Anotācija (ex-ante)

21-TA-1123: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
2021.gada 4.novembrī Saeimā pieņemtā likuma “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” pārejas noteikumu 59. un 60.punkts.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu laikposmā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15.novembrim
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021.gada 4.novembrī Saeima pieņēma likumu “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (stājas spēkā 2021.gada 6.novembrī), kas paredz, ka personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 un kurai piešķirtā vecāku pabalsta periods beidzas laikā no 2021.gada 11.oktobra, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un kura ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, var pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu pēc tam, kad bērns sasniedz viena gada vai pusotra gada vecumu.
Vecāku pabalsta turpinājumu var izmaksāt par periodu no 2021. gada 11. oktobra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim.
Par šo periodu vecāku pabalsta turpinājums tiek izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 euro mēnesī. Vecāku pabalsta turpinājumu neizmaksā, ja persona veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai tai ir piešķirts dīkstāves pabalsts.
Vienlaikus arī noteikts, ka par iepriekš minētajām personām netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu finansē no valsts pamatbudžeta.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Līdz ar to, lai varētu nodrošināt minētā vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim, ir izstrādāts MK rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai vecāku pabalsta izmaksu turpināšanai.
 
Risinājuma apraksts
Projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu, kas nepārsniedz 114 972  euro, lai laikposmā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15.novembrim nodrošinātu vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19, un kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods beidzas laikā no 2021. gada 11. oktobra, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un kuras ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.848 (prot. Nr.75 49.§), kas atbalstīts Ministru kabineta 16.11.2021. sēdē, ar kuru tika samazināts slimības palīdzības pabalstam par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam piešķirtais finansējums 10 507 137 euro apmērā, tajā skaitā 114 972 euro novirzot vecāku pabalsta turpinājumam laikposmā no 11.oktobra līdz 15.novembrim.

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Vecāku pabalsta saņēmēji, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 un kurām ir piešķirts vecāku pabalsts un piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laikā no 2021.gada 11.oktobra un kuri ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.
Ietekmes apraksts
Minētajām personām būs tiesības uz vecāku pabalsta turpinājumu
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
114 972
0
3 303
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
114 972
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
3 303
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-114 972
0
-3 303
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-114 972
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
-3 303
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
114 972
0
3 303
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Lai nodrošinātu iepriekšējās noteiktās  ārkārtējās situācijas laikā vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu, par periodu no 01.01.2021. līdz 06.04.2021., tika pieņemts MK 11.01.2021. rīkojums Nr.12 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar MK 12.03.2021. rīkojumu Nr.167 un MK 06.10.2021 rīkojumu Nr.713), saskaņā ar kuru vecāku pabalsta izmaksu turpinājumam tika piešķirts finansējums 1 394 502 euro apmērā. Uz 31.10.2021. vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam par laikposmu no 01.01.2021 līdz 06.04.2021. izlietoti 1 394 501 euro  un veikti 4 997 maksājumi.

Atjaunojot vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu par periodu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim, provizoriskie izdevumi - 114 972 euro, kur plānotais vecāku pabalsta turpinājuma saņēmēju skaits – 619 personas vidēji mēnesī  (vidējais rādītājs periodā 2021.gada janvāris – februāris) x 65% = 402* personas vidēji mēnesī, vidējais izmaksājamais apmērs mēnesī – 286 euro (vidējais rādītājs periodā 2021.gada janvāris – februāris).

Ja piešķirtais finansējums netiks izlietots minētajam mērķim, Labklājības ministrija iesniegs priekšlikumu apropriācijas samazinājumam Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”, attiecīgi vienlaikus tiks palielināta apropriācija 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmai 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Ņemot vērā, ka vecāku pabalsta izmaksu turpinājums plānots līdz 2021.gada decembra beigām, gadījumā, ja decembra beigās finansējums netiks izlietots pilnībā, tad neizlietotie līdzekļi paliks atlikumā.

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.848 (prot. Nr.75 49.§), kas atbalstīts Ministru kabineta 16.11.2021. sēdē, ar kuru tika samazināts slimības palīdzības pabalstam par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam piešķirtais finansējums 10 507 137 euro apmērā, tajā skaitā 114 972 euro novirzot vecāku pabalsta turpinājumam laikposmā no 11.oktobra līdz 15.novembrim. Līdz ar to augstāk minētajiem Ministru kabineta rīkojuma projektiem kopumā nav papildus ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem.

Lai nodrošinātu vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu par jauno periodu, VSAA informācijas sistēmā ir nepieciešams pārskatīt un papildināt piešķiršanas termiņu ierobežojumus. Termiņa pielāgošanai nepieciešamas 7 cilvēkdienas un finansējums ārpakalpojumu darbu apmaksai 3 303 euro apmērā (471,90 euro x7 c/d. Ņemot vērā pakalpojuma ieviešanas ierobežotos termiņus, izmaiņu VSAA informācijas sistēmā izstrāde un ieviešana tiks veikta 2021.gadā, savukārt norēķini ar ārpakalpojuma veicējiem tiks veikti 2022.gada janvārī pēc programatūras ieviešanas vidē un līgumā paredzēto formalitāšu veikšanas.
Minētos izdevumus VSAA nodrošinās tai 2022.gadam sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 04.05.00 apakšprogrammas “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” piešķirto līdzekļu ietvaros.


*ņemot vērā vecāku pabalsta izmaksas turpinājuma saņēmēju skaitu 2021.gada janvāris – februāris (t.i., pirmie pabalsta izmaksas mēneši iepriekšējā ārkārtējās situācijas perodā), un, ka vakcinācijas temps precīzi nav prognozējams, veikts pieņēmums, ka ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu būtu 65% no vecāku pabalsta turpinājuma saņēmējiem.

 

 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neizteiks iebildumus, veiks apropriācijas izmaiņas.
Izdevumi tiks veikti Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Minētā pabalsta  izmaksu nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
4.novembrī Saeimā pieņemtā likuma “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” Pārejas noteikumu 61.punkts nosaka, ka vecāku pabalsta turpinājumu par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim persona var pieprasīt ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. decembrim un pakalpojums tiek izmaksāts par iepriekšējo mēnesi. Tā kā vecāku pabalsta turpinājums tiek piešķirts tikai tām personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, VSAA informāciju par sertifikāta esamību iegūst no Nacionālā veselības dienesta reizi nedēļā, tādējādi informācijas apmaiņa pagarina pakalpojuma piešķiršanas procesu. Ņemot vērā minēto, var rasties situācija, kad faktiskie izdevumi vecāku pabalsta turpinājumam par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim  jāsedz arī 2022.gadā. Līdz ar to 2022.gadā Labklājības ministrija izvērtēs faktiskos izdevumus vecāku pabalsta turpinājumam un nepieciešamības gadījumā iesniegs papildus pieprasījumu Ministru kabinetā finansējuma apjoma palielināšanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu vecāku pabalsta turpinājuma faktisko izmaksu.

 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi