Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-658: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts izstrādāts saskaņā ar  Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 38. §) “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021. gadam un ietvaram 2021. – 2023. gadam”” (turpmāk – protokollēmums) 21. punktā ministrijai doto uzdevumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” (turpmāk – noteikumi), nodrošināt finansējuma piešķiršanu pašvaldībām, privātajām un valsts dibinātajām izglītības iestādēm  asistenta pakalpojuma pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai  nodrošināšanai personām ar invaliditāti.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši protokollēmuma 21. punktam ministrija 2021. gadā nodrošina asistenta pakalpojumus personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) izglītojamiem līdzvērtīgā apmērā kā nodrošina Labklājības ministrija. Ministrija finansējumu nodrošina no programmā 12.00.00 "Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai" paredzētā finansējuma. Gadījumā, ja plānotais finansējums ir nepietiekošs, tad, izvērtējot budžeta izpildi, tiek meklēts risinājums papildu finansējuma nodrošināšanai.

Ar Ministru kabineta 2020. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 592 “Par konceptuālo ziņojumu “Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu”” atbalstīts ziņojuma 5. nodaļā ietvertais 1.A risinājums, nosakot, ka tā īstenošana uzsākama no 2021. gada 1. jūlija.
Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši izdarītajiem grozījumiem noteikumos, no 2021. gada 1. jūlija valsts nodrošina atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,50 euro apmērā, ieskaitot visus nodokļus, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu. Līdz ar to vidējēja gada likme vienas asistenta pakalpojuma stundas izmaksai ieskaitot nodokļus ir pieaugusi no 3,70 euro, uz 4,50 euro.

Vienlaikus ir pieaudzis izglītojamo skaits, par kuriem tiek veikts asistenta pakalpojuma aprēķins, ja uz 2020.gada 15.septembri, tie bija 298 izglītojamie, tad uz 2021.gada 15.septembri, tie ir 355 izglītojamie.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Uz 2021. gada 29. septembri budžeta atlikums bija 422 388 euro. Savukārt veiktais aprēķins par nepieciešamo finansējumu par aprēķina periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021. gada 31. decembrim bija 704 546 euro.
Risinājuma apraksts
Līdz ar to papildu nepieciešamais finansējums ir 282 158 euro apmērā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
282 158
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
282 158
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-282 158
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-282 158
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
282 158
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Aprēķins ir veikts, pamatojoties uz izglītojamo skaitu uz 2021.gada 15.septembri, ņemot vērā, ka asistenta pakalpojumu izglītojamais var saņemt atbilstošu stundu skaitu mēnesī, kas nepārsniedz normālā darba laika stundu skaitu attiecīgajā mēnesī. Vienlaikus aprēķinā tiek ņemts vērā mācību dienu skaitu attiecīgajā mācību gadā, ja izglītojamā persona apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, vai darba dienu skaitu, ja izglītojamā persona apgūst pirmsskolas izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu.
Veicot aprēķinus, ministrija ir ņēmusi vērā noteikumu 12.punktā noteikto, ka avansa maksājums tiek veikts 80 procentu apmērā no finansējuma, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 10. punktam, kā arī noteikumu 15.punktā noteikto, ka  ministrija pēc pārskata par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai saņemšanas no pašvaldībām, privātajām un valsts dibinātajām izglītības iestādēm veic finansējuma pārrēķinu saskaņā ar pārskatā norādīto faktisko finanšu līdzekļu izlietojumu. Ministrija ietur finansējuma atlikumu, ja izmaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veiktos izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, vai izmaksā papildu finansējumu, ņemot vērā šo noteikumu 10. punktā minēto aprēķinu, ja izmaksātā avansa summa ir mazāka nekā faktiski veiktie izdevumi asistenta pakalpojuma nodrošināšanai. Finansējuma atlikumu vai pārtēriņu uz pārskata perioda beigām, kas izveidojies pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, ministrija ņem vērā, veicot nākamā perioda maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minētajiem finansējuma pārskaitījuma termiņiem.

Anotācijas pielikumā pievienots finansējuma aprēķins par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Ministrija, pamatojoties uz noteikumos noteikto, ir veikusi finansējuma aprēķinu par aprēķina periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim, kā rezultātā papildu nepieciešamais finansējums ir aprēķināts 282 158 euro apmērā.
 
EKK Budžeta atlikums uz 29.09.2021. Izpilde Starpība
1000 20 637,00 4 724,00 15 913,00
3000 69 196,43 108 659,25 -39 462,82
7460 332 554,58 587 893,67 -255 339,09
KOPĀ 422 388,01 701 276,92 -278 888,91
Papildus aprēķins par 3 izglītojamajiem   3 269,09 -3 269,09
KOPĀ 422 388,01 704 546,01 -282 158,00
LNG budžeta pieprasījums 282 158,00    
KOPĀ 704 546,01 704 546,01 0,00

 
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projektam nav ietekmes uz amata vietu skaita izmaiņām.
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi