Anotācija (ex-ante)

21-TA-1029: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saeima 2021. gada 23. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma 2022. gada valsts budžeta likumus "Par valsts budžetu 2022.gadam", "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam", kuros noteikts, ka Valsts zemes dienestam (turpmāk – Dienests) ir piešķirts finansējums Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu publicēšanai atvērto datu veidā. Līdz ar to nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" (turpmāk – noteikumi Nr. 787).
Projekts ir izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu, kurā noteikts, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 99. un 101. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta trešās daļas 4. punktu, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 12. panta trešo daļu un Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta desmito daļu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt Dienesta sniegtos maksas pakalpojumus un to apmēru saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2022. gadam", atbilstoši kuram Dienestam ir piešķirts finansējums informācijas sistēmu datu publicēšanai atvērto datu veidā.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Dienesta informācijas sistēmu datu atvēršana plānota jau no 2022. gada 1. janvāra, līdz ar to no šī brīža arī nepieciešamas izmaiņas Dienesta sniegtajos maksas pakalpojumos.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Aizvien vairāk sabiedrība no Dienesta prasa Dienesta uzturēto informācijas sistēmu (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datubāze un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma) datu publicēšanu atvērto datu veidā. Datu atvēršana nozīmē bezmaksas datu pieejamību ikvienai personai, tajā skaitā komersantam, ikvienam komerciālam vai nekomerciālam mērķim. Līdz ar to, ik gadu saņemot atbilstošu valsts budžeta finansējumu, Dienests datus publicēs atvērto datu veidā tīmekļvietnē, kurā atbilstoši normatīvajiem aktiem ir publicējami atvērtie dati (teksta dati – Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv un telpiskie dati – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv), kā arī nodrošinās bezmaksas datu pieejamību Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv un bezmaksas e-pakalpojumos.
Atverot datus, tiks mainīta datu izsniegšanas procedūra valsts iestādēm, pašvaldībām un citām personām, kam tie nepieciešami valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai – datus tās varēs bez maksas saņemt, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras piedāvātos koplietošanas risinājumus datu izplatīšanā, sākot no 2025. gada. Līdz ar to dati strukturētā atkalizmantojamā veidā būs pieejami bez maksas ikvienam (piemēram, komersantiem, sertificētām personām, nekustamā īpašuma attīstītājiem, iestādēm). Datu publicēšana atvērto datu veidā neparedz publiskot ierobežotas pieejamības datus (piemēram, fizisko personu datus), paaugstināta riska datus un valsts noslēpumu saturošus datus, un paredz ievērot nacionālās datu drošības intereses. Tāpat atvērto datu veidā netiks publicēti atsevišķi kadastra dati, kuru pieejamība neidentificētai personai varētu radīt nepamatotu aizskārumu sabiedrības interesēm, piemēram, dati par telpām, telpu grupu labiekārtojumi. Tāpat jāņem vērā, ka atvērto datu veidā tiks publicēti tikai aktuālie kadastra dati. Datu atvēršana neskar dokumentu saņemšanu no Dienesta arhīva un esošos bezmaksas pakalpojumus.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd noteikumi Nr. 787 paredz maksu par šādiem datiem:
1. Teksta un telpisko datu pārlūkošana, t.sk. vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana portālā www.kadastrs.lv (izņemot kadastra subjekta datu pārlūkošanu);
2. Kadastrālās vērtības aprēķina protokols portālā www.kadastrs.lv;
3. Dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai, ģeodēzijai, plānošanai un meža inventarizācijai portālā www.kadastrs.lv;
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem un īpašniekiem – zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formā;
5. Eiropas Kopienas ģeoportālā – INSPIRE tīmekļa pakalpes "Administratīvās vienības", "Adreses", "Kadastrālie zemes gabali", "Ēkas";
6. WMS tīmekļa pakalpe – Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija par Latvijas Republikas teritoriju Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.
 
Iepriekš minētie maksas dati turpmāk no 2022. gada 1. janvāra būs pieejami atvērto datu veidā.
Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Šādiem datiem ir brīva bezmaksas pieeja, lai tie būtu sabiedrībai brīvi pieejami un dažādu jomu pakalpojumu sniedzēji izmantotu vienotu informācijas avotu.
Šobrīd, ņemot vērā to, ka dati ir maksas informācija, bieži pakalpojumu sniedzēji tos iegūst nevis no oficiālām valsts informācijas sistēmām, bet no citiem avotiem. Tas nereti rada problēmas dažādu pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā, piemēram, dzīvojamo māju apsaimniekošanas jomā. Nodrošinot datiem brīvu pieeju, tas šāda veida problēmas atrisinātu, jo visa sabiedrība izmantotu aktuālus datus. Turklāt, publiskās pārvaldes datu aizvien plašāka atvēršana sabiedrībai ļaus šos datus izmantot ne tikai valsts pārvaldē, bet arī privātajā sektorā, sniedzot iespēju uzņēmējiem radīt jaunus elektroniskos pakalpojumus, kuros varēs tikt izmantoti precīzi un aktuāli dati, tādējādi nodrošinot valsts pārvaldes līmenī uzkrātās informācijas atkalizmantošanu. Datu atvēršana ietekmēs visus šo datu saņēmējus, tai skaitā valsts un pašvaldības iestādes, kuras ir datu saņēmēji.
 
Risinājuma apraksts
Projekts paredz atteikties no maksas par datu, kas turpmāk būs pieejami atvērto datu veidā, izsniegšanu un noteikt maksu par šādu datu izsniegšanas speciāliem risinājumiem.
Turpmāk bez maksas būs pieejami:
1. Teksta un telpisko datu pārlūkošana, t.sk. vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana portālā www.kadastrs.lv (izņemot kadastra subjekta datu pārlūkošanu);
2.Kadastrālās vērtības aprēķina protokols portālā www.kadastrs.lv;
3. Dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai, ģeodēzijai, plānošanai un meža inventarizācijai Portālā www.kadastrs.lv;
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem un īpašniekiem – zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formā;
5. Jauns e-pakalpojums portālā www.kadastrs.lv, kas paredz Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu izsniegšanu kadastra subjektam par viņa zemes vienību (pēc likumprojekta "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" (VSS-301) spēkā stāšanās);
6. Eiropas Kopienas ģeoportālā – INSPIRE tīmekļa pakalpes "Administratīvās vienības", "Adreses", "Kadastrālie zemes gabali", "Ēkas";
7. WMS tīmekļa pakalpe – Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija par Latvijas Republikas teritoriju Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.
 
Projekts paredz svītrot no noteikumu Nr. 787 pielikuma šādas maksas pakalpojumu grupas ar tajā iekļautajiem maksas pakalpojumiem: III. Kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšana, IV. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu izsniegšana un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, VI. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu izsniegšana un VII. Elektroniskie pakalpojumi informācijas izsniegšanai portālos.
 
Problēmas apraksts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu saņēmējiem, kuri uz esošo līgumu pamata saņem datus, izmantojot speciālus datu izsniegšanas risinājumus (piemēram, tīmekļa pakalpe, pieslēgums datubāzei, datņu transportēšanas serveris, e-pakalpojumi un citi elektroniskās saziņas līdzekļi), būs nepieciešams pielāgoties atvērto datu saņemšanai saprātīgā laika posmā.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu datu saņēmējiem, kuri uz esošo līgumu pamata saņem datus, izmantojot speciālus datu izsniegšanas risinājumus (piemēram, tīmekļa pakalpe, pieslēgums datubāzei, datņu transportēšanas serveris, e-pakalpojumi un citi elektroniskās saziņas līdzekļi), iespēju pārveidot risinājumus un pielāgoties atvērto datu saņemšanai, Dienests projektā paredz pārejas laika posmu – trīs mēneši no datu publicēšanas atvērto datu veidā. Šajā laika posmā datu saņēmēji datus uz esošo līgumu pamata, izmantojot tajā paredzētus datu izsniegšanas risinājumus, turpina saņemt bez maksas, nepiemērojot ar projektu noteikto maksu par datu izsniegšanas risinājumu
Problēmas apraksts
Atvērto datu veidā nav atļauts sniegt ierobežotas pieejamības informāciju, paaugstināta riska datus un valsts noslēpumu saturošus datus. Nepieciešams turpināt sniegt ierobežotas pieejamības informāciju un citus datus esošajos tehniskajos risinājumos iestādēm un pašvaldībām to funkciju veikšanai, citiem klientiem – par maksu atbilstoši noteikumiem Nr. 787 un normatīvajos aktos noteiktajam par šādas informācijas sniegšanu.
 
Risinājuma apraksts
Ja nepieciešama ierobežotas pieejamības informācija, paaugstināta riska dati un valsts noslēpumu saturoši dati, informāciju sniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem:
1. Iestādēm un pašvaldībām to funkciju veikšanai – bez maksas līdz 2025. gadam esošajos tehniskajos risinājumos, pamatojoties uz jau noslēgto sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos, bet, sākot no 2025. gada, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras koplietošanas infrastruktūru;
2. Citiem klientiem – par maksu atbilstoši noteikumiem Nr. 787, izmantojot pakalpojumu aprakstā noteiktos risinājumus.
 
Problēmas apraksts
Šobrīd noteikumi Nr. 787 paredz arī tādus maksas pakalpojumiem, kas ilgstoši nav pieprasīti, turklāt vairs netiek ierakstīta informācija ne CD-ROM, ne disketēs.
Nepieciešams atteikties no iepriekš minētajiem maksas pakalpojumiem un svītrot noteikumos Nr. 787 maksu par informācijas ierakstīšanu CD-ROM un disketēs.
Risinājuma apraksts
Svītrot noteikumu Nr. 787:
     1) pielikuma 48. punkta maksas pakalpojumu "Speciālista konsultācija par arhīva lietā esošajiem dokumentiem", jo pēc šāda maksas pakalpojuma nav pieprasījuma. Nepieciešamības gadījumā konsultācijas tiks sniegtas esošā budžeta ietvaros bez maksas;
   2) pielikuma 50.1. apakšpunkta maksas pakalpojumu "Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā". Informācijas izsniegšana būs nodrošināta portālos, piemēram, kadastrs.lv, e-adresē u.c.

 
Problēmas apraksts
Projektā nepieciešams ietvert izveidotos jaunos maksas pakalpojumus par speciāliem datu sniegšanas risinājumiem projekta pielikuma sadaļā "III. Informācijas pieejamības nodrošināšana":
Risinājuma apraksts
Izveidoti jauni pakalpojumi datu izsniegšanas nodrošināšanai klientiem: 
  1. "Datu izsniegšanas pakalpojuma abonēšana vienai datu kopai", maksa par vienu mēnesi vienai datu kopai 24,50 euro. Ar datu kopu saprotama Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv Pakalpojumu katalogā ievietotajā informācijā par Dienesta sniegtajiem pakalpojumiem (pakalpojuma aprakstā) norādītais datu kopums (loģiski jēgpilna līdzīgu vai saistītu datu kolekcija vai grupa, fizikālo ierakstu apvienojums datu vidē, kam ir savs identifikators un kas atbilst vienam no datu apstrādes sistēmas, datu izvietošanas, glabāšanas un pieejas organizācijas veidiem – piemēram, ģeotelpisko datu kopa var būt ar noteiktu izmantošanas mērķi izveidota identificējama ģeotelpiskās informācijas datubāze, kurai ir noteikts turētājs un kura ietver atsevišķas nozares ģeotelpiskās informācijas pamatdatus).
 2. "Datu bāzes replikācijas abonēšana", maksa par vienu mēnesi 42,05 euro;
 3. "Datnes izsniegšana", maksa par vienu datu kopu 150,35  euro.
Problēmas apraksts
Nepieciešams samazināt cenu par informācijas sniegšanas nodrošināšanu sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, nosakot maksu tikai par arhīva informācijas sagatavošanu un izsniegšanu un kadastra subjekta datiem, jo pārējai informācijas izsniegšanai Dienestam ir plānots piešķirt finansējumu.
Risinājuma apraksts
Samazināta cena informācijas izsniegšanas pakalpojumiem sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, nosakot maksu tikai par arhīva informācijas sagatavošanu un izsniegšanu un subjekta datiem:
1. Dienesta arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām, maksa par vienu zemes vienību 20,75 euro;
2. Dienesta arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu, maksa par vienu zemes vienību 9,10 euro.
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka kadastra subjekta dati Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek iegūti, apvienojot vairākus datu avotus, un to izplatīšana tiek nodrošināta, izmantojot šos datu avotus, kā arī ievērojot, ka šiem datiem nav nodrošināma pieejamība atvērto datu veidā, projekts paredz saglabāt esošos maksas pakalpojumus, kas paredz kadastra subjekta un lietotāja datu izplatīšanu un nemainīt to cenas, tāpat nepieciešamas saglabāt arī citus maksas pakalpojumus par datu sniegšanu.
Risinājuma apraksts
Informācijas izsniegšanas pakalpojumi, kas tiek saglabāti:
   1. Pakalpojumi noteikumu Nr. 787 pielikuma 32.1 apakšpunktā - Vienreizēja kadastra teksta datu pārlūkošana vai lejupielāde, maksa par vienu īpašumu 2,85 euro un  pielikuma 33.3. apakšpunktā – Kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu, maksa par vienu mēnesi 162,50 euro  ir apvienoti vienā pakalpojumā "Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu", nemainot cenu, tas ir, maksa par vienu īpašumu ir 2,85 euro un mēneša maksa 162,50 euro.
 2. Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem, maksa par vienu dokumentu 13,45 euro.
3. Projekts paredz apvienot vienā pakalpojumā pakalpojumus šādos noteikumu Nr. 787 pielikuma punktos: 18.  punktā – Kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpe galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (ArcGIS), 19.1. apakšpunktā – kadastra kartes dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS), 19.3. apakšpunktā – Kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS), 20. punktā – Valsts  adrešu reģistra telpiskie dati (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS), 26. punktā – administratīvo robežu karte galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WFS), 27. punktā – Administratīvo robežu karte savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju ar tīmekļa pakalpi par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WFS), 30. punktā – Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (ArcGIS) un 31. punktā – Apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS) vienā pakalpojumā "Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS", nemainot cenu tīmekļa pakalpēm atkalizmantošanas vajadzībām, pieprasot Dienesta  datus – 42,05 euro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem kalendārajā mēnesī.
Problēmas apraksts
Pēc Dienesta iekšējās reorganizācijas 2021. gada 1. oktobrī Dienestā nav vairs struktūrvienības ar nosaukumu "birojs". Līdz ar to nepieciešams precizēt pakalpojuma nosaukumu.
Risinājuma apraksts
Precizēts pakalpojuma nosaukums "Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja", izsakot to šādā redakcijā "Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās  pārvaldes apakšstruktūrvienības adreses", nemainot pakalpojuma cenu. Papildus tiks pievienota atsauce (noteikumu Nr. 787 pielikuma 15. piezīme "Reģionālo pārvalžu apakšstruktūrvienību apkalpes teritorijas noteiktas pakalpojumu aprakstā ").
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu nepārprotamu izpratni par pakalpojumu piemērošanu, nepieciešams izveidot jaunas piezīmes noteikumu Nr. 787 pielikumā.
Risinājuma apraksts
Izveidotas jaunas piezīmes noteikumu Nr. 787 pielikumā:
1. noteikumu Nr. 787 pielikuma 7. piezīme "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv Pakalpojumu katalogā ievietota informācija par Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem". Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pakalpojumu portālā jānodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu (secīgu darbību kopums, kas dod guvumu vai ir obligāts privātpersonai un ko sniedz valsts pārvaldes pakalpojuma turētājs, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar deleģētiem valsts pārvaldes uzdevumiem) un ar tiem saistītās informācijas pieejamība. Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 9. punktā noteikta pakalpojumu aprakstā iekļaujamā informācija par katru pakalpojumu, tajā skaitā informāciju par pakalpojuma nosaukumu un īsu tā aprakstu, pakalpojuma saņemšanai veicamiem maksājumiem, pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumiem, kā arī par visiem pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kanāliem;
2. noteikumu Nr. 787 pielikuma 8. piezīme "Maksa tiek piemērota par pilnu mēnesi. Minimālais abonēšanas laiks ir viens mēnesis";
3. noteikumu Nr. 787 pielikuma 12. piezīme "Sertificēta persona ģeodēzijā, zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un meža inventarizācijas darbu veikšanā";
4. piezīme Nr. 3 vārdi "reģionālās nodaļas birojs" aizstāti ar vārdiem "reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības adreses".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Sabiedrībai tiks nodrošināta datu pieejamība atvērto datu veidā, lai nodrošinātu valsts pārvaldē uzkrāto datu atkalizmantošanas iespējas pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to projekts kopumā sniegs sabiedrībai ieguvumus, neparedzot īpašus nosacījumus vai izmaksas.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 3.panta astoto daļu publiskas personas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par PVN maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Ņemot vērā iepriekšminēto, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu visiem noteikumu projekta  pielikumā minētajiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav jāpiemēro
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Iespēja saņemt datus bez maksas, palielināsies pakalpojumu pieejamība, sekmēs komunikācijas iespējas ar iedzīvotājiem, tādā veidā uzlabojot valsts pārvaldes tēlu sabiedrības uztverē, ļaus radīt jaunas inovācijas, tostarp dažādus digitālos risinājumus, un samazināt administratīvo slogu.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Pieeja kvalitatīviem, jauniem, aktuāliem datiem, palīdzētu valstij tiekties pēc vairākām Nacionālā attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm: Produktivitātes paaugstināšana; Eksporta veicināšana; Investīciju piesaiste; Inovāciju veicināšana.
 
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
Atvērtie dati ne vien varētu veicināt radīt jaunus produktus un pakalpojumus, ko eksportēt, bet arī radīt pievilcīgāku vidi investīcijām. Ārzemju uzņēmumi, potenciāli varētu veikt investīcijas Latvijā, lai radītu, testētu, ieviestu un pēc tam eksportētu inovatīvus produktus vai pakalpojumus. Šīs darbības veicinātu ekonomisko izaugsmi valstī.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Vispārējos centienos stiprināt demokrātiju un virzīties uz atvērtu sabiedrību, kas vēlas uzticēties savām iestādēm, Latvijas valdība valsts pārvaldē vēlas ieviest paplašinātu atvērtības un pārredzamības politiku. Šis ir solis uz digitālas sabiedrības veicināšanu un attīstību un ir viens no galvenajiem uz datiem balstītas sabiedrības iniciatīvas mērķiem. Tas sekmēs Latvijas attīstību, lai kļūtu par Eiropas digitālo prasmju un saistīto saimniecisko darbību līderi. Šajā kontekstā atvērtie dati ir noteikti kā galvenais faktors ne tikai valdībai, bet arī uzņēmumiem un visai pilsoniskajai sabiedrībai.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Datu atvēršana turpmāk palielinās komercdarbības efektivitāti un sekmēs digitālo izaugsmi.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Datu atvēršana turpmāk veicinās jaunu pakalpojumu veidošanos. Padarot valsts pārvaldes datus publiski pieejamus, iedzīvotājiem nebūs jāsaskaras ar birokrātiju, lai iegūtu datus no iestādēm, jo datus iespējams iegūt attālināti.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Atvērto datu pieejamība ir īpaši nozīmīga arī, lai nodrošinātu svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību – tas ikvienam uzņēmējam ļautu gūt pārliecību par darījumu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sakārtotu uzņēmējdarbības vidi un novērstu aizdomas par iespējami prettiesisku rīcību.
 

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Lielāka valsts pārvaldes darbības caurspīdība un atklātība sekmē pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos un to daudzveidību. Valsts iestādes publicētie dati sekmētu arī pilsoniskās sabiedrības attīstību. Atvērtie dati var sniegt konkurences priekšrocības pakalpojumiem vai produktiem ar augstu pievienoto vērtību.

 

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Atvērtie dati, ļautu radīt jaunus pakalpojumus, produktus un tehnoloģijas, kas ne vien uzlabotu sociālekonomisko vidi Latvijā, bet arī ļautu radīt produktus ar augstu eksportspējas potenciālu, kā arī sekmētu ekonomikas transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
8 477 727
0
9 071 168
0
9 071 168
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
8 477 727
0
9 071 168
0
9 071 168
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
8 477 727
0
9 071 168
0
9 071 168
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
8 477 727
0
9 071 168
0
9 071 168
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ar projektā paredzēto maksas pakalpojumu izmaiņām 2022., 2023. un 2024. gadā Dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums nav plānots, jo ekonomiskai situācijai nekustamā īpašuma jomā ir augšupejoša tendence un vērojams augsts pieprasījums pēc Dienesta maksas pakalpojumiem.

Aktualizējot maksas pakalpojumu izcenojumus, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" prasībām tika izvērtēti katra maksas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie tiešie izdevumi un ņemtas vērā uz katra pakalpojuma sniegšanu attiecināmās netiešās izmaksas. Maksas pakalpojumu izcenojumi tika aprēķināti atbilstoši esošajai situācijai.
Veikta maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana, un attiecīgi precizētas maksas pakalpojumu cenas un plānotie ieņēmumi. Detalizēti aprēķini projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikumā "Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķina kopsavilkums", 2. pielikumā "Informācija par maksas pakalpojumu cenu un plānoto ieņēmumu izmaiņām". 3.pielikumā "Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins" atspoguļoti jauno maksas pakalpojumu un to maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķini, kuriem mainījušās cenas.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekta izpildi Dienests nodrošinās ar esošajām amata vietām.
 
Cita informācija
Ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiks izlietoti izdevumu, kas saistīti ar Dienesta maksas pakalpojumu sniegšanu, segšanai.
Projektam jāstājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tā kā projektam jāstājas spēkā 2022. gada 1. janvārī un tas tiek virzīts steidzamības kārtībā, tad sabiedrības līdzdalību projekta izstrādē nav iespējams nodrošināt. Tomēr projekta saskaņošanas stadijā Tieslietu ministrija lūdza sniegt atzinumu līdz 2021.gada 9.decembrim par projektu nevalstiskajām organizācijām, publicējot 2021.gada 6.decembrī informāciju Dienesta tīmekļa vietnē. Atzinumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Sabiedrība pēc normatīvā akta pieņemšanas tiks informēta ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tas tiks ievietots bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts zemes dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
mazāk pieprasījumu izsniegt datus, jo tie būs pieejami brīvi un bez maksas
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
pilnveidoti iekšējie datu izsniegšanas un nodošanas procesi
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
resursu optimizācijas mērķis ir atvieglot un optimizēt iestādes procesus, samazināt izmaksas
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
tiks veicināta jaunu digitālu pakalpojumu izveide.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
uzlabota aktuālu datu aprite

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
NAP stratēģiskais rādītājs: [80], NAP virziens: [135], NAP uzdevums: [124]

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
"Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķina kopsavilkums"
2. pielikums
Nosaukums
"Informācija par maksas pakalpojumu cenu un plānoto ieņēmumu izmaiņām"
3. pielikums
Nosaukums
"Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins"