Anotācija (ex-ante)

21-TA-45: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta projekta (turpmāk – projekts) mērķis ir novērst būvniecības izmaksu straujā pieauguma dēļ radītos šķēršļus projektu īstenošanai. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"" 2. pielikumā noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem jaunas būvniecības un pārbūves projektos.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ievērojot pašreizējo situāciju valstī saistībā ar būvniecības izmaksu sadārdzinājumu COVID-19 pandēmijas ietekmē par 30%, paredzēts nepiemērot 2. pielikumu, tiem projektiem, kas ir iesniegti projektu pieņemšanas 8.kārtā (28.08.2020. līdz 28.09.2020.) un nav vēl pilnībā īstenoti. Tajā noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem jaunas būvniecības un pārbūves projektos, no kurām tiek aprēķināts publiskais finansējums, jo tās vairs neatbilst esošai būvniecības cenu tirgus situācijai. 
Būtiski palielinās arī energoresursu cena, izraisot nenovēršamu projekta izmaksu kāpumu saistībā ar būvmateriālu piegādi un būvniecības izmaksām.
Paredzētais grozījums projektā ir būtisks, lai Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam noteiktā publiskā finansējuma atlikums tiktu izmantots maksimāli.
Risinājuma apraksts
Īstenošanā esošiem projektiem nepiemērot 2. pielikumu, kurā noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem jaunas būvniecības un pārbūves projektos.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Var tikt apdraudēta Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam publiskā finansējuma atlikuma izlietošana.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta pretendentiem – biedrībām, kuras reģistrētas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurās ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība.
Nozare
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Nozaru ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/arhivetas-apspriesanas/grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-28-julija-noteikumos-nr-441-vals?id=1052

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Nav saņemti papildus priekšlikumi vai iebildumi.

6.4. Cita informācija

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, projekts pirms tā iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē tika ievietots Zemkopības ministrijas un Ministru kabineta tīmekļvietnē no 24.08.21 līdz 07.09.21.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi