Anotācija (ex-ante)

21-TA-461: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūvei" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2019. gada 7. maija rīkojuma Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pasākumu Nr. 205.1. “Nodrošināt Zemessardzes kaujas spēju attīstību” (darbības rezultāts – turpināta Zemessardzes infrastruktūras pilnveidošana un reģionālo poligonu attīstība (“Lāčusils”, “Meža Mackeviči”, “Mežaine”) tiek attīstīts militārais poligons “Meža Mackeviči” Latgalē. Ņemot vērā minēto, ir būtiski uzlabot arī poligona pievedceļu tehnisko stāvokli.
Ir izstrādāts pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” būvprojekts, veikts būvdarbu iepirkums un ir nepieciešams veikt autoceļa pārbūves darbus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK rīkojuma projekts sagatavots, lai piešķirtu Augšdaugavas novada domei finansējumu pašvaldības autoceļa "Stupiņi-Kucini-Mackeviči" pārbūves darbu veikšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši MK 2019. gada 19. novembra rīkojumam Nr. 569 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” Aizsardzības ministrija no Zemkopības ministrijas pārņēma valdījumā zemes vienības 2042,68 ha platībā Augšdaugavas novada Vaboles, Kalupes un Līksnas pagastu teritorijā, lai izveidotu militāro poligonu “Meža Mackeviči”.
Militāro poligonu “Meža Mackeviči” ar valsts vietējās nozīmes autoceļu V679 “Tilti–Priednieki–Aizupieši” savieno pašvaldības autoceļš Nr. 94-9 “Stupiņi–Kucini–Mackeviči”. Minēto pievedceļu Vaboles pagastā nokļūšanai poligonā izmanto gan Nacionālie bruņotie spēki, gan Latvijas teritorijā izvietotie sabiedroto spēki. Autoceļu “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” izmanto arī iedzīvotāji īpašumu apsaimniekošanai un piekļūšanai pie saimniecībām. Aizsardzības ministrijas interesēs ir sakārtot autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” segumu atbilstošā tehniskā stāvoklī.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4494 003 0232, zemes vienības kadastra apzīmējums 4494 005 0263, būves kadastra apzīmējums 4494 005 0263 001) tiesiskais valdītājs ir Augšdaugavas novada pašvaldība. Autoceļam 3410 metru garumā ir nepieciešams uzlabot brauktuves segumu, nodrošinot atbilstošu nestspēju, izveidot ceļa nobrauktuves, izbūvēt caurtekas, veikt grāvju rakšanu un tīrīšanu, nodrošinot atbilstošu ūdensatvadi no ceļa seguma konstrukcijas.
Risinājuma apraksts
Atbilstoši MK 2020. gada 10. novembra rīkojumam Nr. 658 “Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada domei” Aizsardzības ministrija piešķīra finansējumu topogrāfisko mērījumu veikšanai un būvprojekta izstrādei. Būvprojekts autoceļa "Stupiņi – Kucini – Mackeviči"  pārbūvei ir izstrādāts.
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas iepirkumu komisija 2021. gada 20. jūlijā izsludināja iepirkumu “Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa (94-9) "Stupiņi – Kucini – Mackeviči" pārbūve Vaboles pagastā” un 2021. gada 3. septembrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par kopējo līguma summu 456 750,89 euro bez PVN, 552 668,58 euro ar PVN.
Lai nodrošinātu autoceļa pārbūves būvdarbu kvalitatīvu izpildi, autoceļa pārbūves darbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība 11 011 euro apmērā un autoruzraudzība 3630 euro apmērā.
Autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūves darbu veikšanai Augšdaugavas novada domei 2021. gadā no Aizsardzības ministrijas budžeta ir nepieciešams piešķirt finansējumu 567 310 euro apmērā.
Lai nodrošinātu autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūves darbus, Aizsardzības ministrija noslēgs sadarbības līgumu ar Augšdaugavas novada domi par piešķirto finansējumu, nosakot piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli un atskaitīšanās periodus, kā arī Augšdaugavas novada domes atbildību par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ņemot vērā, ka autoceļš "Stupiņi -Kucini-Mackeviči" ir pašvaldības īpašums, finansējuma piešķiršana Augšadaugavas novada pašvaldībai ir atbilstošākais risinājums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijas 2021. gada budžeta ietvaros no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” paredzētajiem līdzekļiem 567 310 euro apmērā, veicot nepieciešamo līdzekļu pārdali budžeta programmas ietvaros no kapitālajiem izdevumiem uz kapitālo izdevumu transfertiem.

Slēdzot sadarbības līgumu ar Augšdaugavas novada domi, tajā tiks atrunāta finansējuma kontroles kārtība un atskaitīšanās periodi, lai Aizsardzības ministrija varētu sekot līdzi un uzraudzīt finansējuma apguvi.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Iedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūve pozitīvi ietekmēs iedzīvotājus, kuri ikdienā pārvietojas pa šo autoceļu.
Juridiskās personas
  • Augšdaugavas novada pašvaldība
  • Nacionālie bruņotie spēki
Ietekmes apraksts
MK rīkojums ietekmēs Augšdaugavas novada pašvaldību, kura ir atbildīga par publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu ievērošanu un pašvaldības autoceļa pārbūves darbu iepirkuma līguma īstenošanas uzraudzību.
Pēc autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūves darbu veikšanas tiks uzlabota piekļuve militārajam poligonam “Meža Mackeviči”, kas ietekmēs Nacionālos bruņotos spēkus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Augšdaugavas novada pašvaldība
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība netiek organizēta, jo finansējuma piešķiršana pašvaldībai tiek plānota ņemot vērā Augšdaugavas novada pašvaldības pieprasījumu, militārā objekta darbības specifiku un Aizsardzības ministrijas iespējas nodrošināt attiecīgo finansējumu.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
  • Augšdaugavas novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi