Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-593: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plānu Ekonomikas ministrijai (turpmāk – Ministrija) ir nepieciešams izstrādāt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” (turpmāk – 2.3.1.2.i. investīcija) īstenošanas noteikumus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta (turpmāk – Noteikumu projekts) mērķis ir nodrošināt Atveseļošanas fonda plāna finansējumu 20 milj. euro apmērā, lai nodrošināt Latvijas Republikā reģistrētus sīkos (mikro), mazos, vidējos un lielos komersantus ar digitālajām prasmēm, tai skaitā prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības prasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos.

 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanās fonda plānu, kas iesniegts Eiropas Komisijā  2021. gada 30. aprīlī.
Eiropas Savienības Padome 2021. gada 6. jūlijā ir pieņēmusi īstenošanas lēmumu Nr. 10157/21 par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna izvērtējuma apstiprināšanu.
Apstiprinātā Atveseļošanas fonda plāna ietvaros paredzēti nosacījumi, lai nodrošinātu finansējuma nepārtrauktību, mainoties plānošanas periodiem un pēc iespējas ātrāk risinātu COVID-19 radītos ekonomiskos izaicinājumus.
Digitālo prasmju trūkums ir pamata cēlonis zemai digitālo tehnoloģiju integrācijai uzņēmumos un nepietiekamam e-komercijas apjomam. Covid-19 radītās pandēmijas laikā pieauga e-komercijas apjoms, un sagaidāms, ka tās nozīme saglabāsies un turpinās pieaugt. Viens no lielākajiem šķēršļiem, kas kavē uzņēmumus izmantot digitalizācijas iespējas, ir digitālo prasmju trūkums. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gadā veikto Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (turpmāk – DESI indekss) Latvijā pamata digitālās prasmes ir tikai 43% iedzīvotāju (ES vidēji – 68%), bet augstākas prasmes ir 24% (ES vidēji – 33%). Šie rādītāji ir cieši saistīti ar sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu (turpmāk – MVK) spēju izmantot e-komercijas risinājumus. Latvijā tikai 11% MVK veic e-komerciju. Tāpat 2020. gada DESI indeksā tika norādīts, ka gandrīz pusei uzņēmumu, kas vēlējušies nolīgt IKT speciālistus, ir bijušas grūtības tos atrast. Arī uzņēmumu īpatsvars, kas nodrošina nodarbinātajiem IKT prasmju apmācības (17,7%), atpaliek no ES vidējā (23,9%), un kopumā Latvijā tikai 1,7% nodarbināto ir IKT speciālisti, kamēr ES vidēji tie ir 3,9%. Saskaņā ar ES "Women in Digital scoreboard 2020" Latvija ieņem 16.vietu ar 51,8 punktiem no 100 (ES vidējais rādītājs – 54,5). Latvijā šobrīd 36,5% no kopējā IKT speciālistu skaita ir sievietes (ES vidējais rādītājs – 17,7%), nodrošinot veiksmīgu pamatu dzimuma līdzsvara sasniegšanai IKT speciālistu vidū. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 2020. gada pētījumā “Going Digital in Latvia” tiek norādīts, ka Latvijā ir nepieciešams attīstīt visu līmeņu digitālās prasmes, īpaši grupās ar zemām digitālām prasmēm.
Lai veicinātu investīcijas uzņēmuma procesu digitalizācijā, ir izstrādāta 2.3.1.2.i. investīcija ar mērķi nodrošināt komersantus ar mūsdienu darba tirgum atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu, jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.
2.3.1.2.i. investīcijas sasaiste ar Digitālo dimensiju: ar 2.3.1.2.i. investīciju tiks veikta digitālo prasmju attīstība un tā plānota zem ieguldījuma koda 108 “Atbalsts digitālo prasmju attīstīšanai”, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanās un noturības mehānismu VII pielikumu sniedz 100 % pienesumu digitālo mērķu sasniegšanā.
2.3.1.2.i. investīcija īsteno Reformu 2.3.1.r. “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība”, kuras rezultāts ir valsts līmeņa sistēmas izveide ar mērķi palielināt iedzīvotāju līdzdalību pieaugušo izglītībā. Reformas rezultāts pozitīvi ietekmēs arī iedzīvotāju iespējas apgūt digitālās prasmes, tādēļ Atveseļošanās fonda plāna ietvarā šī reforma ir atspoguļota kontekstā ar plānotajām investīcijām profesionālo digitālo prasmju attīstībā.
2.3.1.2.i. investīciju ir plānots īstenot divās kārtās, kas tiks īstenotas paralēli. Pirmajā atlases kārtā tiek paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, savukārt otrajā atlases kārtā tiek paredzēta atklāta projektu iesniegumu atlase. Gala labuma guvējs abās kārtās ir Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais un lielais komersants.
2.3.1.2.i. investīcijas kopējais attiecināmais Atveseļošanās fonda finansējums ir 20 milj. euro un izdevumu attiecināmības termiņš ir 2026. gada 30. jūnijs. Atbalsts visās kārtās tiek sniegts granta veidā. Ja pēc pirmo divu kārtu projektu iesniegumu atlases noslēgšanās 2.3.1.2.i. investīcijā paliks finansējums par, kuru nebūs noslēgti līgumi, tiks organizēta jauna projektu iesniegumu atlase.
Ministrija veiks projektu iesniegumu atlasi pirmajā kārtā, savukārt Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) veiks projekta iesniegumu atlasi otrajā atlases kārtā. Līgums visās atlases kārtās tiek slēgts starp finansējuma saņēmēju un CFLA.
2.3.1.2.i. investīcijas sasniedzamie rādītāji:
- komersantu skaits (neunikālie), kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2024. gada 30. jūnijam  – 1286;
- komersantu skaits (neunikālie), kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2026. gada 30. jūnijam – 3000.
Pirmā atlases kārta:
- finansējuma saņēmējs ir Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru (turpmāk – EDIC) izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (turpmāk – Regula Nr. 2021/694) vai tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar Regulas Nr. 2021/694 16. pantu;
-tiek īstenoti atvērtie tiešsaistes apmācību kursi (turpmāk – tiešsaistes kursi) un informācijas komunikācijas tehnoloģiju (IKT) specializēto jomu apmācības (turpmāk – specializētās apmācības), kā arī nodrošināta to ieviešana investīcijas ietvaros;
- tiešsaistes kursi tiek organizēti
- specializētās apmācības par kiberdrošību, mākslīgo intelektu un augstas veiktspējas datošanu tiek organizētas, veicot iepirkumu, kas notiek īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.
- plānotais attiecināmais finansējums ir 12,2 milj. euro;
Pirmās kārtas sasniedzamie  iznākuma rādītāji:
- komersantu skaits (neunikālie), kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2024. gada 30. jūnijam  – 1000;
- komersantu skaits (neunikālie), kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2026. gada 30. jūnijam – 1900.
atbalstāmas šādas darbības un ar tām saistītās izmaksas:
- atvērto tiešsaistes kursu integrēšana finansējuma saņēmēja mājaslapā;
- atvērto tiešsaistes kursu tulkošana (pēc nepieciešamības, ja tādu ir izteicis komersants);
- apmācību kursu izmaksas (tiešsaistes platformu abonēšanas izmaksas);
- informatīvo pasākumu izmaksas ar mērķi motivēt komersantus attīstīt prasmes. Informatīvie pasākumi ietver, piemēram, seminārus, konferences, informatīvas kampaņas (tai skaitā ietverot praktiskus piemērus par digitālās transformācijas un digitālo rīku sniegtajām iespējām), u.c. darbības, kas veicina efektīvu prasmju pilnveides pasākumu īstenošanu nozaru konkurētspējas stiprināšanai;
- projekta vadība un ar to saistītas izmaksas, kas gadā nepārsniedz 24 426 euro pieskaitot 0,64 % no projekta kopējām tiešajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības izmaksas. Projekta vadību var veikt finansējuma saņēmēja darbinieki vai ārpakalpojuma veidā;
- maksa par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem, sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas.
Otrā atlases kārta:
- tiek paredzēta atklāta projektu iesniegumu atlase, kur finansējuma saņēmējs ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta asociācija;
- tiek organizētas apmācības par tādām mācību jomām kā informācijas uzglabāšana internetā, tīmekļvietņu/sociālo portālu izmantošana, programmatūras konfigurācija, pārdošana tiešsaistē, pašvadīta mācīšanās tiešsaistē, attēlu, video vai audio apstrāde, prezentāciju sagatavošana, pamata programmēšanas prasmes;
- plānotais attiecināmais finansējums ir 7,8 milj. euro;
- vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 780 000 euro;
- tiek plānots, ka otrās kārtas ietvaros finansējumu saņems vismaz 10 nozaru asociācijas;
- ja vairākiem nozaru projektu iesniegumiem ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektam, kas trešās atlases kārtas kvalitātes kritērijā "Projektā apmācīto komersantu skaits" un kvalitātes kritērijā "Iepriekšējā pieredze" ir ieguvis augstāku punktu skaitu;
Otrās kārtas ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji:
- komersantu skaits (neunikālie), kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2024. gada 30. jūnijam  – 286;
- komersantu skaits (neunikālie), kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2026. gada 30. jūnijam – 1100.
Atbalstāmās darbības un ar tām saistītās izmaksas:
- apmācību kursu organizēšana par noteikumu projektā minētajām tēmām un ar to saistītās izmaksas;
- apmācību kursi tiek organizēti veicot iepirkumu, kas notiek īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru;
- informatīvo pasākumu izmaksas ar mērķi motivēt komersantus attīstīt prasmes. Informatīvie pasākumi ietver, piemēram, seminārus, konferences, informatīvas kampaņas (tai skaitā ietverot praktiskus piemērus par digitālās transformācijas un digitālo rīku sniegtajām iespējām), u.c. darbības, kas veicina efektīvu prasmju pilnveides pasākumu īstenošanu nozaru konkurētspējas stiprināšanai;
- projekta vadība un ar to saistītas izmaksas, kas gadā nepārsniedz 24 426 euro pieskaitot 0,64 % no projekta kopējām tiešajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības izmaksas. Projekta vadību var veikt finansējuma saņēmēja darbinieki vai ārpakalpojuma veidā;
- maksa par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem, sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas, tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas, tiešsaistes platformu abonementu izmaksas.
Apmācībās iesaistītais gala labuma guvēja nodarbinātais visu kārtu ietvaros nedrīkst apgūt vienu un  to pašu apmācību kursu vairāk par vienu reizi.
2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros gala labuma guvējiem abās kārtās kā priekšnoteikums finansējuma saņemšanai ir noteikts EDIC veikts digitālā brieduma tests, lai noteiktu komersantam nepieciešamās investīcijas digitalizācijas jomā un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti. Abu kārtu finansējuma saņēmēji sniegs grantu gala labuma guvējiem tikai tām atbalstāmajām aktivitātēm, kas būs atrunātas digitālā brieduma testa rezultātos un digitālās attīstības ceļa kartē. Pēc atbalsta saņemšanas gala labuma guvējam būs nepieciešams veikt atkārtotu EDIC administrēto digitālā brieduma testu, lai būtu iespējams salīdzināt pirmreizējā un atkārtotā testa rezultātus, lai spētu novērtēt investīciju ieguldījumu komersanta digitalizācijas līmeņa uzlabošanā. Digitālā brieduma testa izmaksas tiek segtas EDIC pieejamā Atveseļošanās fonda finansējuma ietvaros.
2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros gala labuma guvējiem visās kārtās Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai paredzēti šādi komercdarbības atbalsta nosacījumi:
- grūtībās nonākušu uzņēmumu statusu finansējuma saņēmējs vērtē uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi;
- atbalsti gala labuma guvējiem sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) 31. pantu “Atbalsts mācībām”;
- atbalsts komersantiem, kas pārstāv Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā minētās nozares, tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013);
- maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, saņemot atbalstu gan  Komisijas regulas Nr. 651/2014, gan Komisijas regulas Nr. 1407/2013 ietvaros:
- sīkiem (mikro), maziem komersantiem – 70 % no attiecināmajām izmaksām;
- vidējiem komersantiem – 60 % no attiecināmajām izmaksām;
- lieliem komersantiem – 50 % no attiecināmajām izmaksām.
2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros finansējuma saņēmējam visās atlases kārtās ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi:
- projekta vadības izmaksas visās atlases kārtās sedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un tas uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam;
- atbalsts projekta vadības izmaksām visās atlases kārtās nav uzskatās par komercdarbības atbalstu, ja finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadību, piemērojot iepirkuma procedūru;
- pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām izmaksām administratīvo izmaksu segšanai ir 100 %;
- pieļaujamā finansējuma intensitāte informatīvo pasākumu izmaksu segšanai ir 100 % un izmaksas tiek segtas saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.
Datu uzglabāšana notiek atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, paredzot, ka:
- finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu;
- gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža.
Pievienotās vērtības nodoklis nav attiecināms Atveseļošanās fonda plāna ietvaros.
Ministrija 2.3.1.2.i. investīcijas īstenošanā visās kārtās ir  šādi pienākumi:
- pārliecināties par 2.3.1.2.i. investīcijas sasniedzamo rādītāju izpildi pēc visu kārtu projektu īstenotāju iesniegtajiem parakstītajiem ziņojumiem, kuros iekļauti tie komersanti, kuriem ir nodrošināta digitālo prasmju apguve;
- saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 8.5 apakšpunktu sniegt savlaicīgu informāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma) par investīcijas īstenošanas progresu Atveseļošanās fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai;
- pēc nepieciešamības sniegt informāciju sabiedrībai par 2.3.1.2.i. investīcijas ieviešanas progresu un rezultātiem.
CFLA 2.3.1.2.i. investīcijas īstenošanā visās kārtās ir šādi pienākumi:
- veikt 2.3.1.2.i. investīcijas otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlasi;
- slēgt līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju;
- veikt projektu īstenošanas uzraudzību;
- izlases veidā veikt pārbaudes par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanas pārbaudes;
- izlases veidā veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietās;
- izlases veidā veikt komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes;
- veikt projekta ieviešanas progresa un sasniegto rādītāju pārbaudes;
- veikt datu ticamības pārbaudes.
Finansējums saņēmējam 2.3.1.2.i. investīcijas īstenošanā visās kārtās ir šādi pienākumi:
- īstenot CFLA apstiprināto apmācību projektu;
- pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, finansējuma saņēmējam ir pienākums iesniegt Vadības informācijas sistēmā plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, paredzot iesniegt maksājuma pieprasījumu ne biežāk kā divas reizes gadā; 
- iesniegt pēc  Ministrijai pieprasījuma ziņojumu, kurā iekļauta informāciju par komersantiem, kuriem ir nodrošināta digitālo prasmju apguve, un komersanta apgūtās apmācības un šo apmācību jomu;
- iesniegt CFLA starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumus atbilstoši iesniegtajam maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafikam;
- pēc Ministrijas vai CFLA pieprasījuma sniegt informāciju un pamatojošos dokumentus par projektu ieviešanas gaitu;
- piesaistīt neatkarīgu revidentu vai iekšējo auditoru (ja nepieciešams), lai apliecinātu starpposma vai gala ziņojumā minēto  mērķu sasniegšanu un izmaksu pamatotību;
- nodrošināt vizuālās identitātes prasības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulai (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu 34. panta 2. punktam un “Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” noteiktajam.
Lai nodrošinātu demarkāciju ar 2014. – 2020. plānošanas perioda 1.2.2.1. pasākumu “Atbalsts nodarbināto apmācībām” un 1.2.2.3. pasākumu “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”, atbalsts gala labuma guvējiem tiks sniegts apmācību jomās, kas noteiktas noteikumu projektā. Tāpat 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” un 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” apmācības tiek organizētas pēc komersantu iniciatīvas, taču 2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros apmācības tiks organizētas, balstoties uz EDIC veiktā digitālā brieduma testa rezultātiem un digitālās attīstības ceļa kartē minētajām atbalstāmajām aktivitātēm.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai veiksmīgi notiktu uzņēmējdarbības digitālā transformācija, ir jāveicina uzņēmumu digitālo prasmju attīstība, jo uzņēmējiem, īpaši sīkiem (mikro), maziem un vidējiem trūkst digitālo zināšanu (gan pamatprasmju, gan augstāka līmeņa un specifisku prasmju). Bez nepieciešamām zināšanām par digitalizācijas pavērtajām iespējām un konkrētu risinājumu apgūšanas, komersanti nespēj ieviest digitalizācijas risinājumus savos uzņēmumos.  
Risinājuma apraksts
Ar Noteikumu projektu tiek izstrādāta atbalsta programma, kuras komersantiem būs iespēja saņemt atbalstu digitālo prasmju apgūšanai un pilnveidošanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
2.3.1.2.i. investīcija sniegs atbalstu komersantiem to digitālo prasmju attīstībai un konkurētspējas veicināšanai, tādējādi arī veicinot digitālo tehnoloģiju integrāciju uzņēmējdarbībā un veicinot komersantu produktivitāti.
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros atbalstu ir paredzēts sniegt komersantiem visās nozarēs. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
2.3.1.2.i. investīcijas atbalsts būs pieejams visiem komersantiem digitālo prasmju pilnveidei, lai veicinātu to konkurētspēju un noturību uzņēmējdarbības vides tālākā digitalizācijā. Tādējādi paredzams, ka 2.3.1.2.i. investīcijai būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Lai gan 2.3.1.2.i. investīcijas mērķis ir veicināt komersantu nodarbināto prasmes, ļaujot pilnveidot līdz ar to arī produktivitāti un komersanta konkurētspēju, 2.3.1.2.i. investīcija pastarpināti arī sniegs pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību un nodarbināto konkurētspēju darba tirgū, iegūstot darba tirgū nepieciešamās prasmes. Digitālo prasmju pilnveide var pozitīvi ietekmēt iztrūkstošās prasmes tirgū, tādējādi ļaujot komersantu nodarbinātajiem pielāgoties darba tirgus izmaiņām un jaunu prasmju pieprasījumam, padarot apmācītos darbiniekus konkurētspējīgākus un noturīgus pret izmaiņām darba tirgū. 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
531 087
0
5 295 421
0
5 946 430
4 239 455
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
531 087
0
5 295 421
0
5 946 430
4 239 455
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
531 087
0
5 295 421
0
5 946 430
4 239 455
2.1. valsts pamatbudžets
0
531 087
0
5 295 421
0
5 946 430
4 239 455
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pasākumam plānotais kopējais Atveseļošanās fonda finansējums ir 20 000 000 euro:  2022. gadā  531 087 euro apmērā, 2023. gadā 5 295 421 euro apmērā, 2024. gadā 5 946 430 euro apmērā, 2025. gadā 4 239 455 euro apmērā, 2026. gadā 3 987 607 euro apmērā.

Izdevumu attiecināmības termiņš ir līdz 2026. gada 30. jūnijam.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Nepieciešamo finansējumu Finanšu ministrija lūgs pārdalīt no 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, sākot ar 2022. gadu. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1407
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R0241
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R0694
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1408
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas Regula 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0717
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regula (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Lēmumi par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1407/2013 netiek pieņemti pēc minēto regulu spēka zaudēšanas.

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. pants
Noteikumu projekta 2.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta I pielikuma 3.panta 3. punkts
Noteikumu projekta 27. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 33.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3.punkts
Noteikumu projekta 52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta  “c” un "d" apakšpunkts
Noteikumu projekta 58.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" un "b" apakšpunkts
Noteikumu projekta 58.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta  "c" apakšpunkts
Noteikumu projekta 58.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkts
Noteikumu projekta 58.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunkts
Noteikumu projekta 58.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 58.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punkts
Noteikumu projekta 58.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. un 4. punkts
Noteikumu projekta 63. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 4. punkts
Noteikumu projekta 63. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. pants
Noteikumu projekta 65. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 66. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punkts
Noteikumu projekta 67. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta I pielikuma 3.panta 3. punkts
Noteikumu projekta 2.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "n" apakšpunkts
Noteikumu projekta 39. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkts
Noteikumu projekta 2.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pants
Noteikumu projekta 54. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punkts  
Noteikumu projekta 66. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 2.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 55. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pants
Noteikumu projekta 64. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punkts  
Noteikumu projekta 64. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 2021/241 34. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 24.13. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Regulas Nr. 2021/241 34. pants
Noteikumu projekta 41. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības  
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas 2021/694 16. panta 6. punkts
Noteikumu projekta 14.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas 2021/694 3. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 14.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas 2021/694 16. pants
Noteikumu projekta 2.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas 2021/694 16. pants
Noteikumu projekta 14. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas Regula 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 1408/2013 21. pants
Noteikumu projeka 52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 1408/2013 38. pants
Noteikumu projeka 52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regula (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. pants
Noteikumu projekta 52. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Noteikumu projekts tiks ievietots sabiedriskajai apspriešanai TAP portālā.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Tiks papildināts atbilstoši sabiedrības aktivitātei. 

6.4. Cita informācija

Sabiedrību pēc tiesību akta projekta pieņemšanas informēs ar publikāciju oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī to ievietos bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ekonomikas ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros atbalsts digitālo prasmju pilnveidei tiks sniegts neatkarīgi no gala labuma guvēja nodarbināto dzimuma, tādējādi tiks veicināta vienlīdzīga iespēja ikvienam nodarbinātajam pilnveidot savas prasmes un radot vienlīdzīgas iespējas darba tirgū prasmju pilnveidē.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi