Anotācija (ex-ante)

22-TA-1612: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, noteikt 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, ģimenes locekļiem dzīves vietu Moldovas Republikā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
-
Pamatojums
Sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā izveidojušies nedrošie sadzīves apstākļi 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, ģimenes locekļiem atašeja dienesta vietā.
 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta trešo daļu Ministru kabinets nosaka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pabalstu un kompensāciju apmērus un izmaksas kārtību atbilstoši ārvalstī esošās dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr.602 “Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem
diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību” (turpmāk - Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.602) 5. punktu dienesta vieta ārvalstī ir pilsēta vai administratīvā teritorija, kurā darbinieks strādā un dzīvo dienesta laikā ārvalstī. Proti, 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, gadījumā tā būtu Ukraina, Kijiva. Situāciju, kad atašeja dienesta vieta ir vienā ārvalstī, bet viņa ģimenes locekļu dzīves vieta citā ārvalstī Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.602 neparedz.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kopš 2021. gada 1. augusta, kad 1. ranga aizsardzības atašejs Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā uzsāka dienesta pienākumu izpildi Ukrainā, Kijivā, viņa ģimenes locekļi atradās kopā ar viņu dienesta vietā Ukrainā, Kijivā. Sakarā ar Krievijas Federācijas karaspēka iebrukumu Ukrainā aizsardzības atašeja ģimenes locekļu uzturēšanās Ukrainā, Kijivā vairs nebija iespējama un viņiem karadarbības dēļ nācās pamest aizsardzības atašeja dienesta vietu Ukrainā, Kijivā un atgriezties Latvijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr.602 11. punktu, laulātais un bērns dienesta vietā uzturas pastāvīgi, ja viņa prombūtne ārpus dienesta vietas kalendāra gada laikā nepārsniedz 120 dienas vai ar nosūtītājas institūcijas vadītāja rakstisku atļauju, ne ilgāk kā līdz 150 dienām. Visa atašeja un viņa ģimenes locekļu iedzīve palika dienesta vietā Kijivā un tika sabombardēta karadarbības rezultātā. Saglabājušies ir tikai atsevišķi priekšmeti. Šobrīd, lai gan aktīva karadarbība notiek Ukrainas dienvidu un austrumu reģionos, visā Ukrainas teritorijā notiek Krievijas veiktie gaisa uzlidojumi, tostarp raķešu uzlidojumi un artilērijas apšaudes, kas nozīmē, ka visā valsts teritorijā pastāv reāli draudi cilvēka veselībai un dzīvībai.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu ģimenes apvienošanos un vienlaikus nepakļautu aizsardzības atašeja ģimenes locekļus karadarbības draudiem, ir pieņemts lēmums nodrošināt ģimenes locekļu atrašanos iespējami tuvu atašeja dienesta vietai, bet ārpus karadarbības teritorijas, proti, aizsardzības atašeja dienesta vietai tuvākajā kaimiņvalstī Moldovas Republikā. Tas nodrošina atašejam iespēju tikties ar ģimeni vismaz nedēļas nogalē. Šāda iespēja nepastāv atašeja ģimenes locekļiem uzturoties Latvijā, jo sakarā ar to, ka ir pārtraukta aviosatiksme visā Ukrainas teritorijā, vienīgais satiksmes veids ir autotransports. Ceļš no Kijivas līdz Rīgai aptuveni 1000 km karadarbības apstākļos aizņem aptuveni 24 stundas. Tāpēc nepieciešams noteikt Moldovas Republiku kā aizsardzības atašeja ģimenes locekļu uzturēšanās vietu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam ar iespēju pagarināt šo termiņu atkarībā no situācijas Ukrainā.
Saistībā ar dienesta pienākumu izpildes turpināšanos Ukrainā un ģimenes locekļu uzturēšanos Moldovas Republikas teritorijā 1. ranga aizsardzības atašejam Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, tiks segti šādi izdevumi:
viesnīcas izdevumi aizsardzības atašejam dienesta vietā Ukrainā, Kijivā, nepārsniedzot Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 “Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību” (turpmāk - Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 602) 4. pielikumā paredzēto dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru Ukrainā, proti – nepārsniedzot 20 556 EUR gadā;
pārcelšanās izdevumi ģimenes locekļiem no Ukrainas, Kijivas uz Moldovas Republiku, kas, ņemot vērā, ka aviosatiksme nepastāv un lielākā iedzīves daļa ir gājusi bojā, sastāvēs no degvielas izmaksām par personīgo mantu pārvešanu ar vieglo automašīnu. Ceļa garums aptuveni 470 km;
algas pabalsts Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 602 1. pielikumā paredzētajā apmērā, proti – 23 183 EUR apmērā kalendāra gadā, reizināts ar dzīves dārdzības koeficientu;
pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 602 1. pielikumā paredzētajā apmērā, proti – 8 111 EUR apmērā kalendāra gadā, reizināts ar dzīves dārdzības koeficientu;
pabalsts par divu bērnu uzturēšanos ārvalstī Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 602 1. pielikumā paredzētajā apmērā, 2 x 4 127 EUR, proti – 8 254 EUR apmērā kalendāra gadā, reizināts ar dzīves dārdzības koeficientu;
dzīvokļa īres izdevumu un komunālo maksājumu kompensācija, ģimenes locekļiem uzturoties Moldovas Republikā, Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 602 4. pielikumā paredzētā dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas limita Moldovas Republikā ietvaros, proti – nepārsniedzot 20 556 EUR gadā;
ar dzīvokļa īres līguma slēgšanu saistīto izdevumu kompensācija, nepārsniedzot Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 602 33. punktā paredzēto limitu;
bērnu skolas izdevumi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ņemot vērā karadarbības situāciju un aviosatiksmes neesamību, nepastāv alternatīvie risinājumi, kas nodrošinātu ģimenes apvienošanos
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Izmaksu apmērs nepārsniedz Ministru Kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 602 paredzēto pabalstu un izdevumu apmēru.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Rīkojuma projekta izpildi AM nodrošinās atbilstoši tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem budžeta programmas 22.00.00 “Nacionālie bruņotie spēki” ietvaros no pabalstiem un kompensācijām karavīriem par dienestu ārvalstīs, paredzētajiem līdzekļiem.
 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi