Anotācija (ex-ante)

21-TA-1621: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – Rīkojuma projekts) sagatavots, ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra protokollēmumu Nr. 74 49. § “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms””, Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdes protokolu Nr. 58 47. § “Informatīvais ziņojumu "Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm" (TA-2084)”, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām un nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” noteikto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punkta regulējumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra protokollēmumā Nr. 74 49. § “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”” 5. punktā noteikto un  Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdes protokolā Nr. 58 47. § “Informatīvais ziņojumu "Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm" (TA-2084)” dotā uzdevuma izpildi. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra protokollēmumā Nr. 74 49. § “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”” 5. punktā noteikts, ka Aizsardzības ministrija paštestu iegādei nepieciešamos izdevumus 2021. gada ietvaros finansēs, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un Ministru kabineta 2021. gada 24. februāra rīkojumam Nr. 114 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Aizsardzības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējuma ne vairāk kā 2 680 432 euro ietvaros, kā arī normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā ne vairāk kā 5 319 568 euro apmērā, ja piegādes un maksājumi tiks veikti 2021. gadā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atsaucoties uz minēto, Aizsardzības ministrija informē, ka Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs Sarunu procedūras „SARS-CoV-2 vīrusa antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu iegāde”, identifikācijas Nr. VALIC 2021/19C/IEG-009 (turpmāk – Sarunu procedūra) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās ietvaros pirmo līgumu par SARS-CoV-2 vīrusa antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu piegādi noslēdzis ar uzņēmumu SIA “Brief”, kur līguma noteikumi paredz, ka viena paštesta cena ir 1,04 euro bez PVN, bet  līguma kopējā summa par četriem miljoniem paštestu ir noteikta 4 160 000,00 euro bez PVN apmērā.
Saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem, Piegādātājs ir apņēmies preci piegādāt piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Sarunu procedūras ietvaros izvērtēto piedāvājumu kontekstā SIA “Brief” bija iesniedzis otru saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, tādēļ tika uzrunāts uzreiz pēc SIA “Ekspress laboratorija” atteikuma slēgt piegādes līgumu.
Sarunu procedūras ietvaros ieinteresētie komersanti iesniedza 30 piedāvājumus, no kuriem iepirkumu komisija, atbilstoši Sarunu procedūras nolikuma prasībām, noteica piecus saimnieciski visizdevīgākos. Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidotā iepirkumu komisija 2021. gada 22. novembrī pieņēma lēmumu par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu pieciem pretendentiem. Šo pretendentu piedāvātās cenas (4 000 000 gab. piegādei) bija cenu diapazonā no 0,75 – 1,25 euro par testu, piegādes minētajam apjomam solot nodrošināt 5 līdz 20 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts SIA “Ekspress laboratorija” iesniegtais piedāvājums, kas par viena testa piegādi bija noteicis 0,75 euro apmērā, taču uzņēmums no līguma slēgšanas atteicās.
Kā arī saskaņa ar Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdes protokolā Nr. 58 47. § “Informatīvais ziņojumu "Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm" (TA-2084)” doto uzdevumu paredzēta daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegāde.
 
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā izveidojušos situāciju, Aizsardzības ministrija aktualizē informāciju par finansējuma apjoma nepieciešamību paštestu iegādes nodrošināšanai un daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādes nodrošināšanai.  Ir secināms, ka līdz šī gada beigām ar Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumu Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirto līdzekļu ietvaros veidojas ietaupījums   4 902 289 euro apmērā, tas ir, konstatējams, ka individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei tiks izlietoti tikai 7 529 068 euro no piešķirtajiem 12 431 357 euro.
Tādējādi Aizsardzības ministrija sniedz priekšlikumu atļaut izmantot ar Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumu Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Aizsardzības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu ne vairāk kā 4 589 847 euro apmērā šādu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādei (detalizēts skaidrojums anotācijas III.sadaļas 6.punktā).
Ņemot vērā augstāk minēto, nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izsakot tā 1. punktu jaunā redakcijā.
Lai izpildītu uzņemtās līgumsaistības par SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas paštestu iegādi pilnā apmērā, atlikušo maksājuma summu paredzēts veikt, izmantojot ar Ministru kabineta 2021. gada 24. februāra rīkojumu Nr. 114 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirtā finansējuma 2021. gada ietvaros izveidoto ietaupījumu 636 616 euro apmērā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Regulējums ietekmēs iesaistītās institūcijas un personu grupas, kas saņems epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursus, kā arī Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru.
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
4 589 847
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
4 589 847
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-4 589 847
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-4 589 847
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
4 589 847
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ar Rīkojuma projektu 2021. gadā Aizsardzības ministrijai (VALIC) kā atbildīgajai institūcijai par centralizēto iegāžu veikšanu paredzēts piešķirt finansējumu ātro SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas paštestu (turpmāk – paštesti) iegādei, lai nodrošinātu I. posmam definēto vajadzību nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra protokollēmumu Nr. 74 49. § “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms””, kā arī daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi tādējādi izpildot Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdes protokolā Nr. 58 47. § “Informatīvais ziņojumu "Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm" (TA-2084)” doto uzdevumu. 
Šobrīd ir veikts provizorisks aprēķins  par Aizsardzības ministrijai (VALIC) nepieciešamā finansējuma apmēru 2021. gadā (kas varētu būt pēc šī brīža aplēsēm 1 066 463 euro), jo Atklāta konkursa rezultāti daļā par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi bērniem, kas apgūst formālo izglītību 1-5 klašu grupā, ir apstrīdēti Iepirkumu uzraudzības birojā, kas pēc būtības neietekmēs pieņemto lēmumu saturu, bet liedz šobrīd noslēgt vispārīgo vienošanos un secīgi – piegādes līgumu, tādēļ šobrīd precīza iegādes summa, kas varētu tikt realizēta un novirzīta preču iegādes apmaksai 2021.gadā nav precīzi definējama, bet tiks identificēta tuvākajā laikā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumu Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) tika piešķirti 12 431 357 euro, no kuriem 2021. gadā paredzēts apgūt 12 118 915 euro, tas ir individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei tiks izlietoti 7 529 068 euro, SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas paštestu iegādei 3 523 384 euro un daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu, kas paredzēti izglītojamajiem, kuri apgūst formālo izglītību iegādei, iegādei 1 066 463 euro.
Ņemot vēra to, ka vairākas iepirkumu procedūras beidzās bez rezultātiem un veidojas ietaupījums 4 902 289  euro apmērā, tādējādi, Aizsardzības ministrija sniedz priekšlikumu atļaut ar Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumu Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Aizsardzības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu kopā ne vairāk kā 4 589 847 euro šādu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādei:
SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas paštestu iegādei - 2021. gadā ne vairāk kā 3 523 384 euro apmērā (aprēķins: 3 387 869 gab. x 1,04 eiro = 3 523 383,76 euro) un daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādei – 2021. gadā ne vairāk kā 1 066 463 euro apmērā (aprēķins zemāk):
- pieaugušo daudzreiz lietojamie mutes un deguna aizsegi 558 464 gab. x 0,96 euro x 1,21 = 648 711,78 euro;
- skolēnu daudzreiz lietojamie mutes un deguna aizsegi 387 920 gab. x 0,89 euro x 1,21 = 417 751,05 euro.
Rīkojuma projekts paredz Aizsardzības ministrijai atļaut izmantot Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojuma Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" ietvaros tai piešķirto un neizlietoto finansējumu kopā ne vairāk kā 4 589 847 euro, t.sk. ne vairāk kā 3 523 384 euro antigēnu testu iegādei 2021. gadā un 1 066 463 euro daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu, kas paredzēti izglītojamajiem, kuri apgūst formālo izglītību iegādei, 2021. gadā.
Aizsardzības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā Rīkojuma projekta 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", atbilstoši nepieciešamajam apmēram. Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neizteiks iebildumus, veiks apropriācijas izmaiņas.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi