Anotācija (ex-ante)

24-TA-298: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums“ 20.00.00 programmā “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija"" (turpmāk - rīkojuma projekts) ir izstrādāts pamatojoties uz:
- likuma ''Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam'' 72. pantu;
- Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes prot. Nr. 47 43. § 2. punktu un 7. punktu;
- Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra sēdes protokola Nr. 2 54. § 11. punktā doto uzdevumu - lai kompensējamām zālēm kompensācijas apmēru palielinātu no 50% uz 75%, papildus nepieciešamo finansējumu segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabinetam nepieciešams pieņemt lēmumu par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu nepārtrauktu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Medikamentiem un to lietošanai ir būtiska nozīme cilvēku veselības rezultātu uzlabošanā, tie ir īpaši izstrādāti, lai risinātu konkrētus veselības stāvokļus, slimības vai simptomus, pamatojoties uz plašiem klīniskiem pētījumiem, lai nodrošinātu, ka tie ir efektīvi paredzētajiem mērķiem. Daudzu hronisku slimību pacientiem nepieciešama pastāvīga medikamentu lietošana, lai novērstu simptomus un komplikācijas. Recepšu zāles palīdz cilvēkiem labāk kontrolēt savu veselību un samazina smagu seku risku. Zāles var ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti, samazinot simptomus un veicinot emocionālo labsajūtu. Dažas recepšu zāles, piemēram, vakcīnas un profilaktiskās zāles, palīdz aizsargāt cilvēkus no noteiktu slimību vai stāvokļu iegūšanas. Šāda proaktīva pieeja veselības aprūpei var novērst slimības un ar tām saistītās komplikācijas. Pareiza un konsekventa medikamentu lietošana var radīt ilgtermiņa ieguvumus veselībai, tostarp palielināt paredzamo dzīves ilgumu, samazināt invaliditāti un uzlabot vispārējo labklājību.

Kopumā zāles ir viens no mūsdienu veselības aprūpes stūrakmeņiem, jo tās nodrošina mērķtiecīgu, efektīvu un bieži vien dzīvību glābjošu ārstēšanu visdažādākajām veselības problēmām. To pareiza izmantošana veselības aprūpes speciālistu vadībā var ievērojami uzlabot cilvēku veselības rezultātus un vispārējo dzīves kvalitāti.

Lai saņemtu ieguvumus, kurus tiem var sniegt recepšu zāļu lietošana, šīm zālēm ir jābūt pieejamām iedzīvotājiem. Latvijā veselības nozares nepietiekamā valsts budžeta finansējuma dēļ iedzīvotāju tiešie jeb personīgie izdevumi par veselības aprūpi ir daudz augstāki nekā citās Eiropas valstīs. Lielu daļu no izdevumiem veido izdevumi par zālēm, tas rada ievērojamu finansiālu slogu īpaši mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un vecāka gada gājuma iedzīvotājiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd iedzīvotāji nevar atļauties iegādāties visus vai daļu tiem nepieciešamo medikamentu un tas rada novēršamus hospitalizācijas gadījumus, izdevumus slimnīcās, novēršamu mirstību.
Jaunākā publiski pieejamā socioloģiskā aptauja parāda, ka 28,4% iedzīvotāju aizvien pēdējos gados Latvijā izjutuši finansiālas grūtības, lai iegādātos ārsta izrakstītos kompensējamos medikamentus, savukārt 45,8% iedzīvotāji atzīst, ka bijuši spiesti iegādāties tikai daļu no kompensējamām zālēm, jo līdzmaksājuma summa par zālēm bijusi pārāk augsta.[1] Interneta aptaujas ietvaros, kurā piedalījās iedzīvotāji vecumā no 18-65 gadiem, rezultāti norāda, ka kompensējamo zāļu izmaksas Latvijā ir ļoti augstas un kompensējamo zāļu iegāde iedzīvotājiem veido salīdzinoši lielus izdevumus no kopējā ikdienas budžeta.
Zāļu patēriņa dati liecina, ka Latvijā biežāk sastopamajās zāļu grupās zāļu patēriņš ir mazāks nekā Lietuvā un Igaunijā, savukārt izdevumi par zāļu iegādi ir lielāki, kas norāda uz vidēji augstākām zāļu cenām iedzīvotājiem.[2]

[1] Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pētījums, secinājumi: https://www.siffa.lv/lv/news/gandriz-puse-iedzivotaju-nevar-iegadaties-visas-arsta-izrakstitas-kompensejamas-zales-augsto-lidzmaksajumu-del/, 2019.

[2] PVO: Ceļvedis medikamentu pieejamības uzlabošanai Latvijā, 2021 https://www.vm.gov.lv/lv/media/10082/download.
Risinājuma apraksts
2024. gada 16. janvāra sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums "Par zāļu finansiālo pieejamību" (23-TA-3101), kurā kā viens no risinājumiem zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai ir kompensācijas apmēra palielināšana no 50% uz 75% kompensējamām zālēm no 2024. gada 1. jūlija.
Atbilstoši tam Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra sēdes protokola Nr. 2 54. § 11. punktā dots uzdevums: Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nepieciešamos izdevumus informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu zāļu pieejamības nodrošināšanas īstenošanai 2024. gadā un turpmāk ik gadu segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 43. §) 2. un 7. punktam.

Rīkojuma projekts paredz atbilstoši likuma ''Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam'' 72. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadam 1 703 864 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" kompensējamo zāļu kompensācijas apmēra palielināšanai no 50% uz 75% no 2024. gada 1. jūlija.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali atbilstoši šā rīkojuma projektā minētajam.

Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma projektā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nebūs izteikusi iebildumus, veiks apropriācijas pārdali.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Pacienti, kas saņem valsts kompensētās zāles kompensācijas sistēmas ietvaros. Plānotais unikālo pacientu skaits, kas saņemtu kompensējamās zāles ar palielinātu kompensācijas apmēru no 50% uz 75% - 206 389.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 703 864
0
3 407 727
0
3 407 727
3 407 727
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 703 864
0
3 407 727
0
3 407 727
3 407 727
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 703 864
0
-3 407 727
0
-3 407 727
-3 407 727
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 703 864
0
-3 407 727
0
-3 407 727
-3 407 727
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 703 864
0
3 407 727
0
3 407 727
3 407 727
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz atbilstoši likuma ''Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam'' 72. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadam 1 703 864 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" kompensējamo zāļu kompensācijas apmēra palielināšanai no 50% uz 75% no 2024. gada 1. jūlija.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali 2024. gadam atbilstoši šā rīkojuma projektā minētajam.

Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma projektā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nebūs izteikusi iebildumus, veiks apropriācijas pārdali.

Lai kompensējamām zālēm kompensācijas apmēru palielinātu no 50% uz 75%, 2024. gadā ir nepieciešams papildus finansējums 1 703 864 euro apmērā, 2025. gadam un turpmāk ik gadu 3 407 727 euro apmērā. (Detalizēti aprēķini anotācijas pielikumā).

Ņemot vērā, ka rīkojuma projektā paredzētajai finansējuma pārdalei ir ietekme arī uz turpmākajiem gadiem, Veselības ministrija iesniegs Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2025. - 2027. gadam palielināšanu veselības nozares pasākumu īstenošanai, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā un turpmāk ik gadu 3 407 727 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana".

Finanšu ministrija palielinās Veselības ministrijai bāzes izdevumus 2025., 2026. un 2027. gadam, vienlaicīgi samazinot resursus izdevumu segšanai un izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".

Rīkojuma projekta ietekme uz valsts budžetu atbilst Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" (23-TA-2433) projekta anotācijā norādītajai ietekmei uz valsts budžetu.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-

4.1.1. Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (23-TA-2433)

Pamatojums un apraksts
Ministru kabineta 2024.gada 16.janvāra sēdes protokola Nr. 2 54. § 11.punktā dotais uzdevums - lai kompensējamām zālēm kompensācijas apmēru palielinātu no 50% uz 75%, papildus nepieciešamo finansējumu segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 43. §) 2. un 7. punktam.

Rīkojuma projekts tiek virzīts vienlaikus ar grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (23-TA-2433).
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
MK rīkojuma projekts izstrādāts, pildot Ministru kabineta 2024.gada 16.janvāra sēdes protokola Nr. 2 54. § 11.punktā doto uzdevumu - Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nepieciešamos izdevumus zāļu pieejamības nodrošināšanas īstenošanai (kompensācijas apmēra palielināšana no 50% uz 75%) 2024. gadā un turpmāk ik gadu segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 43. §) 2. un 7. punktam.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Nacionālais veselības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiks uzlabota zāļu pieejamība pacientiem, kas radīs ilgtermiņa ieguvumus veselībai, tostarp palielinās paredzamo dzīves ilgumu, samazinās invaliditāti un uzlabos vispārējo labklājību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
-