Anotācija (ex-ante)

22-TA-1885: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas, lai  precizētu Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 227) normu par projekta īstenošanas termiņu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt MK noteikumu Nr. 227 normu pagarinot projekta īstenošanas termiņu no 2022.gada 31.decembra uz 2023.gada 31.decembri, lai saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem  esošās ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas ietekmē ir tikusi ietekmēta projekta īstenošana nodrošinātu iespēju pabeigt MK noteikumu Nr.277 ietvaros atbalstītos projektus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd MK Noteikumi Nr.227 paredz, ka saimnieciskās darbības veicējiem maksimālais termiņš projektu realizācijai ir 2022. gada 31. decembris. Ņemot vērā Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izraisītās ekonomiskās sekas, kā rezultātā ir tikušas kavētas dažādu materiālu piegādes, meklēti jauni risinājumi materiālu iegādē vai aizstāšanā, notikuši iepriekš neprognozēti strauji izejmateriālu sadārdzinājumi, līdz ar to projekta īstenotāji ir bijuši spiesti pārplānot projekta īstenošanas termiņus un ir uzņēmumi, kuri šobrīd  identificējuši, ka noteiktajā termiņā nespēs realizēt iesāktos projektus.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumi Nr.227 27. punkts nosaka, ka 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektus īsteno līdz 2022.gada 31.decembrim.
Šobrīd jau ir identificēts, ka pagarinājums ir nepieciešams vismaz trīs projektiem, kuri sakarā ar Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izraisītajām negatīvajām sekām nevarēs īstenot iepriekš apstiprinātos projektus. . Lielāks vai mazāks piegāžu kavējums attiecas gandrīz uz visām materiālu/iekārtu grupām, bet šobrīd ir skaidrs, ka lielākais kavējums ir elektrosadaļu piegādē. Nepagarinot MK noteikumos Nr.227 noteikto projekta īstenošanas termiņu pastāv risks, ka var tikt lauzti atsevišķi līgumi starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un saimnieciskās darbības veicējiem (projektu īstenotājiem), kas atstās negatīvas sekas uz konkrēto uzņēmumu saimniecisko darbību, kā arī netiks ieviestas konkrētas reģionu investīcijas tautsaimniecības attīstībai.
Risinājuma apraksts
Lai izvairītos no noslēgto projekta līgumu laušanas un lai saimnieciskās darbības veicējiem jau šobrīd būtu iespēja plānot savu naudas plūsmu, nepieciešams pagarināt projektu realizācijas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim. Grozījums par termiņa pagarinājumu veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.4 6.  punktā noteikto. Ņemot vērā to, ka ir radušies nepārvaramas varas apstākļi, secināms, ka Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izraisītās negatīvās ietekmes uz ekonomiku ietekmi uz saimnieciskās darbības veicējiem rezultātā ir mainījušies tirgus nosacījumi būvniecības nozarē, attiecīgi ietekmējot projektu īstenošanas gaitu, kas var rezultēties uzņemto saistību pārtraukšanā, un, attiecīgi satur risku arī 3.1.1.5. pasākuma rādītāju neizpildē ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda beigās. Nepieciešams nodrošināt iespēju 3.1.1.5. pasākuma pirmās kārtas ietvaros visiem esošajiem projektiem ļaut iespēju pagarināt līgumu darbības termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.

MK noteikumu projektā pievienots MK protokollēmums, kas paredz atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.4 7.apakšpunktu  3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

MK noteikumu projekts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktā un Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā noteiktajam, tiek precizēts punkts, kas nosaka, ka sadarbības iestāde nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad šīs atbalsta programmas ietvaros piešķirts pēdējais atbalsts, savukārt, finansējuma saņēmējs  nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas.

Lai novērstu interpretāciju, kas tiek saprasts ar termiņu, kad projekts tiek uzskatīts par pabeigtu, MK noteikumu projekts tehniski precizē MK noteikumu Nr.227 29. punktu, ņemot vērā Eiropas Savienības fondu sistēmas praksi, ka projekts par pabeigtu tiek uzskatīts pēc visu pārbaužu veikšanas no sadarbības iestādes puses un ar dienu, kad veikts noslēguma maksājums.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izraisītās negatīvās ietekmes uz ekonomiku ietekmi uz saimnieciskās darbības veicējiem apdraudot iespēju realizēt iesāktos projektus sākotnēji paredzētos termiņos. Ja projektu īstenošanas termiņš netiks pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim,  pastāv risks, ka var tikt lauzti atsevišķi līgumi starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un saimnieciskās darbības veicējiem (projektu īstenotājiem), kas atstās negatīvas sekas uz konkrēto uzņēmumu saimniecisko darbību, kā arī netiks ieviestas konkrētas investīcijas, kas ietekmēs gan reģionālo tautsaimniecības attīstību, gan Latvijas kopējo tautsaimniecību. Pagarinot  īstenošanas termiņu, tiek nodrošināta iespēja pilnvērtīgi īstenot iesāktos projektus un sasniegt MK Noteikumos Nr.227 izvirzītos iznākuma un rezultāta rādītājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība Noteikumu projekta izstrādē tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktā, proti, sabiedrības pārstāvjiem tiek dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par Noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi