Anotācija (ex-ante)

21-TA-366: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Mērķis ir nodrošināt finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes. Veicināt jaunu investīciju veikšanu uzņēmējdarbības paplašināšanā kā arī dotu stimulu uzņēmējiem veikt jaunas investīcijas. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, likumprojektā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” iekļauto finansējumu prioritārā pasākuma “Finanšu instruments - aizdevumi investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi” īstenošanai 41 milj. euro apmērā, MK Noteikumu projektu nepieciešams precizēt ar aizdevumu programmas pieejamo finansējumu. Tāpat aizdevumu programmas (atlases izsludināšanas) sagatavošanas laikā identificēts, ka MK Noteikumos Nr.503 nepieciešami tehniski precizējumi, lai komersantiem un atbalsta sniedzējiem būtu pilnīgi un tiesiski skaidri aizdevumu programmas nosacījumi un īstenošanas gaita.
Risinājuma apraksts
Noteikumi Nr.503 nosaka, ka aizdevumu programmas ietvaros finansējumu (aizdevumu ar kapitāla atlaidi jeb atbalstu) var saņemt komersants, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. tas ir lielais vai vidējais komersants;
5.2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;
5.3. tā investīciju projekta mērķis ir jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā MK noteikumu Nr. 503 19.2. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās nozarēs;
5.4. aizdevuma mērķis ir investīcijas komersanta projekta sākotnējos ieguldījumos – materiālajos un nemateriālajos aktīvos ražošanas uzsākšanai paplašināšanai un efektivizācijai, kas attiecas uz jaunas uzņēmējdarbības vietas izveidi, esošas uzņēmējdarbības vietas jaudas palielināšanu, uzņēmējdarbības vietas produkcijas dažādošanu ar produktiem, kuri uzņēmējdarbības vietā iepriekš nav ražoti, vai būtiskām pārmaiņām esošas uzņēmējdarbības vietas kopējā ražošanas procesā;
5.5. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Nosacījumu sabiedrība "Altum" pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;
5.6. tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu;
5.7. uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums;
5.8. ieguldījums atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

Komersants aizdevumu programmas ietvaros var saņemt aizdevumu (investīciju projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmērs ir vismaz 10 000 000 euro) līdz 10 000 000 euro. Sabiedrības “Altum” aizdevuma apmērs nepārsniedz kapitāla atlaides apmēru. Maksimālā kapitāla atlaide ir līdz 30 % no projekta attiecināmām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 euro, nepārsniedzot šajos MK Noteikumos Nr.503 pieļaujamo atbalsta intensitāti.
Atbalstāmās nozares aizdevumu programmas ietvaros ir saimnieciskās darbības veidi, kas tiek īstenoti šādos viedās specializācijas prioritārajos sektoros:
1. zināšanu ietilpīga bioekonomika;
2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;
3. fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
4. viedā enerģētika un mobilitāte;
5. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Ar MK Noteikumu projektu tiek precizēts, ka:
1. aizdevumu programmas īstenošanai pieejamais valsts budžeta finansējums ir 99 565 000 euro. Ar MK Noteikumiem Nr.503 aizdevumu programmā pieejams ir 58 565 000 euro. Līdz ar likumprojektā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” iekļauto Ekonomikas ministrijas prioritāro pasākumu 12_01_P “Finanšu instruments - aizdevumi investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi”, aizdevumu programmā plānots papildus finansējums 41 milj. euro apmērā. Plānots, ka MK noteikumu projekts stāsies spēkā ar 2022.gada 1. janvāri valsts budžeta likumprojekta paku, līdz ar to būs iespējama investīciju projektu atlase par 99 565 000 euro;

Ņemot vērā to, ka programmā ir paredzēts finansējuma palielinājums 41 milj. euro apmērā, tas nepārsniedz sabiedrības "Altum" lēmumā noteikto. Izmaiņas finansējumā nepārsniegs Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) lēmumā SA.36904 24. un 121. punktā noteikto pamatkapitāla un rezerves kapitāla maksimālo summu.
EK lēmuma SA.36904 23.punkts neparedz citādu iespēju kā finansējumu iepludināt caur pamatkapitālu vai rezerves kapitālu. Ja gadījumā plānotais pamatkapitāla vai rezerves kapitāla palielinājums pārsniedz EK lēmumā SA.36904 noteikto summu, tad programmu būs iespējams uzsākt tikai pēc tam, kad būs saņemts EK lēmums par grozījumiem EK lēmumā SA 36904 par sabiedrības "Altum" darbību.

Plānots, ka līdz ar 99 565 000 euro pieejamo finansējumu aizdevumu programmas ietvaros tiks radītas 800 jaunradītas darba vietas (uz katriem 250 000 euro granta ir viena jaunradīta darba vieta), vienam atbalstītajam projektam - 3 milj. euro eksporta pieaugums, vienam atbalstītajam projektam - 250 tūkst. euro P&A izdevumi (trīs gados pēc īstenošanas).

2. aizdevumu programmas ietvaros kapitāla atlaide ir sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots izpildoties konkrētiem nosacījumiem vai kritēriju kopai. Sabiedrības “Altum” aizdevuma apmērs nepārsniedz kapitāla atlaides apmēru. Savukārt ar MK Noteikumu projektu tiek skaidrots, ka citu finansētāju sniegtā finansējuma apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā sabiedrības “Altum” aizdevuma summu. Sabiedrības "Altum" aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja aizdevuma likmei. Nemainīgi projekta finansējuma struktūrā jānodrošina līdzfinansējums ir vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot komersanta pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu ilgtermiņa kredītu, un par šo līdzfinansējumu nevar būt saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;

3. programma tiek organizēta vairākās atlases kārtās – plānots, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) veic projektu atlasi, atbilstoši tās izstrādātājiem nolikumam. Tiek noteikta sekojoša kārtība:

a. aģentūra izsludina paziņojumu par projektu atlases kārtas pieteikumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju izsludina aģentūras tīmekļvietnē (www.liaa.gov.lv);

b.komersants iesniedz pieteikumu sabiedrībai "Altum", pirms darbu uzsākšanas investīciju projektā (MK Noteikumu Nr.503 31.1.apakšpunktā minētais pieteikums), un kamēr ir atvērts attiecīgās atlases kārtas uzsaukums).

c. kamēr ir atvērts attiecīgās atlases kārtas uzsaukums komersants iesniedz aģentūrā MK Noteikumu Nr.503 29.punktā minēto pieteikumu dalībai atlases kārtā.

d. aģentūra izvērtē projektu iesniegumu attiecīgās atlases kārtā pieteikto investīciju projektu atbilstību projektu atlases kārtas nolikumam atbilstoši šo noteikumu 5.8. apakšpunktam un 29. punktam, un pieņem lēmumu par investīciju projektiem, kas atbilst MK Noteikumu Nr.503 5. un 21.punktā noteiktajiem nosacījumiem un turpmāk ir  izvērtējami finansējuma pieprasījumam sabiedrībā “Altum”, attiecīgi izsniedz šo pieņemto lēmumu par tiesībām pretendēt uz sabiedrības "Altum" aizdevuma saņemšanu komersantam. Minēto lēmumu izsniedz komersantam un informē sabiedrību “Altum”.
Nolikums, kas attiecināmi uz projektu, tiks publicēta aģentūras mājaslapā. Tur tiks ietvertas aģentūras iekšējās procedūas, t,sk. veidlapas, kuras būs nepieciešamas un pieejamas komersantam. Nolikumā tiek noteikta finansējuma pieteikumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība, vērtēšanas kārtība, tāpat arī lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un paziņošanas kārtība. Papildus skaidrojam, ka šādi līdzīgi noteikumi ar nolikumu jau ir bijuši apstiprināti, piemēram, par biznesa inkubatoriem - 2016. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi (https://likumi.lv/doc.php?id=282045) 

e. sabiedrība "Altum" izvērtē  komersanta iesniegto pieteikumu sabiedrībā “Altum”. Sabiedrība “Altum” finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā, izvērtējot komersanta investīciju projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai.

Tādējādi tiek precizēts, ka izvērtējumu par komersanta projekta atbilstību atlases kārtas ietvaros, lai saņemtu tiesības pretendēt uz sabiedrības "Altum" aizdevuma saņemšanu, kā arī izvērtējumu par  kapitāla atlaides saņemšanas nosacījumu izpildi aizdevumu programmas ietvaros sabiedrības "Altum" piešķirtajiem aizdevumiem sniedz aģentūra. Savukārt sabiedrība "Altum" izvērtē finansējuma pieprasījumu.

f. lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem sabiedrība “Altum”. Sabiedrības “Altum” lēmums nav administratīvais akts. Aizdevuma izsniegšanas kārtība tiek noteikta saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību “Altum”, komersantu un citu finansētāju. Civiltiesiskajā līgumā ietver kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumus, pēcuzraudzības kārtību un sekas, ja netiek ievēroti šo noteikumu nosacījumi.

g. uz kapitāla atlaidi šīs programmas ietvaros var pretendēt investīciju projekti, kuros pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas katra pēcuzraudzības gada beigās ir izpildīti vismaz četri no šādiem pieciem kritērijiem (kritēriji jau iepriekš tika noteikti ar MK Noteikumiem Nr.503):

i. mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3);
ii. investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 000 000 euro gadā;
iii. investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās ir saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros. Personas, kuras plānots nodarbināt jaunradītajās darba vietās nodarbinātās personas divu gadu laikā pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas dienas nav tikušas nodarbinātas projekta iesniedzēja, nomnieka vai tā saistīto personu grupā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajai informācijai;
iv. komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī ir vismaz 250 000 euro gadā;
v. vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā (piemēram, enerģijas uzkrāšana un atguve, videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana, viedā mobilitāte un tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, gaisa piesārņojuma samazināšana, atkritumu apsaimniekošana - ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana, produktu dzīves cikla paildzināšana);

Pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un komersanta iesnieguma par pēcuzraudzības uzsākšanu saņemšanas, bet ne vēlāk kā pēc diviem gadiem kopš investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas, aģentūra uzsāk un par trim gadiem īsteno attiecīgā investīciju projekta attiecīgās atlases kārtas ietvaros iesniegtajā pieteikumā norādīto projekta rādītāju pēcuzraudzību. Aģentūra katru pēcuzraudzības gadu izvērtē projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja komersants nesniedz aģentūrai informāciju, kapitāla atlaide netiek piemērota. Lai nodrošinātu projekta un piešķirtā atbalsta atbilstību šiem noteikumiem, sabiedrībai “Altum” ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu aģentūrai, savukārt aģentūrai ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu sabiedrībai “Altum”.

h. kapitāla atlaidi var piemērot, ja aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgs projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā projekta rādītāju sasniegšanu. Aģentūra pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc pēcuzraudzības gada noslēguma un par pieņemto lēmumu informē sabiedrību "Altum". Projekta rādītāju novērtējumu aģentūra veic pēc katra pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja aģentūra konstatē, ka noteiktie projekta rādītāji nav izpildīti un pieņem lēmumu par attiecīgās projektu atlases kārts pieteikumā norādīto projekta rādītāju neizpildi, par to paziņojot sabiedrībai “Altum”, kapitāla atlaide sabiedrības “Altum” aizdevumam attiecībā uz konkrēto pēcuzraudzības gadu netiek piemērota;

4. precizēt ieguldījuma veidus, ar kuriem tiktu atbalstīts komersants. Atbilstoši MK Noteikumu projektam, tiek noteikts, ka attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi (sākotnējiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu). 

Vienlaikus ar MK Noteikumu projektu tiek noteikts, ka sākotnējie ieguldījumi būvniecībā vai nekustamā īpašuma iegādē  ir attiecināmi tikai kompleksam investīciju projektam, kurā paredzēta arī iekārtu iegāde, ievērojot attiecināmo investīciju proporciju līdz 40% būvniecībai un nekustamā īpašuma iegādei. Tāpat ar noteikumu projektu tiek precizēts, ka aktīvi ir jauni, izņemot komercdarbības vietas iegādi, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem;

5. Sabiedrība “Altum” projekta vērtēšanu uzsāk tikai pēc tam, kad ir saņemta šo noteikumu 31.1.apakšpunktā un 31.2.apakšpunktā minētā informācija.  Sabiedrība “Altum” finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā, izvērtējot komersanta investīciju projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Sabiedrībai “Altum” ir tiesības nenoslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt finansējuma izmaksu, t.sk., gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai “Altum” top zināmi apstākļi, ka komersants vai projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem, vai finansējumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai “Altum” saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Projekta ieviešanas stadiju, proti, sabiedrība “Altum” atbalstu nepiešķir projektiem, kas uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir pabeigti, vai kuru īstenošanu pilnībā finansējis komersants un cits finansētājs. Piemēram, projektu var uzsākt īstenot pēc pieteikuma iesniegšanas Altum. Ņemot vērā, ka šīs programmas ietvaros vērtēšana notiek gan Aģentūras, gan sabiedrības "Altum", kā arī pēc tam nepieciešams laiks, lai vienotos par darījuma struktūru ar citu finansētāju, praksē var gadīties situācija, ka lai arī klientam ir plānots, ka lielāko daļu īsteno ar banku un sabiedrības "Altum" sniegto finansējumu, ja lēmuma pieņemšana par atbalstu aizņemtu ilgāku laiku vai aizkavējusies vērtēšanas procedūra, komersants varētu vēlēties nekavēt projektu un priekšfinansēt plānoto Altum daļu ar citiem līdzekļiem (pašu līdzekļiem vai investoru aizņēmumiem, u.tml) cerībā, ka ir ievērojis stimulējošo ietekmi un var saņemt sabiedrības "Altum" finansējumu. Tāpat var būt gadījumi, ja cits finansētājs (piemēram; komercbanka) pieņēmusi lēmumu nevis par daļēju līdzfinansējumu, bet finansējusi projektu pilnībā. Noteikumu 31.4.apakšpunkta mērķis ir novērst komersantu iespējamos pārpratumus, proti, sabiedrības "Altum" sniegtais aizdevums nevar tikt izmantots refinansēšanai. Ja projekts ir pilnībā finansēts, tas atbalstu šīs programmas ietvaros nevar saņemt.

6. var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz šo noteikumu ietvaros  noteikto maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti. 
Ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, darbu ar projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kur pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums (ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu). 

7.. sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas datums par aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte, maksimālā pieejamā kapitāla atlaide, kā arī aizdevuma maksimālais termiņš, kas nepārsniedz šo noteikumu 18. punktā minēto, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, pirms kura ir izvērtēta komersanta atbilstība MK Noteikumu 5.1-5.7.  apakšpunktu nosacījumiem. lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām. Sākot no 2022.gada 1.janvāra lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu var pieņemt ne ātrāk kā spēkā stājušies 2021. gada 2. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 729 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam”;

8. komersantam ir pienākums glabāt MK Noteikumu Nr.503 29. punktā minētos dokumentus un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz attiecīgās atlases kārtas finansējuma pieprasījumu vērtēšanas beigām, bet, ja finansējuma pieprasījumu apstiprina, desmit gadus gadus pēc projekta pilnīgas pabeigšanas. Informācijas glabāšana notiek saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, lai nodrošinātu kontroles un uzraudzības procesu.

9. ar MK Noteikumu projektu tiek skaidrots, ka uzsākts projekts, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam, ir tāds projekts, kura īstenošanas darbi ir sākti, par ko liecina ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu “darbu sākums” ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu, u.c.

10. citus tehniskus grozījumus:
a. Līdz ar MK Noteikumu projektu tiek mainīta numerācija atsevišķiem MK Noteikumu Nr.503. punktiem, attiecīgi pārkārtojot punktu kopējo secību, piemēram, tas attiecas uz normām par atbalsta ierobežojumu noteiktām darbībām, nozarēm un saimnieciskās darbības veicējiem.
b. MK noteikumu projektā tiek svītrotas projekta normas, lai pielāgotos konsolidētajai versijai, attiecīgi nosacījumi nav mainīti.
c. Komercdarbības atbalsts komersantam ir aizdevums ar kapitāla atlaidi. Atbilstoši MKN 35.punktā noteiktajam, subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā sabiedrības "Altum" aizdevuma apmēru. Tātad, ja lielajam komersantam  maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte aizdevumu programmas ietvaros ir 30 %, aizdevums nevar pārsniegt 30% no projekta attiecināmām izmaksām. 

Ņemot vērā, ka šobrīd noris komunikācija ar Eiropas Komisiju noteikumu projekta "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4.i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi" ietvaros, tad nepieciešamības gadījumā pēc Eiropas Komisijas atbildes saņemšanas tiks precizēts šī noteikuma projekta 35.punkta redakcija.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Ekonomikas ministrija 20 darba dienu laikā no MK Noteikumu projekta spēkā stāšanās dienas Ministru kabinetā iesniegs paziņojumu par programmu Eiropas Komisijai SANI2 sistēmā
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • lielie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Plānots, ka līdz ar 99 565 000 euro pieejamo finansējumu aizdevumu programmas ietvaros tiks radītas 800 jaunradītas darba vietas (uz katriem 250 000 euro granta ir viena jaunradīta darba vieta)
vienam atbalstītajam projektam 3 milj. euro eksporta pieaugums
vienam atbalstītajam projektam 250 tūkst. euro P&A izdevumi (trīs gados pēc īstenošanas).

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
41 000 000
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
41 000 000
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
41 000 000
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
41 000 000
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Aizdevumu programmas īstenošanai valsts budžeta finansējums 41 milj. euro apmērā 2022. gadam ir iekļauts 2021. gada 4. decembrī izsludinātajā likumprojektā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”. 

Kopumā aizdevumu programmas īstenošanai pieejamo valsts budžeta finansējumu veido valsts budžeta finansējums 99 565 000 euro apmērā, tajā skaitā sabiedrības "Altum" finansējums 58 565 000 euro atbilstoši MK Noteikumiem Nr.503.  Finansējumu izmanto sabiedrības "Altum" sagaidāmo zaudējumu segšanai un kapitāla atlaides segšanai.
LIAA ar aizdevumu programmas administrēšanu saistītos izdevumus nodrošinās piešķirto līdzekļu ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu Dokuments attiecas uz EEZ
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu Dokuments attiecas uz EEZ
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pants
Noteikumu projekta 12. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punkts
Noteikumu projekta 13.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunkts
Noteikumu projekta 13.2.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punkts
Noteikumu projekta 13.2.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkts
Noteikumu projekta 5.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 5.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 5.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta a apakšpunkts
Noteikumu projekta 5.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkts
Noteikumu projekta 5.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta c apakšpunkts
Noteikumu projekta 5.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta a apakšpunkts
Noteikumu projekta 5.7. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunkts
 Noteikumu projekta 40.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkts
 Noteikumu projekta 40.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punkts; 25.pants
Noteikumu projekta 13.1.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punkts
 Noteikumu projekta 40.2. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 14.1.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punkts
Noteikumu projekta 29.5. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a punkts
Noteikumu projekta 29.5. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunkts
Noteikumu projekta 29.5. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2014  2. panta 52. punkts
Noteikumu projekta 33. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punkts
Noteikumu projekta 34. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punkts
 Noteikumu projekta 40.3. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punkts
 Noteikumu projekta 40.3.1. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 44. punkts 
 Noteikumu projekta 40.3.1. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punkts
 Noteikumu projekta 40.4. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punkts
 Noteikumu projekta 40.4. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. punkts punkts
 Noteikumu projekta 40.5. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 25.pants
 Noteikumu projekta 13.2.7. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkts
Noteikumu projekta 15. punkts
Pārņemtas pilnībā
Paredz stingrākas prasības attiecībā uz vidējiem komersantiem
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkts
Noteikumu projekta 13.2.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkts
Noteikumu projekta 13.2.2.
Pārņemtas pilnībā
Paredz stingrākas prasības 
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Pēc MK Noteikumu projekta apstiprināšanas MK Ekonomikas ministrija 20 darbdienu laikā sagatavos un iesniegs ar Finanšu ministriju saskaņotu informāciju Eiropas Komisijai, izmantojot SANI 2 sistēmu..
Cita informācija
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtībā, tādējādi neattiecinot sabiedrības līdzdalības procesu uz šo noteikumu projektu.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  • "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Funkciju izpilde tiks nodrošināta projektā iesaistīto institūciju ietvaros. Sabiedrības “Altum" iesniegs programmas novērtējumu mēneša laikā pēc Noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi