Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-850: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Senlejas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” (turpmāk – Rail Baltica projekts) vajadzībām atsavināt privātpersonai piederoša nekustamā īpašuma “Senlejas” Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0041) daļu 3.0445 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) (turpmāk – Nekustamā īpašuma daļa).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
  Īstenojot Rail Baltica projektu, nepieciešams atsavināt īpašniekam piederoša nekustamā īpašuma “Senlejas” Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041), (turpmāk – Nekustamais īpašums), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0041), (turpmāk – Zemes vienība), daļu 3.0445 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā).
  Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”. Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica” noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
  Saskaņā ar pilnsabiedrības “RB Latvija” veiktās izpētes “Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums” tehniskajiem risinājumiem un to detalizāciju būvprojektā trases Rail Baltica robeža skar Nekustamā īpašuma daļu.
  Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt Nekustamā īpašuma daļu 3.0445 ha platībā:
- Zemes vienības daļa aptuveni 2.1116 ha platībā ir nepieciešama Rail Baltica projekta dzelzceļa infrastruktūras publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā izbūvei;
- Zemes vienības daļas aptuveni 0.3355 ha un 0,0335 ha ir nepieciešamas valsts nozīmes ceļa būvdarbiem (valsts ceļa nodalījuma josla);
-  Zemes vienības daļa aptuveni 0.5639 ha ir nepieciešama pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (pašvaldības ceļa nodalījuma josla).
  Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta publiskās lietošanas dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta attīstībai un atbilstoši RB Rail AS sniegtajai informācijai par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un projektēto autoceļu nozīmi, atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļā noteikto, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, un likuma “Par autoceļiem” 4.panta regulējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
  Nekustamais īpašums ierakstīts Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000067153. Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas fiziskai personai (turpmāk – Īpašniece).
  Nekustamajam īpašumam nav reģistrētas hipotēkas vai piedziņas atzīmes. Nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar lietu tiesībām atzīmju veidā:
1) Dienvidu elektrotīkli 20 KV EPL josla 325/20m 0.65 ha;
2) Tālsakaru līniju centrs – sakaru kabelis 0.32 km;
3) Ceļa servitūts 0.32 km.
  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra sistēma) Zemes vienībai ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
1) aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.6500 ha;
2) aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju 0.32 km;
3) Ceļa servitūta teritorija 0.32 km.
  Minētie apgrūtinājumi attiecas arī uz atsavināmo Nekustamā īpašuma daļu.
  Saskaņā ar Kadastra sistēmas datiem Zemes vienības lietošanas mērķis ir “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101), platības sadalījums par lietošanas veidiem:
1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība 9.9400 ha;
2) Ūdens objektu zeme 0.0100 ha;
3) Zemes zem ceļiem platība 0.0800 ha.
  Nodalot Rail Baltica projektam nepieciešamo Nekustamā īpašuma sastāvā esošo Zemes vienības daļu, atlikumā veidojas divas Zemes vienības daļas – aptuveni 6.3500 ha platībā un 0.6355 ha platībā. Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 16. augusta atzinumam (vēstule Nr. BNP/2022/4.7/1447/N) atlikusī (neatsavināmā) Zemes vienības daļa 6.3500 ha platībā turpmāk ir izmantojama patstāvīgi, bet atlikusī (neatsavināmā) Zemes vienības daļa 0.6355 ha platībā, ņemot vērā tās platību, apgrūtinājumus, konfigurāciju un nenoskaidroto piekļuvi turpmāk nav izmantojama patstāvīgi. Atbilstoši Likuma 6.panta pirmajai daļai Īpašniece 2022.gada 7.novembrī apliecināja, ka atlikušo (neatsavināmo) Zemes vienības daļu 0.6355 ha platībā vēlas paturēt savā īpašumā. Atbilstoši RB Rail AS sniegtajai informācijai piekļuve abām atlikušajām (neatsavināmajām) Zemes vienības daļām tiek plānota pa projektētiem pašvaldības nozīmes autoceļiem.
  Atsavināšanas procesā Īpašniece nav pieteikusi zaudējumus, bet izteikusi lūgumus un prasījumus:
- nodrošināt esošās meliorācijas sistēmas nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu, vienlaikus paredzot meliorācijas sistēmas defektu un trūkumu novēršanas periodu vairāku gadu periodā pēc būvdarbu beigām;
- nodrošināt netraucētu piekļuvi Nekustamajam īpašumam un citiem ar Īpašnieci saistītajām personām (ģimenes locekļi) piederošajiem nekustamajiem īpašumiem “Eriņi 1”, Codes pagastā, Bauskas novadā (kadastra Nr. 4052 007 0047), un “Pūķi”, Codes pagastā, Bauskas novadā (kadastra Nr. 4052 007 0049) no valsts autoceļa P88 “Bauska–Linde” puses, turklāt ar nosacījumu, ka jaunais ceļš tiek izbūvēts pirms tiek uzsākti attiecīgie būvdarbi Rail Baltica objektu izbūvei, lai neierobežotu īpašnieku tiesības racionāli un funkcionāli izmantot sev piederošos īpašumus (turpmāk – Īpašnieces prasījumi).
  Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr. 204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2023.gada 30.marta lēmumu Nr.03.1-14/885 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma “Senlejas” Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0041) daļas 3.0445 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) atsavināšanu, nosakot to EUR 36 770,45 apmērā, kas veidojas no Nekustamo īpašumu daļu veidojošās zemes vienības daļas 3.0445 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) tirgus vērtības EUR 32 576,15 jeb EUR 1,07 par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja Nekustamā īpašuma daļas platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, un no atlīdzības par zaudējumiem - nekustamo īpašumu “Senlejas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) - Codes pagastā, Bauskas novadā, veidojošās atlikušās neatsavināmās zemes vienības daļas 0.6355 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) vērtības samazinājuma EUR 4 194,30 jeb EUR 0,66 par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja nekustamā īpašuma platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
Vienlaikus apmierināti Īpašnieces prasījumi un Īpašniece ir informēta par:
- plānotajām darbībām meliorācijas sistēmas nepārtrauktas un kvalitatīvas funkcionēšanas nodrošināšanai, norādot, ka darbības tiks plānotas un izpildītas atbilstoši SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, paredzot, ka meliorācijas sistēmas darbība netiks pasliktināta vai traucēta. Projektējot un pārbūvējot esošo meliorācijas sistēmu, par Rail Baltica projekta projektēšanu un būvdarbiem atbildīgā institūcija nodrošinās nekustamajā īpašumā “Senlejas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) - Codes pagastā, Bauskas novadā, esošās meliorācijas sistēmas nepārtrauktu funkcionēšanu. Attiecīgs noteikums tiks paredzēts arī līgumā par labprātīgu Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu, tostarp nosakot meliorācijas sistēmas defektu un trūkumu novēršanas periodu;
-  piekļuves nodrošināšanu - aizstāvot Īpašnieces intereses, kas tiek skartas ar Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu, tika sniegts skaidrojums par piekļuves risinājumu nekustamajam īpašumam “Senlejas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) - Codes pagastā, Bauskas novadā, norādot, ka piekļuve tiks nodrošināta no valsts autoceļa P88 “Bauska–Linde” puses. Atbilstoši par Rail Baltica projekta projektēšanu atbildīgās institūcijas izvērtējumam un ar vietējo pašvaldību saskaņotajai precizētai projektēto ceļu shēmai piekļuve nekustamajam īpašumam paredzēta pa projektētu pašvaldības nozīmes autoceļu ar pieslēgumu gan valsts autoceļam P88 “Bauska–Linde”, gan valsts autoceļam P87 “Bauska–Aizkraukle”. Par projektēšanu un par būvdarbiem atbildīgā institūcija nodrošinās tādu darbu veikšanas un darbu organizācijas projektu izstrādi, lai iespēju robežās īstenotu Īpašnieces interesi būvdarbu laikā piekļūt nekustamajam īpašumam no valsts autoceļa P88 “Bauska–Linde” puses.
  Īpašniece piekrita Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanai un atlīdzības apmēram ar nosacījumiem, kas izteikti Īpašnieces prasījumos.
  Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Īpašniecei ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
  Ja netiks noslēgts līgums par Nekustamā īpašuma daļas labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma daļas piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
  Pēc Nekustamā īpašuma sadalīšanas un Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas, Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz atsavināto Nekustamā īpašuma daļu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
  Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija Nekustamā īpašuma daļu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma “Senlejas” Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041), sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0041) daļu 3.0455 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļa noteic, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums un likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamā īpašuma daļu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palieli eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma sadalīšanu un pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līgumā, kas noslēgts 2015. gada 24. novembrī starp RB Rail AS un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi