Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-1799: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" turpmāk – Likumprojekts) tiek virzīts izskatīšanai vienlaicīgi ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņo spēku likumā" un likumprojektu "Grozījums Latvijas Bankas likumā".
Likumprojekta mērķis ir nodrošināt, ka Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (turpmāk – Likums) netiek noteikts ierobežojums uzņemt Zemessardzē Latvijas Bankas darbinieku, kurš nodrošina tās objektu fizisko drošību.
Spēkā stāšanās termiņš
02.01.2023.
Pamatojums
Latvijas Bankas tiesības patstāvīgi nodrošināt savu objektu fizisko drošību tiek regulētas šobrīd spēkā esošajā likumā "Par Latvijas Banku", kā arī paredzētas jaunajā Latvijas Bankas likumā, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Līdz šim Latvijas Bankas darbinieki, kuri nodrošina Latvijas Bankas objektu fizisko drošību (Aizsardzības pārvaldes darbinieki), saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 3. panta trešo daļu, izņēmuma un kara situācijā tiek iekļauti Nacionālo bruņoto spēku sastāvā un Likumā ir paredzēts liegums šos darbiniekus uzņemt Zemessardzē.

Saistībā ar plānotajām Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldības ietvara pārmaiņām, kuru rezultātā tiek veikti grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, turpmāk Latvijas Bankas darbinieku iekļaušana Nacionālo bruņoto spēku sastāvā netiks paredzēta.

Ņemto vērā minēto, zūd pamats liegumam Latvijas Bankas darbiniekiem, kuri nodrošina Latvijas Bankas objektu fizisko drošību, tiesības iestāties Zemessardzē un tādēļ ir nepieciešams atbilstošs grozījums Likumā.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Likuma 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka Zemessardzē nevar tikt uzņemtas personas,  kuras Latvijas Bankā nodrošina tās objektu fizisko drošību. Šāds ierobežojums noteikts, lai nepieciešamības gadījumā saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 3. panta trešo daļu izņēmuma stāvokļa vai kara laikā šos darbiniekus varētu iekļaut Nacionālo bruņoto spēku sastāvā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā plānotās Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldības ietvara pārmaiņas un izstrādātos grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā, būtu atceļams Likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktais ierobežojums uzņemšanai Zemessardzē, dodot iespēju iestāties Zemessardzē arī tiem Latvijas Bankas darbiniekiem, kuri nodrošina Latvijas Bankas objektu fizisko drošību.
Risinājuma apraksts
Likumprojekts groza Likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktu, atbilstoši paredzot, ka liegums uzņemšanai Zemessardzē vairs netiek attiecināts uz personu, kura Latvijas Bankā nodrošina tās objektu fizisko drošību.

Vienlaikus plānots, ka uz Latvijas Bankas darbiniekiem, kuri nodrošina Latvijas Bankas objektu fizisko drošību, atbilstoši Mobilizācijas likuma 14.1 panta otrajai daļai, tiks attiecināts mobilizācijas izņēmums. Šāds izņēmums ļaus nodrošināt, ka valsts apdraudējuma situācijā minētie darbinieki turpinās veikt savus pienākumus Latvijas Bankas objektu fiziskās drošības nodrošināšanai.  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Latvijas Bankas darbinieki
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā".

Pamatojums un apraksts
Likumprojekts virzāms vienlaicīgi ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā".
Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Latvijas Banka

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Latvijas Banka

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi