Anotācija (ex-ante)

21-TA-509: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
TA projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” atbilstību likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (turpmāk – reglamentēto profesiju likums)
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Mērķis ir aktualizēt noteikumus Nr. 566, lai noteiktu institūciju, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības būveksperta profesijā.
TA projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar  2021. gada 18. februāra grozījumiem reglamentēto profesiju likumā, kas stājās spēkā 2021. gada 16. martā, 7. pantā ir noteikta jauna reglamentētā profesija būvniecības jomā – būveksperts. Noteikumu projekti paredz noteikt institūciju, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās  (turpmāk – atzīšanas institūcija) būveksperta profesijā.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 “Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”” (turpmāk – noteikumu projekts Nr.460) 21-TA-434 paredz noteikts būveksperta profesijā šādas specialitātes:  arhitekts būveksperts, būvinženieris būveksperts un elektroinženieris būveksperts. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumos Nr. 566 nav noteikta institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības būveksperta profesijā. Šī iemesla dēļ var tikt apdraudētas personu ar ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju būveksperta profesijā tiesības veikt profesionālo darbību Latvijā. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā pastāv brīvs darbaspēka tirgus, ārvalstu personas, kurām būs liegts veikt profesionālo darbību Latvijā būveksperta profesijā, var vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Latvijas valsti.
 
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas, kas ir atbildīgā ministrija par būvniecības politikas īstenošanu Latvijā, priekšlikuma par atzīšanas institūciju būveksperta profesijā tiek noteikts Būvniecības valsts kontroles birojs.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvu risinājumu nav, jo likums deleģē Ministru kabinetu noteikt atzīšanas institūciju.
 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ieguvums ir pārsvarā par izmaksām, jo dod iespēju īstenot profesionālās kvlaifikācijas atzīšanu

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
Skaidrojums
Tiks regulāri izvērtēts, vai Būvniecības valsts kontroles birojs veiksmīgi īsteno profesionālās kvalifikācijas atzīšanu būveksperta profesijā
Kas veiks ex-post novērtējumu?
Ekonomikas ministrija, pārraugot Būvniecības valsts kontroles biroja darbu
Ietekmes pēcpārbaudes veikšanas termiņš
30.10.2023. / 24
Rezultāti/rādītāji, pēc kā tiek vērtēta tiesību akta (vai kādas tā daļas) mērķa sasniegšana
Rezultāts
Atzīšanas institūcijas informācija un pašvērtējums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru skaidrību. 
Sūdzības no profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendentiem netiks saņemtas
 
Rādītājs
 
Sūdzību skaits no profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendentiem. 
 

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • diaspora
  • Personas ar ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas vēlas savu kvalifikāciju atzīt Latvija un veikt profesionālo darbību būveksperta profesijā
Ietekmes apraksts
Ietekme būs pozitīva, jo personas ar ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju būveksperta profesijā, t.s.k., diasporas locekļi, varēs vērsties vienā institūcijā – Būvniecības valsts kontroles birojā, lai atzītu savu profesionālo kvalifikāciju.
 
Juridiskās personas
  • Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs”, kas ir informācijas institūcija būveksperta profesijā Būvniecības valsts kontroles birojs, kas ir atzīšanas institūcija Uzņēmumi būvniecības jomā
Ietekmes apraksts
Institūcijām būs jāizskata profesionālās kvalifikācijas atzīšanas iesniegumi un jāpieņem lēmumi atbilstoši šajos Mk noteikumos noteiktajām specialitātēm reglamentētajās profesijās
Uzņēmumiem būvniecības jomā būs iespēja piesaistīt darbā personas ar ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju būveksperta profesijā, jo pastāvēs mehānisms, kā šis personas iegūst tiesības veikt profesionālo darbību Latvijā reglamentētajā profesijā
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

-

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Būs iespējams piesaistīt būvekspertus no ārvalstīm

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

-

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

-

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Būs iespējams piesaistīt būvekspertus no ārvalstīm, tādēļ konkurenece palielināsies

2.2.6. uz nodarbinātību:

-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

Pamatojums un apraksts
Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"" tiks noteiktas specialitātes būvinženiera profesijā, kurās ir jāveic profesionālās kvlaifikācijas atzīšana
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Būvniecības valsts kontroles birojs, Ekonomikas ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

sabiedriskā apspriešana

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi