Anotācija (ex-ante)

24-TA-458: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
1. Eiropas Ārējās darbības dienesta Civilo operāciju komandiera 2023. gada 12. oktobra vēstule ar lūgumu pagarināt Latvijas ekspertiem dalības laiku EUMA uz 12 mēnešiem;
2. likuma "Par policiju" 8. panta otrā daļa;
3. Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumi Nr. 793 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība";
4. Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 41. punkts;
5. Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra sēdes protokola Nr. 60, 68.§ "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2023.-2025. gadā"" 2. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
1. pagarināt Valsts policijas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi R.Koptenkovam dalības laiku EUMA līdz 2025. gada 27. martam.
2. no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) 2024. gadā 25 084 euro.
4. paredzēt finansējumu 2025. gadam attiecīgajam laikposmam Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 14 588 euro apmērā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Projekta sagatavošanas laikā starptautiskajās misijās piedalās 17 Latvijas civilie sekondētie eksperti, tai skaitā:
- Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) – 12;
- Eiropas Savienības padomdevēja misijā Ukrainā  (EUAM Ukraine) – 4;
- Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) – 1.

Eiropas Ārējās darbības dienesta Civilo operāciju komandiera 2023. gada 12. oktobra vēstulē tiek lūgts pagarināt dalības laiku Latvijas ekspertiem uz 12 mēnešiem.

Savā dienesta ziņojumā R.Koptenkovs piekrīt dalības laika pagarināšanai EUMA uz 12 mēnešiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi R.Koptenkova uzturēšanos EUMA līdz 2025. gada 27. martam, ir nepieciešams piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) papildu finanšu līdzekļus.
Risinājuma apraksts
Pagarināt Valsts policijas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi R.Koptenkovam dalības laiku EUMA, paredzot papildu finansējumu Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) 2024. gadā – 25 084 euro un 2025. gadā – 14 588 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Lai nodrošinātu minētās Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi uzturēšanos Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA), Finanšu ministrijai nepieciešams precizēt bāzes izdevumus 2025. gadam, Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija” palielinot izdevumus 14 588 euro apmērā amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) 2025. gada attiecīgajā laikposmā.

Izdevumi piešķirtā finansējuma ietvaros pa pasākumiem un izdevumu klasifikācijas kodiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
8 306
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
8 306
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
8 306
25 084
0
14 588
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
8 306
25 084
0
14 588
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-25 084
0
-14 588
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-25 084
0
-14 588
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
25 084
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-14 588
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
-14 588
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Detalizēts izdevumu aprēķins – pielikumā.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Lai nodrošinātu Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi R. Koptenkova uzturēšanos Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) laika periodā no 2024. gada 28. marta līdz 2025. gada 27. martam nepieciešams finansējums 2024. gadā – 33 390 euro apmērā un 2025. gadā – 14 588 euro apmērā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 23. janvāra sēdes (prot. Nr. 3, 2.§) 3. punktā noteikto Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija” ar Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojumu Nr. 173 “Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirto neizlietoto finansējumu 2024. gadā – 8 306 euro apmērā plānots izlietot, lai nodrošinātu šā rīkojuma 1. punktā minētās Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi uzturēšanos EUMA un segtu izdevumus laikposmam no 2024. gada 28. marta līdz 2024. gada 31. decembrim 8 306 euro apmērā.

Līdz ar to finansējumu izdevumu segšanai 2024. gadā 25 084 euro apmērā, Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) nepieciešams piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un izdevumi tiks veikti no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums".
Lai nodrošinātu šā rīkojuma 1. punktā minētās Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi uzturēšanos Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) 2025. gadā –  Finanšu ministrijai precizēt bāzes izdevumus 2025. gadam, Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija” palielinot izdevumus 14 588 euro apmērā Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) no 2025. gada 1. janvāra.

Izdevumi piešķirtā finansējuma ietvaros pa pasākumiem un izdevumu klasifikācijas kodiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Valsts policija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Izdevumu aprēķins