Anotācija (ex-ante)

22-TA-2735: Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts (Groza ar plānošanas dokumentu)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk - MK) rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)”” (turpmāk – rīkojuma projekts) ir izstrādāts pēc Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) iniciatīvas, pamatojoties uz:
1. politikas plānošanas dokumenta “Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (apstiprināts ar MK 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”) deklarācijas sadaļas “Moderna pārvaldība” rīcības jomas “IKT, e-pārvalde un publiskie pakalpojumi” 244. uzdevuma 244.1. pasākumu “Digitalizēsim un modernizēsim valsts un pašvaldību pārvaldes procesus, tai skaitā virzot vienotu valsts digitālo pakalpojumu atbalsta centra modeli, kas cels pakalpojumu kvalitāti”;
2. MK 2022. gada 21. jūnija sēdes protokola Nr. 33 81. § “Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu īstenošanu un pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu””;
3. MK 2022. gada 9. augusta rīkojumu Nr. 549 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 549).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts ar mērķi pagarināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta)” (turpmāk - DI2 projekts) īstenošanas termiņu par 6 mēnešiem, lai realizētu DI2 projektā plānotās darbības saskaņā ar DI2 projekta darbību īstenošanas laika plānu un DI2 projektam papildus piešķirto finansējumu 100 000 euro apmērā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
DI2 projekta apraksts (kopsavilkums) ir apstiprināts ar MK 2019. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 268 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija) (turpmāk – MK rīkojums Nr. 268), nosakot DI2 projekta darbības, īstenošanas laiku un finansējuma kopējo apjomu. Ar MK 2021. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 211 “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)”” izdarīti grozījumi DI2 projekta kopējo izmaksu summā un apstiprināts jaunā redakcijā DI2 projekta apraksts (kopsavilkums).
Vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/008 starp LM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par DI2 projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) tika noslēgta 2020. gada 1. jūlijā.
Atbilstoši MK rīkojumam Nr. 268 un Vienošanās nosacījumiem (Vienošanās 2022. gada 25. aprīļa grozījumi Nr. 2) DI2 projekta kopējās izmaksas ir 935 419  euro, īstenošanas laiks - 36 mēneši, tas ir līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
DI2 projektā īstenojamie deinstitucionalizācijas procesi ir komplicēti, tajos ir iesaistītas gan dažādas institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas, piemēram, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centra "Vaivari"" (turpmāk - VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"") struktūrvienība “Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs” (turpmāk - VTPC), Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk – LNB) un Latvijas Nedzirdīgo savienība (turpmāk – LNS). DI2 projekta īstenošanas laikā, analizējot esošos biznesa procesus, kā arī apzinot to problēmas, tika identificētas vairākas vajadzības, kuru īstenošana ir būtiska procesu pilnveidei un kuras pašlaik nav iekļautas DI2 projekta darbībās - Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa papildinājumu jeb kalendāra funkcionalitātes izstrāde Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma SPOLIS), kas ļautu nodrošināt pilnu tehnisko palīglīdzekļu procesa (t.sk. speciālista apmeklējuma) administrēšanu, kā arī atbilstoši MK 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” jauna procesa - ”Tehnisko palīglīdzekļu nomas process” izstrāde, kas paredz iespēju pilngadīgām personām ar hronisku elpošanas nepietiekamību saņemt valsts apmaksātu tehniskā palīglīdzekļa nomas pakalpojumu. Minētās procesu pilnveidei būtiskās aktivitātes nav iespējams īstenot pašreiz apstiprinātā DI2 projekta finansējuma apjoma un kopējā īstenošanas termiņa ietvaros, tas ir līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Risinājuma apraksts
MK 2022. gada 21. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums (protokols Nr. 33 81. §) atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) ierosinājumu novirzīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM 2.2.1.) ietaupīto finansējumu SAM 2.2.1. 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īstenotajam LM DI2 projektam, palielinot tā finansējumu par 100 000 euro papildu darbību veikšanai un pagarinot kopējo īstenošanas termiņu līdz 2023. gada beigām (par 6 mēnešiem), jo DI2 projektā ar deinstitucionalizācijas procesu saistītās papildu darbības pilnā apmērā var pabeigt līdz 2023. gada 15. decembrim.

Ar MK rīkojumu Nr. 549 DI2 projektam pieejamā finansējuma apjoms palielināts par 100 000 euro, tas ir no uz 935 419 euro uz 1 035 419 euro.

LM veic valsts noteikto funkciju, un līdz ar to DI2 projekta finansējums netiks sniegts saimnieciskās darbības veikšanai, un attiecīgi nav jāpiemēro valsts atbalsta regulējums.

Minēto lēmumu rezultātā, palielinot DI2 projekta finansējumu par 100 000 euro un pagarinot kopējo DI2 projekta īstenošanas termiņu par 6 mēnešiem (no 36 mēnešiem uz 42 mēnešiem, tas ir līdz 2023. gada 15. decembrim), tiks īstenotas ar deinstitucionalizācijas procesa pilnveidošanu saistītas nozīmīgas darbības - Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa papildinājumu jeb kalendāra funkcionalitātes izstrāde, kas nodrošinās pilna tehnisko palīglīdzekļu procesa (t.sk. speciālista apmeklējuma) administrēšanu, kas padarīs ērtāku konkrēto pakalpojuma saņemšanu, kā arī uzlabos speciālistu darbu, ļaujot vieglāk kontrolēt pakalpojuma saņemšanas plūsmu, un ”Tehnisko palīglīdzekļu nomas process” (nosaka MK 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”), kas paredz iespēju pilngadīgām personām ar hronisku elpošanas nepietiekamību saņemt valsts apmaksātu tehniskā palīglīdzekļa nomas pakalpojumu - iekārtu ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentrators).
Īstenojot iepriekš minētās aktivitātes, kopumā tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība personām, kurām šie pakalpojumi nepieciešami, kā arī būtiski uzlabots pakalpojumu sniegšanas ātrums, elektronizējot procesus.

Rīkojuma projekts paredz veikt MK rīkojumā Nr. 268 šādus grozījumus:
1. Palielināt 1. punktā DI2 projekta izmaksas no 935 419 euro uz 1 035 419 euro.
2. Aizstāt 5. punktā skaitli “2023” ar “2024”.
3. Papildināt ar 6. punktu par DI2 projekta konsolidētā apraksta (kopsavilkuma) atbalstīšanu.

Vienlaikus tiek veikti šādi būtiskākie grozījumi DI2 projekta aprakstā (kopsavilkumā):
1. Sadaļā “Projekta apakšmērķi” 1. apakšmērķis “Modernizēt Audžuģimeņu informācijas sistēmu (turpmāk - AGIS), attīstot uz atvērtā koda tehnoloģiju bāzētas platformas Iekšlietu integrētā informācijas sistēmā kā jaunu moduli” aizstāts ar apakšmērķi “Pilnveidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba moduli informācijas sistēmā SPOLIS, lai tiktu uzkrāta pilna informācija par audžuģimenes lietām, tai skaitā esošo papīra aprites dokumentu pārnese digitālajā vidē”. No 2018.gada 1.jūlija Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz jaunu bērnu ārpusģimenes aprūpes modeli jeb specializētās audžuģimenes un, lai attīstītu audžuģimeņu tīklu Latvijā un uzlabotu tā darbību, izveidoti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba vide ir informācijas sistēma SPOLIS, kurā tiem ir izstrādāts attiecīgs modulis. Tomēr pašlaik informācijas sistēmā SPOLIS netiek uzkrāta visa informācija, kas nepieciešama audžuģimenes lietas izveidei, tāpēc daļa datu tiek sagatavota un uzkrāta papīra formātā, daļai informācijas tiek veikta datu manuāla pārvadīšana informācijas sistēmā SPOLIS, tādējādi radot pārrakstīšanās risku. DI2 projekta ietvaros plānots veikt būtiskus moduļa papildinājumus, kā arī nodrošināt funkcionalitāti audžuģimenes/specializētās audžuģimenes lietas izveidei sistēmā.

2. Aktualizēta sadaļa “Darbības projekta mērķu sasniegšanai”:
2.1. aizstājot darbību Nr. 2 “Audžuģimeņu informācijas sistēmas attīstība” ar darbību “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba vietas moduļa attīstība informācijas sistēmā SPOLIS”;
2.2. precizējot darbību Nr. 3.3., dzēšot informācijas sistēmu uzskaitījumā pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammu (SOPA) un pievienojot dokumentu vadības sistēmu “Namejs”;
2.3. svītrojot darbību Nr. 3.4. “TPL administrēšanas moduļa izstrādes testēšana”, darbību Nr. 6 “Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) izmaiņu izstrāde datu apmaiņai ar SPOLIS TPL moduli”;
2.4. pievienojot jaunas darbības - “TPL nomas administrēšanas procesa izstrāde” un “Kalendāra funkcionalitātes izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS”.

3. Aktualizēta sadaļa “Projekta rezultāta rādītāji”:
3.1. svītrojot rezultāta rādītāju Nr. 2 “Bāriņtiesu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu/izbeigšanu/atņemšanu sagatavošana sistēmā (e-lieta)“;
3.2. pievienojot rezultāta rādītāju “Audžuģimeņu/specializēto audžuģimeņu lietu sagatavošana informācijas sistēmā SPOLIS” ar sasniedzamo procentuālo skaitlisko vērtību divus gadus pēc projekta beigām “50” un sasniedzamo skaitlisko vērtību trīs gadus pēc projekta beigām “100”.

4. Aktualizēta sadaļa “Projekta iznākuma rādītāji”:
4.1. precizējot iznākuma rādītāja Nr. 1 “Pilnveidoti ar audžuģimeņu atbalstu, TPL pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi” sasniedzamo vērtību DI2 projekta beigās no 9 uz 10 darbības procesiem;
4.2. precizējot iznākuma rādītāja Nr. 2 “Ieviesti jauni e-pakalpojumi TPL pakalpojuma nodrošināšanai” sasniedzamo vērtību DI2 projekta beigās no 3 uz 2 elektroniski sniegtiem pakalpojumiem;
4.3. svītrojot iznākuma rādītāju Nr. 3 “Uzlabota AGIS un izveidota kā modulis Iekšlietu integrētajā informācijas sistēmā” un iznākuma rādītāju Nr. 6 “Uzlabota SOPA un ieviesta datu apmaiņa ar IS SPOLIS TPL moduli”;
4.4. pievienojot iznākuma rādītāju “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba vietas moduļa attīstība informācijas sistēmā SPOLIS” un “Kalendāra funkcionalitātes izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS”.

5. Aktualizēti DI2 projekta īstenošanas rezultātā pilnveidojamie darbības procesi:
5.1. svītrojot darbības procesu Nr. 1 “Bāriņtiesu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu/izbeigšanu/atņemšanu sagatavošana sistēmā (e-lieta)” un darbības procesu Nr. 4 “TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana”;
5.2. pievienojot darbības procesu “Audžuģimeņu/specializēto audžuģimeņu lietu sagatavošana elektroniski”, darbības procesu “TPL saņemšana, izmantojot nomas procesu” un “Pieraksts pie speciālista, izmantojot kalendāra funkcionalitāti”.

6. Aktualizēta sadaļa “Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums”, papildinot un precizējot informāciju par galvenajiem sociālekonomiskajiem ieguvumiem un precizējot sociālekonomiskā lietderīguma aprēķinus, DI2 projekta īstenošanas termiņu un finansējuma apjomu.

Precizējot DI2 projekta rezultatīvos rādītājus, ņemtas vērā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikuma prasības un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji. LM iesniegs CFLA kā sadarbības iestādei attiecīgus grozījumus DI2 projektā. Plānotie grozījumi Vienošanās par DI2 projekta īstenošanu nav uzskatāmi par būtiskām izmaiņām Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,  Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, izpratnē.

Detalizētais DI2 projekta apraksts saskaņots ar VARAM 2022. gada 5. augustā (VARAM 2022. gada 5. augusta vēstule Nr. 11-2/5547 “Par grozījumiem projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” detalizētajā aprakstā”).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze. Rīkojuma projekta ietekme atspoguļota DI2 projekta konsolidētā apraksta (kopsavilkuma) sadaļā “Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums".

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektam ir pastarpināta ietekme uz deinstitucionalizācijas procesā iesaistītajām fiziskajām personām. Uzlabojot deinstitucionalizācijas procesu informācijas sistēmā SPOLIS, datu apstrāde tiks veikta operatīvāk, jo, izmantojot informācijas sistēmā SPOLIS pieejamos saslēgumus ar valsts reģistriem (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas u.c.), tiks novērstas datu ievades kļūdas, ātrāk iegūta nepieciešamā informācija, kā rezultātā pakalpojumus būs iespējams saņemt ātrāk.
Juridiskās personas
  • Labklājības ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts paredz DI2 projektā dažādus grozījumus (būtiskākie ir finansējuma palielinājums, jaunas darbības, īstenošana termiņa pagarinājums), līdz ar to LM kā finansējuma saņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz CFLA kā sadarbības iestādei attiecīgus grozījumus DI2 projektā, lai varētu tikt sagatavoti Vienošanās grozījumi.

Rīkojuma projektam ir pastarpināta ietekme uz VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centra "Vaivari"" struktūrvienību VTPC, LNB un LNS. pārejot uz darbu informācijas sistēmā SPOLIS, datu apstrāde tiks veikta operatīvāk, jo, izmantojot informācijas sistēmā SPOLIS pieejamos saslēgumus ar valsts reģistriem (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas u.c.), tiks novērstas datu ievades kļūdas, ātrāk iegūta nepieciešamā informācija.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
247 180
0
206 176
253 541
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
247 180
0
206 176
253 541
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
290 800
0
242 560
298 283
0
63 597
63 597
2.1. valsts pamatbudžets
290 800
0
242 560
298 283
0
63 597
63 597
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-43 620
0
-36 384
-44 742
0
-63 597
-63 597
3.1. valsts pamatbudžets
-43 620
0
-36 384
-44 742
0
-63 597
-63 597
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-44 742
-63 597
-63 597
5.1. valsts pamatbudžets
0
-44 742
-63 597
-63 597
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz palielināt valsts pamatbudžeta programmas 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” LM apakšprogrammas 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” DI2 projekta (Nr. 2.2.1.1/19/I/008 ) pieejamo kopējo finansējumu par 100 000 euro, līdz ar to pēc rīkojuma projekta spēkā stāšanās dienas DI2 projektam pieejamais kopējais finansējums būs 1 035 419 euro, t.sk. ERAF finansējums – 880 106 euro un valsts budžeta finansējums – 155 313 euro.

2020. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 17 113 euro apmērā, t.sk. ERAF finansējums 14 546 euro un valsts budžeta finansējums 2 567 euro.
2021. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 186 663 euro apmērā, t.sk. ERAF finansējums 158 663 euro un valsts budžeta finansējums 28 000 euro.
2022. gadā saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2022. gadam” un saskaņā ar likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” DI2 projektam apstiprināts finansējums 290 800 euro apmērā, t.sk. ERAF finansējums 247 180 euro un valsts budžeta finansējums 43 620 euro.
2023. gadā, saskaņā ar likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta) projektam apstiprināts finansējums 242 560 euro, t.sk. ERAF finansējums 206 176 euro un valsts budžeta finansējums 36 384 euro.
Sagatavojot bāzes izdevumus 2023. gadam, plānots veikt izdevumu palielinājumu  par 298 283 euro, projekta īstenošanas nodrošināšanai 2023. gadam, t.sk. ERAF finansējums 253 541 euro un valsts budžeta finansējums 44 742 euro.
Papildus saistībā ar grozījumiem normatīvajā aktā, plānots veikt grozījumus DI2 projektā, paredzot palielināt kopējo DI2 projektam pieejamo finansējumu 100 000 euro apmērā,  t.sk. ERAF finansējums 85 000 euro un valsts budžeta finansējums 15 000 euro.

Projekta īstenošanai 2023. gadam papildu nepieciešamo finansējumu LM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz MK 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, lūgs pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav attiecināms
Cita informācija
Pēc galīgā norēķina maksājuma veikšanas, lai nodrošinātu turpmāku informācijas sistēmu uzturēšanu pēc DI2 projekta pabeigšanas, 2024. gadā LM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumu papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanai, attiecīgi iesniedzot detalizētus aprēķinus.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ņemot vērā to, ka jautājums pēc būtības izlemts ar MK rīkojumu Nr. 549, tad sabiedrības līdzdalība nav nepieciešama.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Labklājības ministrija
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Nacionālais veselības dienests
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari”

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Projekta īstenošanas gaitā tiks uzlabota VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centra "Vaivari"" struktūrvienības VTPC, LNS un LNB sniegto pakalpojumu operativitāte un izmantoto datu kvalitāte, jo izmantojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas dati tiks iegūti ātrāk un kvalitatīvāk.
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ar informācijas sistēmas SPOLIS attīstību projekta ietvaros tiek nodrošināta vienota pakalpojumu datu uzkrāšana un apstrāde pakalpojuma sniedzējiem, kuriem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu ir deleģēti uzdevumi valsts finansēto pakalpojumu sniegšanā (piemēram, Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai).

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas modulis un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas modulis ir informācijas sistēmas SPOLIS sastāvdaļas, tā kā informācijas sistēma SPOLIS satur peronu datus, tad tās darbībā tiek ņemtas vērā normatīvo aktu prasības attiecībā uz datu aizsardzību.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi