Anotācija (ex-ante)

24-TA-470: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
2024. gada 22. februārī Saeima ir pieņēmusi likumu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (turpmāk – likuma grozījumi), kurā noteikts aizliegums Latvijā ievest (importēt) lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas, kā arī ievest (importēt) minētos produktus Latvijā no citām trešajām valstīm, ja to izcelsmes vieta ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir novērst pretrunas starp normām, kas noteiktas Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai" (turpmāk – noteikumi Nr. 166) un likuma grozījumos.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvija, būdama Krievijas robežvalsts, cenšas pēc iespējas ātrāk saraut ekonomiskās saites ar Krieviju, lai aizsargātu savu drošību, tādēļ Ministru kabineta 2024. gada 30. janvāra sēdē tika nolemts noteikumos Nr. 166 iekļaut 5.1 punktu par produktu piegādes aizliegumu, taču šī norma attiecas tikai uz noteikumos Nr. 166 noteiktajiem pretendentiem. 
Lai nepieļautu, ka agresorvalstu valsts budžeti un to uzņēmumi gūst papildu ieņēmumus no savas produkcijas eksporta uz Latviju, 2024. gada 22. februārī Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā, un tie attiecas uz visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
22. februārī Saeimā pieņemtie likuma grozījumi nosaka lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas. Atbilstoši likuma grozījumiem Ministru kabinets 2024. gada 5. martā apstiprināja noteikumus Nr. 158 "Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 158), tajos norādot precīzus lauksaimniecības un lopbarības produktus, kurus aizliegts ievest Latvijā. Likuma grozījumi un noteikumi stājās spēkā 2024. gada 8. martā.
Savukārt noteikumu Nr. 166 pašreizējā redakcijā ir noteikts, ka atbalstu nepiešķir pretendentam, kas pēc 2024. gada 1. janvāra piegādājis lauksaimniecības un pārstrādātos lauksaimniecības produktus no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas.
Tā kā vienots importa aizlieguma regulējums jau ir noteikts likuma grozījumos un noteikumu Nr. 166 normas ir interpretējamas atšķirīgi no likuma grozījumos un noteikumos Nr. 158 noteiktajām, attiecīgās piegādes aizlieguma norma no noteikumiem Nr. 166 ir jāsvītro.
Risinājuma apraksts
No noteikumiem Nr. 166 svītrots 5.1 punkts. Tādējādi uz atbalsta pretendentiem, tāpat kā uz visām citām personām, attieksies likuma grozījumos noteiktais importa aizliegums un būs jāievēro noteikumos Nr. 158 noteiktais produktu saraksts.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki
Ietekmes apraksts
Uz personām attieksies tikai Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās importa aizlieguma normas.
Juridiskās personas
  • Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki
  • Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības
Ietekmes apraksts
Uz personām attieksies tikai Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās importa aizlieguma normas.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ar noteikumu projektu ir novērstas pretrunas starp noteikumiem Nr. 166 un Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu. Tā kā minētā likuma normas tiks piemērotas visiem iedzīvotājiem, sagatavotie grozījumi noteikumos Nr. 166 ir labvēlīgi atbalsta saņēmējiem un sabiedrības līdzdalība netiek organizēta. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi