanas rezultātā veidojas naudas pārmaksa, naudu Dienests atmaksā uz to bankas kontu, no kura tika veikts maksājums, ja Dienesta rīcībā ir visa nepieciešamā informācija (piemēram, zināms bankas konts, maksātājs vai darījums numurs Valsts kasē) naudas atmaksas veikšanai. Minētajos gadījumos turpmāk nebūtu nepieciešams personas iesniegums. Ja naudas atmaksai nepieciešamā informācija nav Dienesta rīcībā, pēc Dienesta pieprasījuma persona Dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norādīti dati par sevi (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods vai identifikācijas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), bankas rekvizīti un konta numurs.
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr. 787 22. punktā noteiktās personas tiesības rakstiski atteikties no pakalpojuma jau ir noteiktas arī noteikumu Nr. 787 20.2. apakšpunktā. Tāpat noteikumu Nr. 787 21. punktā ir noteikta kārtība izmaksu par pakalpojumu segšanai, ja persona atsakās no pakalpojuma. Ja pakalpojums jau ir izpildīts vai ir izpildīts daļēji, naudas atmaksu Dienests veic saskaņā ar noteikumu Nr. 787 21. punktu. Tā kā praktiski ir grūti nošķirt noteikumu Nr. 787 22. punktā minētos nosacījumus pakalpojuma nesniegšanai termiņā no Dienesta atkarīgu iemeslu dēļ un citu iemeslu dēļ, tai skaitā no personas atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, neiesniedzot laicīgi kādus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos dokumentus, tāpat ņemot vērā arī citus apstākļus, kas uzliek pienākumu kadastra subjektam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt konkrētus pienākumus, piemēram, attiecībā uz datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, tad nav saskatāms pamatojums veicināt personām iespēju atteikties no pakalpojuma, kas faktiski pat var jau būt izpildīts un kura ierosināšana faktiski ir personai normatīvajā aktā noteikts pienākums. Tādējādi personai, atsakoties no pakalpojuma dažādu iemeslu dēļ, būtu jāpiemēro vienādi nosacījumi attiecībā uz izmaksu segšanu.
Risinājuma apraksts
Svītrots noteikumu Nr. 787 22. punkts "Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības rakstiski atteikties no pakalpojuma. Ja persona atsakās no pakalpojuma, Valsts zemes dienests pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas samaksāto naudas summu pilnā apmērā šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā".
Problēmas apraksts
Šobrīd noteikumi Nr. 787 paredz maksas pakalpojumu par kadastra dokumenta atbilstības pārbaudi attiecībā pret kadastra datiem. Taču vairāku gadu laikā nav pieprasījuma pēc šāda pakalpojuma. Līdz ar to nepieciešams no noteikumu Nr. 787 pielikuma svītrot maksu par kadastra dokumenta atbilstības pārbaudi attiecībā pret kadastra datiem. Personām joprojām būs iespēja saņemt aktuālu kadastra informāciju.
Risinājuma apraksts
Svītrot noteikumu Nr. 787 pielikuma 23. punkta maksas pakalpojumu "Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem".
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu nepārprotamu izpratni par pakalpojumu piemērošanu, nepieciešams veikt tehniskus grozījumus noteikumos Nr. 787 un to pielikumā.
Risinājuma apraksts
Lai novērstu normatīvo aktu dublēšanu un lai nodrošinātu vienotu kārtību:
- svītrot noteikumu Nr. 787 15. punkta apakšpunktus, izsakot 15. punktu šādā redakcijā: "Par pakalpojumu persona norēķinās saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu, izņemot maksājumu veikšanu skaidrā naudā";
- noteikumu Nr. 787 20.1. apakšpunktu papildināt ar vārdiem "tā izpildes laikā";
- noteikumu Nr. 787 24. punktu papildināt ar atsauci uz 11. punktu un aizstāt skaitli un vārdu "22. punktu" ar skaitli un vārdu "23. punktu";
- veikta pakalpojuma nosaukuma un mērvienības precizēšana noteikumu Nr. 787 pielikuma 27.punktā;
- pārnumurētas piezīmes noteikumu Nr. 787 pielikumā.
Problēmas apraksts
Lai veicinātu skaidru un nepārprotamu izpratni par pakalpojumu, tā nepieciešamību un Dienesta veicamās darbības, nepieciešams pārsaukt pakalpojumu "Lēmums zemes reformas ietvaros" un pārcelt to uz noteikumu Nr. 787 pielikuma citu pakalpojumu grupu, kā arī pārsaukt noteikumu Nr. 787 pielikuma 5.1. apakšpunktā, 6. un 7. punktā minēto pakalpojumu nosaukumus.
Risinājuma apraksts
Pakalpojumam "Lēmums zemes reformas ietvaros" ir pārvērtēts izpildes process un tas ir pārsaukts par "Informācijas izvērtēšana lēmuma pieņemšanai zemes reformas ietvaros un secīgā datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā (ja kopīpašums (koplietojums) ne vairāk kā 170,74 euro visiem lietotājiem vienā pasūtījumā)".
Lai sagatavotu zemes reformas lēmumu, Dienestam ir jāveic sarežģīta arhīva dokumentu un datu izpēte, iesaistot vairākus Dienesta speciālistus. Ir jāveic zemes īpašnieku vai to likumīgo mantinieku noteikšana uz 1940. gada 21. jūliju, izvērtējot Dienestā pieejamos arhīva materiālus un personas iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot informāciju pašvaldībai. Izvērtējot dokumentus, ir jānosaka visu likumīgo mantinieku radniecība ar bijušo zemes īpašnieku, jāvērtē arī dokumentu juridiskais spēks attiecīgajos laika periodos. Secīgi pēc datu izvērtēšanas, tiek veikta kadastra datu aktualizācija vai reģistrācija, kuru turpmāk Dienests veiks šī pakalpojuma cenas ietvaros katram lietotājam.
Pakalpojums būs pārcelts uz Noteikumu Nr. 787 pielikuma sadaļu "II. Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā" jo tas pēc būtības atbilst šīs grupas pakalpojumiem, tā kā rezultātā notiek datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 99. pantam šā likuma 24. pantā minētās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā maksā par:
1) nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu;
2) kadastra objekta un kadastra datu reģistrāciju un šā likuma 57. panta 1. un 1.1 punktā minēto kadastra datu aktualizāciju;
3) kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu par savu kadastra objektu, izņemot šā likuma 85. pantā minēto gadījumu.
Līdz ar to ir tiesisks pamats piemērot maksu par datu reģistrāciju un aktualizāciju, kā arī par dokumentu izvērtēšanu, kas nepieciešama datu reģistrācijai vai aktualizācijai.
Dienesta pakalpojumu izpilde (kas ietverta noteikumu Nr. 787 pielikuma 5., 6., 7. punktā) sastāv no vairākiem posmiem, no kuriem galvenais un laikietilpīgākais ir tieši pakalpojuma izpildes izvērtēšana (kas ietver arī visu iesniegto dokumentu izvērtēšanu, savstarpējo salīdzināšanu, kā arī salīdzināšanu ar Kadastra informācijas sistēmas datiem un arhīva informāciju, dokumentu atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudi, iesniegtajos dokumentos norādīto ziņu pārbaudi atbilstoši citu valsts informācijas sistēmu datiem u.tml.), kas tiek pabeigta vai nu ar konkrēta pakalpojuma izpildi, reģistrējot vai aktualizējot datus, vai, neveicot datu reģistrēšanu vai aktualizāciju dēļ izvērtēšanas procesā konstatētās Dienesta informācijas un izdarītajiem secinājumiem par atbilstību normatīvo aktu prasībām. 
Līdz ar to pārsaucami noteikumu Nr. 787 pielikuma 5.1. apakšpunktā, 6., 7. punktā minēto pakalpojumu nosaukumi, uzsverot, ka tiek piemērota maksa par informācijas izvērtēšanu un, ja pēc informācijas izvērtēšanas tiek konstatēts, ka ir pamats datu reģistrācijai vai aktualizācijai, arī par secīgo datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Problēmas apraksts
2022. gada 6. oktobra grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā paredz izteikt likuma 12. pantu, tai skaitā tā trešo daļu, jaunā redakcijā. Attiecīgi, pamatojoties uz uzdevumu Nr. 22-TA-UZ-360, nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu šā uzdevuma izpildei.
Risinājuma apraksts
Projekta dokumentos paredzēts, ka to izstrādā uz uzdevuma Nr. 22-TA-UZ-360 pamata. Noteikumu Nr. 787 saturu saistībā ar šo uzdevumu nav nepieciešams grozīt.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Dienests kā pakalpojuma turētājs atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399"Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 7. punktam nodrošinās savlaicīgu Pakalpojumu katalogā publicēto pakalpojumu aprakstu aktualizāciju.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
Ietekmes apraksts
Samazinājušās izmaksas, lai iesniegtu iesniegumu Dienestā par naudas atmaksu. Dienesta maksas pakalpojumu apmērs pieaugs, kas ietekmēs personas, kuras vērsīsies Dienestā. 
Juridiskās personas
  • Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
Ietekmes apraksts
Samazinājušās izmaksas, lai iesniegtu iesniegumu Dienestā par naudas atmaksu. Dienesta maksas pakalpojumu apmērs pieaugs, kas ietekmēs personas, kuras vērsīsies Dienestā. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nodrošinot pakalpojumu sniegšanu esošajā apjomā un kvalitātē, varētu tikt veicināta valsts tiekšanās pēc vairākām Nacionālajā attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm – produktivitātes palielināšanas, eksporta un inovāciju veicināšanas, kā arī investīciju piesaistes. Lielāka valsts pārvaldes darbības caurspīdība un atklātība sekmē pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos un to daudzveidību.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Palielināsies Dienesta sniegto pakalpojumu cena.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Palielināsies Dienesta sniegto pakalpojumu cena.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
-22 848,00
Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
samazinās
Vērtības nozīme:
8,16
Vidējās algas stundas likme euro
0,70
Laika patēriņš uz vienību - stundās
4 000
iesniegumu skaits
1
.
-22 848,00
Ja Dienesta pakalpojuma izpildes vai tā pārtraukšanas vai atsaukšanas rezultātā veidojas naudas pārmaksa, naudu Dienests atmaksā uz to bankas kontu, no kura tika veikts maksājums, ja Dienesta rīcībā ir visa nepieciešamā informācija (piemēram, zināms bankas konts, maksātājs vai darījums numurs Valsts kasē) naudas atmaksas veikšanai. Minētajos gadījumos turpmāk nebūtu nepieciešams personas iesniegums. Pieņēmumi: Laiks, kas nepieciešams personai, lai sagatavotu un iesniegtu iesniegumu - 0.7 stundas (h), tajā skaitā iesniegt pa pastu vai iešanu uz klientu centru; 2. Vidējā darba alga 2022.gada II ceturksnī (CSP dati) 1362 euro, 1 h izmaksas ir 8,16 euro; Ieguvuma aprēķins 4000*0.7*8,16= 22 848 euro.
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
0,00
Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
skatīt aprēķina skaidrojumu pie fiziskām personām
Kopā
-22 848,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
9 071 168
1 274 924
9 071 168
3 824 772
9 071 168
3 824 772
3 824 772
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
9 071 168
1 274 924
9 071 168
3 824 772
9 071 168
3 824 772
3 824 772
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
9 071 168
1 274 924
9 071 168
3 824 772
9 071 168
3 824 772
3 824 772
2.1. valsts pamatbudžets
9 071 168
1 274 924
9 071 168
3 824 772
9 071 168
3 824 772
3 824 772
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķiniem 2023., 2024. un 2025. gadā saistībā ar projekta pieņemšanu plānots ieņēmumu palielinājums.
Aktualizējot maksas pakalpojumu izcenojumus atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" prasībām, tika izvērtēti katra maksas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie tiešie izdevumi un ņemtas vērā uz katra pakalpojuma sniegšanu attiecināmās netiešās izmaksas. Maksas pakalpojumu izcenojumi tika aprēķināti atbilstoši esošajai situācijai.
Veikta maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana, un attiecīgi precizētas maksas pakalpojumu cenas un plānotie ieņēmumi. Detalizēti aprēķini projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikumā "Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķina kopsavilkums" (par pilnu gadu), 2. pielikumā "Informācija par maksas pakalpojumu cenu un plānoto ieņēmumu izmaiņām" (par pilnu gadu) un 3. pielikumā "Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins". 
Ieņēmumi no Dienesta maksas pakalpojumiem tiks ieskaitīti Tieslietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" un tiks izlietoti izdevumu, kas saistīti ar Dienesta maksas pakalpojumus sniegšanu, segšanai.
Kopsavilkums par plānotajiem maksas pakalpojumu izcenojumu palielinājumiem, paskaidrojot galvenās pozīcijas, kas veido papildu ieņēmumus un attiecīgi arī plānotos izdevumus:
Dienesta ieņēmumu sadalījums gadā no maksas pakalpojumiem.
Pakalpojumu grupas Spēkā esošais cenrādis Pēc grozījumiem cenrādī
%* Ieņēmumi, euro %* Ieņēmumi, euro
I. Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana 37,1% 3 363 828 56,6% 7 301 492
II. Datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 30,2% 2 742 325 25,0% 3 222 710
III. Informācijas pieejamības nodrošināšana 27,1% 2 455 650 13,2% 1 705 943
IV. Atzinumi, saskaņojumi un lēmumi 0,4% 36 325 0,3% 35 914
V. Citi pakalpojumi 5,2% 473 040 4,9% 629 881
Kopā   9 071 168   12 895 940
* Aprēķins (%): pakalpojuma grupas ieņēmumi  euro pret kopējo summu euro.
Pakalpojuma grupas ieņēmumu sadalījums pret kopējo summu 2023.gadā un turpmākajos gados plānots atbilstoši aprēķiniem par pilnu gadu.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, ņemot vērā grozījumu stāšanos spēkā ar 2023. gada 1. septembri, 2023. gadā būs 1 274 924 euro, 2024. gadā un turpmākajos gados 3 824 772 euro.

Maksas pakalpojumu izdevumi gadam sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Izdevumi Spēkā esošais cenrādis Pēc grozījumiem cenrādī
%* Izdevumi, euro %* Izdevumi, euro
EKK 1100 Atalgojums 51% 4 612 642 51% 6 602 582
EKK 1200 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 20% 1 770 688 17% 2 139 653
EKK 2000 Preces un pakalpojumi 26% 2 385 169 29% 3 717 142
EKK 5000 Kapitālie izdevumi un nolietojums 3% 302 669 3% 436 563
Kopā   9 071 168   12 895 940
* Aprēķins (%): izdevumi euro pret kopējo summu euro.
Izdevumu sadalījums pret kopējo summu 2023.gadā un turpmākajos gados plānots atbilstoši aprēķiniem par pilnu gadu.
Izdevumi no maksas pakalpojumiem ņemot vērā grozījumu stāšanos spēkā ar 2023. gada 1.septembri, 2023. gadā būs 1 274 924 euro, 2024. gadā un turpmākajos gados 3 824 772 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekta izpildi Dienests nodrošinās ar esošajām amata vietām. 
 
Cita informācija
Pēc projekta stāšanās spēkā Tieslietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas palielināšanu Tieslietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 2023. gadā 1 274 924 euro, 2024. gadā un turpmākajos gados par 3 824 772 euro no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumu palielināšanai maksas pakalpojumu nodrošināšanai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts zemes dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/2cebeb6e-190c-471d-bc5c-f29dfb164c49

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Saņemti viedokļi no diviem sertificētiem mērniekiem, Latvijas Mērnieku biedrības, Cēsu novada pašvaldības, VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Ventspils valstspilsētas pašvaldības. Izteikto viedokļu apkopojums un Dienesta viedoklis par tiem ir pievienots pie papildu dokumentiem

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība tika veikta Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, lūdzot sabiedrībai sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par projektu. Sabiedriskā apspriešana ilga no 31.10.2022.-13.11.2022.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts zemes dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Optimizācijas mērķis ir atvieglot naudas atmaksas pakalpojuma pieprasīšanu un izpildi, optimizēt iestādes procesus, samazināt izmaksas.
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Dienests saņems papildus finansējumu, jo nodrošinās atlīdzību atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, nodrošinot resursus pakalpojumu izpildei normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un termiņā.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķina kopsavilkums" (par pilnu gadu)
2. pielikums
Nosaukums
Informācija par maksas pakalpojumu cenu un plānoto ieņēmumu izmaiņām (par pilnu gadu)
3. pielikums
Nosaukums
Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins