Anotācija (ex-ante)

23-TA-781: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" (turpmāk - Noteikumu projekts), sagatavoti pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas, pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta ceturto daļu, lai turpinātu atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem, kuri eksportē preces.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts paredz papildu valsts budžeta finansējumu atbalsta sniegšana, kā arī nosaka pienākumu akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija (turpmāk – Sabiedrība Altum) veikt publikācijas savā tīmekļvietnē par atbalsta saņēmējiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijas eksports š.g. pirmajā pusē turpināja palielināties, tomēr pieauguma temps kļūst arvien vājāks. 2023. gada pirmajā pusē eksporta vērtība palielinājās par 3,0% jeb par 46 miljoniem eiro salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusi, tādējādi sasniedzot 1570 miljonus eiro. Kopumā tā ir pozitīva ziņa, kas liecina par to, ka mūsu eksports kļūst konkurētspējīgāks cenu ziņā. Lielāko devumu eksporta izaugsmē š.g. pirmajā pusē nodrošināja pārtikas un lauksaimniecības preču eksporta pieaugums par 20,2%, salīdzinot ar iepriekšējā gadu. Šīs preču grupas eksportu veicināja pārtikas un lauksaimniecības preču pieaugums uz Eiropas Savienības valstīm. Ņemot vērā iepriekš minēto, ka eksports palielinās ir svarīgi uzņēmējiem pasargā savu biznesu pret ārvalstu pircēja nemaksāšanu vai maksātnespējas riskiem, jo apmaksa pēc piegādes jeb pēcapmaksa ir normāla eksportētāja ikdiena. Līdz ar to ir nepieciešams papildus finansējums īstermiņa eksporta kredītu garantiju programmā. Šobrīd Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas īstenošanai izmanto Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu 3 030 000 euro apmērā un 2004.–2006. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu 470 000 euro apmērā. Taču 2023.gada 9.martā Saeima apstiprināja valsts budžetu 2023.gadam, kur saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" (stājas spēkā 2023.gada 22.martā) Ekonomikas ministrijas valsts budžeta viena no pasākuma prioritātēm ir uzņēmumu izaugsmes, konkurētspējas un finansējuma pieejamības veicināšana, līdz ar to šogad 2.19 milj. euro apmērā paredzēti eksporta darījumu apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas uzņēmumiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija ir lūgusi Eiropas Komisijai izskatīt iespēju grozīt programmas notifikāciju - SA.47233 Latvija īstermiņa eksporta kredīta shēma un ievērojot Eiropas Komisijas Paziņojumā, lai pagarinātu eksporta kredīta garantijas programmas darbības laiku līdz eksporta kredītu garantijas  (turpmāk - EKG) programmas esošās notifikācijas (paziņošanas) beigu termiņam - 2029.gada 31.decembrim - ir nepieciešams papildu finansējums. Pieaugot programmas portfelim, kā arī jauno izsniegto garantiju apjomam, lai neierobežotu programmas iespējas turpināt izsniegt jaunas garantijas, ir nepieciešams papildu publiskais finansējums kredītrisku segumam, kas tiek noteikts programmas rādītāju novērtējumā atbilstoši “Attīstības finanšu institūcijas likuma” 12. panta trešajai daļai.
Uz 2023.gada februāri EKG portfelis bija 3,7 milj. euro apmērā:
*Attīstīto valstu portfelis: 2,1 milj. euro;
*
Trešo valstu portfelis: 1,6 milj. euro.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija Noteikumu projektā ir veikusi šādus precizējumus:

1) Papildus valsts finansējums
Atbilstoši 2023.gada 9.martā Saeima apstiprināja valsts budžetu 2023.gadam, kur saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" (stājas spēkā 2023.gada 22.martā) Ekonomikas ministrijas valsts budžeta ietvaros tika piešķirts papildus finansējums 2.19 milj, euro apmērā eksporta darījumu apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas uzņēmumiem, līdz ar to Noteikumu projekts tiek precizēts ar valsts budžeta finansējumu 2 190 000 euro apmērā.

2) Publikācijas sabiedrības Altum tīmekļvietnē
Ekonomikas ministrija ir iesniegusi Eiropas Komisijai notifikāciju ar kuru, lūdz pagarināt atbalsta sniegšanu līdz 2029.gada 31.decembrim, lai Latvijas eksportētāji būtu pasargāti no iespējamiem debitoru maksājumu kavējumiem nākotnē. Komunikācijas laikā, Eiropas Komisija lūdza apzināties apdrošinātāju viedokli par sniegto atbalstu. Vēršoties pie apdrošinātājiem tika atzinīgi novērtēts piedāvājums atbalsta sniegšanas pagarinājumam, taču vienlaikus aicināja rast iespēju Sabiedrībai Altum dalīties ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras Latvijā sniedz apdrošināšanas pakalpojumus tirdzniecības kredītu (debitoru parādu) apdrošināšanas veidā, ar informāciju apkopotā veidā par izsniegtajām eksporta kredītu garantijām un veiktajām izmaksās saskaņā ar tām, lai apdrošināšanas sabiedrības varētu gūt padziļinātāku ieskatu šo garantiju tirgū un lemt par iespējumu lielāku iesaisti eksporta kredītu garantiju izsniegšanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija ir papildinājusi Noteikumu projektu ar punktu, ka Sabiedrība Altum reizi ceturksnī publicē savā tīmekļvietnē to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuriem sabiedrība Altum izsniegusi garantijas, un sniegto garantiju apjomus.

Ekonomikas ministrija ar Finanšu ministrijas starpniecību iesniegs aktualizētu informāciju Eiropas Komisijai SA.105152 lietas ietvaros par plānotajām budžeta izmaiņām, t.sk., noteikumu projektu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projektam ir labvēlīga ietekme uz Latvijas eksportētājiem, palīdzot tiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītu krīzi, kā arī ģeopolitisko situāciju, piedāvājot garantijas, lai samazinātu starptautisko darījumu riskus, kuri ir pieauguši, saskaroties ar nenoteiktību starptautiskajos tirgos. Noteikumu projektam ir labvēlīga ietekme uz ekonomiku kopumā. Sabiedrības mērķgrupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 190 000
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 190 000
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
2 190 000
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
2 190 000
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ar papildu 2 190 000 euro finansējumu atbalstu eksporta kredīta garantiju veidā turpmāko piecu gadu laikā varētu gūt aptuveni 110 papildu jauni unikālie komersanti un eksporta kredītu garantiju atbalstīto deklarēto eksporta darījumu apjoms varētu sasniegt 1 150 000  euro (turpmāko 5 gadu laikā).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 35.00.00 “Valsts atbalsta programmas” ir ieplānots finansējums 2023.gadam 2 190 000 euro apmērā prioritārā pasākuma “Eksporta darījumu apdrošināšanai tirgus nepilnību novēršanai” īstenošanai, nodrošinot eksporta apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
Latvijas apdrošinātāju asociācija

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Rakstiska komunikācija
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Ekonomikas ministrija ir iesniegusi Eiropas Komisijai notifikāciju ar kuru, lūdz pagarināt atbalsta sniegšanu līdz 2029.gada 31.decembrim, lai Latvijas eksportētāji būtu pasargāti no iespējamiem debitoru maksājumu kavējumiem nākotnē. Komunikācijas laikā, Eiropas Komisija lūdza apzināties apdrošinātāju viedokli par sniegto atbalstu. Vēršoties pie apdrošinātājiem tika atzinīgi novērtēts piedāvājums atbalsta sniegšanas pagarinājumam, taču vienlaikus aicināja rast iespēju Sabiedrībai Altum dalīties ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras Latvijā sniedz apdrošināšanas pakalpojumus tirdzniecības kredītu (debitoru parādu) apdrošināšanas veidā, ar informāciju apkopotā veidā par izsniegtajām eksporta kredītu garantijām un veiktajām izmaksās saskaņā ar tām, lai apdrošināšanas sabiedrības varētu gūt padziļinātāku ieskatu šo garantiju tirgū un lemt par iespējumu lielāku iesaisti eksporta kredītu garantiju izsniegšanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija ir papildinājusi Noteikumu projektu ar punktu, ka Sabiedrība Altum reizi ceturksnī publicē savā tīmekļvietnē to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuriem sabiedrība Altum izsniegusi garantijas, un sniegto garantiju apjomus.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi