Anotācija (ex-ante)

21-TA-485: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai

 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa sēdes protokollēmums, Aizsardzības ministrijas informatīvais ziņojums “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Skrundas novada Raņķu un Rudbāržu pagastā un Kuldīgas novada Laidu pagastā Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai” (prot. Nr. 17, 42. §, TA-311-IP).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai atļautu Aizsardzības ministrijai atsavināt sabiedrības vajadzībām – Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai – juridiskai personai piederošu nekustamo īpašumu Kuldīgas novadā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabinets 2019. gada 2. aprīļa sēdē (prot. Nr. 17, 42. §, TA-311-IP) ir pieņēmis konceptuālu lēmumu atbalstīt poligona “Mežaine” paplašināšanu un atļaut nekustamo īpašumu Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā (līdz 01.07.2021. Skrundas novads) atsavināšanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2020.–2032. gadam (apstiprināts ar 2020. gada 14. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 773 “Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2020.–2032. gadam”) ir nepieciešams paplašināt un attīstīt Kurzemes reģionālo militāro poligonu, lai stiprinātu Zemessardzes kaujas spējas, pilnveidotu apmācību procesu, nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu.

Poligona “Mežaine” teritorijas paplašināšana ir nepieciešama zemessargu un profesionālā dienesta karavīru nacionālā līmeņa mācībām, gan arī starptautiskām militārām mācībām, kurās piedalās arī NATO sabiedrotie un partneri.
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar Likuma 2. pantu valsts aizsardzības vajadzībām – poligona “Mežaine” paplašināšanai – ir nepieciešams atsavināt nekustamo īpašumu “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 6282 003 0135) un  atsavināšana ir vienīgais veids, lai sasniegtu šo mērķi.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, atsavināmā nekustamā īpašuma novada iedalījums ir mainījies no Skrundas novada uz Kuldīgas novadu, tādējādi atsevišķos informatīvajos materiālos vēl ir saglabājies šī nekustamā īpašuma adresēs Skrundas novads.

Nekustamais īpašums “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 6282 003 0135) ir ierakstīts zemesgrāmatā un īpašuma tiesības nostiprinātas uz juridiskas persona vārda, Kurzemes rajona tiesas Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000600824.

Atsavināšanas procesa gaitā atsavināmā zemes vienība ir atdalīta no nekustamā īpašuma “Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. 6282 005 0020) un izveidots jauns nekustamais īpašums "Meža Vizbuļi" (kadastra Nr. 6282 003 0135), kā arī ir mainījies nekustamā īpašuma īpašnieks.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2,1 ha platībā (kadastra apzīmējums 6282 003 0101), kurai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā apgrūtinājumi nav reģistrēti.
Saskaņā ar Likuma 18. pantu un MK 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” (turpmāk – Noteikumi) 13. punktu 2019. gada 26. jūnijā īpašniekam ir nosūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību.

Taisnīgas atlīdzības noteikšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2021. gada 8. jūlija sēdē (protokols Nr. 21) izvērtēja sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Eiroeksperts” sagatavoto novērtējumu par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” (kadastra Nr. 6282 003 0135) sastāvā esošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 6282 003 0101) 2,1 ha platībā tirgus vērtību un iespējamo īpašniekam kompensējamo zaudējumu apmēru un aprēķināja atlīdzību. Komisijas aprēķinātā atlīdzība par atsavināmo nekustamo īpašumu ir 3 150 euro (trīs tūkstoši simt piecdesmit euro), tai skaitā tirgus vērtība ir 2 800 euro (divi tūkstoši astoņi simti euro), bet kompensējamo zaudējumu apjoms (koksnes resurss) ir 350 euro (trīs simti piecdesmit euro).

2021. gada 8. jūlijā un 29. jūlijā īpašnieks ir informēts par aprēķināto atlīdzību par nekustamā īpašuma atsavināšanu un uzaicināts piedalīties Komisijas sēdē noteiktās atlīdzības izvērtēšanai, kā arī ir aicināts rakstiski sniegt viedokli par aprēķināto atlīdzību.

Īpašnieks 2021. gada 21. jūlija vēstulē informēja, ka  aprēķinātajai atlīdzībai nepiekrīt, paskaidrojot, ka vērtējums neatbilst taisnīgas atlīdzības noteikšanas kritērijiem, jo tas ir noteikts ievērojami zemāks nekā reāli pastāvošais tirgū. Ieskatam īpašnieks iesniedza no interneta sludinājumu portāliem izdrukātus nekustamo īpašumu pārdošanas piedāvājumus. Papildu īpašnieks informēja, ka Komisijas sēdē par atlīdzības izvērtēšanu nepiedalīsies un neizmantos iespēju iesniegt sevis izvēlēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma vērtējumu, bet vērtētāja piedalīšanās komisijas sēdē par atlīdzības izvērtēšanu ir nepieciešama.
2021. gada 17. augusta vēstulē  īpašnieks informēja, ka iebilst un nepiekrīt SIA “Eiroeksperts” sagatavotajam novērtējumam, norādot, ka iepriekšējā vēstulē tika sniegts skaidrojums un pamatojums par reālo tirgus situāciju attiecībā uz meža zemju faktisko vērtību. Īpašnieks pauda uzskatu, ka iesniegtie sludinājumi ir daudz objektīvāk novērtējami, jo veido atsevišķus un savstarpēji nesaistītus piedāvājumus un kopēju tirgus situācijas atspoguļojuma ainu.  Kā alternatīvu un samērīgu kompensācijas risinājumu īpašnieks piedāvā atsavināmā īpašuma aizvietošanu ar citu valstij piederošu īpašumu, kas vērtības, pielietojuma un platības ziņā ir līdzvērtīgs atsavināmajam īpašumam.

Aizsardzības ministrijas un Skrundas novada pašvaldības īpašumā nav līdzvērtīgas zemes vienības ar mežaudzēm, kuru varētu izmantot kā vienu no taisnīgas atlīdzības kompensācijas veidiem.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Eiroeksperts” 2021. gada 27. augusta vēstulē sniedza skaidrojumu par īpašnieka iesniegtajiem iebildumiem, norādot, ka šajā gadījumā par meža zemi tiek definēts izcirtums, t.i., veicot aprēķinus, tiek pieņemts, ka uz zemes nav ne komerciālas (pārdodamas koksnes), ne arī nekomerciālas koksnes (dabiski vai mākslīgi atjaunotas mežaudzes). Aprēķinot meža zemes vērtību, tika izmantoti reāli notikuši un Valsts zemes dienestā reģistrēti darījumi, kur darījuma objekts ir izcirtums, savukārt īpašnieka iesniegtajā pielikumā ir uzrādīti tikai piedāvājumi, kas nav noticis fakts, pie kam šajos piedāvājumos ir norādīts, ka tiek tirgotas jaunaudzes, kurām ir daudz augstākā vērtība, nevis izcirtumi. Par aprēķināto kompensējamo zaudējumu apjomu SIA “Eiroeksperts” paskaidro, ka par kompensējamiem zaudējumiem meža zemju atsavināšanas gadījumos tiek uzskatīta komerciālā koksne, neatkarīgi no vecuma un īpašnieka ieguldījums meža atjaunošanā mežaudzēm no 1 gada līdz 30-40 gadu vecumam, atkarībā no mežaudzes koku un augšanas gaitas. Šajā gadījumā par kompensējamiem zaudējumiem tiek uzskatīta koksnes vērtība uz vērtēšanas brīdi. Apsekojot mežaudzi dabā, tika konstatēts, ka dati Meža valsts reģistra aktuālajā izdrukā atbilst mežaudzes stāvoklim dabā.  
SIA “Eiroeksperts” norāda, ka pilnībā nepiekrīt īpašnieka apgalvojumam, ka vērtējums neatbilst taisnīgas atlīdzības noteikšanas kritērijiem.
Uz atlīdzības izvērtēšanas Komisijas sēdi 2021. gada 31. augustā īpašnieks neieradās, kā arī neiesniedza sevis izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma vērtējumu. Komisija 2021. gada 31. augusta sēdē (protokols Nr. 23) apstiprināja aprēķināto atlīdzību par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” (kadastra Nr. 6282 003 0135) sastāvā esošo zemes vienību 2,1 ha platībā (kadastra apzīmējums 6282 003 0101).
 
Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Noteikumu 36.1. apakšpunktu, Aizsardzības ministrija ar 2021. gada 11. oktobra lēmumu Nr. 1/1-24.2/199 “Par taisnīgas atlīdzības apmēra apstiprināšanu par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo  nekustamo īpašumu “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra numurs 6282 003 0135” ir apstiprinājusi Komisijas aprēķināto taisnīgas atlīdzības apmēru.
 
Atbilstoši Noteikumu 2. punktam ar nekustamā īpašuma atsavināšanu bijušajiem īpašniekiem nodarītie kompensējamie zaudējumi (notariālie izdevumi, valsts nodevas, kancelejas nodevas, citi izdevumi), kas var rasties pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas, tiks kompensēti to faktiskajā apmērā, pamatojoties uz atsavinātā nekustamā īpašuma bijušā īpašnieka iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina zaudējumu apmēru.

Nekustamā īpašuma īpašniekam saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto ir tiesības apstrīdēt tiesā Aizsardzības ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par atsavināmā nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, saskaņā ar Likuma 13. pantu tiks sagatavots likumprojekts par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

Aizsardzības ministrija īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “ Par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai”.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamie īpašumi ir izvērtēti atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku likuma 4. pantā noteiktajai kārtībai un 6., 6.1 , pantā noteikto uzdevumu un uzdevumu īstenošanas pasākumu nodrošināšanai.
Minētais nekustamais īpašums tiek atsavināts valsts aizsardzības vajadzībām – poligona “Mežaine” paplašināšanai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Nacionālie bruņotie spēki
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi skar tiesību subjektu - juridisku personu, kura zaudē īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu pret taisnīgu atlīdzību.
Nekustamais īpašums ir nepieciešams valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai.
Tas sniegs pozitīvu ietekmi Nacionālo bruņoto spēku militāro spēju attīstībai, paplašinot un pilnveidojot gan nacionālā, gan starptautiskā līmeņa karavīru mācību iespējas, tādējādi nodrošinot uzņemošās valsts atbalstu.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projekts tiks īstenots (nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām, īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda AM personā, nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam nodarīto kompensējamo zaudējumu segšana) no AM piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem budžeta programmai 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi