Anotācija (ex-ante)

23-TA-2159: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"" (turpmāk – projekts) pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un Vispārējās izglītības likuma 4. panta 11., 11.1 un 13. punktu un 30. panta septīto daļu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt, ka pamatizglītības pakāpē apgūstamā otrā svešvaloda izglītojamiem ir viena no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstu oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, noteikt otrās svešvalodas apguves uzsākšanu 5. klasē, kā arī paplašināt izglītības iestāžu iespējas mainīt stundu skaitu mācību priekšmetos.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (turpmāk – Noteikumi Nr. 747) 2. pielikums “Sasniedzamie rezultāti valodu mācību jomā, beidzot 3., 6. un 9. klasi”, 11. pielikums  “Pamatizglītības programmas paraugs”, 13. pielikums “Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programmas paraugs”, 14. pielikums “Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem paraugs” paredz, ka otrās svešvalodas apguve tiek uzsākta 4. klasē. Šobrīd normatīvie dokumenti nenosaka, kuru svešvalodu, piemēram, franču, krievu vai vācu, izglītības iestādei ir jāpiedāvā apgūt kā otro svešvalodu.
Noteikumu Nr. 747 11. pielikuma 1. un 2. tabulas, 13. pielikuma 1. tabulas un 14. pielikuma 1. tabulas informācija parāda pirmās un otrās svešvalodas apguvei paredzēto kopējo mācību stundu skaitu un zemsvītras informācijā nosakot, ka otrās svešvalodas apguve sākas 4. klasē.
Noteikumu Nr. 747 11. pielikuma 8. punkts, 13. pielikuma 9. punkts, 14. pielikuma 9. punkts un 15. pielikuma 13. punkts nosaka, ka izglītības iestāde atbilstoši attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm var samazināt vai palielināt mācību stundu skaitu mācību priekšmetā, nepārsniedzot 10 % no kopējā stundu skaita trijos gados, mācību priekšmetā, kurā stundu skaits tiek mainīts.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr. 747 2. pielikums “Sasniedzamie rezultāti valodu mācību jomā, beidzot 3., 6. un 9. klasi”, 11. pielikums  “Pamatizglītības programmas paraugs”, 13. pielikums “Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programmas paraugs”, 14. pielikums “Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem paraugs” paredz otrās svešvalodas apguvi, bet nekonkretizē, kura svešvaloda jāapgūst izglītojamiem.
Noteikumos Nr. 747 noteikts, ka apgūstamo pirmo svešvalodu, kas ir viena no ES oficiālajām valodām, izglītības iestāde nosaka saskaņā ar tās nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, ievērojot vecāku izvēli un efektivitātes apsvērumus, savukārt otro svešvalodu izvēlas pati skola, atkarībā no iestādes attīstības mērķiem un uzdevumiem. Nosakot otro svešvalodu, tiek ņemti vērā pedagoģisko darbinieku un mācību līdzekļu resursu pieejamība.
Spēkā esošais normatīvais regulējums nenosaka skolām obligātu prasību otro svešvalodu piedāvāt kādu no ES oficiālajām valodām. Faktiski tā var būt jebkura valoda. Kā otrā svešvaloda, Latvijas izglītības iestādēs visbiežāk tika apgūta krievu valoda, tai seko vācu un angļu valoda.
Šobrīd Noteikumos Nr. 747 otrās svešvalodas apguves uzsākšana ir noteikta no 4. klases, nosakot, ka stundu sadalījumu starp pirmo un otro svešvalodu nosaka izglītības iestāde atbilstoši tās attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Otrās svešvalodas apguve izglītības iestādē notiek saskaņā ar izglītības iestādes licencēto pamatizglītības programmu un tajā norādīto mācību stundu skaitu pa klasēm. Analizējot izglītības iestāžu stundu plānojumu pa klasēm, redzams, ka lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības, izglītības iestādes piedāvā otrās svešvalodas apguvei 4. klasē vienu stundu nedēļā. Šāda pieeja ir neefektīva svešvalodas apguvei.
Statistikas dati par trīs iepriekšējiem mācību gadiem rāda, ka gandrīz pusē Latvijas skolu kā otro svešvalodu māca tikai krievu valodu: 2020./2021. mācību gadā – 315 skolas (no 685 skolām), 2021./2022. mācību gadā – 320 skolas (no 668 skolām), 2022./2023. mācību gadā – 282 skolas (no 647 skolām). Daļā izglītības iestāžu netiek piedāvāta alternatīva krievu valodas apguvei. Radušos situāciju skolu vadītāji skaidro ar vācu un citu valodu pedagogu trūkumu.
Šobrīd sabiedrībā ir īpaši aktualizējies jautājums par krievu valodas kā svešvalodas apguvi. Būtiski palielinoties pieprasījumam pēc ES valodām un vienlaikus ņemot vērā krievu valodas nozīmes un lietojuma samazināšanos, ministrija un Valsts izglītības satura centrs saņem daudzu vecāku iesniegumus ar aicinājumu skolās kā otro svešvalodu nodrošināt kādu no ES valodām. Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvji savas vizītes laikā Latvijā 2023. gada 8. februārī vērsa ministrijas un Valsts izglītības satura centra uzmanību uz nepieciešamību būtiski pastiprināt ES dimensijas un mērķu iekļaušanu izglītības saturā, vienlaikus veicinot Eiropas dimensiju dalībvalstu valodu politikā.
Valsts prezidenta 2021. gada 26. aprīļa paziņojumā Nr. 8 “Par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanu” cita starpā tiek uzsvērts, ka valstij būtu aktīvi jāveicina un jānodrošina ES oficiālo valodu kā otro svešvalodu apguve izglītības sistēmā. ES oficiālo valodu zināšanas jauniešiem un mums kā sabiedrībai kopumā ļautu pilnvērtīgāk līdzdarboties mūsu kopējās Eiropas kultūrtelpas norisēs. Arī Ministru kabineta 2021. gada 25. augusta rīkojumā Nr. 601 “Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” norādīts, ka Latvijas skolās būtu jānodrošina iespēja ikvienam kā otro svešvalodu apgūt kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. (3. apakšmērķis. Sabiedrības līdzdalība un atbildība valsts valodas noturībā).
Noteikumu Nr. 747 11. pielikuma 8. punkta, 12. pielikuma 9. punkta, 13. pielikuma 9. punkta, 14. pielikuma 9. punkta, 15. pielikuma 13. punkta redakcija ļauj izglītības iestādei mainīt stundu skaitu mācību priekšmetos, nepārsniedzot 10% no kopējā stundu skaita trīs gados. Esošajā situācijā nav iespējams nodrošināt pietiekamu elastību izglītības iestādei patstāvīgi izvērtēt izglītojamo vajadzības un palielināt vai samazināt stundu skaitu mācību priekšmetos  atbilstoši attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm.
Izglītības iestādes saņem izglītojamo vecāku iesniegumus, kuros izteikta vēlme turpmāk atteikties no iepriekš uzsāktās krievu valodas apguves turpināšanas Krievijas Federācijas Ukrainā izraisītā bruņotā konflikta dēļ, tāpēc nepieciešams rast risinājumu vērtējuma liecībā noteikšanai 9.klases izglītojamam 2023./2024. mācību gadā, kura likumiskais pārstāvis iesniedzis izglītības iestādē iesniegumu, ka izglītojamais neturpinās apgūt krievu valodu, kā otro svešvalodu.
Risinājuma apraksts
Satversmes tiesas 2019. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2018-12-01 norādīts, ka Satversmes ievada sestā rindkopa uzsver Latvijas kā vienotas Eiropas vērtību veicinātājas  lomu.  ES ir balstīta uz vienotas  Eiropas  ideju.  Tā  ir pārnacionāla  organizācija,  kura  izveidojusi  kopēju  tiesisko  telpu  un  kurā dalībvalstīm ir kopīgas vērtības. Latvijas mērķis stiprināt ES valodu apguvi, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties vienotas Eiropas veidošanas procesos, izriet  no Satversmes ievada un starptautiskajās tiesībās pastāvošā labas ticības principa. Minētā atziņa nostiprināta arī Satversmes tiesas 2019. gada 13. novembra sprieduma lietā Nr. 2018-22-01, kurā uzsvērts, ka attiecībā uz iespēju īstenot vispārējās izglītības programmu ES oficiālajās valodās Satversmes  tiesa jau norādījusi,  ka  Eiropas Savienības  valodu  apguves  stiprināšana  ir Latvijas  mērķis,  kas  izriet  no  Satversmes  ievada  un starptautiskajās  tiesībās pastāvošā  labas  ticības  principa.  Turklāt, atšķirībā  no mazākumtautību izglītības programmām iespēja izņēmuma kārtā iegūt izglītību kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām Izglītības likuma 9.panta otrās daļas 2.1punktā ir paredzēta nevis ar mērķi attīstīt attiecīgās valsts kultūru un identitāti, bet gan tādēļ, lai veicinātu padziļinātu svešvalodas apguvi.
Projekts paredz noteikt, ka apgūstamā otrā svešvaloda ir viena no  ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, paredzot iespēju skolai noteikt apgūstamo otro svešvalodu saskaņā ar tās nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, ievērojot vecāku izvēli un efektivitātes apsvērumus. Šobrīd veiktās aptaujas liecina, ka vācu valodu kā otro svešvalodu varētu piedāvāt apgūt lielākajā daļā vispārizglītojošo skolu. Skolas plāno piedāvāt apgūt arī franču valodu un spāņu valodu, un citas ES oficiālās valodas, kā arī atsevišķas skolas plāno piedāvāt apgūt EEZ dalībvalstu oficiālās valodas, piemēram, norvēģu valodu, un valodas, kuru apguvi regulē noslēgtie divpusējie vai daudzpusējie starpvaldību līgumi izglītības jomā. 
Šobrīd neviens no izglītības jomā noslēgtajiem starpvaldību līgumiem neregulē kārtību un nenosaka, ka otras Līgumslēdzējas puses valsts valoda Latvijas skolās tiek mācīta kā otrā svešvaloda. Tādēļ projektā noteiktā norma ir vērsta uz nākotni, jo līdz 2026. gada 31. augustam ir plānots vēl precizēt atsevišķu starpvaldību līgumu normas, kas noslēgti ar valstīm ārpus ES vai EEZ. Taču jau šobrīd vairāki starpvaldību līgumi, t.sk. ar Izraēlu un Ukrainu, nosaka, ka puses veicina otras līgumslēdzējas puses valodas apgūšanas iespējas un attīstību, izrietoši – tiek paredzēts, ka tikai tās izglītības iestādes, kuru izglītības programmas atbilst starpvaldību līgumos ar Izraēlu un Ukrainu noteiktajiem uzstādījumiem, būs tiesīgas nodrošināt otrās svešvalodas apguvi ivritā vai ukraiņu valodā.
Projekts paredz noteikt, ka izglītības iestāde var noteikt mācību priekšmetus, ko mācību gadā pilnībā vai daļēji īsteno kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ievērojot noteiktos plānotos izglītojamiem sasniedzamos rezultātus mācību jomās. Šāds regulējums ir pakārtots Izglītības likuma 9. panta otrās daļas 21 punktam, kas nosaka, ka izglītību citā valodā var iegūt izglītības iestādēs, kurās vispārējās izglītības programmu mācību priekšmetus pilnībā vai daļēji īsteno svešvalodā, lai nodrošinātu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu apguvi, ievērojot attiecīgā valsts izglītības standarta nosacījumus. Šī norma projektā ir noteikta, lai veicinātu un nodrošinātu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu apguvi, ievērojot attiecīgā valsts izglītības standarta nosacījumus. Šāda norma Noteikumos Nr. 747 ir bijusi iekļauta arī iepriekš un ir tikusi veiksmīgi piemērota izglītības procesā, nav konstatēts, ka šādas normas piemērošanai būtu nepieciešams noteikt papildus kritērijus vai regulējumu. Šīs normas piemērošana ir atstājama izglītības iestādes vadītāja kompetencē.
Projekts paredz noteikt, ka otrās svešvalodas apguve uzsākama 5. klasē, tādējādi nodrošinot iespēju plānot intensīvāku otrās svešvalodas apguvi 5. - 9. klasē, kā rezultātā iespējams nodrošināt otrās svešvalodas apguvei vismaz divas stundas nedēļā, veicinot jauniešu pilnvērtīgāku iekļaušanos Eiropas izglītības telpā, sekmējot ES vai EEZ oficiālo valodu apguvi un nākotnē paverot plašākas nodarbinātības iespējas ES un ārpus tās.
Projekts paredz pakāpeniskas pārejas īstenošanu uzsākt ar 2026./2027. mācību gadu, piemērojot īstenošanas uzsākšanu 5. klasē ar lielāku stundu skaitu nedēļā, nekā tas ir patreiz, uzsākot otrās svešvalodas apguvi no 4. klases, 2027./2028. mācību gadā – 5. un 6. klasē, 2028./2029. mācību gadā – 5., 6. un 7. klasē, 2029./2030. mācību gadā – 5., 6., 7. un 8. klasē, 2030./2031.  mācību gadā – 5., 6., 7., 8. un 9. klasē.
Projekts paredz, ka izglītojamiem, kuri līdz 2025. gada 1. septembrim uzsākuši otrās svešvalodas apguvi, kas nav viena no ES vai EEZ oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, skola nodrošina uzsāktās otrās svešvalodas, tai skaitā krievu valodas, apguvi līdz pamatizglītības posma beigām.
Tādas situācijas, kad izglītojamam, mainot izglītības iestādi vai uzsākot mācības nākamajā izglītības pakāpē, piemēram, apgūstot vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību vai vēlākos posmos, apgūstot augstāko izglītību, var nebūt iespējas apgūt iepriekš apgūto otro svešvalodu, pastāv gan šobrīd, gan būs sagaidāmas arī nākotnē. Izglītojamam, izvēloties izglītības iestādi turpmākai izglītības ieguvei, ir jāņem vērā konkrētās izglītības iestādes izglītības programmas piedāvājums un sadarbībā ar izglītības iestādi jāvienojas par otrās svešvalodas apguves nosacījumiem, ja izglītības iestādes piedāvātā otrā svešvaloda nav iepriekš apgūta. Izglītības iestādei ir iespējas nodrošināt izglītojamam otrās svešvalodas apguvei individuālo apguves plānu, papildus konsultācijas, organizēt atsevišķas mācību stundas izglītojamiem bez iepriekšējām priekšzināšanām, piedāvāt fakultatīvās stundas. Turklāt, pedagogu profesionālā kompetence ir prast pielietot dažādas mācību metodes darbā ar izglītojamiem, kuriem ir atšķirīgs svešvalodas priekšzināšanas līmenis, it sevišķi attiecībā uz valodu zināšanām, ievērojot izglītojamo valodu, tai skaitā ņemot vērā izglītojamo dzimtās valodas daudzveidību.
Projekts paredz, ka izglītojamiem, kuri 2025. gada 1. septembrī uzsāks mācības 4. klasē, otrās svešvalodas apguve 2025./2026. mācību gadā netiks īstenota, lai būtu iespējams nodrošināt pārejas ieviešanu otrās svešvalodas apguves uzsākšanai no 5.klases.
Kaut arī normatīvais regulējums attiecībā uz otrās svešvalodas izvēli paver plašas iespējas, izglītības iestādēm, veidojot savu piedāvājumu otrās svešvalodas apguvei no 2026. gada 1. septembra, kā vienu no kritērijiem nepieciešams izvērtēt aktuālo situāciju valstī ar pedagogu pieejamību un prioritāri piedāvāt vācu vai franču, vai spāņu valodu, ja pirmā svešvaloda ir angļu, jo tiek plānoti atbilstoši pasākumi papildu pedagogu sagatavošanai. Ir paredzēts sadarbībā ar augstskolām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, kā arī Vācijas, Francijas un citu ES valstu institūcijām līdz 2031. gada 30. jūnijam nodrošināt 350 – 400 otrās svešvalodas (galvenokārt vācu, franču, spāņu) skolotāju sagatavošanu.
Projekts paredz palielināt izglītības iestādei iespēju mainīt stundu skaitu mācību priekšmetos, stundu skaitu samazinot vai palielinot, nepārsniedzot 17% no kopējā stundu skaita mācību priekšmetā, kas noteikts trīs gados, līdzšinējo 10% vietā, tādējādi nodrošinot lielāku elastību izglītības iestādei patstāvīgi izvērtēt un reaģēt uz izglītojamo vajadzībām, veicot intervenci attiecībā uz stundu skaita palielināšanu mācību priekšmetos, kur tāda nepieciešama.
Projekts paredz noteikt, ka izglītojamam 9.klasē 2023./2024. mācību gadā liecībā norāda mācību snieguma vērtējumu otrajā svešvalodā, kas noteikts no iepriekšējos mācību gados šajā mācību priekšmetā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem, ja izglītojamā likumiskais pārstāvis būs iesniedzis iesniegumu izglītības iestādē, ka izglītojamais neturpinās apgūt krievu valodu, kā otro svešvalodu.
Ar šo projektu netiek ierobežotas izglītojamo tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 29.augusta noteikumiem Nr.494 “Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām".
Izglītojamiem, kuri līdz 2025. gada 1. septembrim būs uzsākuši otrās svešvalodas apguvi, kas nav viena no ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvaloda, kuras apguvi neregulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, nodrošina uzsāktās otrās svešvalodas apguvi līdz pamatizglītības ieguvei. Tas nozīmē, ka arī pēc 2026. gada būs nepieciešami krievu valodas kā svešvalodas pedagogi, jo noteikumu projekts paredz pakāpeniskas pārejas īstenošanu, kura pamatizglītībā noslēgsies tikai 2030./2031.  mācību gadā.
Krievu valodas kā svešvalodas pedagogiem, vienlaikus ar pārejas īstenošanu, tiek nodrošinātas vairākas  iespējas palikšanai izglītības sistēmā, piemēram:
1)Ministrijas veiktā iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei” ietvaros, kas tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 21.4. apakšpunktam, arī krievu valodas skolotājiem ir iespēja iegūt tiesības mācīt otro svešvalodu vispārējā izglītībā (vācu valoda, franču valoda, spāņu valoda), lai veicinātu konkurētspēju darba tirgū un nodrošinātu vispārējās izglītības procesa kvalitāti valstī. Pirmais šāds iepirkums tika izsludināts 2023. gada septembrī, kurā tiesības mācīt otro svešvalodu vācu valodu ieguva 17 skolotāji, tostarp lielākā daļa krievu valodas kā svešvalodas skolotāji. Iepirkums tiks izsludināts arī turpmāk, tuvākais – 2024. gada martā, piedāvājot iegūt papildu kvalifikāciju – tiesības mācīt otro svešvalodu vācu, franču vai spāņu valodu. Jāpiebilst, ka iepirkuma ietvaros tiek piedāvātas arī citu mācību priekšmetu papildu kvalifikācijas ieguves iespējas, piemēram, STEM jomas mācību priekšmetos, kā arī speciālā pedagoga kvalifikācija. Šīs programmas tiek finansētas no valsts budžeta finansējuma 01.11.00. programmas.
2)Papildu kvalifikācijas ieguves iespējas par tiesībām mācīt otro svešvalodu, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas oficiālā valoda, tiek plānotas arī sadarbībā ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām Latvijā, piemēram Vācijas vēstniecību un Gētes institūtu Rīgā.
3)Jau šobrīd un arī turpmāk esošie krievu valodas skolotāji var strādāt kā pedagogu palīgi, jo iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija ir atbilstoša pedagoga palīga amata pienākumu veikšanai.
4)Jau šobrīd un arī turpmāk esošie krievu valodas skolotāji var strādāt arī kā interešu izglītības skolotāji, vadīt pagarinātās dienas grupu, fakultatīvās nodarbības, būt klases audzinātāji.
Papildus iepriekš minētajam esošajiem pedagogiem, kuri māca krievu valodu kā svešvalodu, ir iespēja atkārtoti uzsākt pedagoģijas studijas nepilna laika studiju programmās. Ir rasts jauns risinājums, kas paredz iespēju topošajiem pedagogiem finansēt arī nepilna laika studiju vietas. Turpmāk no valsts budžeta līdzekļiem finansēs vairāk nekā 900 nepilna laika studiju vietas tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās – to paredz Ministru kabinetā 20.02.2024. apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”. Jaunā kārtība stāsies spēkā jau ar 2024. gada pavasara semestri.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

2021. gada janvāra beigās/februāra sākumā veikta ministrijas aptauja par otrās svešvalodas izvēles un apguves nodrošināšanu 315 Latvijas skolām (aptauju aizpildīja 307 skolas), kurās saskaņā ar Valsts izglītības un informācijas sistēmas datiem kā otrā svešvaloda tiek mācīta tikai krievu valoda. 252 izglītības iestādēs no aptaujātajām nenodrošina izglītojamiem izvēles iespējas pamatizglītības posmā apgūt kādu no ES valstu oficiālajām valodām kā otro svešvalodu. 135 izglītības iestādes norāda, ka iemesls, kādēļ izglītības iestāde kā otro svešvalodu nodrošina tikai to valodu, kas nav ES oficiālā valoda, ir pedagogu trūkums, 129 izglītības iestādes – skolā jau vēsturiski kā otrā svešvaloda tiek piedāvāta tikai tā valoda, kas nav ES oficiālā valoda.
Jāatzīmē, ka vācu valoda kā otrā svešvaloda šobrīd ir plašāk apgūtā Eiropas Savienības oficiālā valoda Latvijā. Šobrīd veiktās aptaujas (tostarp Valsts izglītības satura centra veiktā aptauja 2022.gada decembrī) liecina, ka vācu valodu kā otro svešvalodu arī no 2026./2027. mācību gada varētu piedāvāt lielākajā daļā vispārizglītojošo skolu. Lai aktualizētu datus un sekotu līdzi iespējamām izmaiņām, plānots, ka aptaujas par otrās svešvalodas izvēli izglītības iestādēs aptuveni pēc gada tiks veiktas atkārtoti.
Analizējot datus par šobrīd esošo un turpmāk nepieciešamo otrās svešvalodas skolotāju skaitu un likmju skaitu, secināts, ka samērā liela daļa svešvalodu skolotāju strādā ar mazu darba slodzi, piemēram, 88 franču valodas skolotāju slodze likmēs ir 31,74, savukārt 562 vācu valodas skolotāju slodze likmēs ir 203,13. Sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām, skolu tīkla sakārtošanas kontekstā nepieciešams intensificēt mērķtiecīgu esošo svešvalodu skolotāju darba noslodzes plānošanu attiecīgajā pašvaldībā, kā arī plānot jaunu skolotāju ienākšanu sistēmā.
Svešvalodu skolotāju skaits (unikālie kodi) un darba likmju skaits 2022./2023. mācību gadā (datu avots: VIIS):
  Angļu valoda Franču valoda Itāļu valoda Krievu valoda Norvēģu valoda Spāņu valoda Vācu valoda
Pedagogu skaits 2659 88 6 1183 3 26 562
Slodze likmēs 1511,9 31,74 1,22 427,48 1,24 6,24 203,13

Jautājumus par otrās svešvalodas izvēli ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji ir atkārtoti akcentējuši arī valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu semināros, aicinot izglītības pārvaldes sadarbībā ar izglītības iestādēm pārrunāt esošo situāciju un plānotās pārmaiņas svešvalodu mācīšanā skolās, lai rastu ikviena bērna interesēm labākos risinājumus un kopīgi virzītos uz mērķi stiprināt izglītībā ES vai EEZ dalībvalstu oficiālo valodu lietojumu.
Attiecībā uz mācību līdzekļu, tostarp digitālo, nodrošinājumu ir secināts, ka ir pieejams plašs Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei atbilstošs Vācijas (arī citu vāciski runājošo zemju), Francijas un citu ES valstu izdevniecībās izdots mācību līdzekļu klāsts vācu, franču un citu valodu apguvei, kā arī  daudzveidīgi brīvpieejas digitālie mācību materiāli.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Skolēni, skolēnu vecāki, pedagogi.
Ietekmes apraksts
Skolēniem kā otrā svešvaloda būs jāapgūst kāda no ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, tādējādi veicinot jauniešu pilnvērtīgāku iekļaušanos Eiropas izglītības telpā, sekmējot ES vai EEZ dalībvalstu oficiālo valodu apguvi un nākotnē paverot plašākas nodarbinātības iespējas ES un ārpus tās.
Juridiskās personas
  • Izglītības iestādes, izglītības iestāžu dibinātāji, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests.
Ietekmes apraksts
Izglītības iestādēm būs jānodrošina, ka otrās svešvalodas apguve skolēniem ir kāda no ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, sākot ar 2026. gada 1. septembri, un otrās svešvalodas apguves īstenošanu uzsākot ar 5. klasi. Izglītības iestādēm būs jāpārplāno pirmās un otrās svešvalodas stundu skaita sadalījums pa mācību gadiem un klasēm licencēto izglītības programmu mācību plānos, atbilstoši normatīvam regulējumam.
Izglītības iestādēm un to dibinātājiem nepieciešams plānot un nodrošināt atbilstošus pedagoģiskos resursus, tostarp plānot jaunu skolotāju ienākšanu sistēmā. Jāizvētrtē un jāparedz tālākā rīcība attiecībā uz pedagogiem, kuri patreiz ir nodarbināti otrās svešvalodas īstenošanā un kuras mācīšanu paredzēts pārtraukt pēc projekta stāšanās spēkā, piemēram, krievu valodas kā otrās svešvalodas īstenošanu. Savlaicīgi informējot, plānojot un piedāvājot šiem skolotājiem iespēju apgūt papildus kvalifikāciju citas svešvalodas mācīšanai vai arī, ja skolotāja kvalifikācija nav atbilstoša un skolotājs nevēlas iegūt papildus kvalifikāciju, jāizbeidz darba tiesiskās attiecības. Valsts izglītības satura centram būs jāpārplāno un jānodrošina plašāks metodiskais atbalsts otrās svešvalodas mācīšanai, kuras apguvi paredz sagatavotais projekts, vienlaicīgi pakāpeniski pārtraucot metodiskā atbalsta sniegšanu, piemēram, krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvei.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekts paredz pakāpeniskas pārejas īstenošanu uzsākt ar 2026./2027. mācību gadu, piemērojot īstenošanas uzsākšanu 5. klasē ar lielāku stundu skaitu nedēļā, nekā tas ir patreiz, uzsākot otrās svešvalodas apguvi no 4. klases (visbiežāk tikai viena stunda nedēļā).
Pamatizglītības standartā kopējais stundu skaits mācību priekšmetā attiecīgajos klašu posmos (1. – 3. klasei, 4. – 6. klasei, 7. – 9. klasei) ir noteikts trim gadiem, tādejādi skola var daudz elastīgāk  plānot mācību procesu trīs mācību gadu ietvaros. noteikumos Nr. 747 ietvertajos pamatizglītības programmu paraugu pielikumos dotajā mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plānā pirmajai un otrajai svešvalodai ir norādīts kopējais stundu skaits attiecīgā klašu posma ietvaros, norādot, ka sadalījumu starp pirmo un otro svešvalodu nosaka pati izglītības iestāde atbilstoši tās attīstības plānā noteiktajām prioritātēm.
Izglītības iestādēm būs jāpārplāno pirmās un otrās svešvalodas stundu skaita sadalījums pa mācību gadiem un klasēm licencēto izglītības programmu mācību plānos (piemēram, 4. klasē par vienu stundu palielinot stundu skaitu pirmajā svešvalodā, 5. vai 6. klasē attiecīgi palielinot stundu skaitu otrajā svešvalodā) atbilstoši normatīvam regulējumam, tostarp ievērojot Vispārējās izglītības likuma 33. pantā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā vienā pamatizglītības programmā. Tātad – kopējais apmaksāto stundu skaits paliek nemainīgs, izrietoši –  tas neatstās ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu.

Izglītojamiem, kuri līdz 2025. gada 1. septembrim būs uzsākuši otrās svešvalodas apguvi, kas nav viena no ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi neregulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, nodrošina uzsāktās otrās svešvalodas apguvi līdz pamatizglītības ieguvei. Tas vienlaikus nozīmē, ka sākotnēji, no 2026. gada 1. septembra, papildu pedagogi otrās svešvalodas (ES, EEZ oficiālās valodas vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā) mācīšanai būs nepieciešami tikai 5. klasē,  jo noteikumu projekts paredz pakāpeniskas pārejas īstenošanu, kura pamatizglītībā noslēgsies tikai 2030./2031.  mācību gadā, izrietoši – uz 2026. gada 1. septembri papildus  varētu būt nepieciešami aptuveni 100 otrās svešvalodas skolotāju.

Analizējot datus par šobrīd esošo un turpmāk nepieciešamo vācu, franču un citu svešvalodu skolotāju skaitu un likmju skaitu, secināts, ka samērā liela daļa svešvalodu skolotāju strādā ar mazu darba slodzi. Sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām, tostarp arī skolu tīkla sakārtošanas kontekstā uzsākts darbs, lai pārskatītu mērķtiecīgāku esošo svešvalodu skolotāju darba noslodzes plānošanu attiecīgajā pašvaldībā, papildu kvalifikācijas ieguves iespējas esošajiem pedagogiem, plānotu jaunu skolotāju ienākšanu sistēmā, kā arī apzinātu attiecīgas svešvalodas skolotāja kvalifikāciju ieguvušas personas, kuras dzīvo attiecīgajā pašvaldībā, taču savā profesijā nestrādā, bet kuras, iespējams, vēlētos atgriezties darbā skolā.
Svešvalodu skolotāju skaits (unikālie kodi) un darba likmju skaits 2022./2023. slodze mācību gadā un 2023./2024. mācību gadā (datu avots: VIIS):
 
  Angļu valoda Dāņu valoda Franču valoda Itāļu valoda Krievu valoda Norvēģu valoda Somu valoda Spāņu valoda Vācu valoda Zviedru valoda
2022./2023. mācību gads (viena pedagoga slodze – 30 stundas nedēļā)
Pedagogu skaits 2659 1 88 6 1183 3 1 26 562 2
Slodze likmēs 1511, 9 0,61 31,74 1,22 427,48 1,24 0,61 6,24 203,13 0,7
2023./2024. mācību gads (viena pedagoga slodze –  36 stundas nedēļā)
Pedagogu skaits 2191 1 92 8 944 3 1 32 498 5
Slodze likmēs 1224.04 0,6 32.76 2.68 331.74 0,88 0,6 7.97 177.47 1,26

Papildu svešvalodu skolotāju sagatavošana tiek nodrošināta, sākot no 2023.gada rudens semestra, ieviešot mērķa pasākumus kvalificētu pedagogu nonākšanai skolās:
Augstskolu studiju programmās:
Jaunu pedagogu sagatavošana augstskolās:
1)ir noteiktas valstī prioritārās pedagogu sagatavošanas jomas: STEM, svešvalodu, latviešu valodas skolotāji un speciālās izglītības pedagogi.
2)no 01.09.2023. ir ieviestas paaugstinātas mērķstipendijas – 300 euro apmērā un valsts finansējums studijām. Prioritāte ir pilna laika klātienes pamatstudijas (6. līmeņa profesionālā kvalifikācija / bakalaura grāds);
3)saskaņā ar 20.02.2024. apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” ir rasts jauns risinājums, kas paredz iespēju topošajiem pedagogiem finansēt arī nepilna laika studiju vietas.  Jaunā kārtība stāsies spēkā jau ar 2024. gada pavasara semestri ir rasts jauns risinājums, turpmāk no valsts budžeta līdzekļiem finansēs vairāk nekā 900 nepilna laika studiju vietas tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās.

Papildu kvalifikācijas ieguves iespējas augstskolās:
1)Ministrijas veiktā iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei” ietvaros, kas tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 21.4. apakšpunktam, skolotājiem ir iespēja iegūt tiesības mācīt otro svešvalodu vispārējā izglītībā (vācu valoda, franču valoda, spāņu valoda, valodas prasmes līmenis C1), lai veicinātu konkurētspēju darba tirgū un nodrošinātu vispārējās izglītības procesa kvalitāti valstī. Pirmais šāds iepirkums tika izsludināts 2023. gada septembrī, kurā tiesības mācīt otro svešvalodu vācu valodu ieguva 17 skolotāji. Iepirkums tiks izsludināts arī turpmāk, tuvākais – 2024. gada martā, piedāvājot iegūt papildu kvalifikācijas ieguvi – tiesības mācīt otro svešvalodu vācu, franču vai spāņu valodu.
2)darba vidē balstītais skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” (2023. gadā – 1 vācu valodā, 2 – franču valodā), īpaši aicinot pieteikties  profesionāļus, kuri vēlas kļūt par latviešu vai otrās svešvalodas (vācu, franču u.c. valodu), kā arī STEM mācību priekšmetu pedagogiem.
Plānotais ārvalstu institūciju Latvijā (galvenokārt Vācijas, Francijas, Ziemeļvalstu ministru padomes) atbalsts:
1)papildu kvalifikācijas ieguves iespēju – tiesību mācīt svešvalodu (ES, EEZ valodu) nodrošināšana, īstenojot papildu kvalifikācijas ieguves programmas esošajiem citu mācību priekšmetu skolotājiem. Piemēram, Vācijas Federatīvā Republika ir izteikusi gatavību sniegt dāsnu finansiālo atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijai. Ar kopīgi izstrādātiem mērķtiecīgu programmu līdz 2026. gadam Gētes institūtā Rīgā starptautiskā projekta “Deutsch Lehren Lernen” paredzēts apmācīt un kvalificēt vairākus desmitus vācu valodas skolotājus, kuri būtu gatavi mācīt Latvijas skolās.
2)atbalsts papildu viesskolotāju (vācu, franču, citu valodu) piesaistei.
Svešvalodu skolotāju sagatavošana nodrošināma, sākot jau no 2023.gada rudens semestra, ieviešot mērķa pasākumus kvalificētu pedagogu nonākšanai skolās: ir noteiktas valstī prioritārās pedagogu sagatavošanas jomas: STEM, svešvalodu, latviešu valodas skolotāji un speciālās izglītības pedagogi. Atbalsta mehānisma ietvaros tiks ieviestas paaugstinātas mērķstipendijas – 300 euro apmērā un valsts finansējums studijām, vienlaicīgi izvirzot nosacījumus attiecībā uz mācību sekmēm, ierobežojot nodarbinātību studiju laikā, kā arī izvirzot nosacījumus par nodarbinātību izglītības iestādē pēc studiju pabeigšanas.
Ir organizēts iepirkums pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanai (tiesības mācīt citu mācību priekšmetu) mācību programma “Otrā svešvaloda – Vācu, Franču”. Šo programmu plānots īstenot sākot ar 2023. gadu un turpmākajos gados. Šobrīd ir nokomplektēta vācu valodas skolotāju sagatavošanas grupa un tiks finansētas šīs grupas mācības.
Papildus profesionālā pilnveide (tiesības mācīt vācu valodu) no 2024. gada tiek plānota arī sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Rīgā un Gētes institūtu starptautiskā projekta “Deutsch Lehren Lernen”/”Mācāmies mācīt vācu valodu” ietvaros.
Studējošajiem, topošajiem pedagogiem, kopš 2023. gada rudens semestra tiek piešķirta stipendija 300 eiro apmērā, nodrošinot tai finansējumu no ministrijas budžetam piešķirtā papildu finansējuma pedagogu sagatavošanai. Stipendija paredzēta, lai nodrošinātu valsts izglītības iestādēs nepieciešamo skolotāju skaitu un veicinātu vidējās izglītības absolventu interesi par studijām skolotāju sagatavošanas programmās, tostarp valstī prioritārajā svešvalodu (EEZ valodu) jomā, nodrošinot pāreju no krievu valodas kā otrās svešvalodas, piedāvājot apgūt EEZ valodas (piemēram, vācu, franču, spāņu) kā otro svešvalodu skolās.
Finansējums tiek nodrošināts, balstoties uz likumā  “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” apstiprināto prioritāro pasākumu “Augstākā izglītība” (15_37_P) piešķirto papildu finansējumu jauno un topošo pedagogu sagatavošanai.
Šobrīd aptuveni 70% no izglītības tematiskās jomas studentiem studē nepilna laika studijās par maksu. Ņemot vērā pedagogu trūkumu izglītības iestādēs, tiek ieviests arī jauns risinājums, paredzot iespēju topošajiem pedagogiem finansēt arī nepilna laika studiju vietas. Turpmāk no valsts budžeta līdzekļiem finansēs vairāk nekā 900 nepilna laika studiju vietas tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās – to paredz Ministru kabinetā 2024.gada 20.februārī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.  Jaunā kārtība stāsies spēkā jau ar 2024. gada pavasara semestri. Ministrija finansēs šīs nepilna laika studiju vietas tās administrētās budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstākās izglītības programmu nodrošināšana” ietvaros, izmantojot 2023. gada un attiecīgā vidējā termiņa budžeta sagatavošanas procesā atbalstīto prioritāro pasākumu “Augstākā izglītība”, kas cita starpā ietver papildu finansējumu pedagogu sagatavošanai.
Ministrijas iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei” ietvaros no 2023. gada septembra  tiek piedāvātās iespējas iegūt papildu kvalifikāciju, apgūstot mācību programmu “Otrā svešvaloda – Vācu, Franču, Spāņu” (vai cita EEZ valoda saskaņā ar pieprasījumu), šī programma tiek finansēta no valsts budžeta finansējuma 01.11.00. programmas.
Papildus jāatzīmē, ka vairākas ārvalstu institūcijas Latvijā izteikušas gatavību atbalstīt svešvalodu skolotāju (ES, EEZ valodas) sagatavošanu, piemēram,  Vācijas Federatīvā Republika plāno sniegt finansiālo atbalstu ministrijai, kvalificējot un sagatavojot papildus vācu valodas skolotājus. Ar kopīgi izstrādātiem mērķtiecīgiem kursiem līdz 2026. gadam paredzēts apmācīt un kvalificēt vairākus desmitus vācu valodas skolotāju, kuri būtu gatavi mācīt vācu valodu Latvijas skolās.
Ar ārvalstu institūciju atbalstu plānots piesaistīt arī ES un EEZ valodu viesskolotājus darbam Latvijas skolās.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/c7d4f843-cc63-4a31-953b-9229cd178abf

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Viedokļu pārskats publicēts TA lietas sadaļā "Papildu dokumenti".

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests
  • Izglītības iestādes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Valsts izglītības satura centrs
neietekmē
Izglītības kvalitātes valsts dienests
neietekmē
Izglītības iestādes
neietekmē
Kopā
0,00

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Valsts izglītības satura centrs
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Izglītības iestādes
Kopā
0,00

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Lai ievērotu bērna labākās intereses, projekts paredz noteikt, ka apgūstamo otro svešvalodu, kas ir viena no ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, izglītības iestāde nosaka saskaņā ar tās nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, ievērojot vecāku izvēli un efektivitātes apsvērumus.
Ņemot vērā, ka ES teritorijā pieaug mobilitāte izglītības, apmācības un nodarbinātības jomās, palielinās vispārējā sadarbība pasaules mērogā, izglītības un apmācības sistēmām ir jāpārvērtē izaicinājumi valodu mācīšanas un apguves jomā un iespējas, ko sniedz Eiropas valodu daudzveidība, teikts Eiropas Savienības Padomes 2019. gada 22. maija priekšlikumā par visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguvei (pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(02)&from=EN).

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi