Anotācija (ex-ante)

21-TA-1007: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts sagatavots pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) iniciatīvas un saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.2. pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk 8.3.6.2. pasākuma noteikumu projekts) izstrādāts ar mērķi samazināt 8.3.6.2.pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” (turpmāk - 8.3.6.2.pasākums) pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 150 000 euro.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk - 8.3.6.1. pasākums) īstenošanas laikā ir secināts, ka finansiāli ietilpīgākais ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (turpmāk – PIAAC) pētījums (turpmāk - OECD PIAAC) (ar kopējo finansējumu 2 481 768 euro).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
8.3.6.1.pasākuma īstenošanai ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, kurus plānots izmantot OECD PIAAC īstenošanai, ņemot vērā, ka šī gada jūnijā OECD PIAAC pētījuma īstenotājs Latvijā, projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) izsludināja atklātu konkursu par “Datu ieguves pakalpojumiem projekta “Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā” ietvaros”, kas noslēdzās bez rezultāta, jo LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums (protokols Nr. LU 2021/9_ESF-2) pārtraukt iepirkumu, jo vienīgā pretendenta SIA “SKDS” piedāvātā līgumcena 1 459 900 euro bez PVN pārsniedza iepirkuma nolikumā norādīto paredzamo līgumcenu - 1 100 000 euro bez PVN. Vienlaikus pastāv riski, kas šobrīd tiek vadīti, ja, veicot atkārtotu iepirkumu, tas noslēdzas bez rezultāta, tad tiks apdraudēta visa pētījuma īstenošana Latvijā, jo nebūs iespējams pētījumu paspēt īstenot plānotajā laikā – vienlaicīgi ar citām dalībvalstīm. Šobrīd pilotpētījumu plānots īstenot jau 2022.gada I ceturksnī, t.i., (1) pētījuma simulācijas nodevumu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.martam; (2) lauka darba izmēģinājuma nodevuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.augustam.  
Sadarbības līgumā plānoto izdevumu tāmē datu vākšanas, apkopošanas, analīzes, interpretācijas, t.sk. pētījumu noslēguma ziņojumu sagatavošanas izmaksām ir paredzēti 1 412 943 euro, kas ir ievērojami mazāk par vienīgā iepirkuma pretendenta SIA “SKDS” piedāvāto līgumcenu 1 459 900 euro bez PVN.
 
Risinājuma apraksts
Lai sagatavotu jaunu pakalpojumu iepirkumu 8.3.6.1.pasākuma ietvaros, ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, lai paredzamo līgumcenu varētu noteikt 1 400 000 euro bez PVN, kas atbilstu veicamo datu ieguves pakalpojumu apjomam, projekta budžetā ir nepieciešami 1 694 000 euro. Faktiski pieejamā budžeta summa 1 409 117 euro, nepieciešamais papildus finansējums 284 883 euro. Finansējums 134 883 euro apmērā rasts 8.3.6.1 pasākuma finanšu līdzekļu ietvaros, atlikušais finansējums 150 000 euro apmērā tiks rasts 8.3.6.2 pasākuma finanšu līdzekļu ietvaros, izvērtējot kopējo plānoto finansējumu pētījumiem, rasti risinājumi samazināt finansējuma apjomu vairākiem pētījumiem, neietekmējot plānoto pētījumu apjomu un kvalitāti.
Šobrīd LU jau ir sagatavojusi nepieciešamās izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, lai tuvākajā laikā sludinātu jaunu iepirkumu par attiecīgi nepieciešamo summu, veicot izpēti un pārrunas ar potenciālajiem pretendentiem, lai veicinātu pieteikšanos iepirkumam. Vienlaikus ir veikta izpēte par citu PIAAC dalībvalstu pieredzi datu vākšanas iepirkumos. Šobrīd saskaņotie pētījuma īstenošanas laiki par pamatpētījuma veikšanu ir  īstenojami, ja nebūs nekādu kavējumu, t.i., tiek apstiprināti grozījumi, piešķirot nepieciešamo papildu finansējumu un iepirkums ir ar pozitīvu rezultātu.
Vienlaikus finanšu līdzekļu pārdale neietekmēs 8.3.6.2 pasākuma ietvaros plānoto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Ņemot vērā minēto finansējuma saņēmējs veiks attiecīgos grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Izvērtējot ar MK noteikumu projektu ierosināto grozījumu ietekmi, pēc to spēkā stāšanās būs nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajās “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” starp IZM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA).
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
-127 500
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
-127 500
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
-150 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-150 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
22 500
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
22 500
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
22 500
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
22 500
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
150 000 euro (t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 127 500 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 22 500 euro)  plānots pārdalīt no 8.3.6.2. pasākuma līdzekļiem 8.3.6.1. pasākuma īstenošanai

4.1.1. Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas noteikumi”

Pamatojums un apraksts
Tiks palielināts 8.3.6.1.pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” pieejamais kopējais attiecināmais finansējums par 150 000 euro.
 
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

Izvērtējot ar MK noteikumu projektu ierosināto grozījumu ietekmi, pēc to spēkā stāšanās būs nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajās “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” starp IZM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA).
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Ja līdz sabiedrības līdzdalības procesa beigām tiks saņemti sabiedrības pārstāvju viedokļi, tad attiecīgi tie tiks vērtēti noteikumu projekta saskaņošanas procesā un attiecīgi tiks precizēts noteikumu projekts un tā anotācija pirms noteikumu projekta iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

6.4. Cita informācija


Sabiedrības grupu viedoklis tiks apkopots, izmantojot sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitāšu rezultātus.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Izglītības un zinātnes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija


Izvērtējot ar MK noteikumu projektu ierosināto grozījumu ietekmi, pēc to spēkā stāšanās būs nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajās “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” starp IZM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA).
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi