Anotācija (ex-ante)

21-TA-1533: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" 3.10. sadaļai  un  ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka ārkārtējo situāciju valstī līdz 2022. gada 11. janvārim. MK Noteikumu projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par MK Noteikumu projektā paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atbalsta izmaksu veic tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šo MK Noteikumu projekta komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta saņemšanas iespējas tiem darba devēju darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuri 2021.gada laikā ir mainījuši savu pamatdarbību, nosakot pieteikšanās termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 15.janvārim, kā arī kultūras jomas pasākumu organizēšanu saistītiem uzņēmumiem, kuru darbība šobrīd noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu apstākļos nav ekonomiski iespējama. 
 
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ekonomikas ministrijā un Valsts ieņēmumu dienestā ir saņemti uzņēmumu, kā arī asociāciju iesniegumi, kurā tiek minēts, ka saimniecikās darbības veicēji ir mainījuši vai pārstrukturizējuši savu saimniecisko darbību, t.sk. Covid-19 ietekmē, attiecīgi mainot arī pamatdarbības veidu jeb NACE 2.kodu, kā rezultātā to deklarētais saimnieciskās darbības pamatdarbības veids faktiski neatbilst MK noteikumos Nr.675 noteiktajām atbalstāmajām nozarēm. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ekonomikas ministrijā un Valsts ieņēmumu dienestā ir saņemti uzņēmumu, kā arī asociāciju iesniegumi, kurā tiek minēts, ka saimnieciskās darbības veicēji veic savu faktisko saimniecisko darbību pēc viena NACE 2 red. koda, bet saimnieciskā darbība ir reģistrēta ar citu NACE 2 red. kodu kā pamattadrbības veidu.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, no 1. janvāra līdz 1. maijam uzņēmums var iesniegt nodokļu administrācijai informāciju par iepriekšējā taksācijas gada pamatdarbības veidu, ja tas iepriekšējā taksācijas gadā ir mainījies un neatbilst nodokļu administrācijai sniegtajai informācijai. Līdz ar to ar MK Noteikumu projektā tiek paredzēts, ka saimnieciskās dabības veicējiem būs iespējams līdz 2022.gada 15.janvārim pieteikties atbalstam par 2021.gada oktobra, novembra un decembra mēnesi.  Noteiktais termiņš ir samērīgs, jo atbalsta saņēmējiem informācija par iespēju pieteikties līdz 2022.gada 15.janvārim būs pieejama savlaicīgi.

Papildus no Kultūras ministrijas ir saņemta informācija, ka kultūras pasākumu norisei laikā no 2021.gada 15.novembra ir noteikti jauni, stingrāki darbības ierobežojumi, salīdzinot ar nosacījumiem, kas bija spēkā izsludinātās ārkārtējās situācijas sākumperiodā no 2021.gada 11. līdz 21. oktobrim, tādēļ ar kultūras pasākumu organizēšanu saistītie uzņēmumi faktiski nevar veikt saimniecisko darbību līdz 2022.gada 11.janvārim, līdz ar to MK Noteikumu projektā paredzēts nozaru sarakstu, kas var izmantot atbalsta mehānismus par laika periodu no 2021. gada 15.novembra līdz 2022. gada 11.janvārim, papildināt ar kultūras pasākumu nozarei atbilstošajiem NACE kodiem.
Risinājuma apraksts
Ar MK Noteikumu projektu tiek noteikts, ka darba devēji, pašnodarbinātās personas un patenmaksātāji pieteikumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri iesniedz līdz 2022. gada 15. janvārim, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Kvalificēšanās atbalstam arī turpmāk pagarinātajā periodā notiek pēc iepriekš apstiprinātajiem kritērijiem:
1. Uz atbalstu ir tiesīgi pretendēt darba devēji par saviem darbiniekiem, pašnodarbinatās personas un patentmaksātāji, kuri neveic saimniecisko pamatdarbību noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs (atbalsta periodā no 01.10.2021. - 30.11.2021.) vai veic saimniecisko  pamatdarbību noteikumu 4.pielikumā minētajās nozarēs (atbalsta periodā no 01.12.2021. - 31.01.2022.). 
2. Uz atbalstu var pretendēt tikai tādi darba devēja darbinieki, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas fakts vai piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembra, decembra un 2022.gada janvāra mēnesi ir pabeigta vakcinācija. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

3. Uz atbalstu var pieteikties tikai tie darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi atbilstoši Noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem ir samazinājušies Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumu rezultātā.
Saimnieciskās darbības veicēju ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek vērtēti atbilstoši 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Atbalsta apmērs arī turpmāk pagarinātajā periodā notiek pēc iepriekš apstiprinātajiem kritērijiem:

Atbalsts subsīdijas veidā strādājošo, pašnodarbināto personu vai patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai tiek aprēķināts un izmaksāts par pilnu kalendāro mēnesi:

1. darba devēja darbiniekam 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku.Vienlaikus ar Noteikumu projektu noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. 
2.pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi. 
3.pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējā ceturkšņa apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
4. patentmaksātājam 250 euro par kalendāra mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents ir bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam.

Ja saimmieciskās darbības veicējs saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu, vēlas informēt VID par izmaiņām saimnieciskās pamatdarbības veidā, tad saimnieciskās darbības veicējs iesniedz VID EDS iesniegumu nestrukturētā veidā par pamatdarbības veida nomaiņu 2021.gadā. Lai nodrošinātu atbalsta pieejamību, saimnieciskās darbības veicējs ir tiesīgs jau šobrīd iesniegt iesniegumu VID. Vienlaikus jāņem vērā, ka VID vērtēs iesniegtā iesnieguma pamatdarbības veida nomaiņas pamatojumu un atbilstību faktiskai situācijai. Vienlaikus norādam, ka saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlēsies saimnieciskās pamatdarbības nomaiņu iesniegumus par atbalstu algu subsīdijai iesniedz VID EDS par oktobri, novembri un decembri līdz 2022.gada 15.janvārim. 

Kultūras pasākumu norisei laikā no 2021.gada 15.novembra ir noteikti jauni, stingrāki darbības ierobežojumi, salīdzinot ar nosacījumiem, kas bija spēka izsludinātās ārkārtējās situācijas sākumperiodā no 2021.gada 11. līdz 21. oktobrim, samazinot gan maksimālo apmeklētāju skaitu no 1000 līdz 500, gan aizliedzot tādu pasākumu norisi, kas nenotiek sēdvietās. Lai gan kultūras pasākumu norise šobrīd pēc būtības ir atļauta, spēkā esošie nosacījumi neļauj tos īstenot ekonomiski pamatotā veidā, proti, saimnieciskās darbības veicēji neciešot zaudējumus (saskaņā ar nozares sniegto informāciju, pie zāles aizpildījuma, kas ir tuvs 100%, saimnieciskās darbības veicēju peļņa no pasākuma ir 5-20% robežās; ņemot vērā, ka šī brīža apstākļos zāles vidēji var tikt izmantotas apmēram 50% kapacitātē, kultūras pasākumi nevar tikt īstenoti bez zaudējumiem, ņemot vērā, ka lielākā daļu izmaksu (tehniskais aprīkojums, honorāri u.t.t.) nesamazinās atkarībā no zāles aizpildījuma. Savukārt lielākā daļa (pēc nozares sniegtās informācijas ap 80%) plānoto t.s. korporatīvo pasākumu (kultūras pasākumi slēgtai, vienai uzņēmuma auditorijai bez biļešu tirdzniecības, kas tipisko veido būtisku nozares apgrozījuma daļu ziemas periodā) šobrīd ir atcelti, ņemot vērā, ka tie nav īstenojami esošo ierobežojumu apstākļos. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka kultūras nozares saimnieciskās darbības veicēji (gan saimnieciskās darbības veicēji, kuru darbība tieši saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu, gan saimnieciskās darbības veicēji, kuri nodrošina kultūras pasākumu norisi (pasākumu tehniskā nodrošinājuma saimnieciskās darbības veiceji) šobrīd un līdz 2022. gada 11. janvārim nevar īstenot to darbību ekonomiski pamatotā veidā, kultūras nozare pēc būtības ir uzskatāma par slēgtu nozari. Līdz ar to nepieciešams paplašināt to nozaru sarakstu, kas var izmantot atbalsta mehānismus par laika periodu no 2021. gada 15.novembra līdz 2022. gada 11.janvārim, lai nodrošinātu šo saimnieciskās darbības veicēju dzīvotspēju.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus pēc 2021. gada 15. novembra (cilvēku skaita ierobežojums telpās, darba laika ierobežojumus, kvadrātmetra uz vienu cilvēku ierobežojums), kā arī Kultūras ministrijas iniciatīvu, kas ierosināta 2021. gada 2. decembra krīzes vadības grupā, ar MK noteikumu projektu tiek papildinātas atbalstāmās nozares periodā no 2021. gada decembra līdz 2022.gada janvārim - NACE 74.90 (Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi); 77.39 (Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings); 90.01 (Mākslinieku darbība); 90.02 (Mākslas palīgdarbības); 90.03 (Mākslinieciskā jaunrade) un 90.04 (Kultūras iestāžu darbība).
Papildus ar MK Noteikumu projektu tiek skaidrots, ka uzņēmumi, kas veic saimniecisko pamatdarbību ar NACE 2 red. kodu 74.90 un 77.39 noteiktajā nozarē var kvalificēties atbalstam, ja uzņēmumam papildus ir reģistrēta saimnieciskās darbības nozare ar NACE 2 red. kodu 90.01. līdz 90.04 vai 93.29. Tāpat atbalstam varēs kvalificēties saimnieciskās darbības veicēji ar pamatdarbības NACE 2 red. kodu 90.01. līdz 90.04.


Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi Noteikumu projektā ir precizēts 3.1 punkts, kas paredz, ka aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai un atbalstu algu subsīdijai. Precizējumi veikti pamajoties uz šādiem apsvērumiem. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15.panta 2.2daļā noteikts, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. Līdz ar to  agrozījuma krituma noteikšanai saņemtais atbalsts algu subsīdijai neietekmē darba devējus.Līdz ar to patreiz noteikumu 3.1 punkts nosaka, ka aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Savukārt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15.panta 2.5 daļā noteikts, ka Ministru kabineta noteiktā komercdarbības atbalsta ietvaros izmaksātais atbalsts algu subsīdijai, kuru izmaksā nodokļa maksātājam — fiziskajai personai, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, individuālajam komersantam vai patentmaksas maksātājam — ienākumu kompensēšanai, ir ietverams saimnieciskās darbības ieņēmumos (apgrozījumā).Tādējādi pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem saņemtais atbalsts algu subsīdijai ir ieskaitāms saimnieciskās darbības ieņēmumos (apgrozījuma) un attiecīgi ietekmējot apgrozījuma krituma noteikšanu atbalsta periodā.

Vienlaikus precizēts Noteikumu 3.3,  15.7. un 26.2 8.apakšpunkts punkts un attiecīgi 41.punkts, paredzot, ka izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju. Precizējumi veikti, lai salāgotu normas atbilstoši 2021.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 219.punktam, kas nosaka, ja personai ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas speciālists var sniegt atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, norādot termiņu vakcinācijas atlikšanai. Ja nepieciešams, var sasaukt klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsiliju, lai sniegtu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un vakcinācijas atlikšanas termiņu. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Izstrādājot atbalsta risinājums vienlaikus ir vērtēti dažāda atbalsta risinājumi, ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus.  Kā alternatīvs risinājums uzņēmējiem tika izvērts atbalsts pa dīkstāvi. Paralēli algu subsīdijas atbalstam, lai kompensētu nodokļu maksātāju tekošo izdevumu kompensēšanu paredzēts atbalsts granta veidā apgrozāmo līdzekļu krituma kompensēšanai, papildus uzņēmējiem paredzēts atbalsts tirdzniecības un sporta centriem, kultūras, atpūtas un izklaides vietām ieņēmumu kritumu kompensēšanai.  
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Noteikumu projekta risinājumi izdiskutēti ar Ministru prezidenta 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-62 izveidotajā vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam.  
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tiesību akts ietekmē fiziskas personas (darba ņēmējus), kuras darba devējs var pieteikt atbalsta saņemšanai 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Regulējums ietekmēs visus saimnieciskās darbības veicējus, kuriem ir noteikti epidemiloģiskās drošības ierobežojumi un tos darba devējus, pašnodarbinātās personas un patenmaksātājus, kuriem būs iestājies Noteikumu projektā noteiktais ieņēmumu kritums. Atbalsta mehānisma administrēšana ietekmēs VID darbību. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā rezīmā.  

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā rezīmā.  

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājumam ir pozitīva ietekme uz nodarbinātību, jo sniedz finansiālu atbalsta darba devējam darbinieka atlīdzības daļējai kompensēšanai. 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
4 000 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
4 000 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-4 000 000
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-4 000 000
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
4 000 000
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbalsta aprēķins veidots pamatoties uz Covid-19 ierobežojumu atbalsta piešķiršanas un izmaksas tendencēm periodā no 09.11.2020. - 30.06.2021. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem šajā periodā nozarēm, kuras papildus iekļautas šo noteikumu 4.pielikumā un kurām paredzēts turpmāks atbalsts kopumā izmaksāti 17 milj. euro, kas ir vidēji 2 milj. euro mēnesī. 
Ņemot vērā minēto, tiek aplēsts, ka pagarinot atbalstu par diviem mēnešiem 4.pielikumā iekļautajām nozarēm ir nepieciešams papildus finansējums 4 milj. euro. 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Nepieciešamais finansējums Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos tiks pārdalīts no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Valsts ieņēmumu dienestam finansējumu pieprasot pa daļām atbilstoši nepieciešamajam apmēram. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
-
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
-
Apraksts
Atbalsts tiek sniegts saskaņā Pagaidu regulējuma 3.10. sadaļu. 
 

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
Ar MK noteikumu projektu netiek mainīta tiesība akta atbilstība starptaitiskajām tiesībām 

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas paziņojuma 43.punkta b) apakšpunkts
 
Noteikuma projekta 1.2., 1.8. un 1.9. apakšpunkts (3. un 4.pielikums).
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta d) apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.6. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta c) apakšpunkts 
Noteikumu projekta 1.2.apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Ekonomikas ministrija sniegs paziņojumu par šo atbalsta pasākumu, lai saņemtu Eiropas Komisijas lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. 
Cita informācija
-
Skaidrojums
Pie risinājumu izstrādes ir vērtēti un ņemti vērā saimnieciskās darbības veicēju sniegtie priekšlikumi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Projekta izpilde tiks nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta esošo funkciju un cilvēkresursu ietvaros, kā arī nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. 
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi