Anotācija (ex-ante)

21-TA-1509: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK noteikumu projekta mērķis ir pagarināt Valsts izglītības satura centra īstenotā 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” (turpmāk – 8.5.2. SAM) projekta Nr. 8.5.2.0/16/I/001 "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" īstenošanas termiņu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
MK noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
8.5.2. SAM ietvaros Valsts izglītības satura centrs (turpmāk - VISC) kopš 2016.gada 16.decembra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.5.2.0/16/I/001 "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" (turpmāk- 8.5.2. SAM projekts) un pašreizējais Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 262 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi” (turpmāk -  MK noteikumi Nr. 262) regulējums paredz tā īstenošanu līdz 2022. gada 30.jūnijam.
Līdz 2021.gada 30. novembrim ir pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras, veikta 173 profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde, lai nodrošinātu vienoto Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu un atzīšanu, izstrādāti 124 profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, izstrādātas 176 modulārās profesionālās izglītības programmas, izstrādāti 14 mācību līdzekļi (tai skaitā digitālie mācību līdzekļi) un metodiskie materiāli, kā arī novērtēšanas materiāli un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamie mācību līdzekļi, iegādātas 130 simulācijas iekārtas, veiktas 742 ekspertīzes profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturam, modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei, iegādāto un izstrādāto mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) saturam un iegādātajām simulācijas iekārtām. 
Līdz iepriekš plānotajam 8.5.2. SAM  projekta īstenošanas beigu termiņam, 2022. gada 30. jūnijam tiks nodrošināta MK noteikumos Nr. 262 noteikto uzraudzības rādītāju izpilde pilnā apmērā, sasniedzot šādus iznākuma un rezultāta rādītājus:
- profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits, kuru izstrādei piešķirts Eiropas Sociālā fonda atbalsts, – 200;
- modulāro profesionālās izglītības programmu skaits, kuru izstrādei piešķirts Eiropas Sociālā fonda atbalsts, – 184;
- atbalstīto un apstiprināto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits – 200.
Vienlaikus paredzēta arī 8.5.2. SAM projekta darbību ietvaros plānoto rezultātu izpilde pilnā apmērā šādās darbībās:
- profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde (rezultāts – 206);
- mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde un publiskošana (rezultāts – 29);
 - ekspertīzes nodrošināšana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturam, modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei, iegādāto un izstrādāto mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) saturam un iegādātajām simulācijas iekārtām (rezultāts – 892);
- simulācijas iekārtu (informācijas tehnoloģiju programmas, speciāli aprīkotas iekārtas reālas darbības aizstāšanai, atspoguļojot galvenās īpašības vai uzvedību izvēlētai fiziskai vai abstraktai sistēmai vai procesam) iegāde (rezultāts - 131).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
8.5.2. SAM projektā atbilstoši “Metodiskajiem ieteikumiem modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei”, izstrādājot modulārās profesionālās izglītības programmas, ir identificētas sasniedzamo rezultātu vienības 186 profesionālajām kvalifikācijām Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk - LKI) otrajam līdz ceturtajam līmenim, un tiek nodrošināta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde profesionālajām kvalifikācijām.
Atbilstoši plānotajiem grozījumiem likumprojektā "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" (Nr. 895/Lp13) (turpmāk - PIL), profesionālā kvalifikācija veidojas no sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības/ām (profesionālās kvalifikācijas daļa, kas ir atsevišķi pārbaudāms un novērtējams saskaņotu zināšanu, prasmju, attieksmes, profesionālās patstāvības un atbildības kopums). PIL grozījumi paredz, "2⁴) modulis – profesionālās izglītības programmas patstāvīga sastāvdaļa, tā pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu, prasmju, profesionālās patstāvības un atbildības  kopums”, un par moduļa apguvi ir paredzēts izsniegt dokumentu. Profesionālās kvalifikācijas sadalīšana sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībās dod iespēju atsevišķus sasniedzamos mācīšanās rezultātus: 1) atzīt no iepriekšējās pieredzes, 2) atzīt no citas izglītības iestādes, 3) uzkrāt izglītības iestādē, 4) izmantot mobilitātei.
Lai nodrošinātu PIL plānoto grozījumu normu piemērošanu, sekmētu 8.5.2. SAM projekta mērķi - izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu, nepieciešams veikt papildinājumus šādu 8.5.2. SAM projekta darbību ieviešanā, attiecīgi pagarinot arī 8.5.2.SAM ieviešanas termiņu:
a) Projekta 3.2. darbība "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde" (turpmāk - 3.2. darbība), kas paredz profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk - PKE) sagatavošanu publicēšanai;
b) Projekta 4.darbība "Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana, tai skaitā to atbilstības LKI un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai izvērtēšana, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu, katrā modulārajā profesionālās izglītības programmā iekļaujot komponentes "iniciatīva un uzņēmējdarbība", "sabiedrības un cilvēka drošība", "informācijas un komunikācijas tehnoloģijas", "sociālās un pilsoniskās prasmes", "valodas, kultūras izpratne un izpausme" vai integrējot tās profesionālās izglītības saturā" (turpmāk - 4. darbība).
Papildus tam atbilstoši grozījumiem PIL, 16.² pantam “Tehnikums un tā darbības mērķi", viens no mērķiem ir - reģionāli vai nozaru griezumā īstenot metodisko darbu, nodrošināt citām profesionālās izglītības iestādēm metodisko atbalstu un pedagogu tālākizglītību. Profesionālās izglītības programmu moduļi ir strukturēti “veicamajos darbos” un profesionālajā izglītībā šobrīd nav pieejamu atbilstošu metodisko materiālu, kas palīdzētu pedagogiem tehnikumos veidot metodiskos materiālus moduļiem, kas ir nelieli apjomā un ar sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem atlasītu/ atbilstošu saturu un praktiski strukturēti.
 
Risinājuma apraksts
MK noteikumu projekts paredz pagarināt 8.5.2. SAM projekta ieviešanas termiņu par sešiem mēnešiem, to nosakot līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu ar PIL grozījumiem plānoto atsevišķu normu ieviešanu, sekmīgi un kvalitatīvi ieviestu 8.5.2. SAM projektā ieplānotās darbības, sasniedzot papildu nozarei svarīgus rezultātus, nodrošinot pēc iespējas lielāku ieguldījumu politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu.
Pagarinot 8.5.2. SAM projektu, tā 3.2. darbības ietvaros plānots pievienot vērtēšanas sadaļu sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām (kvalifikācijas daļām) 186 profesionālajām kvalifikācijām no izstrādātajiem moduļu pārbaudījumu paraugiem LKI otrajam līdz ceturtajam līmenim, tai skaitā veikt PKE korektūras darbus. Tā kā izglītības programmu moduļiem ir izstrādāti pārbaudījumi, tad 8.5.2. SAM projektā tiek plānots sakārtot sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības, pievienojot pārbaudījuma daļu un publicēt VISC mājas lapā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī ilgtermiņa sasniedzamo mācīšanās rezultātu atzīšanai, kas ir visciešāk saistīti ar reāliem darba apstākļiem, vislabāk - tieši darba vietā. Sasniedzamās mācīšanās vienības var izmantot ne tikai kā struktūru formālās izglītības programmās, bet arī apstiprināt neformālās un ikdienas mācīšanās (mācīšanās no ikdienā veicamām darbībām) rezultātus.
Projekta 4. darbības ietvaros, atbilstoši PIL grozījumiem, tiks sakārtotas sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības (kvalifikācijas daļu) 186 izstrādātajiem modulāro profesionālās izglītības programmu (turpmāk - MIP) LKI otrajam līdz ceturtajam līmenim. Profesionālo kvalifikāciju strukturēšana sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībās nodrošinās, lai mainīgajā darba vidē nodrošinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un nodrošinātu ECVET (Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai) principu īstenošanas iespējas, tas paredz iespēju tos uzkrāt, pārnest un atzīt, tādējādi nodrošinot mērķi veicināt elastīgu mācīšanos jebkurā vietā un laikā. No ECVET principu viedokļa sasniedzamie mācīšanās rezultāti nav atkarīgi no mācību procesa ilguma, kura laikā tie tika sasniegti, vai no mācību konteksta. Tāpēc tie ir piemērojami, lai noteiktu un salīdzinātu izglītojamā sasniegumus mācību/darba vidē vai kontekstā ar to, ko var sasniegt citos mācību apstākļos vai kontekstā. Ja sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir aprakstīti skaidri un saprotami, saistot zināšanas, prasmes, atbildības pakāpi un autonomiju, tad tie ir viegli novērtējami un saprotami darba devējam un izmantojami individuālā portfolio veidošanai.
Papildus tam, lai veicinātu tehnikumiem, atbilstoši grozījumiem PIL, 16.² pantam, izvirzītā mērķa izpildi, 8.5.2. SAM  projekta 5.1.darbībā "Mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde un publiskošana", plānots apkopot pieredzi digitālo mācību līdzekļu iestrādes procesā, izstrādājot metodiskos ieteikumus “Ieteikumi digitālo mācību līdzekļu satura izstrādē un izvērtēšanā profesionālajā izglītībā”, izveidojot trīs piemērus moduļu satura un/vai prakses satura izklāstā un/vai uzdevumu pārskatiem, ko turpmāk varētu izmantot  prakses dienasgrāmatu digitālo risinājumu izstrādē. 
8.5.2. SAM projekta termiņa pagarinājums tiek pieļauts saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” 51.1 punktu.
8.5.2. SAM projekta pagarinājums tiks nodrošināts specifiskajam atbalsta mērķim pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma ietvaros (12 572 584 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 10 686 696 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 885 888 euro).
Pēc MK noteikumu spēkā stāšanās, VISC sagatavos un iesniegs Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) (Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā) attiecīgus grozījumus 2016. gada 16. decembra  noslēgtajā vienošanās „Vienošanās par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.5.2.0/16/I/001” (turpmāk – vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001).
MK noteikumu projektā paredzētie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskām izmaiņām Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulas Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 71.panta izpratnē, tā kā minētie grozījumi pozitīvi ietekmē 8.5.2. SAM mērķa (pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu) sasniegšanu, nodrošinot 8.5.2. SAM projekta turpmāku ieviešanu esošā finansējuma ietvaros, kā arī izmantojot 8.5.2. SAM projekta līdzšinējo ieviešanas mehānismu.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Kā alternatīvs risinājums ir neveikt grozījumus MK noteikumos Nr. 262 un nepagarināt projekta ieviešanas termiņu par sešiem mēnešiem.
Neveicot grozījumus MK noteikumos Nr. 262, projektam tiktu liegta iespēja sniegt lielāku pienesumu politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanā, kā arī nebūtu iespēja 8.5.2. SAM projektā īstenotajām darbībām piemērot ar PIL grozījumiem plānoto atsevišķu normu ieviešanu un nodrošināt 8.5.2. SAM projektā atsevišķu plānoto darbību ieviešanas pēctecību Eiropas Savienības fondu 2021.- 2027. gadam plānošanas periodā.
Izvērtējot iespējamo alternatīvu secināms, ka piedāvātais noteikumu projekts novērš vairākus iespējamos riskus.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs 8.5.2. SAM projekta īstenošanu, sekmēs noteikto mērķu sasniegšanu un sasniedzamo uzraudzības rādītāju izpildi.
Pēc MK noteikumu spēkā stāšanās tiesiskā regulējuma izmaiņu rezultātā CFLA un VISC būs jānodrošina grozījumu veikšana noslēgtajā vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001 par 8.5.2. SAM projekta īstenošanu, paredzot projekta ieviešanas termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 31.decembrim.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • studenti
Ietekmes apraksts
Profesionālajā izglītībā tiks pilnveidots profesionālās izglītības saturs, kas kopumā pozitīvi ietekmēs izglītības rezultātus, veicinot izglītojamo kompetenču attīstību un spēju pielāgoties mainīgajām dzīves situācijām un darba tirgus prasībām.
Juridiskās personas
  • IZM, VISC, CFLA, profesionālās izglītības iestādes un koledžas
Ietekmes apraksts
Pamatojoties uz tiesisko regulējumu, profesionālajā izglītībā tiks pilnveidots profesionālās izglītības saturs, kas kopumā pozitīvi ietekmēs izglītības rezultātus, veicinot izglītojamo kompetenču attīstību un spēju pielāgoties mainīgajām dzīves situācijām un darba tirgus prasībām.
Vienlaikus noteikumu tiesiskais regulējums sabiedrības grupām un institūcijām nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
MK noteikumu projekts paredz, ka 8.5.2. SAM projekta ieviešana tiek veikta specifiskajam atbalsta mērķim pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma ietvaros (12 572 584 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 10 686 696 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 885 888 euro), kas nerada papildu ietekmi uz valsts budžetu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Valsts izglītības satura centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/95bb1ff7-7770-4be2-9dc4-4a9006c23af2
 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Par MK noteikumu projektu publiskajai apspriešanai noteiktajā termiņā netika saņemts sabiedrības vai nevalstisko organizāciju viedoklis. Atzinums ar iebildumu un priekšlikumu par MK noteikumu projektu tika saņemts no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība MK noteikumu projektu saskaņoja bez iebildumiem un priekšlikumiem.

6.4. Cita informācija

MK noteikumu projektā ietvertie grozījumi ir izskatīti un atbalstīti Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā 8.5.2. SAM projekta uzraudzības padomē (2021. gada 9.decembrī), kurā ir pārstāvēti dažādu ministriju un valsts institūciju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kurā piedalās arī pārstāvji no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, plānošanas reģionu pārstāvji, kā arī pārstāvji no citām biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar profesionālās izglītības attīstību.
Ikviens sabiedrības loceklis ir aicināts sekot līdzi tiesību aktu projekta virzībai  un nepieciešamības gadījumā paust savu viedokli par to.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Tiesību akta projekta izpildē iesaistīta Izglītības un zinātnes ministrija kā ES fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, VISC kā 8.5.2. SAM projekta finansējuma saņēmējs.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
8.5.2. SAM projektā pilnveidotais mācību saturs (pilnveidotas nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādāti profesiju standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības, izstrādāti profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas, izstrādāti mācību līdzekļi (tai skaitā digitālie mācību līdzekļi) un metodiskie materiāli, kā arī novērtēšanas materiāli un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamie mācību līdzekļi, iegādātas simulācijas iekārtas u.c.) sniedz pozitīvu ietekmi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, tādējādi veicinot sabiedrības izglītošanos un iesaisti darba tirgū. 

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
8.5.2. SAM projektā pilnveidotais mācību saturs (tai skaitā digitālie mācību līdzekļi) ir pieejams visiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, neatkarīgi no to sociālā stāvokļa, rases, reliģiskās piederības vai invaliditātes.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi