Anotācija (ex-ante)

22-TA-1709: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Atbalstu ieguldījumiem pārstrādei saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"" (turpmāk – noteikumi Nr. 776) piešķir, ievērojot reģionālā atbalsta nosacījumus saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 14. pantu. Tāpat kopš 2022. gada 1. janvāra ir spēkā reģionālā atbalsta karte, kas noteikta Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumos Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam", tāpēc noteikumos Nr. 776 nepieciešams ietvert valsts atbalsta normas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumus Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā", paredzot iespēju saņemt valsts atbalstu tādu lauksaimniecības produktu ražošanai, kas nav minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Spēkā esošajos noteikumos Nr. 776 nav noteikta kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu, ja projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā. Tādējādi atbalsta pretendenti, kuru projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē". Tā kā ar Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumiem Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam" ir noteiktas Latvijas Republikas teritorijas, kurās komercsabiedrībām var piešķirt reģionālās attīstības atbalstu, un maksimālā pieļaujamā atbalsta intensitāte, attiecīgi ir iespējams paplašināt atbalsta saņēmēju loku apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un ietvert attiecīgās valsts atbalsta normas.
Noteikumu Nr. 776 52.2. apakšpunktā noteikts, ka maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei ir 3 000 000 euro
Spēkā esošie noteikumi Nr. 776 neparedz iespēju projekta īstenošanas laikā indeksēt maksimālās attiecināmās izmaksas, lai gan pēdējā gadā ir straujš būvniecības izmaksu kāpums. 
Noteikumu Nr. 776 66.1.5. apakšpunktā noteikts, ka tad, ja tiek iegādāts jauns miglotājs, smidzinātājs vai kūtsmēslu iestrādes aprīkojums, tam ir jāatbilst noteikumu Nr. 776 2. pielikumā minētajiem klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās ieguldījumiem un jābūt attiecīgi aprīkotam. 
Noteikumu Nr. 776 15. pielikumā ir noteikti ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritēriji, tostarp attiecībā uz žāvētu augļu un ogu produktu grupu minēts, ka šādam produktam ir jābūt bez pievienota cukura, bet šis izvēles kritērijs ierobežo žāvētu dzērveņu ražotājus, jo žāvētām dzērvenēm cukurs tiek pievienots osmotiskās žāvēšanas tehnoloģiskajā procesā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lauksaimniecības produktu ražotāji, kuru projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu ieguldījumiem pārstrādē, jo noteikumos nav ietvertas valsts atbalsta regulējuma normas, tāpēc netiek veicināta šādu uzņēmumu attīstība un konkurētspējas palielināšanās, ne arī pievienotās vērtības radīšana.
Noteikumu Nr. 776 52.2. apakšpunktā paredzēts, ka maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei ir 3 000 000 euro. Noteikumu Nr. 776 52.2. apakšpunkta esošajā redakcijā nav skaidrots, ka atbalstā tiek iekļautas šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas, nepārsniedzot šo noteikumu 52.1. apakšpunktā noteikto maksimālo apmēru, ja atbalsta pretendents īsteno arī tādus šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā apakšpasākuma projektus, kuru izmaksas nav saistītas ar siltumnīcu būvniecību vai pārbūvi. Minētais papildu skaidrojums ir nepieciešams, lai siltumnīcu nozares saimniecības nepārprotami saprot, ka atbalsts siltumnīcu nozares saimniecību ieguldījumiem tiek nodrošināts tikai no tiem paredzēta atsevišķa finansējuma.
Ievērojot līdzšinējo būvniecības cenu kāpumu, kā arī to, ka noteikumos Nr. 776 ir noteiktas maksimālās būvniecības izmaksas, kuras nav pieļaujams pārsniegt, neparedzot iespēju projekta īstenošanas laikā indeksēt maksimālās attiecināmās izmaksas, rodas risks, ka atbalsta saņēmējs nepabeigs projekta īstenošanu. 
Iepriekšējā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā ir konstatēts, ka atsevišķām saimniecībām, piemēram, mazām saimniecībām un dārzkopības nozarē arī vidējām saimniecībām, iegādāties jaunu miglotāju, minerālmēslu izkliedētāju vai kūtsmēslu iestrādes aprīkojumu, kas atbilstoši noteikumu Nr. 776 66.1.5. apakšpunktā noteiktajam ir attiecīgi aprīkots ar precīzām tehnoloģijām (tostarp pilnībā automatizētām) nav samērīgi salīdzinājumā ar šo saimniecību apgrozījumu un rada lielu finansiālo slogu, tāpēc ir nepieciešams noteikt atkāpes. 
Latvijā lauku saimniecības ir ļoti dažādas gan pēc apgrozījuma, gan pēc platības. Lai nodrošinātu to, ka atbalsts sasniedz dažāda lieluma saimniecības, un lai nepieļautu savstarpējo konkurenci starp saimniecībām, kas ir ļoti atšķirīgas pēc lieluma, finansējums ir sadalīts pēc saimniecību grupām, ņemot vērā saimniecību kopējo apgrozījumu. To arī nosaka noteikumu Nr. 776 6.1. apakšpunkts, t.i., apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" publisko finansējumu sadala starp Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, ņemot vērā vienotajam platību maksājumam deklarētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības atbilstoši saimniecību grupu sadalījumam pēc to kopējā apgrozījuma. Arī noteikumu Nr. 776 11. pielikumā ir noteikta atbalsta intensitāte atkarībā no atbalsta pretendenta kopējā apgrozījuma apmēra. Noteikumos Nr. 776 trūkst precīza grupas apzīmējuma, tāpēc ir pareizi jāapzīmē saimniecības piederība pie konkrētas saimniecību grupas atbilstoši saimniecības kopējam apgrozījumam.

Noteikumu Nr. 776 12.3. apakšpunkts paredz ieguldījumus alternatīvās enerģijas (atjaunojamo resursu – biokurināmā, biogāzes, hidroenerģijas, saules vai vēja enerģijas) tehnoloģijas ieviešanai un izmantošanai saimniecības pašpatēriņa vajadzībām, tāpēc ir nepieciešams noteikt pašpatēriņa minimālo apjomu.

Noteikumu Nr. 776 15. pielikumā ir iekļauti ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritēriji. Žāvētu augļu un ogu produktu grupai noteiktais izvēles kritērijs "bez pievienota cukura" ierobežo žāvētu dzērveņu ražotājus, jo žāvētām dzērvenēm cukurs tiek pievienots osmotiskās žāvēšanas tehnoloģiskajā procesā.
Noteikumu Nr. 776 2.10. apakšpunktā dota kopprojekta definīcija, kurā noteikts, ka kopprojekts ir projekts, ko īsteno ar mērķi veidot savstarpēju sadarbību kopēja projekta īstenošanai, lai sekmētu pilna ražošanas cikla vai pievienotās vērtības radīšanu, sadarbojoties pārstrādes un primārajam ražotājam vai vairākiem primārajiem ražotājiem, kā arī sadarbībai kopīgas tehnikas iegādei, pirmapstrādei, produkcijas iepakošanai un virzībai tirgū. Ievērojot īstenošanas pieredzi, definīcija ir jāprecizē, lai nepārprotami noteiktu, ka visi kopprojekta dalībnieki ir atbalsta pretendenti.

Noteikumu Nr. 776 75. punktā noteikts, ka to 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā minētos projektu atlases kritēriju punktus piešķir, kā arī 11. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti piemēro atbalsta pretendentam, kas projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir iekļauts kontroles institūcijas pārtikas kvalitātes shēmu reģistrā, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku reģistrā vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā. Tā kā 11. pielikuma 1.5. apakšpunktā tiek paredzēts, ka papildu atbalsta intensitāti piemēro tikai atbalsta pretendentam par ieguldījumiem bioloģiskajās lauku saimniecībās, spēkā esošais 75. punkts ir izteikts tehniski neprecīzi.

Noteikumu Nr. 776 3. pielikumā ir noteikti projektu atlases kritēriji pasākuma M04 "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās". Lai gan finansējums saskaņā ar noteikumu Nr. 776 6.1.apakšpunktu tiek mērķtiecīgi virzīts uz katru saimniecību grupu atkarībā no saimniecības kopējā apgrozījuma, projektu atlases kritēriji un par tiem piešķirami punkti minētajā apakšpasākumā tomēr netika diferencēti atbilstoši saimniecību grupām. Lai uzlabotu administrēšanu un nodrošinātu mērķtiecīgākus un vairāk atbilstošus projektu atlases kritērijus dažādām saimniecību grupām, projektu atlases kritēriji minētajā apakšpasākumā tiek diferencēti atkarībā no saimniecību grupas. Tādējādi katrā grupā tiks nodrošināta projektu atlase ar lielāku punktu skaitu.

Noteikumu Nr.7 76 11. pielikumā ir noteikta atbalsta intensitāte. Atbilstoši pašreizējiem nosacījumiem lauksaimniekiem ir iespējams iegādāties traktorus, ražas novākšanas tehniku, traktortehniku ar maksimālo atbalsta intensitāti 50 %, ja attiecīgā tehnikas vienība ir aprīkota atbilstoši precīzām tehnoloģijām. Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta sniegto operatīvo informāciju par rezultātiem pēc projektu iesniegumu konkursa pirmās kārtas, kas notika no 2022. gada 10. janvāra līdz 24. februārim, kā arī vērā lielo pieprasījumu pēc finansējuma, Zemkopības ministrija pieņēma lēmumu svītrot papildu atbalsta intensitāti traktoru iegādei un ražas novākšanas tehnikai, ja tā aprīkota ar precīzām tehnoloģijām. Tādējādi uz atbalstu iespējams pretendēt lielākam projektu skaitam un vienlaikus ir dota iespēja īstenot ieguldījumus citos klimata mērķos – energoefektivitātē vai atjaunojamās enerģijas ražošanā.  

Lai gan noteikumu Nr. 776 66.1.20. apakšpunktā noteikts, ka apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" ir attiecināmas izmaksas par kravas automašīnām, piekabēm un puspiekabēm, ja tās iegādājas kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvo sabiedrību apvienība vai jauna kooperatīvā sabiedrība, noteikumu Nr. 776 11. pielikumā nav noteikta atbalsta intensitāte kravas automašīnām, ja tās iegādājas kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvo sabiedrību apvienība vai jauna kooperatīvā sabiedrība, tāpēc 11. pielikums ir attiecīgi jāpapildina.

Turklāt noteikumi Nr. 776 nedod iespēju sniegt atbalstu ieguldījumiem lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnikas un iekārtas, lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehnikas un iekārtas iegādei, ja to iegādājas kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvo sabiedrību apvienība vai jauna kooperatīvā sabiedrība.

Noteikumu Nr. 776 74.11.5. apakšpunktā noteikts, ka atbalsta pretendentam, iesniedzot projektu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" papildus jāiesniedz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošs dokuments, ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs. Savukārt noteikumu Nr. 776 3. pielikuma projektu atlases kritērija "Dalība atbilstīgā kooperatīvajā sabiedrībā" piemērošanai ir nepieciešams apliecināt dalību atbilstīgā kooperatīvajā sabiedrībā.

Noteikumu Nr. 776 12. pielikumā ir noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem (galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem). Ņemot vērā vairāku krīžu (gan ar Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem, gan enerģētiskās krīze u.c.) radītās ekonomiskās sekas būvniecības nozarē, ir nepieciešams aktualizēt 12. pielikumā noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem.
Risinājuma apraksts
Visi noteikumu projekta nosacījumi (izņemot noteikumu Nr. 776 paredzēto 65.punktu par maksimālo attiecināmo izmaksu indeksāciju, kas ir labvēlīga atbalsta saņēmējiem) attiecas uz projektiem, kas tiks iesniegti nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās (pēc noteikumu apstiprināšanas un spēkā stāšanās) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" un neattiecas uz iepriekš iesniegtiem projektiem.
Noteikumi Nr. 776 tiek papildināti  ar 3.2. nodaļu "Valsts atbalsta nosacījumu piemērošana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"", ieviešot normas atbilstoši spēkā esošajiem reģionālā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 14. pantu, t.i., maksimālo atbalsta intensitāti atbilstoši reģionālā atbalsta kartei, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumiem Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam". Minētie noteikumu projekta punkti nosaka kārtību, kādā var pretendēt uz valsts atbalstu atbalsta pretendenti, kuru projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā. Noteikumi arī tiek papildināti ar nosacījumiem, kas saistīti ar 3.2. nodaļā paredzēto valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu. Demarkācija ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam un Atveseļošanas fonda paredzētajiem pasākumiem un investīcijām tiks nodrošināta projektu līmenī, sadarbojoties Lauku atbalsta dienestam un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Noteikumi tiek papildināti arī ar nosacījumiem, kas dod iespēju pārstrādes komercsabiedrībai, kuras projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā un kura pretendē uz valsts atbalstu, attiecināt noteiktās sākotnējās investīcijas – projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas (būvniecības ieceres dokumenti, tostarp būvprojekts un citi dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību), tajā skaitā arhitektu un inženieru pakalpojumu, honorāru, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, ja tās veido projektā radīto pamatlīdzekļu vērtību. Tā kā juridiski noteikumu Nr. 776 25. punktā noteiktais termiņš nenovērš risku, ka darbi pie projekta var tikt uzsākti pirms pieteikuma iesniegšanas, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas stimulējošās ietekmes prasības, noteikumu projekta 43.20 punktā tiek skaidri noteikts, ka pirms projekta pieteikuma iesniegšanas nedrīkst būt uzsākti darbi pie projekta vai uzsāktas kaut kādas juridiskajās saistības, kas ieguldījumu padarītu neatgriezenisku. Ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi, kā arī Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minēto darbu sākumu definīciju, ka ""darbu sākums" ir ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu "darbu sākums" ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu", noteikumu Nr. 776 43.20 punktā minētās izmaksas ir attiecināmās tikai, ja tās radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Noteikumu Nr. 776 52.2. apakšpunkts tiek papildināts ar skaidrojumu par to, ka, īstenojot šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā apakšpasākuma projektu, kas paredz siltumnīcu būvniecību vai pārbūvi, maksimālajā attiecināmo izmaksu apmērā (3 000 000 euro) iekļauj šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas, nepārsniedzot šo noteikumu 52.1. apakšpunktā noteikto maksimālo apmēru, ja atbalsta pretendents īsteno arī tādus šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā apakšpasākuma projektus, kuru izmaksas nav saistītas ar siltumnīcu būvniecību vai pārbūvi. Šis noteikumu projektā paredzētais grozījums par jau esoša nosacījuma skaidrojuma ieviešanu neietekmēs tās siltumnīcu nozares saimniecības, kuras jau ir saņēmušas atbalstu.
Noteikumos Nr. 776 ietvertais 65.punkts ļaus projekta īstenošanas laikā ļaus palielināt noteikumu Nr. 776 12. pielikumā noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, bet nepārsniedzot projektam apstiprināto kopējo attiecināmo izmaksu summu un nemainot projekta mērķi, ja projekta īstenošanas laikā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecības izmaksu pieaugums pārsniedz piecus procentus salīdzinājumā ar ceturksni, kurā iesniegts projekta iesniegums, par attiecīgi pārsniegto procentu punktu apmēru. Minētie grozījumi ir labvēlīgi atbalsta saņēmējiem, tāpēc minētie nosacījumi tiks piemēroti projektiem, kas Lauku atbalsta dienestā iesniegti pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā.
Noteikumu Nr. 776 12. pielikumā tiek aktualizētas maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem atbilstoši esošai situācijai, izvērtējot aktuālās būvniecības izmaksas.

Noteikumu Nr.776 66.1.5. apakšpunkts tiek precizēts, nosakot, ka mazās saimniecības un dārzkopības nozarē – arī vidējas saimniecības var iegādāties jaunu smidzinātāju vai minerālmēslu izkliedētāju, kas ir manuāli regulējams.
Noteikumu Nr. 776 33. punkta redakcija tiek papildināta, ieviešot apzīmējumus "maza saimniecība", "vidēja saimniecība" un "liela saimniecība" atbilstoši jau iepriekš noteiktajam saimniecību kopējā apgrozījuma apmēram un atbilstoši noteikumos 11.pielikumā lietotajam sadalījumam.
Noteikumu Nr. 776 15. pielikumā precizēts žāvētu augļu un ogu produktu grupā noteiktais izvēles kritērijs "bez pievienota cukura", paredzot izņēmumu attiecībā uz žāvētām dzērvenēm, kad cukurs pievienots osmotiskās žāvēšanas tehnoloģiskajā procesā un pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 10 g.
Noteikumu Nr. 776 2.10.apakšpunkts ir precizēts, nosakot, ka kopprojekts ir projekts, ko īsteno ar mērķi veidot savstarpēju sadarbību kopēja projekta īstenošanai, lai sekmētu pilna ražošanas cikla vai pievienotās vērtības radīšanu, sadarbojoties pārstrādes un primārajam ražotājam vai vairākiem atbalsta pretendentiem – primārajiem ražotājiem.
 
Noteikumu Nr. 776 12.3. apakšpunkts tiek precizēts, nosakot, ka atbalsta saņēmējs attiecīgajā sistēmas pieslēgumā nodrošina saražotās alternatīvās enerģijas pašpatēriņu pa gadu vismaz 80 procentu apmērā.

Noteikumi Nr. 776 tiek papildināti ar 66.1.25. apakšpunktu, paredzot, ka lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnikas un iekārtas, lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehnikas un iekārtas iegādes izmaksas tiek attiecinātas arī kooperatīvajai sabiedrībai, kooperatīvo sabiedrību apvienībai vai jaunai kooperatīvajai sabiedrībai, ja tā izpilda šādus nosacījumus: attiecīgā tehnika vai iekārta tiek izmantota pakalpojumu sniegšanai saviem biedriem, un par tehnikas vienības izmantošanu atbalsta saņēmējam ir noslēgts līgums vismaz ar 10  biedriem – lauksaimniecības produkcijas primārajiem ražotājiem, līgumā paredzot, ka tā biedri līdz iesniedzama projekta uzraudzības perioda beigām individuāli neiegādājas attiecīgu tehnikas vienību. Minētais nosacījums veicinās kooperatīvo sabiedrību, to apvienību un jaunu kooperatīvo sabiedrību attīstību, to biedru konkurētspēju, kā arī primārās lauksaimniecības produktu saražoto apjomu.

Noteikumu Nr. 776 74.11.5. apakšpunkts tiek precizēts, nosakot, ka atbalsta pretendentam, iesniedzot projektu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" papildus jāiesniedz lauksaimniecības pakalpojumu atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošs dokuments, ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs. Tādējādi iesniegtais projekts tiks vērtēts atbilstoši noteikumu Nr. 776 3. pielikumā noteiktajam.

Noteikumi Nr. 776 tiek papildināti ar 34.1 punktu, kurā noteikts, ka lauku saimniecībām no šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētā finansējuma piešķir atbalstu ieguldījumiem atbilstoši saimniecību grupu sadalījumam pēc to kopējā apgrozījuma. Šāda norma būtībā jau tika piemērota atbilstoši noteikumu Nr. 776 11. pielikumā noteiktajam sadalījumam. Minētais nosacījums tikai sniedz papildu skaidrojumu jau iepriekš noteiktajai kārtībai (noteikumu Nr. 776 6.1. apakšpunks un 11.pielikums) par saimniecību grupu sadalījumu, tāpēc tas neietekmēs personas, kas jau ir saņēmušas atbalstu.
Noteikumu Nr. 776 75. punkts tiek tehniski precizēts, ievērojot 11. pielikumā noteikto, t.i., ka noteikumu Nr. 776 11. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti piemēro atbalsta pretendentam, kas projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir bioloģiskā lauku saimniecība. Minētais precizējums neietekmēs personas, kas jau ir saņēmušas atbalstu.

Noteikumu Nr. 776 11. pielikumā tika svītrota papildu atbalsta intensitāte traktoru iegādei un ražas novākšanas tehnikai, ja tās ir aprīkotas ar precīzām tehnoloģijām. Tādējādi uz atbalstu var pretendēt lielāks projektu skaits un vienlaikus tiek dota iespēja īstenot ieguldījumus citos klimata mērķos, kā, piemēram, energoefektivitātē vai atjaunojamās enerģijas ražošanā.

Noteikumu Nr. 776 11. pielikumā noteikts, ka kravas automašīnu, ražas novākšanas tehnikas un iekārtu iegāde kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām var tikt atbalstīta ar 40 procentu intensitāti, tā dodot iespēju minētajām kooperatīvajām sabiedrībām izdarīt ieguldījumus arī kravas automašīnu, ražas novākšanas tehnikas un iekārtu iegādē un līdz ar to veicinot to attīstību, primārās lauksaimniecības produktu saražoto apjomu un konkurētspēju.

Noteikumu Nr. 776 3. pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā un tiek pievienots jauns 3.pielikums. Minētajos pielikumos ir noteikti projektu atlases kritēriji pasākuma M04 "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā 4.1. "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās": 3. pielikumā – vidējo un lielo saimniecību grupai, 3.1pielikumā – mazo saimniecību grupai. Lai uzlabotu administrēšanu un nodrošinātu saimniecību savstarpējo konkurenci par finansējumu attiecīgajā grupā, projektu atlases kritēriji un par tiem piešķirami punkti tika diferencēti atbilstoši saimniecību grupām. Tādējādi katrā grupā tiks nodrošināta projektu atlase ar lielāku punktu skaitu. Grozījumi projektu atlases kritērijos ir saskaņoti ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam uzraudzības komiteju, kas ir koleģiāla Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) administrēšanā iesaistīta institūcija, kura darbojas atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam un regulas Nr. 1303/2013 47., 48. un 49. panta, kā arī regulas Nr. 1305/2013 72. un 74. panta nosacījumiem un kurā ir pārstāvēti gan nozaru ministriju pārstāvji, gan lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Noteikumu projekts tiek papildināts ar 87.punktu, lai nodrošinātu 3. un 3.pielikumā noteiktā projektu atlases kritērija "Projekta ieguldījums mērķos" piemērošanu. Lai saņemtu atlases kritēriju punktus par projektā paredzētiem ieguldījumiem energoefektivitātes palielināšanā, atbalsta pretendentam projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir jāiesniedz arī sertificēta speciālista izsniegts energoaudita atzinums.
Noteikumu Nr. 776 11.1. apakšpunktā noteiktrs, ka par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata papildu investīcijas esošajos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem un, ja papildina esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem. Minētie nosacījumi atbilst Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. noteiktajam.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Noteikumu projekta normas nepalielina atbalsta saņēmēju izmaksas, jo
1) precizējumi ir atbalsta saņēmējiem labvēlīgi (tie palielina atbalsta saņēmēju iespējas saņemt atbalstu ieguldījumiem);
2) precizējumiem ir redakcionāls raksturs, tie izskaidro esošos nosacījumus, nevis ievieš jaunus nosacījumus.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā precizētās normas nodrošinās mērķtiecīgāku atbalstu dažādām saimniecību grupām, kopumā veicinot šo saimniecību ekonomisko attīstību un konkurētspēju.
Juridiskās personas
  • Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā precizētās normas paredz paplašināt atbalsta saņēmēju loku apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē". Tādējādi tiks veicināta šādu uzņēmumu attīstība un konkurētspējas palielināšanās, kā arī pievienotās vērtības radīšana. Precizētās normas nodrošinās mērķtiecīgāku atbalstu primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kopumā veicinot to ekonomisko attīstību un konkurētspēju.  

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Atbalsts veicinās saimniecību un saimniecisko darbību veicēju izaugsmi un palielinās konkurētspēju, tā palielinot arī nozares konkurētspēju kopumā.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Saimniecisko darbību veicēji, kuri pārstrādā tādus lauksaimniecības produktus, kas nav minēti ES Līguma I pielikumā, iegūs iespēju saņemt atbalstu ieguldījumiem pārstrādē.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Pārstrādātāji, kuru gala produkts nav minēts ES Līguma I pielikumā, varēs pretendēt uz atbalsta saņemšanu ieguldījumiem pārstrādē. Tādējādi tiks veicināta šādu uzņēmumu attīstība un konkurētspējas palielināšanās, kā arī pievienotās vērtības radīšana.
Noteikumi paredz mērķtiecīgāku atbalstu primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem – mazo un vidējo saimniecību grupām, paredzot atkāpi noteikumu 66.1.5. apakšpunktā noteikto tehnoloģiju iegādei, kā arī nosakot atsevišķus projektu atlases kritērijus.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Atbalsts veicinās lauksaimniecības uzņēmumu izaugsmi un palielinās konkurētspēju.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Netieši var ietekmēt nodarbinātību.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
Apraksts
Vispārējā grupu atbrīvojuma regula

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
2. panta 24. punkts
43.5 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 8. punkts
43.3 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
5. panta 2. punkta "a" apakšpunkts
43.1 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 29. punkts
43.2 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 30. punkts
43.2 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 49. punkta "a" apakšpunkts
43.2 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 61.  punkta "a" apakšpunkts
43.13 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 1. punkts
43.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14.panta 5.punkts
11.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumi paredz ilgāku pamatlīdzekļu saglabāšanas periodu (līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem). Tas ir noteikts, ievērojot ar Eiropas Komisiju saskaņotās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP) nosacījumus.
I. pielikums
43.4 un 43.6 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 13. punkts
43.7 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
1. panta 4. punkta "a" apakšpunkts
43.13 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 16. punkts
43.13 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 18. punkts
43.14 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
6. panta 2.punkts
43.15 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
2. panta 23. punkts
43.11 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 7. punkts
43.16 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
9. panta 1. un 4. punkts
43.17 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
12. pants
43.17 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 12. punkts
43.8 punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumi paredz mazāku atbalsta intensitāti pasākumā. Tā noteikta, ievērojot ar Eiropas Komisiju saskaņotās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP), izvirzītās prioritātes un intervences loģiku, kā arī mērķu sasniegšanas progresu pasākumā. Atbilstoši LAP maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 %.
14. panta 6. punkta "b" apakšpunkts
43.18 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
14. panta 14. punkts
43.19 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
8. panta 4. punkts
43.8 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
13. panta "a" vai "b" apakšpunkts
43.12 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
58. panta 4. punkts
43.25 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
59. pants
43.25 punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 651/2014 11. panta "a" apakšpunktu 20 darbadienu laikā pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā Eiropas Komisijai tiks nosūtīta kopsavilkuma veidlapa.
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekta tālāko virzību 2022.gada 14.jūnijā atbalstīja Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.
2022.gada 27.maijā Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija un 2022.gada 19.maijā biedrība Zemnieku Saeima sniedza ierosinājumus, kas daļēji tika ņemti vērā.

6.4. Cita informācija

2022.gada 18. oktobrī biedrība Zemnieku Saeima iesniedza iebildumus par projektu atlases kritēriju izmaiņām un neatbalstīja noteikumu projekta tālāko virzību. Projektu atlases kritēriji atbilstoši Regulas Nr.1305/2013 49.pantam tika izskatīti un 2022.gada 17.augustā apstiprināti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejā (lēmums Nr. 9.3-18e/6/L/UK/2022), kurā ir vairāku lauksaimniecības nozares nevalstisko  organizāciju pārstāvji kā arī citi sociālekonomiskie partneri. 2022.gada 26.oktobrī Zemkopības ministrija organizēja papildus nevalstisko organizāciju sanāksmi, kurā piedalījās nozares eksperti no Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, biedrības Zemnieku Saeima, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, Latvijas Jauno zemnieku kluba, Latvijas Zemnieku federācijas, Lauksaimnieku apvienības, Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Latvijas apvienotā putnkopības nozares asociācijas un Latvijas cūku audzētāju asociācijas. Ņemot vērā to, ka prioritātes mērķa virzienu ("Palielināt enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē" un "Sekmēt atjaunojamo energoresursu, blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu nepārtikas izejvielu piegādi un izmantošanu bioekonomikas vajadzībām") sasniedzamo rādītāju izpilde būtiski atpaliek no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieplānotā, tika panāktās vienošanās par nepieciešamību prioritāri veicināt ieguldījumus šajos prioritātes mērķa virzienos, attiecīgi paredzot papildu projektu atlases kritēriju punktus. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka noteikumu projektā paredzētas projektu atlases kritēriju izmaiņas ir kompromisa risinājums, lai panāktu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieplānotos mērķus, ievērojot lauksaimniecības nozares un to pārstāvju intereses. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka nākamajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta LAP pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos tiks mērķēta tikai "zaļo investīciju" atbalstam vidējo un lielo saimniecību grupā, lai spētu nodrošināt LAP izvirzīto mērķu īstenošanu.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi