Anotācija (ex-ante)

21-TA-546: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķirši-Mežvidi" pārņemšanu valsts īpašumā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa un 43. pants un Meža likuma 4. panta otrā daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķirši–Mežvidi” pārņemšanu valsts īpašumā” (turpmāk – rīkojuma projekts) mērķis ir atļaut pārņemt valsts īpašumā Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ķirši–Mežvidi” Jaunsvirlaukas pagastā, jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai, nodot to Zemkopības ministrijas valdījumā valsts funkciju (valsts meža apsaimniekošana un aizsardzība) īstenošanai un zemesgrāmatā nostiprināt īpašuma tiesības uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojuma projektā minētā nekustamā īpašuma “Ķirši–Mežvidi” Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā   (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5456 002 0220) sastāvā ietilpstošā zemes vienība (kadastra apzīmējums 5456 002 0220) 0,43 ha (turpmāk ‒ nekustamais īpašums) pieder Jelgavas novada pašvaldībai.
Minētais nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0061 2312 uz Jelgavas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) teksta datiem nekustamajam īpašumam reģistrēts apgrūtinājums – no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (7311020102) – 0,13 ha platībā.
Pēc NĪVKIS teksta datiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0220 lietošanas mērķis ir "zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība", kods 0101. Valstij, pārņemot rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu no pašvaldības, NĪVK IS reģistrētie apgrūtinājumi nerada papildu ietekmi uz tā iespējamo izmantošanu. Zemkopības ministrijai, izmantojot nekustamo īpašumu, ir saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, kā arī atbalstot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (turpmāk – Sabiedrība) 2015. gada 3. augusta lūgumu, Jelgavas novada pašvaldības dome 2015. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 17 “Par zemes vienības nodošanu valstij” (protokols Nr. 17, 5.§) un 2021. gada 26. maijā – lēmumu Nr. 8 “Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015. gada 30. septembra lēmumā “Par zemes vienības nodošanu valstij” (sēdes protokols Nr. 17, 5.§)”, ar tiem nolemjot nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā valsts funkciju (valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības) īstenošanai un vienlaikus nosakot Zemkopības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu Jelgavas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai.

Saskaņā ar Meža likuma 4. panta otro daļu valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes apsaimniekošanu un aizsardzību nodrošina Sabiedrība, kas nodibināta valsts meža īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. 100 % Sabiedrības akciju pieder valstij, un valsts kapitāla daļu turētāja ir Zemkopības ministrija.

Uz rīkojuma projektā minētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0220 atrodas:
1) inženierbūves ceļa posms ar nosaukumu “Ķiršu–Putnu ceļš 1. posms” (būves kadastra apzīmējums 5456 002 0178 003). NĪVK IS Sabiedrība ir reģistrēta kā inženierbūves valdītāja, pamatojoties uz Jaunsvirlaukas pagasta būvvaldes 31.08.2006. būvatļauju Nr. 15/2006 un 05.06.2007. aktu par būves nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā;
2) inženierbūves tilta daļa “Tilts pār Sesavas upi” (būves kadastra apzīmējums 5456 002 0220 001). NĪVK IS Sabiedrība ir reģistrēta kā inženierbūves tilta “Tilts pār Sesavas upi” (būves kadastra apzīmējums 5456 002 0220 001) lietotāja, pamatojoties uz  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta pirmās daļas 12. punktu un Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 5. un 29. punktu, kā arī Sabiedrības 07.08.2015. inženierbūves datu deklarāciju.  
Rīkojuma projektam pievienota pašvaldības 18.08.2021. izziņa Nr. JNP/3-10/21/395, ka inženierbūve  ceļš “Ķiršu–Putnu ceļš 1. posms” (būves kadastra apzīmējums 5456 002 0178 003) un inženierbūve tilts “Tilts pār Sesavas upi” (būves kadastra apzīmējums 5456 002 0220 001) atrodas Sabiedrības valdījumā (lietojumā) un nav Jelgavas pašvaldības bilancē.
Sabiedrības valdījumā esošā inženierbūve – ceļa posms ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0178 003 – un Sabiedrības lietojumā esošā inženierbūve – tilts ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0220 001 (kura daļa atrodas uz pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0220) – ir funkcionāli saistītas. Sabiedrības lietojumā esošā inženierbūve tilts ar kadastra apzīmējumu 5456 002 0220 001 otrā daļa (tas atrodas un šķērso privātpersonas īpašumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5456 004 0002, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Jaunmežvidi” ar kadastra Nr. 5456 004 0002 Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā sastāvā) ir funkcionāli savienota ar Sabiedrības valdījumā esošu inženierbūvi ceļu ar kadastra apzīmējumu 5456 004 0038 003 un nosaukumu  “Ķiršu–Putnu ceļš 2. posms” (tas atrodas un šķērso privātpersonas īpašumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5456 004 0002), un ceļš turpinās uz valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 004 0038 (ietilpst nekustamā īpašuma “Pūču kalns” ar kadastra Nr. 5456 004 0037 sastāvā.)
 Par minētā tilta lietošanu 2015. gada 29. aprīlī starp Sabiedrību un privātpersonu ir noslēgts reālservitūta līgums Nr. 5.8-1.1_002c_150_15_84, uzturēt ceļa posmu un rekonstruēt tilta daļu, kas izvietoti uz  privātpersonas īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456 004 0002.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Tā kā minētās inženierbūves tiek izmantotas kā meža infrastruktūras objekts sabiedrības mežsaimnieciskajos darbos iesaistītā transporta pārvietošanās nodrošināšanai, tad valsts īpašumā būtu pārņemams pašvaldībai piederošais rīkojuma projektā minētais nekustamais īpašums, tā sastāvā esoša zemes vienība, jo tikai Sabiedrība periodiski īsteno ieguldījumus ceļa un tilta uzturēšanā, lai nodrošinātu piemērotu to noturību un kvalitāti, un uzturētu atbilstošā stāvoklī.
Tā kā tiltam ir nepieciešama pārbūve, ko Sabiedrība plāno izdarīt pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas, pēc tilta pārbūves darbu pieņemšanas ekspluatācijā tiks aktualizēti dati NĪVK IS par inženierbūves tiesisko valdītāju – Sabiedrību.
Risinājuma apraksts
Šī rīkojuma projekta būtība ir pārņemt no Jelgavas novada pašvaldības tai piederošu nekustamo īpašumu – zemes vienību, uz kuras atrodas Sabiedrības inženierbūves un nodot to valstij valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai – valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanai un aizsardzībai, ko saskaņā ar Meža likumā noteikto nodrošinās Sabiedrība.
Meža likumā noteiktās valsts funkcijas izbeigšana nav paredzēta.

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. pantā ietvertās prasības par attiecīgās mantas nodošanu atpakaļ pašvaldībai, ja iestāsies rīkojuma projektā 2. punktā minētais apstāklis un nekustamais īpašums vairs netiks izmantots norādītās funkcijas izpildei, tas tiks nodots Jelgavas novada pašvaldībai. Sabiedrībai ar pašvaldību pastāvēs iespēja noslēgt līgumu par pašvaldības zemes lietošanu, lai nodrošinātu Sabiedrības valdījumā esošo inženierbūvju – ceļa un tilta – uzturēšanu, un tie pēc nekustamā īpašuma nodošanas atpakaļ pašvaldībai atradīsies uz šīs zemes.
Rīkojuma projektam ir pievienoti īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti un Jelgavas novada pašvaldības domes lēmums, kas apliecina, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams Jelgavas novada pašvaldībai.
Ievērojot minēto, nekustamā īpašuma pārņemšana valsts funkciju īstenošanai no pašvaldības ir lietderīga, un pēc attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemesgrāmatā ir nostiprināmas īpašumtiesības uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā uz laiku, kamēr tiks nodrošināta rīkojuma projekta 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana.

 Projekta izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas procesā personu datu apstrādes mērķis ir nodrošināt institūcijas, kas veic projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izvērtēšanu, Valsts kanceleju un Ministru kabineta locekļus ar vispusīgu un pilnīgu informāciju Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai. Paskaidrojošie dokumenti, kuri satur personas datus, tiek nodoti šauram subjektu lokam - institūcijām, kas veic  projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izvērtēšanu, Valsts kancelejai un Ministru kabineta locekļiem.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Nekustamā īpašuma tiesību maiņu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā sabiedrība segs par saviem finanšu līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Zemkopības ministrija, Sabiedrība
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Rīkojuma projekts neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.

 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Jelgavas novada pašvaldība
Zemkopības ministrija
Sabiedrība
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi