Anotācija (ex-ante)

24-TA-560: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Komerclikumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tieslietu ministrija ir konstatējusi, ka ir gadījumi, kad akciju sabiedrības objektīvu iemeslu dēļ nespēj izpildīt tām ar likumu noteikto pienākumu un iesniegt Uzņēmumu reģistrā pilnīgi aizpildītu akcionāru reģistru. Ja šī likuma prasība netiek izpildīta, akciju sabiedrība tiek pakļauta likvidācijai. Lai to novērstu un ļautu akciju sabiedrībām iesniegt Uzņēmumu reģistrā nepilnīgi aizpildītu akcionāru reģistru, tiek rosinātas izmaiņas Komerclikumā. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt iespēju akciju sabiedrībām iesniegt akcionāru reģistru Uzņēmumu reģistrā arī tajā gadījumā, ja reģistrs ir aizpildīts nepilnīgi, t.i., akcionāru reģistrā var nebūt norādītas pilnīgi visas ziņas, kuras saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem ir ierakstāmas akcionāru reģistrā. Minētais izņēmums attiecas tikai uz pirmreizējo akcionāru reģistra iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, kas notiek saskaņā ar Komerclikuma pārejas noteikumu 66. punktu. 
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
Ņemot vērā, ka akciju sabiedrībām noteiktais pārejas posms pirmreizējai akcionāru reģistra iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā beidzas 2024.gada 30. jūnijā, bet likumprojektā ietvertajām normām ir jāstājas spēkā šī pārejas posma laikā un akciju sabiedrībām ir jābūt iespējai tās piemērot, vēl pirms ir beidzies pārejas posms, ir nepieciešams, lai likumprojektā ietvertais regulējums stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2024. gada 30. jūnijā. 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Akciju sabiedrībām ir noteikts pienākums līdz 2024. gada 30. jūnijam iesniegt Uzņēmumu reģistrā akcionāru reģistru (ja sabiedrībai ir reģistrētas akcijas) vai ziņas par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas akcijas (ja sabiedrībai ir dematerializētas akcijas). Šāds pienākums izriet no Komerclikuma pārejas noteikumu 66. punkta. Ja akciju sabiedrība minētajā termiņā neiesniedz attiecīgās ziņas un dokumentus, tās darbība saskaņā ar Komerclikuma pārejas noteikumu 70. punktu var tikt izbeigta, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra lēmumu.

Lai akciju sabiedrība varētu Uzņēmumu reģistrā iesniegt akcionāru reģistru, tam ir jābūt aizpildītam atbilstoši likumā noteiktajām prasībām, tajā skaitā, reģistrā ir jānorāda visas likumā minētās ziņas par akcionāru (vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, tad dzimšanas datums) un sasniedzamības adrese). Ja akcionāru reģistrā nav norādītas kādas no likumā minētajām ziņām, tas ir uzskatāms par nepilnīgi aizpildītu un Uzņēmumu reģistrs atsaka pieņemt šādu dokumentu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Praksē ir konstatētas situācijas, kad akciju sabiedrības rīcībā nav visu aktuālo ziņu par akcionāru (piemēram, iztrūkst akcionāra adreses, nav pieejams akcionāra personas kods). Šāda situācija var būt izveidojusies no sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, ja sabiedrības akcijas bija privatizētas un iereģistrētas Sākotnējā reģistrā, kurā nebija jānorāda akcionāra adrese). Taču, ja sabiedrībai trūkst ziņu par akcionāru, tā nevar izpildīt tai ar likumu noteikto pienākumu un iesniegt akcionāru reģistru Uzņēmumu reģistrā, bet šī pienākuma neizpildes rezultātā sabiedrībai draud izslēgšana no komercreģistra.
Risinājuma apraksts
Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt iespēju akciju sabiedrībām iesniegt akcionāru reģistru Uzņēmumu reģistrā arī tajā gadījumā, ja reģistrs ir aizpildīts nepilnīgi, t.i., akcionāru reģistrā var nebūt norādītas pilnīgi visas ziņas, kuras saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem ir ierakstāmas akcionāru reģistrā. Tādējādi akciju sabiedrība var iesniegt Uzņēmumu reģistrā tās rīcībā esošo, nepilnīgo informāciju.

Vienlaikus ar likumprojektu netiek atcelts princips, ka Uzņēmumu reģistrā iesniegtajā akcionāru reģistrā ir jābūt norādītām pilnīgām ziņām par akcionāru, tajā skaitā, ziņām, kas ļauj akcionāru droši un ticami identificēt. Lai virzītos uz pilnīgas informācijas par akcionāriem iegūšanu, ar likumprojektu tiek noteikts, ka akcionāriem, par kuriem trūkst kādas no identificējošām ziņām, tiek noteikti ierobežojumi akcionāru tiesību izmantošanai. Tādējādi likumprojekts stimulē akcionārus parūpēties par savu datu paziņošanu akciju sabiedrībai.

Likumprojekts nepieļauj, ka sabiedrības rīcībā ilgtermiņā par akcionāru var nebūt vispār nekādu ziņu (t.i., akcionāru reģistrā netiek norādītas nekādas ziņas par akcionāru - ne vārds, uzvārds, ne personas kods vai dzimšanas datums). Lai gan likumprojekts sākotnēji ļauj akcionāru reģistrā veikt ierakstus par akcijām, kuru piederība nav zināma (nav zināms akcionārs, kuram pieder konkrētās akcijas), tomēr šāds regulējums ir terminēts un tā mērķis ir fiksēt de facto situāciju brīdī, kad akcionāru reģistrs tiek iesniegts Uzņēmumu reģistrā un darīts publiski pieejams. Ilgtermiņā sabiedrībai tiek noteikts pienākums sakārtot šādu akciju īpašuma tiesības.

Likumprojektā ietvertā regulējuma mērķis ir atrisināt vēsturiski izveidojušās nepilnības akcionāru reģistrā. Līdz ar to likumprojektā ietvertais regulējums ir piemērojams tikai pirmreizējai akcionāru reģistru iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā (tikai tai dokumentu iesniegšanas reizei, kas tiek veikta, lai izpildītu Komerclikuma pārejas noteikumu 66. punktā noteikto pienākumu). Vēlākos akcionāru reģistra nodalījumos (dokumentos, kas tiek iesniegti atbilstoši Komerclikuma 235.1 panta prasībām) nevar parādīties jaunas iztrūkstošās ziņas par akcionāriem – šādā gadījumā Uzņēmumu reģistrs atteiks pieņemt jauno akcionāru reģistra nodalījumu. Vienlaikus vēlākos akcionāru reģistra nodalījumos var saglabāties tie ziņu iztrūkumi, kas bija ietverti pirmreizēji iesniegtajā nodalījumā; šāds ziņu iztrūkums nebūs pamats Uzņēmumu reģistram atteikt pieņemt akcionāru reģistra jauno nodalījumu.

Likumprojekts nodala dažādus ziņu iztrūkumu līmeņus: (1) trūkst nebūtiskas ziņas par akcionāru (piemēram, nav zināma akcionāra sasniedzamības adrese), (2) trūkst būtiskas ziņas par akcionāru jeb akcionāru nav iespējams droši un ticami identificēt (nav zināms akcionāra vārds, uzvārds un/vai personas kods (dzimšanas datums, ja personai nav personas koda)) un (3) akcionārs nav zināms (par akcionāru nav pieejamas nekādas ziņas). Visos šajos gadījumos sabiedrībai akcionāru reģistrā ir jāieraksta visas ziņas, kuras ir tās rīcībā (piemēram, ja nav zināms akcionāra personas kods, tad akcionāru reģistrā tiek norādītas pārējās zināmās ziņas, t.i., vārds, uzvārds un sasniedzamības adrese; ja par akcionāru vispār nav ziņu, tad akcionāru reģistrā norāda tikai informāciju par akcijām). Visos šajos gadījumos akcionāru reģistrs ir iesniedzams Uzņēmumu reģistrā.

Likumprojekts paredz pienākumu sabiedrībai sazināties ar akcionāru, ja sabiedrības rīcībā ir akcionāra kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese). Par sazināšanos ar akcionāru būtu uzskatāma arī rīcība, kad akcionārs piedalās akcionāru sapulcē un sabiedrība var sapulces laikā noskaidrot no akcionāra ziņas, kas nepieciešamas akcionāru reģistram. Tāpat sabiedrība var ievietot informāciju savā mājaslapā, aicinot akcionārus aktualizēt informāciju, kas norādāma akcionāru reģistrā. Vienlaikus jānorāda, ka, ja sabiedrības rīcībā ir akcionāra kontaktinformācija, tad sabiedrības pienākumu sazināties ar akcionāru, izmantojot sabiedrībai zināmos saziņas līdzekļus, nevar aizstāt ar cita veida mēģinājumiem nodot akcionāram lūgumu aktualizēt savus datus (piemēram, paziņojums mājaslapā neaizstāj tiešu saziņu ar akcionāru). Likumprojekts neparedz pienākumu sabiedrībai obligāti noskaidrot akcionāra datus, izmantojot jebkādus informācijas iegūšanas kanālus (piemēram, sabiedrība var vērsties Fizisko personu reģistrā ar lūgumu sniegt informāciju par akcionāru, tomēr tas nav uzskatāms par sabiedrības pienākumu).

Ja sabiedrībai nav zināmas un akcionāru reģistrā nav ierakstītas nebūtiskas ziņas par akcionāru, t.i., tādas ziņas, kuras neliedz droši un ticami identificēt akcionāru (piemēram, akcionāra saziņas adrese, akcionāra pases dati (attiecas uz akcionāriem, kuriem nav Latvijas personas koda)), šādu ziņu trūkums nerada akcionāram nekādas tiesiskas sekas (adreses neesamība var apgrūtināt akcionāra tiesību izmantošanu, jo, piemēram, akcionārs var nesaņemt informāciju no sabiedrības par akcionāru sapulcēm un tādējādi var nebūt par tām informēts un nespēt tajās piedalīties, tomēr likums nekādā veidā neierobežo akcionāra tiesības). Savukārt, ja akcionāru reģistrā nav ierakstītas būtiskas ziņas par akcionāru, t.i., tādas ziņas, kuras droši un ticami ļauj identificēt akcionāru (vārds, uzvārds un/vai personas kods (dzimšanas datums, ja akcionāram nav personas koda)), tad likumprojekts noteic ierobežojumus attiecīgajam akcionāram. Ja akcionārs nav pilnvērtīgi identificējams, tad līdz brīdim, kad akcionāru reģistrā tiek ierakstītas pilnīgas ziņas par viņu, akcionāram tiek noteikti šādi ierobežojumi: akcionārs nevar pārdot viņam piederošās akcijas, akcionārs nevar izlietot balsstiesības un akcionāram netiek izmaksātas dividendes (akcionāram pienākošās dividendes tiek aprēķinātas un uzkrātas, bet izmaksātas tikai tad, kad ir atcelti akcionāram noteiktie tiesību ierobežojumi). Ja kāds no akcionāriem vispār nav zināms (nav zināms ne akcionāra vārds, uzvārds, ne personas kods vai dzimšanas datums), tad akcionāru reģistrā ieraksta tikai ziņas par akcijām. Šādām akcijām ir noteikts akcionāru tiesību ierobežojums - tām nav balsstiesību, jo nav akcionāra, kurš varētu balsot. Savukārt, dividendes kā akcijām (nevis konkrētam akcionāram piestiprinātas tiesības) šādām akcijām ir aprēķināmas, bet nav izmaksājamas līdz brīdim, kad tiek sakārtotas īpašuma tiesības, t.i., uzkrātās dividendes saņems jaunais akciju īpašnieks. Ņemot vērā, ka nav konstatēta persona, kurai pieder šīs akcijas, tās nav atsavināmas.

Ja akcionārs, iepazīstoties ar Uzņēmumu reģistrā iesniegto akcionāru reģistru, konstatē, ka par viņu nav norādītas visas ziņas vai arī norādītas neprecīzas ziņas, akcionāram jāvēršas sabiedrībā un jālūdz ziņas precizēt. Ja starp akcionāru un sabiedrību rodas strīdi par akcionāru reģistrā ierakstītajām ziņām, tie jārisina vispārējās jurisdikcijas tiesā. Šāda pati kārtība ir piemērojama arī situācijā, ja persona uzskata un var ticami pierādīt, ka akcijas, kurām akcionāru reģistrā nav norādīta piederība, pieder šai personai. Šādā gadījumā persona var vērsties tiesā par juridiskā fakta konstatēšanu un īpašuma tiesību uz akcijām atzīšanu. Pamatojoties uz tiesas nolēmumu, persona ir ierakstāma akcionāru reģistrā un jaunais akcionāru reģistra nodalījums iesniedzams Uzņēmumu reģistrā.

Sabiedrībai tiek noteikts pienākums sakārtot to akciju īpašuma tiesības, kuru piederība nav zināma (nav zināms akcionārs). Līdz 2027. gada 30. jūnijam ikvienai personai, kurai varētu būt tiesības uz akcijām, kurām akcionāru reģistrā nav norādīta piederība, ir dota iespēja sakārtot savas īpašuma tiesības, vēršoties sabiedrībā vai strīdus gadījumā tiesā. Savukārt, sākot ar 2027.gada 1. jūliju sabiedrībai iestājas pienākums vērsties tiesā ar lūgumu uzaicinājuma kārtībā (Civilprocesa likuma 38. nodaļa) dzēst īpašuma tiesības uz akcijām, kuru piederība nav zināma (akcionārs nav zināms). Personas ar sludinājumu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tiek aicinātas tiesas noteiktajā termiņā pieteikt savas tiesības uz akcijām (Civilprocesa likuma 295. pants). Ja neviena persona nepiesaka savas tiesības, tad tiesa taisa spriedumu par visu termiņā nepieteikto tiesību atzīšanu par spēkā neesošām (Civilprocesa likuma 297. pants). Šādā gadījumā akcijas, kuru piederība nebija zināma (nebija zināms akcionārs), pāriet valstij. Ja sabiedrība līdz 2028.gada 30. jūnijam nav vērsusies tiesā par īpašuma tiesību uz akcijām dzēšanu, tad sabiedrībai rodas pienākums samazināt pamatkapitālu, dzēšot šīs akcijas.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Akciju sabiedrības
Ietekmes apraksts
Akciju sabiedrības, kuru rīcībā nav pilnīgas informācijas par akcionāriem, varēs iesniegt nepilnīgi aizpildītu akcionāru reģistru Uzņēmumu reģistrā un tādējādi netiks pakļautas likvidācijai.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts tiek nodots sabiedrības līdzdalībai.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
Uzņēmumu reģistrs varēs pieņemt nepilnīgi aizpildītus akcionāru reģistrus.

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi