Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-1376: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Līdz ar jaunā Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara uzsākšanu 2021. gadā tiek uzsāktas jaunas programmas un instrumenti starptautiskās sadarbības pētniecības un tehnoloģiju jomā, iepriekšējo vietā, kuras izbeidz savu darbību. No 2022. gada 1. janvāra atbalsta piešķiršanu starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā  īstenos Latvijas Zinātnes padome. Tādēļ nepieciešams aktualizēt normatīvo bāzi.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
1) aktualizēt starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā uzskaitījumu; 2) noteikt, ka no 2022. gada 1. janvāra atbalsta piešķiršanu šajās programmās īsteno Latvijas Zinātnes padome.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
 
Pašreizējā situācija: Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (turpmāk – MK noteikumi) paredz finansiālu atbalstu Latvijas dalībniekiem dalībai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pamatprogrammā Apvārsnis 2020 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013) (turpmāk – pamatprogramma “Apvārsnis 2020”) un tās atbalstītajos pētniecības un tehnoloģiju jomas atbalsta instrumentos. Līdz ar jaunā Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara uzsākšanu 2021. gadā attiecībā uz Apvārsnis 2020 turpinās tās ietvaros atbalstīto projektu un līdzfinansēto atbalsta instrumentu realizācija, taču jauni konkursi Apvārsnis 2020 vairs netiek organizēti. Tas attiecas arī uz kopuzņēmumiem, kurus finansē no pamatprogrammu finansējuma.
 
Pašreiz MK noteikumos noteikts, ka ar atbalsta piešķiršanu starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā saistītās darbības veic aģentūra.
 
Attiecībā uz EUREKA programmu, Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros” 50. punkts nosaka, ka atbalstu atbilstoši regulai Nr. 651/2014 sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim. Līdz ar to ir nepieciešams regulējums EUREKA programmas aktivitāšu turpināšanai.
 
MK noteikumu 2.20. apakšpunkts nosaka atbalsta piešķiršanu Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Lēmumam Nr. 1312/2013/ES par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā. No 2021. gada šos jautājumus pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regula (ES) 2021/819 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 28. maijs, Nr. L 189)  un  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2021/820 (2021. gada 20. maijs) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.–2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana un Lēmuma Nr. 1312/2013/ES atcelšana.[1]

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:189:TOC
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumi atsaucas uz vairākām programmām, kuru darbība ir beigusies, un tajās vairs nenotiek projektu konkursi, savukārt vietā stājušās citas programmas, kuras nav nosauktas tiesību aktā.
Beigusies Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros” 50. punkta darbība.
Esošie MK noteikumi paredz aģentūras, nevis padomes funkcijas atbalsta piešķiršanā.
Risinājuma apraksts
Pašreizējā situācija:
 
Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (turpmāk – MK noteikumi) paredz finansiālu atbalstu Latvijas dalībniekiem dalībai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pamatprogrammā Apvārsnis 2020 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013) (turpmāk – pamatprogramma “Apvārsnis 2020”) un tās atbalstītajos pētniecības un tehnoloģiju jomas atbalsta instrumentos. Līdz ar jaunā Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara uzsākšanu 2021. gadā attiecībā uz pamatprogrammu Apvārsnis 2020 turpinās tās ietvaros atbalstīto projektu un līdzfinansēto atbalsta instrumentu realizācija, taču jauni konkursi vairs netiek organizēti.
 
Pašreiz MK noteikumos noteikts, ka ar atbalsta piešķiršanu starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā saistītās darbības veic aģentūra.
 
Attiecībā uz EUREKA programmu, Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros” 50. punkts nosaka, ka atbalstu atbilstoši regulai Nr. 651/2014 sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim. Līdz ar to ir nepieciešams regulējums EUREKA programmas aktivitāšu turpināšanai.
 
MK noteikumu 2.20. apakšpunkts nosaka atbalsta piešķiršanu Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Lēmumam Nr. 1312/2013/ES par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā. No 2021. gada šos jautājumus pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regula (ES) 2021/819 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 28. maijs, Nr. L 189)  un  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2021/820 (2021. gada 20. maijs) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.–2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana un Lēmuma Nr. 1312/2013/ES atcelšana[1].
 
Grozījumu projekts nepieciešams, lai:
atbilstoši MK rīkojumam ar 2022. gada 1. janvāri atbalsta piešķiršanu starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā īsteno Latvijas Zinātnes padome. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” 3.2 apakšpunktu padomes funkcija ir īstenot starptautiskās sadarbības projektus un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā. Ar 2022. gada 1. janvāri tiek iekļautas šādas funkcijas: nodrošināt Latvijas dalību kopīgajās programmās un tehnoloģiju ierosmēs atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. pantam, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos. Tādējādi grozījumu projekts paredz aizstāt noteikumu tekstā vārdu “aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “padome” (attiecīgā locījumā), kā arī precizēts 6.1 apakšpunkts un 1. pielikums;
 
Līdz ar jaunā Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara uzsākšanu 2021. gadā, nepieciešams aktualizēt atbalstāmo programmu sarakstu pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā. Pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā tiek uzsākta pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 28.aprīļa Regulai (ES) Nr.2021/695 ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013[2] (turpmāk – pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”), un atbilstoši Padomes 2021. gada 10.maija lēmumam (ES) Nr. 2021/764, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, un atceļ Lēmumu 2013/743/ES[3].
 
Līdz ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” uzsākšanu tiks realizētas Eiropas partnerības (Regulas (ES) Nr.2021/659 10. pants), kas ir pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” sastāvdaļa.  Savukārt uzsāktie ERA-NET COFUND aktivitātes projekti turpina darbību un tiek publicēti konkursi un realizēti tajos atbalstītie pētniecības projekti atbilstoši pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” regulējumam, līdz atbilstošajam to beigu datumam.
 
Atbilstoši Padomes 2021. gada 10. maija Regulai (EURATOM) Nr. 2021/765 ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.– 2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” un atceļ Regulu (Euratom) 2018/1563 ES (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 12. maijs, Nr. L 167I)[4] (turpmāk – EURATOM programma) jauns regulējums attiecas uz EURATOM programmu.
 
Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) aktivitātes tiks realizētas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regulai (ES) 2021/819 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 28. maijs, Nr. L 189)[5] un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam (ES) 2021/820 (2021. gada 20. maijs) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.–2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana un Lēmuma Nr. 1312/2013/ES atcelšanu[5].
 
EUREKA programma – Eiropas programma komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšanai, lai sekmētu inovatīvu, konkurētspējīgu tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu izstrādi un ieviešanu. Programmas ieviesējinstitūcija ir starptautiska zinātniska bezpeļņas asociācija "EUREKA Sekretariāts", kas reģistrēta Briselē, Beļģijā. EUREKA programmas projekti tiek realizēti atbilstoši EUREKA programmas pilntiesīgo dalībnieku 2017.gada 30.jūnijā parakstītajam dokumentam “EUREKA REGULATORY CORPUS”, kas nosaka programmas darbības un pārvaldības principus. Eiropas Savienības kopīgās intereses pārstāv Eiropas Komisija.
 
Tādējādi tiek aktualizēts MK noteikumu 2. punkts ar aktuālo atbalstāmo programmu pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā informāciju (atbilstošie grozījumu projekta punkti 1. - 20.):
2.1. apakšpunkts tiek svītrots, jo 7. pamatprogramma un tajā īstenotie projekti (ar to visur saprotot projektus ar Latvijas dalībniekiem) ir noslēgušies;
2.3. apakšpunkts tiek aktualizēts ar Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu EURATOM 2021.-2025. gadam, savukārt 2014.-2018. gadu EURATOM programma un tajā īstenotie projekti ir noslēgušies;
2.4. - 2.8. apakšpunkti tiek svītroti, jo atbilstošās kopīgās programmas un tajos īstenotie projekti ir noslēgušies;
2.10. apakšpunktā tiek svītrota atsauce uz ARTEMIS kopuzņēmumu, jo tā darbība un tā ietvaros realizētie projekti ir noslēgušies, savukārt tiek saglabāta atsauce uz ECSEL kopuzņēmumu, kurā, lai arī jaunus projektu konkursus vairs nesludina, turpinās atbalstīto pētniecisko projektu īstenošana;
2.11. - 2.16. apakšpunkti tiek svītroti, jo atbilstošie kopuzņēmumi ir beiguši darbu un tajos īstenotie projekti ir noslēgušies;
MK noteikumu 2. punkts tiek papildināts ar sekojošiem apakšpunktiem:
2.23 - lai iekļautu atbalstu EUREKA programmas klasteru ietvaros atbalstītajiem projektiem (grozījumu projekta 15. punkts);
2.24. - lai iekļautu atbalstu Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta projektu aktivitātēm aktuālajā daudzgadu finanšu ietvara periodā (grozījumu projekta 16. punkts);
2.25. - lai iekļautu atbalstu projektiem kopuzņēmumos pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (grozījumu projekta 17. punkts);
2.26. - lai iekļautu atbalstu projektiem Eiropas Metroloģijas partnerībā (kopīgā programmā) (grozījumu projekta 18. punkts);
2.27. un 2.28. - lai iekļautu atbalstu projektiem pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (grozījumu projekta 19. un 20. punkts).

Atbilstoši grozījumu projekta 21. punktam:
- redakcionāli precizēta MK noteikumu 4.1. apakšpunkta ievaddaļa, jo valsts atbalsts vai valsts līdzfinansējums ir alternatīvas atbalsta formas, tās nevar tikt piešķirtas vienlaikus;
- MK noteikumu 4.1.1. apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, svītrojot atsauci uz 7. pamatprogrammas projektiem (kuri ir noslēgušies), un papildinot ar jaunu atsauci uz atbalstu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” projektiem;
- atbilstoši izmaiņām MK noteikumu 2. punktā, 4.1.6. apakšpunktā tiek saglabāts tikai atbalsts pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ERA-NET COFUND aktivitātes (turpmāk – ERA-NET aktivitātes) projektiem, savukārt svītrots atbalsts 7. pamatprogrammas ERA-NET, ERA-NET Plus projektiem, kuri ir noslēgušies;
- atbilstoši izmaiņām MK noteikumu 2. punktā, tiek pievienots jauns 4.1.7. apakšpunkts ar atbalstu EUREKA programmas klasteru ietvaros atbalstītajiem projektiem;
- atbilstoši izmaiņām MK Noteikumu 2. punktā, tiek pievienots jauns 4.1.8. apakšpunkts ar atbalstu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” Eiropas partnerību projektiem. Lai arī Eiropas partnerības ir pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” sastāvdaļa (Regulas (ES) Nr.2021/659 10. pants), to darbībā pastāv specifiski nosacījumi, piemēram, tās pašas organizē projektu pieteikumu izvērtēšanu un to atbilstošā institūcija vai dalībnieku komiteja lemj par atbalstāmajiem projektiem;

Atbilstoši grozījumu projekta 22. punktam:
MK noteikumu 6.1. apakšpunkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 23. punktam:
MK noteikumu 6.2. apakšpunkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 24. punktam:
MK noteikumu 6.3. apakšpunkta tekstā tiek nomainīts "saņemšanas" uz "piešķiršanas", jo visus dokumentus, kas saistīti ar valsts atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 12.pantu atbalsta saņēmējam ir jāglabā 10 gadus no valsts atbalsta piešķiršanas, nevis saņemšanas dienas.

Atbilstoši grozījumu projekta 25. punktam:
MK noteikumu 7.4. apakšpunkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 26. punktam:
MK noteikumu 7.5. apakšpunkta tekstā tiek svītrota atsauce uz  tiesību institūtiem - mierizlīgums un sanācija - kas vairs neatbilst Maksātnespējas likumam.

Atbilstoši grozījumu projekta 27. punktam:
MK noteikumu 7.6. apakšpunkta tekstā tiek svītrota atsauce uz  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu, jo šis likums ir zaudējis spēku ar 01.07.2020., aizvietojot ar atsauci uz Imigrācijas likuma 68.4 panta trešo daļu, kurā noteikts atbilstošais administratīvais pārkāpums.

Atbilstoši grozījumu projekta 28. punktam:
MK noteikumu 9.1 punkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 29. punktam:
MK noteikumu 10.1 punkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 30. punktam:
MK noteikumu 11. punkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 31. punktam:
MK noteikumu 12. punkta un tā apakšpunktu tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi. Attiecībā uz 12.1 apakšpunktā noteiktām darbībām, padome tās veic 15 dienu laikā pēc tam, kad šis grozījumu projekts stāsies spēkā.

Atbilstoši grozījumu projekta 32. punktam:
- MK noteikumu 13. punkta ievaddaļa tiek papildināta, un attiecas arī uz atbalstu EUREKA programmas klasteru ietvaros atbalstītajiem projektiem (grozīto MK noteikumu 4.1.7. apakšpunkts) un  Eiropas partnerību projektiem (grozīto MK noteikumu 4.1.8. apakšpunkts);
- 13.1.2. apakšpunkts tiek papildināts un attiecas arī uz atbalstu EUREKA programmas projektiem un Eiropas partnerību projektiem, kā arī ievietota norāde uz pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regulējumu attiecībā uz projekta netiešajām izmaksām.

Atbilstoši grozījumu projekta 33. punktam:
- MK noteikumu III nodaļas nosaukums tiek precizēts, lai tas ietvertu arī Eiropas partnerību un EUREKA programmas klasteru projektus;
- MK noteikumu 14. punkta ievaddaļā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi;
- MK noteikumu 14. punkta ievaddaļa attiecas arī uz atbalstu EUREKA programmas klasteru projektiem un Eiropas partnerību projektiem (grozīto MK noteikumu 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunkti);
- tiek precizēts MK noteikumu 14.1.1. apakšpunkts, tajā iekļaujot atsauci uz EUREKA programmas klasteru un Eiropas partnerību lēmējinstitūcijas, kā arī Eiropas partnerības projektu konkursa vadības komitejas[6] lēmumu;
- analogi MK noteikumu 14.1.2. apakšpunkts tiek papildināts ar atsauci uz Eiropas partnerību administrējošajām institūcijām, kā arī svītrota atsauce uz svītrojamo MK noteikumu 19.1 apakšpunktu;
- 14.1.3. apakšpunkts tiek pielāgots MK rīkojuma ieviešanai, funkcijai pārejot no aģentūras uz padomi, novēršot atsauci uz konkrētu iestādi;

Atbilstoši grozījumu projekta 34. punktam:
MK noteikumu 15. punkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 35. punktam:
MK noteikumu 16. punkta ievaddaļas tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 36. punktam:
MK noteikumu 17. punkta ievaddaļas tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 37. punktam MK noteikumu 18. punkta ievaddaļas tekstā:
- tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi;
- svītrota atsauce uz MK noteikumu 19.13 apakšpunktu, jo tā izmainītā redakcija vairs neattiecas uz ERA-NET aktivitāti.

Atbilstoši grozījumu projekta 38. punktam tiek svītrots MK noteikumu 19.1 apakšpunkts, jo Eiropas partnerības ir pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” daļa, un tām nav nepieciešams nodalīt globāli atsevišķu atbalsta daļu, savukārt kopuzņēmumi tiks realizēti kā Eiropas partnerības. Visi projektu konkursi kopuzņēmumos, kas tika izveidoti ar iepriekšējās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzfinansējumu, ir jau noslēgušies, un nav nepieciešams tiem nodalīt speciālu finansējumu.

Atbilstoši grozījumu projekta 39. punktam tiek papildināts 19.2 apakšpunkts, iekļaujot Eiropas partnerību projektu konkursus - komisija pieņems lēmumu par pieejamo finansējumu arī dalībai Eiropas partnerību projektu konkursos.

Atbilstoši grozījumu projekta 40. punktam tiek izdarītas izmaiņas MK noteikumu 19.13 apakšpunktā, jo jaunas ERA-NET COFUND aktivitātes līdz ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noslēgšanos vairs netiks aizsāktas, līdz ar to netiks pieņemti jauni lēmumi par dalību tajās. Turpina darbu jau uzsāktās pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ERA-NET aktivitātes, un to ietvaros realizējamie pētniecības projekti. Taču lēmumi jāpieņem par dalību Eiropas partnerību, primāri līdzfinansēto partnerību, pamatā esošajos HORIZON-COFUND instrumenta projektos, kas nodrošinās gan partnerības ieviešanu, gan pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” līdzfinansējumu pētniecības aktivitātēm.

Atbilstoši grozījumu projekta 41. punktam, MK noteikumu 20. punktā tiek aktualizēts komisijas sastāvs, kurā no 2022. gada 1. janvāra vairs nebūs aģentūras pārstāvja, kā arī precizēts, ka padome izstrādā komisijas nolikumu un tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 42. punktam, MK noteikumu 21. punkta tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

Atbilstoši grozījumu projekta 43. punktam, 1. pielikuma tekstā tiek veikta aģentūras nomaiņa ar padomi.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:189:TOC

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:170:TOC

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:167I:TOC

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:167I:TOC

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:189:TOC

[6] Angļu valodā lieto terminu Call Steering Committee, vai analogu
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Tiesiskajam regulējumam būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību, sekmējot uzņēmumu konkurētspēju caur publiskajām investīcijām pētniecībā un attīstībā. Juridiskajām personām tiks labvēlīgi ietekmēts to finansiālais stāvoklis, saņemot finansiālu atbalstu projekta īstenošanai no Eiropas Savienības institūcijām un valsts budžeta līdzfinansējuma veidā.
 
Nozare
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Nozaru ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

-

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

-

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

-

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Varēs saņemt valsts atbalstu, piedaloties starptautiskās pētniecības programmās

2.2.5. uz konkurenci:

-

2.2.6. uz nodarbinātību:

-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 946 995
0
2 905 004
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 946 995
0
2 905 004
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
3 032 495
0
2 905 004
0
0
2 899 777
2 778 777
2.1. valsts pamatbudžets
3 032 495
0
2 905 004
0
0
2 899 777
2 778 777
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-85 500
0
0
0
0
-2 899 777
-2 778 777
3.1. valsts pamatbudžets
-85 500
0
0
0
0
-2 899 777
-2 778 777
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
-2 899 777
-2 778 777
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
-2 899 777
-2 778 777
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 11.augusta sēdē nolemto (protokols Nr.47 92.§), Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammas 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” Eiropas Savienības politiku instrumentam “Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai”” plānotais finansējums 2022.gadā ir 2 946 995 euro, 2023.gadā 2 905 004 euro. Savukārt nepieciešamais finansējums 2024. gadā un 2025. gadā tiks identificēts 2022.-2023. gadu periodā, jo liela daļa projektu ir trīsgadīgi, un precīzs budžeta pieprasījums tiks virzīts 2023. gadā. Indikatīvais 2024. gadam nepieciešamais finansējums ir 2 899 777 euro, tai skaitā 2 778 777 euro, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. oktobra sēdes protokola Nr. 49 31.§ 3. punktam un 121 000 euro, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra sēdes protokola Nr. 8 28.§ 2. punktam un 2025. gadam nepieciešamais finansējums ir 2 778 777 euro.
2022.gadā norādītā finansiālā ietekme ir ārvalstu finanšu palīdzības atlikumi, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2022.gadam”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Tiesību akta projekts neveic Eiropas Savienības tiesību akta ieviešanu nacionālajā normatīvajā aktā. Tas atsaucas uz tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem: regulām un ES orgānu lēmumiem.

Īpaši gadījumi: EUREKA programmu realizē valstis, kas parakstījušas pilntiesīgo dalībnieku 2017.gada 30.jūnijā parakstīto dokumentu “EUREKA REGULATORY CORPUS”, kas nosaka programmas darbības un pārvaldības principus. Programmas ieviesējinstitūcija ir starptautiska zinātniska bezpeļņas asociācija "EUREKA Sekretariāts", kas reģistrēta Briselē, Beļģijā. ESFRI projektus realizē valstu konsorciji, pamatojoties uz to savstarpējas konsorcija vienošanās vai saprašanās memoranda pamata. COST ir starptautiska kooperācijas programma zinātnē un tehnoloģijās, ko ievieš COST asociācija, starptautiska zinātniska bezpeļņas asociācija pēc Beļģijas likumiem. COST dalībnieces ir tai skaitā visas ES valstis, un COST aktivitāšu realizācijai tiek piešķirts pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" finansējums. Par dalību EUREKA, ESFRI, COST ir pieņemti atsevišķi valdības lēmumi.

Tiesību akts nerada jaunas starptautiskas saistības.
Skaidrojums
Tieši iesaistītas: Ministrija.
Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Latvijas Zinātnes padome.
 

6.4. Cita informācija

Sabiedriskā apspriešana: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26.maija noteikumos Nr. 259 | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
[133] [134] [135] [136] [137] [138] [194]

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi