Anotācija (ex-ante)

23-TA-2110: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta trīspadsmitās daļas 1.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz samazināt finansējumu 270 553 euro apmērā budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" un palielināt finansējumu budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 163 528 euro apmērā (transportlīdzekļu uzturēšanai) un budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" 107 025 euro apmērā (ķirurģisko operāciju apmaksai).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
I. Valsts pamatbudžeta izdevumu prognozētā neapguve 
Budžeta apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 270 553 euro apmērā (EKK 1000  “Atlīdzība").
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdē nolemto (prot. Nr.48 42.§ "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""""  3.3. apakšpunkts (22-TA-2204)) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde", lai nodrošinātu finansējumu 40 klientu apkalpošanas speciālistu amata vietām personu apliecinošo dokumentu jomā un 10 personalizācijas procesa operatoru amata vietām atlīdzībai 2023. gadā 917 680 euro apmērā un 2024. gadā 917 680 euro apmērā (50 amata vietu uzturēšanai) (turpmāk – kapacitātes stiprināšana personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jomā).
     Minētā pasākuma finansēšanas avots ir ieņēmumi no valsts nodevas par personu apliecinošu dokumentu – pasu un personas apliecību izsniegšanu. 2023. gadā minētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi plānoti  15 376 253 euro, izpilde 7 mēnešos – 9 458 772 euro jeb 61,5 % no gada plāna (Valsts kases dati). Informatīvi: kopējie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no Iekšlietu ministrijas pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības 2023. gada 7 mēnešos ir 30 887 167 euro jeb 63,3 % no gada plāna (48 779 087 euro). Nav konstatēti riski, ka minētais plāns netiks izpildīts.".
    Līdz 2023.gada 15.augustam apgūts finansējums  278 526 euro apmērā jeb 30,35% no piešķirtā finansējuma. Periodā no augusta līdz decembrim indikatīvi nepieciešams finansējums 368 601 euro apmērā, no tā:
- mēnešalga 40 klientu apkalpošanas speciālistiem un 10 Personalizācijas centra operatoriem 252 750 euro (40 amata vietas x 1015 euro x 5 mēneši = 203 000 euro; 10 amata vietas x 995 euro x 5 mēneši = 49 750 euro);
- piemaksas un sociālās garantijas (18% no mēnešalgu kopsummas) 45 495 euro;
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 70 356 euro

Lai aizpildītu visas amata vietas, tiek vairākkārt sludināti personāla atlases konkursi. Jaunpieņemtie darbinieki pārbaudes laikā, iepazīstoties ar darba apjomu, intensitāti un sarežģītību, nereti nolemj darba tiesiskās attiecības neturpināt. Vienlaikus salīdzinoši zemā atalgojuma dēļ darba tiesiskās attiecības un valsts civildienesta attiecības pēdējo gadu laikā pārtrauc arī ilggadēji un augsti kvalificēti nodarbinātie. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās uz augusta mēnesi ir divas vakances, ko kurām uz vienu amata vietu notiek atlases process un uz otru amata vietu tiks izsludināts amata konkurss, jo vakance izveidojās augustā.
Prognozētā finansējuma neapguve  270 553 euro (917 680 euro - 278 526 euro - 368 601 euro) (EKK 1000 “Atlīdzība”).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
II. Priekšlikumi finansējuma pārdalei
Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm nepieciešams papildu finansējums šādās budžeta programmās un apakšprogrammās:
1. budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 163 528 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu uzturēšanu (detalizēts aprēķins anotācijas pielikuma 1.tabulā).
Vispārējais cenu pieaugums, tajā skaitā energoresursiem un materiāliem būtiski ietekmējis izdevumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu uzturēšanai - transportlīdzekļu apkopei un remontam, tajā skaitā  transportlīdzekļu rezerves daļu iegādei. Minētajiem izdevumiem plānotais finanšu līdzekļu apmērs 2023. gadam ir nepietiekams.
Papildus minētajam, atbilstoši Finanšu ministrijas 2023. gada 12. jūlija rīkojumam Nr. 213 “Par apropriācijas pārdali” no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” 163 528 euro tika pārdalīti programmai 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2023.gadā", lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē 2023.gadā. Finansējuma pārdale ietekmē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spēju norēķināties par precēm (nepieciešamām transportlīdzekļu rezerves daļām) un pakalpojumiem (nepieciešamo transportlīdzekļu apkopi un remontu).
Faktiski veiktie izdevumi transportlīdzekļu apkopei, remontam un rezerves daļu iegādei ir sasnieguši 97% no apstiprinātajiem plānotiem izdevumiem 2023. gadam (935 458 euro). Lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izpildītu savas funkcijas, uzdevumus un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus valsts iedzīvotājiem, nepieciešams papildu finansējums 163 528 euro apmērā transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam. Nodrošinājums ar transportlīdzekļiem ir vitāli svarīgs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam normatīvajos aktos noteikto valsts pamatfunkciju izpildei.
2. budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" 107 025 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersona).
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk – Centrs) saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 569 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus” (turpmāk - noteikumi Nr.569) noteikto nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu amatpersonām. Atbilstoši noteikumu Nr.569 2.4.apakšpunktam Centrs amatpersonām apmaksā plānveida ķirurģisko operāciju un ar tām tieši saistītus ārstniecības iestādes sniegtos pakalpojumus, ja ķirurģiskā operācija saistīta ar nelaimes gadījumu darbā un ja izdevumus nesedz atbilstoši likumam “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, kā arī, ja trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus. Plānveida ķirurģisko operāciju apmaksa ir ļoti svarīga gan amatpersonām, gan iekšlietu dienestiem, jo nodrošina amatpersonu iespējami ātru atveseļošanos un atgriešanos dienestā, iespējami saīsinot darba nespējas laiku. Tādējādi operāciju apmaksas nodrošināšana amatpersonām ir būtiska arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu kapacitātes stiprināšanā un funkciju izpildes nodrošināšanā.
Laika posmā no 2016.gada amatpersonu skaits, kurām apmaksātas plānveida maksas ķirurģiskās operācijas, ir salīdzinoši stabils (305  operācijas 2016.gadā; 312  operācijas 2022.gadā, 210 operācijas 2023. gada 7 mēnešos). Turpretī izdevumi šo operāciju apmaksai minētajā laika periodā ir pieauguši vairāk kā divas reizes no 280 388 euro 2016.gadā līdz 586 351 euro 2022.gadā. 2023.gada 7 mēnešos plānveida ķirurģiskās operācijas ir apmaksātas 210 amatpersonām par kopējo summu 440 691 euro. Vidējie izdevumi par vienu apmaksāto operāciju palielinājušies no 919,30 euro 2016.gadā līdz 1879,33 euro 2022.gadā un 2098,53 euro 2023.gada 7 mēnešos.
Veiktie izdevumi  (2023. gada 7 mēnešu izpilde 440 691) par plānveida maksas ķirurģiskajām operācijām ir sasnieguši 90 % no sākotnēji šim mērķim plānotiem izdevumiem 2023. gadam (491 804 euro).
Ņemot vērā 2023.gada 7 mēnešu izpildes datus, kopējie izdevumi plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksai amatpersonām 2023.gadā prognozējami 755 471 euro apmērā (360 (prognozētais operāciju skaits 2023. gadā) x 2098,53 euro (vidēji vienas operācijas izmaksas). Tādējādi nepieciešams steidzami rast papildus finansējumu plānveida ķirurģisko operāciju apmaksas nodrošināšanai amatpersonām, pretējā gadījumā Centrs nespēs veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām veiktajām operācijām un būs spiests atteikt amatpersonām operāciju garantijas, kas paildzinās amatpersonu darba nespējas laiku un vēl vairāk saasinās personāla nepietiekamības problēmu iekšlietu dienestos.
Daļējai papildus nepieciešamā finansējuma segšanai Centrs plāno veikt apropriācijas pārdali 156 642 euro apmērā apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" ietvaros, pārdalot finansējuma, kas paredzēts nelaimes gadījumu pabalstiem un sociālajiem pabalstiem.
Lai Centrs līdz 2023.gada beigām spētu nodrošināt amatpersonām plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksu, ir nepieciešams papildu finansējums  107 025 euro apmērā (755 471 euro - 491 804 euro (sākotnējais 2023. gada plāns) - 156 642 euro)
Risinājuma apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta trīspadsmitās daļas 1.punkts nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informējot par to Saeimu, veikt apropriāciju pārdales ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Ņemot vērā minēto, rīkojuma projekts paredz:
 - atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt kapacitātes stiprināšanai personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jomā neizlietoto finansējumu 270 553 euro apmērā Iekšlietu ministrijas ietvaros starp budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem;
 - Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei.  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
270 553
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
270 553
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-270 553
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-270 553
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
270 553
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējuma pārdale starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām:
- samazinot finansējumu 270 553 euro apmērā budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" atlīdzībai (EKK 1000 "Atlīdzība")
- palielinot finansējumu:
   - budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 163 528 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu uzturēšanu (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi");
   - budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" 107 025 euro apmērā, lai segu izdevumus, kas saistīti ar plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi").
Detalizēta informācija un aprēķini iekļauti anotācijas pielikumā.
Projektam nav ietekmes uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts paredz finansējuma pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Nepieciešamā finansējuma aprēķins