Anotācija (ex-ante)

23-TA-1997: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumu Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 618) 2. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai" (turpmāk – projekts) mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainai (Ukrainas Valsts policijai), nododot bez atlīdzības Valsts policijas (turpmāk – VP) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) grāmatvedības uzskaitē esošo valsts kustamo mantu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Krievijas Federācijas izraisītais karš Ukrainā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Iekšlietu ministrija, VP un VUGD seko pašreizējai situācijai Ukrainā, kā arī uztur kontaktus ar Ukrainas valdības institūcijām. Tika secināts, ka VP un VUGD var sniegt tehnisko atbalstu, piegādājot Ukrainai (Ukrainas Valsts policijai) bezpilota gaisa kuģus (turpmāk - droni).
Risinājuma apraksts
Iekšlietu ministrija (VP un VUGD) ir radusi iespēju nodot bez atlīdzības Ukrainai (Ukrainas Valsts policijas Nodaļu pakalpojumu centram (Service Centre for Departments of the National Police of Ukraine, Національна поліція України) valsts kustamo mantu - dronus (kopējā bilances vērtība 35 237,87 euro), kas norādīti šīs anotācijas pielikumā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 618 3. punktu valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību vai starpvalstu organizāciju īpašumā, slēdzot rakstveida līgumu. MK noteikumu Nr. 618 4. punkts nosaka, ka gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noslēgt šo noteikumu 3. punktā minēto līgumu, valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību vai starpvalstu organizāciju īpašumā, noformējot citus valsts kustamās mantas nodošanu un pieņemšanu apliecinošus dokumentus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 28. marta noteikumu Nr. 136 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) noteikto, apstākļi, kas liedz noslēgt rakstveida līgumu, var būt, piemēram, tādi, kas saistīti ar nepieciešamību kustamo mantu nodot nekavējoties (piemēram, ja citu valsti ir skāruši tādi ārkārtas apstākļi, kuru ietekmē kustamo mantu ir nepieciešams saņemt pēc iespējas ātrāk, bet līguma noslēgšanas process nesamērīgi kavētu kustamās mantas nodošanu).
Norādām, ka Krievijas Federācijas izraisītais karš pret Ukrainu ir radījis ārkārtas apstākļus, kuros mazinājušās Ukrainas institūciju iespējas izvērtēt un abpusēji saskaņot dažādus ar ienākošajām palīdzības kravām saistītos dokumentus, tai skaitā līgumus. Attiecīga līguma izstrāde, tulkošana un saskaņošana prasītu ievērojamu laiku, taču atbalstu Ukrainai ir nepieciešams sniegt pēc iespējas ātrāk. Lai mazinātu Ukrainas puses administratīvo slogu, kā arī to, ka atbalsta sniegšanā Ukrainai nepieciešama operatīva rīcība, Iekšlietu ministrija uzskata par nepieciešamu piemērot izņēmumu, kas noteikts MK noteikumu Nr. 618 4. punktā, un nodot attiecīgo kustamo mantu, parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu.

VUGD organizēs dronu sūtījuma nogādāšanu Ukrainā, nododot to Ukrainas Valsts policijas Nodaļu pakalpojumu centram. Ar valsts kustamās mantas transportēšanu saistītie izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Kopējās provizoriskās izmaksas nodotās valsts kustamās mantas atjaunošanai tiek plānotas 2024. gadā 217 600 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
2 000
0
217 600
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
2 000
0
217 600
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-2 000
0
-217 600
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-2 000
0
-217 600
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
2 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-217 600
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
-217 600
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Iekšlietu ministrijai 2024. gadā nodotās kustamās mantas atjaunošanai nepieciešams papildu finansējums 217 600 euro apmērā, no tā:  
astoņiem droniem 193 600 euro;
četriem droniem 24 000 euro.
Lai nodrošinātu nodotās kustamās mantas atjaunošanu (iegādi), ir nepieciešams organizēt iepirkuma procedūras, slēgt piegādes līgumus publiskā iepirkuma rezultātā, saņemt preci līgumā noteiktajā termiņā un veikt tās apmaksu pēc saņemšanas, ko nav iespējams nodrošināt līdz 2023. gada beigām, līdz ar ko nodotās kustamās mantas atjaunošanai nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts 2024. gadā.

Nododot Ukrainai dronus, nepieciešams atjaunot esošo dronu spējas, paredzot, ka iegādātajiem astoņiem droniem jāatbilst Eiropas Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām un ar to saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.i., lai pilotēšanu varētu veikt atvērtajā A1/A3 kategorijā, kam noteikts ierobežojošs svars 900 g un C klases identifikācijas marķējums. Papildus, ņemot vērā iekšlietu resora darba specifiku, kas paredz vai var paredzēt veikt lidojumus pie ierobežotas pieejamības vai nacionālajai drošībai svarīgiem objektiem (piemēram, kritiskās infrastruktūras objektiem, ostas teritorijās, aizliegtajās lidošanas zonās), daļai droniem ir jāatbilst arī Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām".
Viena drona komplekta atjaunošanai, kas atbilstu iepriekš norādītajiem kritērijiem, aptuvenās provizoriskās tirgus izpētes izmaksas ir līdz  24 200 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN)). Izmaksas atkarīgas no ražotāja, dronu konfigurācijas un citām tehniskajām spējām.
2024. gadā nepieciešams finansējums 193 600 euro kustamās mantas atjaunošanas izdevumiem – astoņu dronu komplektu iegādei (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods 5239 "Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi").
Aprēķins: 24 200 euro (cena ar PVN) x 8 gab.=193 600 euro.

Lai atjaunotu esošo dronu spējas, plānots iegādāties četrus dronus, kas aprīkoti ar termokameru, lielāku bateriju kapacitāti (līdz ar to lidojuma ilgums palielinās vismaz par 10 min., ņemot vērā iepriekšējās paaudzes dronus), C2 savienojumu (radio frekvences protokols starp tālvadības pulti un dronu), kas ir daudz spēcīgāks un drons var nolidot lielāku attālumu no pacelšanās vietas, salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes droniem. Paredzēts, ka jaunie droni būs aprīkoti ar labāku kameru nekā iepriekšējās paaudzes droni, kas īpaši aktuāli nakts darbiem un bezvēsts pazudušu personu meklēšanai nakts laikā. Ar minētajiem droniem būs iespējams veikt automātiskus lidojumus (piemēram, kartēšanas, 3D kartes).
Viena drona komplekta atjaunošanai, kas atbilstu iepriekš norādītajiem kritērijiem, aptuvenās provizoriskās tirgus izpētes izmaksas ir līdz 6000 euro (ieskaitot PVN). Izmaksas atkarīgas no ražotāja, dronu konfigurācijas un citām tehniskajām spējām.
2024. gadā nepieciešams finansējums 24 000 euro kustamās mantas atjaunošanas izdevumiem – četru dronu komplektu iegādei (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods 5239 "Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi").
Aprēķins: 6 000 euro (cena ar PVN) x 4 gab.=24 000 euro.

Atbilstoši Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektam attiecīgas valsts kustamās mantas iegādi (atjaunošanu) veiks Valsts robežsardze atbilstoši faktiskajām izmaksām, kas nepārsniedz 217 600 euro, un tas tiek finansēts 2024. gadā  no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem".

2023. gadā VUGD indikatīvi tiek plānoti ar transportēšanu saistītie kopējie izdevumi (piemēram, transporta izmaksas, ceļa nodokļi, apdrošināšana, komandējuma izmaksas) līdz 2000 euro apmērā (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi"; EKK 2120 "Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni"). Ar valsts kustamās mantas transportēšanu saistītos izdevumus Iekšlietu ministrija segs piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz Iekšlietu ministrijai uzdevumu, ja nepieciešams, iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu pārdalei starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām, pasākumiem un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav nepieciešamas.
Cita informācija
Finansējums 217 600 euro apmērā plānots kā vispārējās valdības budžeta izdevumi 2024. gadā, kas kā vienreizējie izdevumi valsts drošības stiprināšanai Iekšlietu ministrijā saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punktu tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa. 

Izdevumu apmērs attiecīgas kustamās mantas atjaunošanai kopējās summas (217 600 euro) ietvaros var mainīties atkarībā no valsts iepirkuma rezultātiem.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība netiek piemērota, jo projekta izstrāde nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Valsts policija
  • Valsts robežsardze

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Ukrainai nododamās valsts kustamās mantas saraksts