Anotācija (ex-ante)

22-TA-3093: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 33.§) “Informatīvais ziņojums "Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”” (turpmāk – Protokollēmums) 12.punktā doto uzdevumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts sagatavots, lai izpildītu Protokollēmuma 12.punktā doto uzdevumu un nodrošinātu finansējumu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" projektā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Kultūras nozares infrastruktūras projektu īstenošana ēkās, kurās ir izvietotas Kultūras ministrijas padotības iestādes un valsts kapitālsabiedrības, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, šobrīd tiek veikta, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu un valsts budžeta finansējumu. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īsteno projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” (projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062). Pārbūves darbu laikā, veicot demontāžas un atsegšanas darbus, tika konstatēti apstākļi, kuru rezultātā radās nepieciešamība veikt būvprojekta izmaiņas un iekļaut neparedzētus būvdarbus. Tāpat ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai ir nepieciešams veikt papildu būvdarbus. Saistībā ar papildus un neparedzētajiem būvdarbiem ir pieaudzis arī projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbu apjoms. Papildus tam, ir saņemts arī būvuzņēmēja aprēķins par būvdarbu sadārdzinājumu, kas radies Krievijas militārās agresijas Ukrainā un ar to saistīto sankciju rezultātā.

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” būvdarbu pabeigšanai, aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, bez projekta vadības izmaksām, kas sedzamas no Eiropas Savienības fondu finansējuma, 2022.gadā papildus nepieciešamais finansējums ir 299 666 euro (t.sk. PVN). Saskaņā ar Protokollēmuma 12.punktā doto uzdevumu ir sagatavots Projekts, tādējādi nodrošinot, ka 2022.gadā finansējums 299 666 euro apmērā var tikt pārdalīts no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" projektā, kas Finanšu ministrijai bija piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"” 18.6.apakšpunktu.

Saskaņā ar Protokollēmuma 12.punktu 2022.gadā finansējumu 299 666 euro ir jāpārdala no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" projektā, kas Finanšu ministrijai bija piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā" 18.6.apakšpunktu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” nav uzskatāma par saimnieciskās darbības veicēju, jo tās pašu ieņēmumi nepārsniedz 50 procentus no kopējiem izdevumiem (sk. Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/c 262/01) 34.punktu), tādēļ valsts atbalsta regulējums nav jāpiemēro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Protokollēmuma 12.punktu 2022.gadā finansējumu 299 666 euro ir jāpārdala no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" projektā, kas Finanšu ministrijai bija piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā" 18.6.apakšpunktu.
Risinājuma apraksts
Lai risinātu iepriekš minētās problēmas, ir sagatavots Projekts, tādējādi nodrošinot, ka pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" projektā finansējums 299 666 euro apmērā tiks pārdalīts no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Lai nodrošinātu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksu valsts budžetā par projektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" veiktajiem būvniecības darbiem, 2022. gadā no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" tiks veikta finansējuma pārdale  299 666 euro apmērā uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Finanšu ministrija
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
  • VSIA "Rīgas cirks"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi