Anotācija (ex-ante)

21-TA-813: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (turpmāk – Direktīva 2009/81/EK), 68.pantu Eiropas Komisija reizi divos gados pārskata Direktīvas 2009/81/EK 8.pantā minētās līgumcenu robežvērtības.
Ar Komisijas 2021.gada 10.novembra regulu Nr.2021/1950, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām, ir grozītas Direktīvas 2009/81/EK 8.pantā minētās līgumcenu robežvērtības.
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 7.pantā ir noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta izstrādes mērķis ir noteikt aizsardzības un drošības jomas iepirkumu līgumcenu robežvērtības, sākot no kurām par iepirkumu ir veicama obligāta publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām vērtībām, tādējādi nodrošinot Latvijas tiesību aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regulas Nr.2021/1950, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām, 2.pantā ir noteikts, ka regulu piemēro no 2022.gada 1.janvāra.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 7.pantā ir noteikts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam. Vienlaikus minētais pants arī paredz, ka Ministru kabinets nosaka minētās līgumcenu robežvērtības vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenu robežvērtības.
Šobrīd Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" piemērojamās publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības noteiktas atbilstoši Direktīvas 2009/81/EK un Komisijas 2019.gada 30.oktobra regulas Nr.2019/1830, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām, regulējumam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2021.gada 11.novembrī Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L daļā (398.numurā) publicēta Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1950, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām, tādējādi, sākot ar 2022.gada 1.janvāri, tiek grozītas līdz šim noteiktās līgumcenu robežvērtības, proti, būvdarbu līgumiem no šobrīd spēkā esošajiem 5 350 000 euro (bez PVN) uz 5 382 000 euro (bez PVN) un piegādes un pakalpojumu līgumiem no šobrīd spēkā esošajiem 428 000 euro (bez PVN) uz 431 000 euro (bez PVN).
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka piemērojamās iepirkumu līgumcenu robežvērtības tiek grozītas, lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, nepieciešams veikt grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 “Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā”, nosakot iepirkumu līgumcenu robežvērtības atbilstoši Komisijas 2021.gada 10.novembra regulā Nr.2021/1950, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām, noteiktajām vērtībām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Fiziskās personas, kuras piedāvā tirgū pakalpojumus, preces vai būvdarbus un piedalās iepirkumos
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • Juridiskās personas, kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces vai būvdarbus un piedalās iepirkumos
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts var ietekmēt fiziskās un juridiskās personas, kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces vai būvdarbus un piedalās iepirkumos (to precīzu skaitu nav iespējams noteikt), jo tiek paaugstināts iepirkumu līgumcenu robežvērtību slieksnis, no kāda pasūtītājam ir pienākums veikt publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu tiek paaugstinātas līgumcenu robežvērtības, sākot no kurām pasūtītājam ir obligāts pienākums veikt publikāciju par iepirkumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un attiecīgi iepirkumi līdz šīm līgumcenu robežvērtībām var tikt izsludināti tikai nacionālā līmenī, ir iespējams, ka šie grozījumi atsevišķos gadījumos netieši varētu radīt lielākas iespējas iegūt līguma slēgšanas tiesības Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, jo šādos nacionāla līmeņa iepirkumos nav plaši izplatīta ārvalstu uzņēmēju, t.sk. lielo uzņēmēju, interese un konkurence pamatā notiek starp uzņēmējiem nacionālā līmenī.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Kā jau attiecībā uz 2.2.4.sadaļu ir norādīts, noteikumu projekta rezultātā atsevišķos gadījumos varētu mainīties tirgus dalībnieku loks, kāds tiktu informēts par pasūtītāja rīkoto iepirkumu, proti, atsevišķos gadījumos, kad šādas līgumcenu robežvērtību izmaiņas varētu ļaut pasūtītājam paziņojumu par iepirkumu izsludināt tikai nacionālā līmenī, varētu samazināties ārvalstu uzņēmumu dalība un līdz ar to kopējais konkurences līmenis šādos iepirkumos varētu samazināties. Tomēr vienlaikus nav pamata prezumēt, ka noteikumu projekts (proti, izmaiņu apjoms finansiālā izteiksmē) varētu mazināt tirgus dalībnieku vēlmi savstarpēji konkurēt vai radītu nepamatotas priekšrocības noteiktiem tirgus dalībniekiem, turklāt noteikumu projekts atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas visām dalībvalstīm ir vienlīdz saistošs.

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1950
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1950, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ).
Apraksts
Regula paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra attiecībā uz aizsardzības un drošības jomas iepirkumiem tiek piemērotas citas piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtības, kas ir saistošas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1950, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. panta 1. punkts
1.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 2. punkts
1.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Nav attiecināms.
Skaidrojums
Ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 120. un 121.punktā noteikto, noteikumu projekts izskatīšanai Ministru kabinetā tiks virzīts steidzamības kārtībā kā Ministru kabineta lieta.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Visi pasūtītāji, kuri veic iepirkumus, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
Atbilstoši grozījumiem jāievēro nosacījumi par attiecīgo iepirkumu procedūras paziņojumu nosūtīšanu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī periodisko informatīvo ziņojumu, statistikas pārskatu sniegšanā Iepirkumu uzraudzības birojam, tomēr tas pēc būtības nemaina administratīvo slogu.

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi