Anotācija (ex-ante)

23-TA-1685: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā, 5.panta pirmā daļa, 9.panta pirmā daļa, 14.panta nosacījumi.
Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas un to, ka nav zināmas valsts pārvaldes funkcijas, kuru nodrošināšanai būtu lietderīgi tos saglabāt valsts īpašumā, ar valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Īpašumu izvērtēšanas komisijas lēmumu nolemts ierosināt to atsavināšanu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) paredz, ievērojot Atsavināšanas likumā ietverto tiesisko regulējumu, atļaut VNĪ pārdot izsolē būvju nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 580 0344) Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, kopā ar saistīto valsts nekustamo īpašumu - 269/2901 domājamām daļām no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 080 2139) Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, kas nav nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojuma projekts paredz atļaut VNĪ pārdot izsolē kopā divus valsts nekustamos īpašumus Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā kā patstāvīgi īpašumi atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos.

1) Nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 580 0344) – būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 080 2139 001) - garāžu, Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā (turpmāk – Būve).
Īpašuma tiesības uz Būvi nostiprinātas valstij Finanšu ministrijas personā Rīgas pilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000650016, lēmuma datums: 2023.gada 2.februāris.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem, Būvei noteiktais galvenais lietošanas veids: 1274 – "citas, iepriekš neklasificētas, ēkas";  Būves tips: 12740202 - "individuālās garāžas"; Būves kadastrālā vērtība uz 2023.gada 1.janvāri noteikta 1952 euro. Atbilstoši NĪVKIS datiem Būves  platība ir 26,90 m2, tās fiziskais nolietojums – 30%.

Būve atrodas uz  zemes vienības  (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 080 2139) -  Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā. Rīgas pilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000650016 I daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.2. ir atzīme, ka Būve ir saistīta ar zemes vienību Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā.

 2) Nekustamo  īpašumu  (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 080 2139)- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 080 2139) 0,1520 ha kopplatībā 269/2901 domājamās daļas - Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā (turpmāk – valstij piederošās domājamās daļas no zemes vienības).

Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 080 2139) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 080 2139) Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā ir kopīpašums.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 080 2139) -  Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā (turpmāk – zemes vienība Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā) nostiprinātas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000473133:
- valstij Finanšu ministrijas personā, 269/2901 domājamo daļu apmērā, lēmuma datums: 2014.gada 18.jūnijs;
- ražošanas komercsabiedrībai ar ierobežotu atbildību "IMANTA", 2632/2901 domājamo daļu apmērā, lēmuma datums 2020.gada 10.augusts (pamats: 2015.gada 29.jūnija nomaksas pirkuma līgumu Nr.3/2-2-15-3/190). Minētais nomaksas pirkuma līgums Nr.3/2-2-15-3/190 tika noslēgts pamatojoties, uz VNĪ 2014.gada 9.decembra lēmumu Nr.550 “Par apbūvēta valsts zemesgabala Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, 2632/2901 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai”.  Atsavināšanai nodoto domājamo daļu apmērs tika noteikts, atbilstoši Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2013.gada 28.februāra atzinumam Nr.10-02/219991-1 “Par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības”. No minētā secināms, ka ražošanas komercsabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMANTA" kā būves īpašniece, kura atbilda Atsavināšanas likuma 44.panta ceturtajā daļā minētajām personām, savas pirmpirkuma tiesības ir izmantojusi un iegādājusies tās īpašumā esošas būves uzturēšanai un apsaimniekošanai noteiktās piesaistāmās domājamās daļas no valstij  Finanšu ministrijas personā piederošas zemes vienības.

Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienības Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, kadastrālā vērtība uz 2023.gada 1.janvāri noteikta 21017 euro.
Zemes vienībai Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, noteiktais lietošanas mērķis : 0701 - "vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve"-  0,1520 ha platībā, zemes vienībai noteiktais  lietošanas veids: "pārējās zemes platība"- 0,1520 ha.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000473133 ierakstiem zemes vienībai Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, apgrūtinājumi nav noteikti.
Saskaņā ar ierakstiem NĪVKIS datiem zemes vienībai Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, noteikti šādi apgrūtinājumi:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0017 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam – 0,0189 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0281 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija – 0,0006 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0093 ha;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0026 ha;
 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0043 ha;
- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0180 ha.
Valstij piederošo domājamo daļu no zemes vienības Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, ieguvējam, izmantojot valsts zemes vienību, būs saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.
Būve un valstij piederošās domājamās daļas no zemes vienības nav iznomātas.

Uz zemes vienības Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, atrodas vēl viena būve (būves kadastra apzīmējums 0100 080 2139 002) - dzīvojamā māja,  kura ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01005800369) – Buļļu ielā 43, k-6, Rīgā, sastāvā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas privātpersonai - ražošanas komercsabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMANTA",  Rīgas pilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 00000195296, lēmuma datums: 2005.gada 30.novembris.
Vēl uz zemes vienības Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, atrodas zemesgrāmatā nereģistrētas būves (būves kadastra apzīmējums 0100 080 0222 002)- mazēkas 7,7 kvm platībā, daļa. Minētā būve (šķūnis) saistīta ar blakus esošo zemes vienību, kas ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000800222) Buļļu iela 43 k-5, Rīga, sastāvā, un  saskaņā ar NĪVKIS datiem minērais nekustamais īpašums ir pilnībā sadalīts dzīvokļu īpašumos. Būvei NĪVKIS nav reģistrēts ne tiesiskais valdītājs, ne lietotājs.
Tā kā minētā būve ir mazēka (apbūves laukums nepārsniedz 25 m2), tad saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.pantu tā nav ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, līdz ar to tās lietotājs, ja tāds tiks reģistrēts,  nav uzskatāms par personu, kura atbilst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā un 44.panta ceturtajā daļā minētajām personām.
 
          Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada 23.februāra vēstuli Nr.DA-23-4988-nd, zemes vienība Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk – RTP, apstiprināts ar Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, īstenojams no 2023.gada 16,februāra) Funkcionālā zonējuma kartei, atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 4.2.1. apakšnodaļas prasībām.
Atbilstoši TIAN 4.2.1. apakšnodaļai mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1) galvenie teritorijas izmantošanas veidi:
-        savrupmāju apbūve;
-        rindu māju apbūve;
-        daudzdzīvokļu māju apbūve.
Teritorijas papildizmantošanas veidi:
-        biroju ēku apbūve: biroju ēku apbūve ar stāvu platību līdz 500 m², veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
-        tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve: objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas, atklāta tipa pašapkalpošanās automazgātavas, ķīmiskās tīrītavas, kuru jauda pārsniedz 500 kg dienā, un veļas mazgātavas, kuru jauda pārsniedz 1000 kg dienā. Objekta maksimālā stāvu platība ir 2000 m², pie E kategorijas ielas atļauts izvietot objektus, kuru maksimālā stāvu platība ir 500 m²;
-        tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve: pansijas. Viesnīcas, dienesta viesnīcas un viesu mājas ar ietilpību līdz 30 numuriem, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
-        kultūras iestāžu apbūve: kultūras iestāžu apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu, izņemot bibliotēkām, muzejiem un izstāžu zālēm
-        sporta būvju apbūve: apbūve sporta nodarbībām bez skatītājiem, apbūve nodarbībām un sporta pasākumiem ar skatītājiem, ja būve nepieciešama izglītības iestādes funkciju veikšanai. Apbūve nodarbībām un sporta pasākumiem ar skatītāju vietām līdz 300 cilvēkiem, veicot paredzētās būves publisko apspriešanu.
-        izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;
-        veselības aizsardzības iestāžu apbūve: ārstu prakses, veselības centri un citi ambulatorai ārstniecībai paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
-        sociālās aprūpes iestāžu apbūve;
-        dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve: veterinārās prakses;
-        reliģisko organizāciju ēku apbūve: reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
-        labiekārtota ārtelpa: labiekārtota ārtelpa, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas;
-        ārtelpa bez labiekārtojuma.
Atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada 23.februāra vēstulē Nr.DA-23-4988-nd sniegtajai informācijai, valstij piederošās domājamās daļas no zemes vienības neatrodas degradētā teritorijā un piegul ielu sarkanajām līnijām, un no teritorijas plānojuma viedokļa tām ir nodrošināta piekļuve.

Atsavināšanas likuma  4.panta ceturtās daļas 2.punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai, un 7.punkts - publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu.
VNĪ nav saņemts atsavināšanas ierosinājums no zemes vienības Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, kopīpašnieka.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
Ar Finanšu ministrijas un VNĪ  2020.gada 18.martā noslēgto Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgumu, kas Finanšu ministrijā reģistrēts ar Nr. 13.7-17/12/38, VNĪ veic Finanšu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, tajā skaitā nodrošinot lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem. Attiecīgi, ņemot vērā  rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas un to, ka nav zināmas valsts pārvaldes funkcijas, kuru nodrošināšanai būtu lietderīgi tos saglabāt valsts īpašumā, ar VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisijas lēmumu nolemts ierosināt nekustamo īpašumu atsavināšanu un attiecīga Ministru kabineta lēmuma sagatavošanu.
Lai nodrošinātu zemes un ēkas vienotības principa ievērošanu, Būve ir pārdodama kopā ar būvei piesaistāmajām 269/2901 domājamām daļām no zemes vienības  Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē VNĪ.
Atsavinot nekustamo īpašumu, jāņem vērā likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktie ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 11.pantā noteikto sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, tīmekļvietnē un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Vienlaicīgi ar sludinājumu VNĪ tīmekļvietnē ievieto arī pārdodamā valsts nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Rīkojot elektronisku izsoli, sludinājumi par publiskas personas mantas izsoli ievietojami arī elektronisko izsoļu tīmekļvietnē (https://izsoles.ta.gov.lv).
Zemes vienības Buļļu ielā 43 k-6, Rīgā, kopīpašniekam, vienlaikus ar sludinājumu par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli, tiks nosūtīts paziņojums par izsoli, vienlaicīgi uzaicinot kopīpašnieku mēneša laikā iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saskaņā ar Atsavināšanas likuma 14.pantu. Ja mēneša laikā minētā persona neiesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu vai iesniegs atteikumu, rīkojama izsole. Šādā gadījumā minētā persona būs tiesīga iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā.
Rīkojuma projekts paredz nekustamā īpašuma valdītājam  – Finanšu ministrijai uzdevumu nodot pircējam valsts nekustamo īpašumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu. Trīsdesmit dienu termiņš dokumentu nodošanai nekustamā īpašuma pircējam noteikts, izvērtējot nekustamā īpašuma pircēja pienākumu veikt noteiktas darbības noteiktos termiņos, samērīgi ar nekustamā īpašuma pārdevēja pienākumiem.
VNĪ nekustamo īpašumu pirkumu līgumos paredz nosacījumu, ka dokumentus, kas nepieciešami pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pārdevējs (vai valdītājs) izsniedz pircējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu saistību izpildes pret pārdevēju.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12.punktā noteiktajam, lai noskaidrotu, vai atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai, rīkojuma projektu ievietojot Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, tiks nodrošināts noteikumos noteiktais pienākums.
Ja divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Vienotajā tiesību aktu portālā valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes nepieprasa rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, to var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Gadījumā, ja pirmpirkuma tiesības neizmanto pirmpirkuma tiesīgā persona, tad jebkurš tiesību subjekts - fiziska un juridiska persona, kurai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja, un kura vēlas piedalīties izsolē un iegādāties valsts nekustamo īpašumu – būvi.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Gadījumā, ja pirmpirkuma tiesības neizmanto pirmpirkuma tiesīgā persona, tad jebkurš tiesību subjekts - fiziska un juridiska persona, kurai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja, un kura vēlas piedalīties izsolē un iegādāties valsts nekustamo īpašumu – būvi.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Projekta īstenošanai nav nepieciešami papildus līdzekļi no valsts vai pašvaldību budžeta. VNĪ saskaņā ar Atsavināšanas likuma 47.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 37.punktu valsts nekustamās mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaitīs valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā mēneša laikā pēc to saņemšanas. Ja valsts nekustamais īpašums tiks atsavināts 2023.gadā, tad atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas saskaņā ar  likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 58.panta pirmo daļu izlietojami VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai (izņemot netiešo izmaksu segšanai), tajā skaitā valsts nekustamo īpašumu uzlabošanas darbu veikšanai, vidi degradējošo objektu sakārtošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Minētie līdzekļi, kas 2023. gadā netiks izlietoti valsts īpašumā un VNĪ pārvaldīšanā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai, līdz 2023. gada 31. decembrim tiks ieskaitīti valsts budžetā.
Šobrīd nav iespējams noteikt summu, kas tiks ieskaitīta valsts budžetā, jo pašlaik nav iespējams noteikt valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtību, jo valsts nekustamā īpašuma atsavināšana (nosacītās cenas noteikšana) tiks organizēta pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas un tā būs atkarīga no valsts nekustamo īpašumu tirgus vērtības vērtēšanas dienā. Atsavināšanas izdevumu apmēru nosaka Ministru kabineta paredzētajā kārtībā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija


Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība rīkojuma projekta izstrādē netiek piemērota. Rīkojuma projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.
Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi