Anotācija (ex-ante)

21-TA-790: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 180. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 31., 57., 181. nr.; 2013, 76., 108., 122., 244. nr.; 2014, 37., 80., 109., 190., 236. nr.; 2015, 30., 61., 147. nr.; 2016, 129., 144. nr.; 2017, 14., 37., 115., 128., 143. nr.; 2018, 222., 236. nr.; 2019, 42., 119., 221. nr.; 2020, 157., 160.nr; 2021, 60., 96., 116., 189., 215.nr.) šādus grozījumus:" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sestā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir mainīt valstij piekritīgo zemes vienību tiesisko  valdītāju no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) uz Finanšu ministriju, lai veidotu vienotus zemes un ēku (būvju) īpašumus, ņemot vērā, ka uz valstij piekritīgajām zemes vienībām atrodas  būves, uz kurām īpašumtiesības nostiprinātas valstij Finanšu ministrijas personā.  
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu  zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sestās daļas kārtībā, ņemot vērā  Possessor 2021.gada 4.jūnija vēstulē Nr.1.17/4938 un 2021.gada 9.marta vēstulē Nr.1.17/2639 sniegto piekrišanu zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējumi 0100 088 2009 un 0100 088 2010) nodošanai Finanšu ministrijas valdījumā vienotu nekustamo īpašumu izveidošanai un turpmākai atsavināšanai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Atsavināšanas likums) noteiktajā kārtībā.
Rīkojuma projekts paredz nodot Finanšu ministrijas valdījumā divas zemes vienības Rīgā - zemes vienību Čiekurkalna 2.līnijā 42, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) 0,0254 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010) Stienes ielā 1A, Rīgā 0,0858 ha platībā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
1. Rīkojuma projektā Nr.220. – zemes vienība Čiekurkalna 2.līnijā 42, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) 0,0254 ha platībā, zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2021.gada 1.janvāri noteikta 4336 euro. Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienības statuss – valstij piekritīgā zeme. Atbilstoši NĪVKIS datiem zemes vienības tiesiskais valdītājs ir Possessor.
            Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) nav reģistrēti apgrūtinājumi.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) atrodas būve (caurlaides ēka) (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) Čiekurkalna 2.līnijā 42, Rīgā.
Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001), kas atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009), ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 15.februāra spriedumu lietā Nr.C30363820 atzīta par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij Finanšu ministrijas personā. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2021.gada 9.martā.
VNĪ tika saņemta Possessor 2021.gada 4.jūnija vēstule Nr.1.17/4938, ar kuru Possessor informēja VNĪ, ka ievērojot, ka būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 15.februāra spriedumu lietā Nr.C30363820 ir atzīta par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij, ir zudis tiesiskais pamats sākotnēji privatizācijai ierosinātās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) privatizācijai būves (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) īpašniekam un līdz ar to arī zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda privatizāciju veicošās institūcijas personā. Papildus Possessor informēja, ka saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta astoto daļu uz valsts vārda atsavināšanu organizējošās institūcijas personā zemesgrāmatā tiek ierakstīti atsavināšanai nodoti valstij piekrītoši neapbūvēti vai apbūvēti zemes gabali. Savukārt atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 12.pantam ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vienlaikus ar zemi, izņemot gadījumus, kad tās ir patstāvīgs nekustamais īpašums.
Possessor norādīja, ka ņemot vērā, ka būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) un zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009)  kā vienots nekustamais īpašums ir piekrītošs valstij, Possessor piekrita zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) nodošanai Finanšu ministrijas valdījumā turpmākai atsavināšanai Atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā un aicināja VNĪ sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu, tai skaitā par zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.  
Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) Čiekurkalna 2.līnijā 42, Rīgā, ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0048) sastāvā. Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0048) ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616089. Īpašuma tiesības uz būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) nostiprinātas valstij, Finanšu ministrijas personā, lēmuma datums: 26.07.2021. 
Pēc rīkojuma pieņemšanas VNĪ veiks zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2009) īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā.  Zemes vienība ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sesto daļu.

2. Rīkojuma projektā Nr.221. – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010) Stienes ielā 1A, Rīgā 0,0858 ha platībā, zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2021.gada 1.janvāri noteikta 14 646 euro. Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienības statuss – valstij piekritīgā zeme. Atbilstoši NĪVKIS datiem zemes vienības tiesiskais valdītājs ir Possessor.
            Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010) nav reģistrēti apgrūtinājumi.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010) atrodas būve (noliktava) (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2010 002) Stienes ielā 1A, Rīgā.
Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2010 002), kas atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010), ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 13.oktobra spriedumu lietā Nr.C30356520 atzīta par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij Finanšu ministrijas personā.
VNĪ tika saņemta Possessor 2021.gada 9.marta vēstule Nr.1.17/2639, ar kuru Possessor informēja VNĪ, ka ievērojot to, ka būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2010 002), saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 13.oktobra spriedumu lietā Nr.C30356520 ir atzīta par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij, ir zudis tiesiskais pamats sākotnēji privatizācijai ierosinātās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010)  privatizācijai būves (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2010 002) īpašniekam un līdz ar to arī zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010)  ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda privatizāciju veicošās institūcijas personā. Possessor norādīja, ka saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 8.panta astoto daļu uz valsts vārda atsavināšanu organizējošās institūcijas personā zemesgrāmatā tiek ierakstīti atsavināšanai nodoti valstij piekrītoši neapbūvēti vai apbūvēti zemes gabali. Savukārt atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 12.pantam ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vienlaikus ar zemi, izņemot gadījumus, kad tās ir patstāvīgs nekustamais īpašums. Papildus Possessor informēja, ka ņemot vērā, ka būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2010 002) un zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010) kā vienots nekustamais īpašums ir piekrītošs valstij, Possessor piekrīt Zemes vienības nodošanai Finanšu ministrijas valdījumā turpmākai atsavināšanai Atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā un aicināja VNĪ sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu, tajā skaitā par zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 2010) Stienes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.
            Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2010 002) Stienes ielā 1A, Rīgā, ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0047) sastāvā.
            Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0047) ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000611894. Īpašuma tiesības uz būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2010 002) nostiprinātas valstij, Finanšu ministrijas personā, lēmuma datums: 07.04.2021. Zemes vienība ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sesto daļu.
            Zemes vienību platības norādītas atbilstoši NĪVKIS norādītajai informācijai. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projekta īstenošanai nav nepieciešami papildus līdzekļi no valsts vai pašvaldību budžeta.
            Saskaņā ar VNĪ un Finanšu ministrijas 2020.gada 18.martā noslēgto Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgumu, kas Finanšu ministrijā reģistrēts ar Nr. 13.7-17/12/38, VNĪ apņēmusies nodrošināt nepieciešamo darbību veikšanu, tajā skaitā segt izdevumus, lai nodrošinātu valstij piekrītošo nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Possessor"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi