Anotācija (ex-ante)

22-TA-2593: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Zinātniskās darbības likuma 10.panta 2.1  daļa nosaka, ka Latvijas zinātnes doktora grāda nosaukums ir zinātnes doktora grāds (philosophiae doctor) un tā oficiālais saīsinājums — zinātnes doktors (Ph. D.). Zinātnes doktora diplomā norāda zinātnes doktora grāda oficiālo saīsinājumu, attiecīgu zinātnes nozares grupu un promocijas darba nosaukumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Persona, kurai ir noteiktā kārtībā piešķirts zinātnes doktora grāds, saņem zinātnes doktora diplomu, kurā ir norādīta zinātnes nozares grupa, kurā ir izstrādāts un veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs, un promocijas darba nosaukums.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumu Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"" (turpmāk - MK noteikumi Mr.202) 5.pielikuma "Doktora diploms" 3. punkts noteic, ka doktora diploma 3.lappusē norāda iegūto zinātnisko doktora grādu - zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) - attiecīgā zinātnes nozarē un aizstāvēta promocijas darba nosaukumu.
Zinātniskās darbības likuma (redakcijā, kas pieņemta 2022.gada 14.jūlijā, spēkā ar 2022.gada 29.jūliju) 13. panta otrās daļas 3.1 punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka Latvijas zinātnes nozaru grupas, zinātnes nozares un apakšnozares.
Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 49 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm" (turpmāk – MK noteikumi Nr.49) tiks izteikti jaunā redakcijā un TAP ir tiesību akta projekts "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm" (TAP Tiesību akta lietas ID 22-TA-2329), kas paredz noteikt 6 zinātnes nozaru grupas. Šīs grupas nav jaunievedums, jo  MK noteikumu Nr.49 pielikuma tabulā zinātnes nozaru grupas jau ir iezīmētas treknrakstā. Jau esošas Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares netiek grozītas. Zinātnes nozaru grupas, zinātnes nozares atbilst vienotiem starptautiskajiem standartiem, balstoties uz OECD publicēto zinātnes statistikas metodoloģijas krājumā Frascati Manual zinātnes nozaru klasifikāciju (https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf).
Ievērojot, ka promocijas salīdzinoši reti izstrādā konkrētā zinātnes nozarē, bet gan vismaz divās vai vairākas zinātnes nozarēs vienas zinātnes grupas ietvaros vai arī starpdisciplināri, t.i., starp dažādu zinātnes nozares grupu zinātnes nozarēm, tad ir nepieciešams zinātnes doktora diplomā norādīt, kurai zinātnes nozaru grupai atbilst piešķirtais zinātnes doktora (Ph.D.) grāds, ievērojot promocijas padomes lēmumu par šī grāda piešķiršanu, zinātnes grāda pretendetam veiksmīgi publiski aizstāvot promocijas darbu, kas izstrādāts attiecīgā Latvijas zinātnes nozarē vai apakšnozarē un to pamato promocijas darba nosaukums. Pašlaik MK noteikumi Nr. 202 paredz diplomā norādīt tikai vienu zinātnes nozari, kas ir par šauru un lielā vairumā gadījumu neatbilst promociju darbu aptvertajām zinātnes nozarēm. 
Ievērojot minēto, zinātnes doktora diplomā nepieciešams norādīt attiecīgu zinātnes nozares grupu, kuras ietvaros aizstāvēts promocijas darbs, tādējādi, tuvinoties starptautiskajai praksei un mērķtiecīgāk pozicionējot absolventus kā konkurētspējīgus zinātniekus ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā vidē.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams MK noteikumu Nr.202 5.pielikuma 3. punktā (doktora diploma 3.lappusē) noteikt, ka zinātnes doktora grāda ieguvējs ieguvis zinātnes doktora grādu - zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) attiecīgā zinātnes nozares grupā par promocijas darbu (nosaukums).
Ja personai ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, tad personas koda vietā norāda dzimšanas datumu  (diena/mēnesis/gads), jo šajā gadījumā personas kodu nepiešķir.
Augstskola diplomā norāda attiecīgu zinātnes nozares grupu, ievērojot promocijas padomes lēmumu un normatīvo regulējumu par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm u apakšnozarēm.
Risinājuma apraksts
MK noteikumu Nr.202 5.pielikuma 3. punktā (doktora diploma 3.lappusē):
1) aizstāt vārdus "zinātnes nozares nosaukums (lokatīvā)>" ar vārdiem "zinātnes nozares grupas nosaukums (lokatīvā)>";
2) izteikt vārdus un skaitļus "personas kods <0000XX-XXXXX>" ar vārdiem un skaitļiem "personas kods <0000XX-XXXXX> / dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads)".
3) piezīmes papildinātas ar 5.3.apakšpunktu, ka dzimšanas datumu (diena/mēnesis/gads) norāda personai, kurai ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja un personas kods nav piešķirts un 5.4.apakšpunktu, ka zīmogu liek, ja tas nepieciešams;
4) attiecīgu zinātnes nozares grupas nosaukumu iestāde norāda, ievērojot promocijas padomes lēmumu par grāda – zinātnes doktors (Ph. D.) – piešķiršanu par promocijas darba publisku aizstāvēšanu attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē un pamatojoties uz normatīvo regulējumu par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm u apakšnozarēm.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • studenti
Ietekmes apraksts
Personai, kura veiksmīgi aizstāvējusi promocijas darbu, izsniedzamajā zinātnes doktora diplomā norāda attiecīgo zinātnes nozares grupu, kurā aizstāvēts promocijas darbs.
Juridiskās personas
  • augstkolas
Ietekmes apraksts
Izsniegt personai zinātnes doktora diplomu, kurā norādīta attiecīga zinātnes nozares grupa, kurā aizstāvēts promocijas darbs.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Nav ietekme uz valsts vai pašvaldības budžetiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Nav nepieciešams. Valsts nosaka valsts atzīta diploma saturu.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Norādot zinātnes doktora diplomā attiecīgu zinātnes nozares grupu, kuras ietvaros aizstāvēts promocijas darbs, tādējādi, notiek tuvināšanās starptautiskajai praksei un mērķtiecīgāk tiek pozicionēti absolventi kā konkurētspējīgi zinātnieki Latvijā un starptautiskajā vidē.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts ietver MK noteikumu Nr.202 5.pielikuma 3.lappuses precizējumu, papildinot ar personas dzimšanas datumu, ja tai ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja un personas kods nav piešķirts (piem., ārvalstnieki) un šajā lappusē tiek saglabāta esošajā redakcijā arī personas koda norāde. Diplomā norāda vienu no minētajām pozīcijām par personas identificējošiem datiem.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi